Op JW-Broadcast is onlangs een nieuwe video geüpload met de titel: Blijf alert op de uitroep “Vrede en veiligheid!”

Dit onderwerp wordt onderhand al vele jaren op deze website overwogen en heroverwogen; en uiteraard worden Jehovah’s Getuigen ook vaak aan dit onderwerp herinnerd in publicaties en in toespraken. Het is dan ook absoluut een overtuigende profetie gezien het feit dat God als het ware een markering langs de weg heeft aangebracht. Een markering die beschouwd mag worden als een signaal om het begin van het einde mee te kunnen verifiëren.

Soms kan onze veronderstelde kennis over een bepaald onderwerp er echter toe leiden dat we ongerechtvaardigde aannames doen en ook dat we daardoor belangrijke details over het hoofd zien.

In een recent e-watchman artikel waarin het onderwerp vrede en veiligheid werd besproken, werd de kwestie omtrent een correcte vertaling voorgelegd. Even voor alle duidelijkheid: ik sta volledig achter de toevoeging van de naam “Jehovah” in de Nieuwe-Wereldvertaling van de Griekse Geschriften in gevallen waaruit duidelijk blijkt dat de spreker of schrijver rechtstreeks uit het Hebreeuws citeerde waar de naam JHWH in voorkomt.

Dat gezegd hebbende, lijkt het erop dat de apostel niet rechtstreeks verwees naar een specifiek Hebreeuws vers toen hij schreef: Want jullie weten zelf heel goed dat Jehovah’s dag precies zo komt als een dief in de nacht.(1 Thessalonicenzen 5:2)

Hoewel er reden is om aan te nemen dat de naam JHWH verscheen in de originele Griekse manuscripten die door de apostelen en anderen met de hand werden geschreven, bestaan er tegenwoordig geen exemplaren meer waar het Tetragrammaton nog in voorkomt. Natuurlijk voorzeggen de Hebreeuwse Geschriften wel degelijk de komst van de dag van Jehovah. De Engelse studie-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling bevat een voetnoot die dit feit ook erkent en zegt:

Throughout the Scriptures, the expression “Jehovah’s day” (or “the day of Jehovah”) refers to special times when Jehovah God executes judgment on his enemies and glorifies his great name. The expression has its background in the Hebrew Scriptures. (Some examples are found at Isa 13:6; Eze 7:19; Joe 1:15; Am 5:18; Ob 15; Zep 1:14; Zec 14:1; Mal 4:5.) The prophet Joel speaks about “the coming of the great and awe-inspiring day of Jehovah.”

(Opmerking van de Nederlandse vertaler: In de Nederlandse studie-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling is de bovenstaande Engelse voetnoot niet terug te vinden. Ik zal deze voetnoot dan ook proberen zo accuraat mogelijk te vertalen.)

Door de gehele Schrift heen verwijst de uitdrukking “Jehovah’s dag” (of „de dag van Jehovah”) naar speciale tijden waarop Jehovah God het oordeel voltrekt over zijn vijanden en waarop Hij zijn grote Naam verheerlijkt. De uitdrukking vindt zijn achtergrond in de Hebreeuwse Geschriften. (Enkele voorbeelden zijn te vinden in Jes 13:6; Ez 7:19; Joe 1:15; Am 5:18; Ob 15; Zep 1:14; Za 14:1; Mal 4:5.) De profeet Joël spreekt overde komst van de grote en ontzagwekkende dag van Jehovah.(Joël 2:31)

Oprechte bijbelonderzoekers zullen dogmatisme echter vermijden. Er is namelijk nog een ander aannemelijk alternatief voor “Jehovah’s dag” en dat is de dag van de Heer, of de dag des Heren. Dat staat tenslotte in het Griekse Interlinear.

Ook al is het volkomen acceptabel om deze passage weer te geven als de “dag des Heren”, en zoals ook al eerder werd aangehaald is er in dit specifieke geval geen geldige reden om aan te nemen dat de apostel Paulus een specifieke Hebreeuwse tekst citeerde waarin de Naam JHWH voorkomt, is het voor de uitgevers van de Nieuwe Wereldvertaling blijkbaar ondenkbaar om het stuk te vertalen als de “dag des Heren”. Dat komt omdat het fundament van het Wachttoren Bijbel- en Traktaat Genootschap is gebouwd op de leerstelling dat de dag van de Heer in het jaar 1914 begon.

Maar wat nou als het Wachttorengenootschap het hier bij het verkeerde eind heeft? Mediteer hier eens over.

