“JULLIE ZULLEN VOOR BESTUURDERS EN KONINGEN WORDEN GESLEEPT”

Dagtekst vrijdag 14 januari 2022

Ik stuur jullie als schapen onder de wolven. — Matth. 10:16.

Als je begint met prediken en zegt dat je een van Jehovah’s Getuigen bent, krijg je misschien te maken met tegenstand van familie, spot van kennissen en weerstand tegen onze boodschap. Hoe kun je moediger worden? Om te beginnen moet je ervan overtuigd zijn dat Jezus vanuit de hemel nog steeds leiding geeft aan dit werk (Joh. 16:33; Openb. 14:14-16). Versterk vervolgens je geloof in Jehovah’s belofte dat hij voor je zal zorgen (Matth. 6:32-34). Hoe sterker je geloof wordt, hoe moediger je zult zijn. Je hebt laten zien dat je een sterk geloof hebt toen je familieleden en kennissen vertelde dat je met Jehovah’s Getuigen de Bijbel bestudeerde en naar hun bijeenkomsten ging. Ongetwijfeld heb je in je gedrag en je leven grote veranderingen aangebracht om te kunnen leven naar Jehovah’s rechtvaardige normen. Ook daarvoor waren geloof en moed nodig. Blijf je moed versterken, want je kunt er zeker van zijn dat ‘Jehovah, je God, met je is, waar je ook gaat’ (Joz. 1:7-9). w20.09 5 ¶11-12

Dagelijks de Schrift onderzoeken is heel goed. Het vormt een integraal onderdeel van het geestelijke voedingsprogramma dat het Wachttorengenootschap bevordert. Echter is het aan de andere kant ook zo dat wanneer er slechts een klein fragment van een vers wordt beschouwd, zonder dat er tegelijkertijd ook dieper op de bijbehorende context wordt ingegaan, dat dit er dan voor kan zorgen dat ons begrip eerder wordt vernauwd dan verbreed.

Ter illustratie: het commentaar door het Wachttorengenootschap op de bovenstaande dagtekst van vandaag, wordt gericht aan personen die wellicht pas begonnen zijn met hun Bijbelstudie of die net nieuw zijn binnen het geloof. Natuurlijk begrijp ik ook dat het Wachttorengenootschap een mandaat heeft om Jehovah’s Getuigen op geestelijk vlak voldoende toe te rusten zodat zij als verkondigers kunnen dienen. Dat is dan ook prima. Wanneer we ons echter zo nauw concentreren op het hier en nu, zouden we daardoor ook verblind kunnen worden voor datgene wat ons nog te wachten staat tussen het hier en daar, en met ‘daar’, bedoel ik dan de nieuwe wereld.

Zoals de meesten van jullie weten, ligt mijn primaire focus op de Bijbelse profetie. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus de Wachttoren-organisatie op zeer effectieve wijze heeft gebruikt om wereldwijd oprechte mensen te bereiken en te onderwijzen. Ook ik maakte heel lang deel uit van dat programma. Ik heb meer dan 100 Bijbelstudies geleid in een tijdsbestek van circa 30 jaar, en in die periode had ik het voorrecht om ongeveer een dozijn van die Bijbelstudenten te ondersteunen waardoor ze zelf ook verkondigers konden worden.

Aan de ene kant heeft het Wachttorengenootschap de waarheid aan het licht gebracht. Aan de andere kant heeft het Wachttorengenootschap er tegelijkertijd ook voor gezorgd dat er een bedrieglijke invloed wordt uitgeoefend die de Jehovah’s Getuigen heeft verblind voor de komst van Christus. Beschouw bijvoorbeeld eens het korte stuk uit de bovenstaande dagtekst, en beschouw deze in de bijbehorende context: Ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees dus zo behoedzaam als een slang en zo onschuldig als een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen jullie aan rechtbanken overleveren en jullie in hun synagogen geselen. Jullie zullen ter wille van mij voor bestuurders en koningen worden gesleept, als een getuigenis voor hen en voor andere volken. Maar wanneer ze je overleveren, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen of hoe je het moet zeggen, want op dat moment zal het je worden ingegeven. Wat je zegt komt dan niet alleen uit jezelf, maar het is de geest van je Vader die via jou spreekt. Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. Als ze jullie in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar een andere, want ik verzeker jullie: de Mensenzoon zal komen voordat jullie langs alle steden van Israël zijn rondgetrokken.” (Mattheüs 10:16-23)

Jezus sprak de bovenstaande woorden toen hij de 12 apostelen op hun eerste predikingscampagne uitzond. De apostelen moesten het ongetwijfeld vreemd hebben gevonden dat Jezus destijds sprak over de komst van de Mensenzoon. Hoe kan hij dan komen als hij er al is? Hmmm, dat geeft te denken.

