Opmerking Nederlandse vertaler: Dit artikel bevat het commentaar op de dagtekst van 1 januari 2022. Omdat het commentaar op de dagtekst deze eerste week van januari wat uitgebreider is dan normaal, zal ik deze niet samenvoegen met andere artikelen, maar zal ik deze dagtekst op een aparte pagina publiceren.

Mvg,

Paul Hettinga


 

Dagtekst zaterdag 1 januari 2022

Je kent van jongs af aan de heilige geschriften, die je wijs kunnen maken voor redding door geloof in Christus Jezus. — 2 Tim. 3:15.

Timotheüs’ geloof was gebaseerd op feiten die hem dichter bij Jehovah brachten. Ook jij moet logisch redeneren over wat je uit de Bijbel over Jehovah hebt geleerd. Om te beginnen moet je voor jezelf minstens drie basiswaarheden bewijzen. Ten eerste moet je ervan overtuigd zijn dat Jehovah alles heeft geschapen (Ex. 3:14, 15; Hebr. 3:4; Openb. 4:11). Ten tweede moet je voor jezelf bewijzen dat de Bijbel Gods geïnspireerde boodschap aan de mensheid is (2 Tim. 3:16, 17). En ten derde moet je er zeker van zijn dat er een georganiseerde groep mensen is die Jehovah aanbidt onder leiding van Christus en dat Jehovah’s Getuigen die groep zijn (Jes. 43:10-12; Joh. 14:6; Hand. 15:14). Je hoeft geen wandelende encyclopedie van Bijbelkennis te zijn. Het moet je doel zijn je ‘denkvermogen’ te gebruiken om ervan overtuigd te raken dat je de waarheid hebt (Rom. 12:1). w20.07 10 ¶8-9

Puntje nummer drie betreft het listige onderdeel van de drie aangehaalde punten. Geloven in het feit dat Jehovah de Schepper is, is natuurlijk gemakkelijk. We zien het bewijs ervan overal in terug. En wanneer u eenmaal echt diep in de Bijbel begint te duiken en u de breedte en diepte ervan begint te begrijpen, evenals de onderlinge verbondenheid ziet van alles, vanaf het boek Genesis tot het boek Openbaring, dan komt u er inderdaad achter dat de Bijbel daadwerkelijk alle kenmerken bezit van een geïnspireerde boodschap die aan de gehele mensheid is gericht. Alleen al het lezen van de evangeliën en alleen al het lezen over het leven en de bediening van Jezus kan mensen ten diepste roeren.

Echter het derde punt, namelijk de aanname dat ’Jehovah een georganiseerde groep bezit, bestaande uit mensen die godsdienst verrichten onder leiding van Christus zelf’, is daarentegen nog niet zo eenvoudig als het klinkt. Het probleem zit hem in het feit dat Christus toelaat dat slechte en goddeloze mannen en bedriegers een leiderschapspositie kunnen bemachtigen binnen het bestuur van deze georganiseerde groep waar Jezus toezicht op houdt. Gods geïnspireerde woord aan de mensheid bevestigt dit feit ook. Een van de geïnspireerde apostelen van Christus schreef bijvoorbeeld het volgende: Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en zo zullen er ook onder jullie valse leraren zijn. Die zullen ongemerkt schadelijke sekten invoeren, en ze zullen zelfs de eigenaar die hen heeft gekocht niet erkennen, waardoor ze een snelle vernietiging over zichzelf brengen. (2 Petrus 2:1)

Als we er dan van uitgaan dat “Jehovah’s Getuigen die groep zijn”, zoals de bovenstaande dagtekst ons vermaant, dan betekent dat dus ook dat er onder hen wel degelijk valse leraren moeten zijn. Er is namelijk geen enkele manier om dit te kunnen ontkennen. Wanneer we het eens zijn met puntje #2, namelijk, dat we Gods geïnspireerde woord met geheel ons hart dienen te geloven, dan moeten we daarmee dus ook het feit accepteren dat er valse leraren aanwezig zijn. Deze valse leraren bevinden zich niet noodzakelijkerwijs aan de buitenrand van de organisatie, maar deze valse leraren staan juist heel hoog op de ladder en worden doorgaans beschouwd als zijnde getrouwe mannen van God.