Ondertussen kunt u hier nog een vers lezen ter overpeinzing: “… Zo is ook het getuigenis over de Christus sterk bij jullie verankerd, waardoor jullie in geen enkele gave ook maar iets tekortkomen, terwijl jullie vol verlangen wachten op de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal jullie ook tot het einde toe sterk maken, zodat jullie op de dag van onze Heer Jezus Christus nergens van beschuldigd kunnen worden. (1 Korintiërs 1:6-8)

U hoeft dan ook geen Grieks geleerde te zijn, of fanatiek theoloog of zelfs maar een gezalfde lichtdrager om de waarheid van deze eenvoudige verklaring te kunnen onderscheiden. De apostel Paulus bracht de ontzagwekkende openbaring van Jezus Christus in verband met de ‘dag van onze Heer’(of de dag des Heren). Verder weten we, zoals ik elders ook al heb gepubliceerd, dat de openbaring, de manifestatie en de parousia van Jezus Christus allemaal onderling uitwisselbare termen zijn. (zie ook het hoofdstuk “De Parousia”) Wanneer we weten dat dit op onbetwistbare wijze klopt en aangezien Paulus ‘de dag van onze Heer’ verbond met het einde van het christelijke tijdperk, betekent dit dus ook dat de dag van onze Heer, Jezus Christus, nu dus nog steeds niet is begonnen.

Lees nu vervolgens eens hetzelfde stuk uit een andere Bijbelvertaling: “For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.” — American Standard

Nederlandse vertaling: “Want u weet volkomen dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht.” — Amerikaanse Standaardversie van de Bijbel

Verwees Jezus ook niet naar zijn komst als zijnde een dief in de nacht? Jazeker, dat deed hij inderdaad. En Jezus deed dit ook vaker dan tijdens slechts één enkele gelegenheid. In een brief aan de symbolische gemeente in Sardis herhaalde Jezus: Bedenk daarom steeds wat je hebt gekregen en wat je hebt gehoord. Blijf eraan vasthouden en heb berouw. Als je niet wakker wordt, zal ik beslist komen als een dief. Je zult absoluut niet weten op welk uur ik je zal overvallen. (Openbaring 3:3)

Kwam Jezus dan in het jaar 1914 als een dief? Nee, natuurlijk niet. De dag en het uur van zijn komst vallen namelijk op geen enkele manier te achterhalen.

Het is dan ook altijd verstandig om rekening te houden met de bijbehorende context van een vers dat u aan het overwegen bent. Om dat te kunnen doen dienen we in dit geval terug te gaan naar het vierde hoofdstuk. De apostel Paulus schreef hier over de terugkomst van Christus, jawel, de parousia. Paulus sprak hier zelfs over de Heer die uit de hemel neerdaalde evenals over het begin van de eerste opstanding. Hij openbaarde ook dat de levenden weggerukt zullen worden in de wolken en dat de Heer hen in de lucht tegemoet zal komen. Dat is de context die u aantreft indien u de bladzijde omslaat. We lezen hier namelijk: Broeders, over de tijden en de tijdperken hoeven we jullie niet te schrijven. (1 Thessalonicenzen 5:1)

De reden waarom het niet nodig zal zijn dat we iets geschreven hoeven te ontvangen, is omdat Jezus al duidelijk heeft uitgelegd dat niemand de dag en het uur weet van de diefachtige komst van de Mensenzoon.

Dat brengt ons vervolgens weer terug bij 1 Thessalonicenzen 5:2. Leonard Meyers, die voorleest uit een versleten Wachttoren-script, verklaarde dat wanneer ze eindelijk de geprofeteerde woorden “vrede en veiligheid” zullen uitspreken, dat dan ook de verdrukking zal gaan beginnen door middel van de vernietiging van alle valse religie.

Als echter de dag van de Heer begint zodra ze “vrede en veiligheid” zullen zeggen, dan werpt dat ook meteen een heel nieuw licht op de plek waar eerder nog duisternis heeft geheerst.

Wat betreft andere details die misschien over het hoofd worden gezien: hoewel Paulus verklaarde dat plotselinge vernietiging hen onmiddellijk zal treffen, gaf hij ons ook nog een kwalificatie. Hij gebruikte de illustratie van een zwangere vrouw die plotseling wordt overvallen door barensweeën. Doorgaans kan een vrouw al vele uren vóór de eigenlijke geboorte aan het bevallen zijn. De gebeurtenissen zullen dus in gang worden gezet zodra ze “vrede en veiligheid” zullen zeggen en hun vernietiging op dat moment zo goed als zeker is, maar het einde is dan nog niet gekomen.