U zult waarschijnlijk opmerken dat Jezus zijn profetie vrijwel letterlijk herhaalde toen hij op de Olijfberg was en de vragen van de apostelen beantwoordde: Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En wat zal het teken zijn van je aanwezigheid en van het einde van het tijdperk? (Mattheüs 24:3)

Er bestaat in de evangeliën geen verslag over dat de apostelen ook maar iets hadden meegemaakt van datgene waar Jezus van tevoren voor had gewaarschuwd tijdens hun eerste rondreis door de steden van Israël. Zelfs Jezus werd op de meeste plaatsen gastvrij ontvangen, zo ook in Samaria. Pas nadat de geest van zalving tijdens Pentecost 33 G.T. was uitgestort, werden christenen pas echt hevig vervolgd. Stefanus en de apostel Jakobus werden beiden al vrij vroeg vermoord. En ook de andere apostelen werden voor de Joodse en Romeinse autoriteiten gesleept. Paulus moest zelfs voor Caesar in Rome komen staan.

Maar hoewel er een aspect van de vervulling plaatsvond in de eerste eeuw, sprak Jezus zowel in het 10de hoofdstuk als in het 24ste hoofdstuk van Mattheüs juist over deze dingen in verband met de komst van de Mensenzoon.

Zoals ik in een recent artikel reeds had opgemerkt, bestaat er niets in de geschiedenis van de Jehovah’s Getuigen dat overeenkomt met datgene wat Jezus had voorzegd. In dat opzicht is de wereldwijde bediening van Jehovah’s Getuigen tot op dit huidige moment niet heel anders dan de bediening van de 12 apostelen (inclusief Judas Iskariot) en later de 70 die werden uitgezonden toen Jezus bij hen was. Vergeet niet dat ze al zieken genazen en demonen verdreven, nog vóórdat ze gezalfd waren.

Gezien het voor de hand liggende feit dat Jehovah’s Getuigen op dit moment nog steeds niet zijn overgedragen om ter dood te worden gebracht, evenals het feit dat er tot op heden nog geen enkele getuige is geweest die met geest is vervuld en voor bestuurders en koningen werd gesleept, moeten we daarom dus wel concluderen dat al deze dingen nog zullen moeten gaan gebeuren, samen met de komst van de Mensenzoon.

Ter bevestiging: ook al zijn er op dit moment al authentieke gezalfde personen op aarde die zich onder de Jehovah’s Getuigen bevinden, heeft tot dusver toch nog niemand van hen de volledige mate van heilige geest ontvangen. Dit wordt dan ook bevestigd in de profetie. Het boek Joël voorspelt bijvoorbeeld dat er hele donkere dagen over de wereld zullen komen. Een tijd waarin God mijn geest uitstort en op alle soorten mensen, en jullie zonen en dochters zullen profeteren, jullie oude mannen zullen dromen dromen en jullie jonge mannen zullen visioenen zien. Zelfs op mijn slaven en slavinnen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En ik zal wonderen tonen in de hemel en op aarde: bloed, vuur en rookzuilen. (Joël 2:28-30)

De net gezalfde apostel Petrus stond op de dag van de Pentecost-uitstorting op en verklaarde dat de profetie was vervuld. Hoewel Joël geen melding maakt van „de laatste dagen”, gaf de geïnspireerde apostel aan dat het bestemd was voor “die dagen”. Vreemd genoeg wordt er met het recente “nieuwe licht” van het Wachttorengenootschap op Joël beweerd dat de aanval van de sprinkhanen geen moderne profetische vervulling heeft, ondanks het feit dat het Wachttorengenootschap onderwijst dat de laatste dagen al in het jaar 1914 zouden zijn begonnen.

Het maakt dan ook allemaal niet meer uit. Het bloed, het vuur en de rookzuilen, die daadwerkelijk iets apocalyptisch symboliseren (denk bijvoorbeeld aan nucleaire vuurballen en paddestoelwolken van rook of rookzuilen), zullen ervoor gaan zorgen dat de profetische geestelijke dronkaards uit hun roes zullen ontwaken, precies zoals de ontnuchterende openingswoorden van Jehovah in het boek Joël laten zien: Word wakker, dronkaards, en huil! Jammer, alle wijndrinkers, want de zoete wijn gaat aan jullie mond voorbij. (Joël 1:5)

Terwijl de dag van Pentecost 33 G.T. het begin markeerde van het christelijke tijdperk, zal de komst van de Mensenzoon juist het einde van het christelijke tijdperk teweegbrengen. Dat komt omdat het woord christus en de aanverwante term ‘Messias’ ‘de gezalfde’ betekenen. Jezus was de oorspronkelijke gezalfde, maar er zullen naast hem ook nog 144.000 andere messiassen zijn. De komst van de Mensenzoon zal het einde betekenen van het hele zalvingsproces. Na dit moment zullen er geen nieuwe gezalfden meer bijkomen; vandaar dat dit ook het besluit, oftewel het einde van het christelijke tijdperk zal betekenen.

Anders dan in de eerste eeuw het geval was, zal de uitstorting van Gods geest op de zonen en dochters tijdens het besluit geen geest zijn van zalving, aangezien zij op dat moment reeds zonen en dochters van God zijn. Deze uitstorting van de geest zal eerder resulteren in hun definitieve verzegeling – de officiële bevestiging van het feit dat ze ook daadwerkelijk zijn uitgekozen en dat ze hun kronen in ontvangst hebben genomen. Ze zullen zich in die exacte staat bevinden wanneer zij als volwaardige koningen van Gods Koninkrijk voor de bestuurders en koningen zullen worden gesleept. En niemand zal in staat zijn stand te houden voor de broeders van Christus.