Maar hoe kan dat nou mogelijk zijn? Hoe kan het, dat er een organisatie is waar Christus notabene zelf toezicht op houdt teneinde een wereldwijd predikingswerk tot stand te brengen, terwijl er binnen deze organisatie tegelijkertijd ook destructieve valse leraren aanwezig zijn? Ten eerste moet u beginnen met zich te realiseren dat Satan de Duivel veel machtiger en slimmer is dan u zichzelf überhaupt kunt voorstellen. Denk hierbij eens aan het verslag uit de tweede brief die Paulus aan de Korinthiërs schreef, waarin hij bepaalde vooraanstaande mannen uit diezelfde gemeente aan de kaak stelde. Mannen over wie Paulus zei dat ze valse apostelen waren, bedrieglijke werkers die zich onder de macht van Satan succesvol hadden vermomd als zijnde dienaren van rechtvaardigheid.

Paulus uitte zijn diepe bezorgdheid jegens de Korinthische broeders en zusters. Hij vreesde dat hun harten ook verdorven zouden raken op gelijke wijze hoe ook het hart van Eva verdorven raakte toen zij door Satan werd verleid. Paulus wees toen naar de aanwezigheid van slechte goddeloze mannen binnen die Korintische gemeente die door Paulus werden omschreven als zogenaamde “superapostelen”. De American Standard versie van de Bijbel, evenals de King James versie van de Bijbel gebruiken voor de term superapostelen ook wel de uitdrukking “chiefest apostles“, wat zoiets betekent als meest vooraanstaande apostelen”. Met andere woorden, de Korinthiërs werden geleid en bestuurd door mannen die feitelijk handlangers waren van de Duivel. En de rest van de gemeente had tegelijkertijd ook geen flauw benul van het geestelijke gevaar waarin ze verkeerden.

Nogmaals, indien Jehovah’s Getuigen dé georganiseerde groep zijn die opereren onder de leiding van Christus – net zoals destijds het geval was bij de gemeente in Korinthe – dan bestaat er geen andere mogelijkheid dan dat het bestuur van deze organisatie ook uitpuilt met “valse apostelen en bedrieglijke werkers, die zich enkel en alleen maar voordoen als zijnde apostelen van Christus.”

Tot voor kort werd de sudderende wetteloosheid binnen de organisatie nog enigszins in toom gehouden. Echter hebben we in de loop van de afgelopen maanden met onze eigen ogen gezien dat de destructieve valse leraren zichzelf laten gelden door openlijk te verklaren dat het noodzakelijk is dat Jehovah’s Getuigen moeten worden geïnjecteerd met de mRNA-vaccins om zodoende de organisatorische eenheid te kunnen bewaren en om daarmee in het land van de levenden te kunnen blijven.

Ondanks het feit dat er op dit moment vrijwel geen onderscheid valt te maken tussen de berichtgeving van het Wachttorengenootschap en de berichtgeving vanuit de autoriteiten van Satans wereld, evenals het feit dat er op dit moment al tienduizenden mensen zijn overleden aan deze injecties, zagen we onlangs toch dat een lid van het Besturende Lichaam in hun update video impliceerde dat Jehovah weet wat goed voor ons is, waarmee ze impliceren dat Jehovah ook achter de wereldwijde vaccinatiecampagne van de Verenigde Naties staat.

zogenaamde apostelenEn het lijkt er ook op dat deze meest vooraanstaande apostelen het aan niemand zal toestaan om een heropende Koninkrijkszaal binnen te treden, tenzij ze eerst met het serum zijn geïnjecteerd. Wanneer dit namelijk hun officiële beleid wordt, waarbij ze feitelijk 2 aparte sekten aan het creëren zijn, namelijk de gevaccineerden en de ongevaccineerden, dan zullen ze daarmee ook de eigenaar die hen heeft gekocht verstoten.

Het is inderdaad waar dat we geen “wandelende encyclopedie van Bijbelkennis” hoeven te zijn, maar we moeten aan de andere kant ook zeker niet naïef zijn. Blinde gehoorzaamheid aan mannen die beweren dat ze de hogepriesters zijn van de enige echte ware zuivere aanbidding, zal niet gaan leiden tot onze redding. Integendeel zelfs, wanneer we de woorden uit 2 Petrus 2:1 serieus nemen dan weten we dus ook dat het bestuur van het Wachttorengenootschap een snelle vernietiging over zichzelf zal brengen.