Jezus zinspeelde ook op de bevalling van een barende vrouw toen hij zei: Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn. Al die dingen zijn het begin van de weeën. (Mattheüs 24:7-8)

Zoals het er nu voor staat, is het onderhand al meer dan een eeuw geleden sinds het vermeende “begin van de weeën”. Dat zou dan ook een ongewoon en onrealistisch lange bevalling zijn.

Het wordt door Jehovah’s Getuigen natuurlijk als iets ondenkbaars en zelfs onmogelijks geacht, dat de dag des Heren in de toekomst pas zou kunnen gaan beginnen, vergezeld van de eerder genoemde “barensweeën”. Ironisch genoeg komt de dag des Heren daarom ook precies als een dief in de nacht.

In eerdere artikelen en video’s waarin het onderwerp ‘vrede en veiligheid’ werd besproken, concentreerde ik me de afgelopen jaren vooral op de politieke inspanningen om vrede in het Midden-Oosten te bewerkstelligen. Gezien de huidige opgelopen spanningen die de wereld in zijn greep houden; en dan met name ten aanzien van het ultimatum dat Poetin richting de VS en de NAVO uitvaardigde, met betrekking tot de bedreigde veiligheid van Rusland als gevolg van het feit dat de NAVO door de jaren heen heeft laten zien dat ze niet bereid waren om hun eerdere afspraken na te komen, blijkt nu dus dat het ultimatum inmiddels officieel is afgewezen, wat dus automatisch betekent dat de kans steeds groter wordt dat er een militair conflict zal uitbreken in Europa. (Europa was tijdens de eerdere twee Wereldoorlogen ook al het centrum van de strijd, oftewel ‘ground zero’.)

Houd hierbij ook in gedachten dat natiën die tijdens het atoomtijdperk beschikten over kernwapens, tot op heden op nog geen enkel moment betrokken zijn geweest bij een directe oorlogvoering. Alle conflicten werden tot nu toe uitgevochten door middel van misleiding, cyberoorlogvoering, economische oorlogen, proxy-oorlogen waarbij huursoldaten en Anglo-getrainde terroristen betrokken waren, en meedogenloze propaganda-oorlogen. Zelfs de Russische interventie in Syrië in 2016 was gericht tegen de terroristen die werden gebruikt om de Syrische regering omver te werpen.

Als Rusland echter zijn dreigement zal waarmaken door militaire installaties te neutraliseren die een bedreiging vormen voor zijn nationale veiligheid, dan zou een scenario van een derde wereldoorlog zich in rap tempo kunnen gaan ontwikkelen. Een dergelijke situatie zou dan ook zeer zeker ieders aandacht krijgen. Op dit moment zijn er al twee organisaties actief die zich tot doel hebben gesteld om de vrede en veiligheid te bewaren. De ene betreft de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de andere is de Verenigde Naties, die voor zichzelf de volgende missie heeft geformuleerd:

De VN-Veiligheidsraad heeft de primaire verantwoordelijkheid voor internationale vrede en veiligheid. De Algemene Vergadering en de Secretaris-Generaal spelen zeer grote, belangrijke en complementaire rollen, samen met andere VN-kantoren en -organen.

Hier dient zich dan ook het probleem aan: de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad zijn Rusland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die momenteel in twee tegengestelde blokken van natiën worden getrokken. Hoe kan de Veiligheidsraad mogelijkerwijs samenwerken om vrede en veiligheid te handhaven als de lidstaten onderling in oorlog zijn met elkaar?

Gezien de nijpende noodsituatie die zou ontstaan indien de nucleair bewapende natiën in een direct conflict verwikkeld zouden raken, al was het maar op een zeer beperkte schaal, dan zouden alle VN-lidstaten, die zich in het vizier van een mogelijke wereldwijde vuurzee zouden bevinden, zeer gemotiveerd zijn om tussenbeide te komen om zodoende een einde te maken aan de vijandelijkheden. En wanneer de spoedvergaderingen van de Veiligheidsraad en de OVSE erin lijken te slagen om een nucleaire ramp af te wenden, dan zal iedereen op dat moment zeer zeker opgelucht blijken te zijn, wanneer ze zullen verklaren: “vrede en veiligheid”.

En zodra de politieke agressie en vijandelijkheden na dat moment weer opnieuw zullen uitbreken, laat het dan maar uit uw hoofd om onzin zoals de zeven-tijden alsnog te berekenen, omdat we vanaf dat moment zonder enige twijfel zullen weten dat de dag des Heren dan eindelijk zal zijn begonnen. Dan zullen de zonen van het licht en de zonen van de dag eindelijk op de voorgrond gaan treden. En tijdens het duisterste uur zullen de uitverkorenen zo helder gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader.