Dagtekst zondag 14 november

Ik zag een grote menigte. — Openb. 7:9.

Johannes krijgt een boeiend profetisch visioen. Daarin ziet hij engelen die de verwoestende winden van de grote verdrukking tegenhouden tot de definitieve verzegeling van een groep slaven (Openb. 7:1-3). Die groep bestaat uit 144.000 personen die met Jezus in de hemel zullen regeren (Luk. 12:32; Openb. 7:4). Daarna heeft Johannes het over een andere groep, die heel groot is: ‘Ik zag een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen, stammen, volken en talen. Ze stonden voor de troon en voor het Lam’ (Openb. 7:9-14). Stel je eens voor hoe geweldig het voor Johannes was te zien dat er in de toekomst zo veel ware aanbidders zouden zijn! Dat visioen heeft ongetwijfeld Johannes’ geloof opgebouwd. En het moet ons geloof nog veel meer versterken, want wij leven in de tijd dat het in vervulling gaat. Wij zien dat er miljoenen mensen verzameld worden die hopen de grote verdrukking te overleven en eeuwig op aarde te leven. w19.09 26 ¶2-3

Het is inderdaad een prachtig vooruitzicht. Niet alleen het overleven van het einde van de wereld, maar daarnaast ook nog de hoop om nooit te sterven. Degenen die zullen achterblijven, nadat de ongelovigen en goddelozen zijn geëlimineerd, zullen de enige mensen zijn die uiteindelijk voor altijd zullen blijven leven en die nooit uit de dood opgewekt zullen hoeven worden.

We waarderen het feit dat het nooit de bedoeling is geweest van de Vader van de mensheid, dat er ook maar één van Zijn intelligente schepselen zou komen te overlijden. Degenen die naar Gods beeld zijn geschapen – zowel de engelen als de mensen – waren bedoeld om te leven zolang God leeft, namelijk voor eeuwig.

En toch bevinden we ons op dit moment in een realiteit waarin iedereen sterft, althans wat mensen betreft. Vrijwel iedereen om ons heen accepteert dit feit gewoon als een natuurlijk onderdeel van het leven. Sommige mensen houden zelfs van de dood. Maar de dood zal echter niet voor altijd de heerser over de mensheid blijven. Als eerstgeborene uit de dood zal Jezus uiteindelijk afrekenen met de dood en deze strijd met de dood zal zelfs beginnen nog voordat deze dodelijke wereld eindigt. Hoe dan?

Tijdens de werkelijke en authentieke parousia (Tweede Komst van Christus) zullen de doden die in vereniging met Christus zijn, opstaan. Dat is dan ook wat ‘de eerste opstanding’ wordt genoemd. Maar de apostel Paulus onthulde ook nog een heilig geheim. Degenen die in leven zullen zijn en in eenheid met Jezus blijken te zijn wanneer hij terugkeert, zullen niet sterven. Althans, niet helemaal. Ze zullen namelijk in een oogwenk transformeren. Ze zullen niet komen te slapen in de dood. Ja natuurlijk…, hun sterfelijke stoffelijke lichamen zullen lijken worden, maar de bewuste persoon, laten we dit ‘hun ziel’ noemen, zal in een andere vorm komen te leven. In een oogwenk zullen ze namelijk worden getransformeerd in onsterfelijke geestelijke wezens in precies dezelfde vorm als Jezus zelf. De angel van de dood zal voor hen onschadelijk worden gemaakt.

Ironisch genoeg heeft het Wachttorengenootschap, hoewel ze de waarheid hebben verdedigd ten aanzien van de 144.000, de grote schare die uit de verdrukking zal komen en ook ten aanzien van wat het centrum zal zijn van wat een nieuwe wereld zal worden, ook nog een enorm struikelblok opgeworpen op het pad dat naar het leven leidt. De kerndoctrine van het Wachttorengenootschap, namelijk dat Christus al in het jaar 1914 zou zijn begonnen met regeren, zal onvermijdelijk worden ontmaskerd als een regelrechte leugen. De realiteit zal de heersende leugens gaan inhalen en zal deze compleet verpletteren wanneer het onmiskenbaar duidelijk zal gaan worden dat de dodelijke  ruiters van de Apocalyps zijn ontzegeld.

Gerelateerd aan de hoge muur van onwaarheden die het Wachttorengenootschap heeft opgetrokken, is de verklaring in de dagtekst waarin wordt beweerd dat de engelen de vier winden van de verdrukking tegenhouden en dat de verzegeling zal plaatsvinden vóór de grote verdrukking. Een nogal obscuur stukje uit de profetie van Jesaja, brengt dit alles in perspectief. Jesaja 26:16-19 zegt: Jehovah, in nood hebben ze zich tot u gewend. Ze hebben fluisterend hun gebed uitgesproken toen u hen corrigeerde. Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te bevallen weeën heeft en het uitschreeuwt van de pijn, zo waren wij vanwege u, o Jehovah. We werden zwanger, we kregen weeën, maar het is alsof we wind hebben gebaard. We hebben het land geen redding gebracht en er is niemand geboren om het land te bewonen. ‘Je doden zullen leven. De dode lichamen van mijn volk zullen opstaan. Word wakker en juich van vreugde, jullie die in het stof wonen! Want je dauw is als de dauw in de morgen en de aarde zal degenen die machteloos zijn in de dood tot leven brengen.

Opmerking van de Nederlandse vertaler:

In de Engelstalige Nieuwe Wereldvertaling wordt het begin van vers 19 anders omschreven. Daar staat: “Your dead will live. My corpses will rise up.”

Vertaald naar het Nederlands staat daar dus: “Uw doden zullen leven. Mijn lijken zullen opstaan”

Natuurlijk zouden de leiders van Jehovah’s Getuigen zich in al hun arrogantie überhaupt niet eens een scenario kunnen voorstellen waarin zij, als de veronderstelde beoefenaars van de enige ware ‘zuivere aanbidding©’, de tuchtiging van  Jehovah zullen verdienen. In werkelijkheid zal blijken dat de tuchtiging door Jehovah nog nooit zo verdiend zal blijken te zijn. De schapen van Christus de toegang tot een Koninkrijkszaal ontzeggen omdat ze zich niet hebben laten injecteren met een stof die hen zou kunnen doden of permanent zou kunnen verwonden, betreft beslist een overtreding die de strengste vorm van tuchtiging rechtvaardigt. Jazeker, zelfs de dood.

Zou God het dan toelaten dat het Besturende Lichaam, al hun assistenten, evenals de gehele Bethelfamilie een vaccin tot zich neemt dat hen zou kunnen schaden, vraagt David Splane in Besturende Lichaam update nr. 9? Inderdaad, Jehovah God zou dit absoluut toelaten. Laat ze zelfs maar alsem drinken!

Waar het hier echter om gaat is dat tuchtiging en correctie op de eerste plaats komt. Dat is dan ook wat de verdrukking tot stand zal gaan brengen. Daarna zullen de doden opstaan.

Je doden zullen leven” en “de dode lichamen van mijn volk zullen opstaan”, betreft een verwijzing naar de eerste opstanding. God noemt ze (In de Engelse Nieuwe Wereldvertaling) “mijn lijken” omdat Jehovah God bepaalde personen bezit die door middel van het bloed van Christus door Hem zijn gekocht. Echter is “jullie die in het stof wonen” ook van toepassing op degenen die fysiek in leven zijn, maar van wie de geest als gevolg van Gods bestraffende hand uit hen zal worden verpletterd. “Je dauw is als de dauw in de morgen” betreft een verwijzing naar hen die levend zullen worden gemaakt door middel van de geest, zodra Christus zich aan hen openbaart.

De profetie van Jesaja gaat vervolgens verder met de volgende woorden: Mijn volk, ga je binnenkamers in en sluit je deuren achter je. Verberg je een korte tijd, totdat de woede voorbij is. Kijk! Jehovah komt uit zijn woonplaats om de bewoners van het land ter verantwoording te roepen voor hun zonde. Het land zal zijn bloedschuld aan het licht brengen en zal zijn slachtoffers niet langer bedekken. Op die dag zal Jehovah met zijn scherpe, grote, sterke zwaard afrekenen met Levi̱athan, de glijdende slang, met Levi̱athan, de kronkelende slang, en hij zal het monster dat in de zee is doden. (Jesaja 26:20-21) en (Jesaja 27:1)

Pas nadat de verzegeling is voltooid, zullen de engelen de vier winden der vernietiging gaan loslaten. Het monster in de zee vertegenwoordigt Satan. Hij zal op dat moment ook niet zelf letterlijk worden gedood, echter geldt dit wel voor het monsterlijke samenstel dat door Satan wordt bestuurd. Dit samenstel zal namelijk worden vernietigd en de duivel en zijn engelen zullen daarna gedurende 1000 jaar worden opgesloten.

Wat zal dat toch een ontzettend bijzondere dag blijken te zijn!