Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de reeks artikelen die in het teken staan van het Bijbelboek Jeremia.


In de oudheid werden vele goden aanbeden. De Bijbel noemt er een aantal, zoals Moloch, Kemosch, Dagon, Nisroch en tevens ook nog een overvloed aan baäls, wat simpelweg ‘heer’ betekent in het Hebreeuws. Alleen al onder de Joden beschuldigde Jehovah hen ervan dat zij evenveel goden hadden als dat er steden in Juda waren. (Jer. 2:28)

Al die goden, hoe ze dan ook mochten heten, bevonden zich slechts aan de buitenkant. Achter de schermen bevond/bevindt zich de enkele geestelijke entiteit die de apostel Paulus ook wel ‘de god van deze wereld’ noemde, namelijk Satan de Duivel.

Tegelijk met de opkomst van het christendom zorgde Satan ervoor dat de afgodsbeelden geleidelijk aan naar de achtergrond verdwenen en begon hij zich te richten op het infiltreren en verderven van de gemeente van Christus. Kort nadat de oorspronkelijke apostelen kwamen te overlijden, begonnen infiltranten ervoor te zorgen dat Jezus werd verheven tot de status van God zelf. Jehovah – de God der goden – werd naar de achtergrond gedrukt terwijl de Zoon tegelijkertijd prominent op de voorgrond werd geplaatst.

Toen Constantijn zich begon te storten op de controverse, en hij verklaarde dat Jezus gelijk was aan de oppergod en hij uiteindelijk het christendom tot de officiële staatsreligie van het Romeinse rijk benoemde, slaagde daarmee ook het plan van de duivel. Het was Satan namelijk gelukt om ervoor te zorgen dat in plaats van dat het het heidendom werd veranderd naar het christendom, het christendom uiteindelijk werd omgevormd naar het heidendom. In de daaropvolgende eeuwen werd de misleiding voltooid door de mysterieuze Babylonische Drie-eenheidsleer te verbinden aan Jehovah, Jezus en de heilige geest. Deze onheilige Drie-eenheid werd vervolgens als heilig bestempeld en werd neergezet als de nieuwe afgod. Er was een situatie ontstaan waarin niemand mocht worden beschouwd als christen zonder dat deze persoon neerboog voor de mysterieuze triade die Satan in het leven had geroepen.

De oprichting van het Wachttorengenootschap vormde een belangrijk keerpunt. Niet alleen werd de Drieëenheidsleer op grote schaal ontmaskerd als een valse doctrine waarvan zijn wortels diep in heidense religie zaten, maar belangrijker nog: Het Wachttorengenootschap zorgde ervoor dat de Naam van Jehovah weer op de voorgrond werd geplaatst. Het Wachttorengenootschap werd de stem van de slaaf die Christus had aangesteld om op de juiste tijd geestelijk voedsel te verschaffen. Het was dan ook te verwachten dat de demonische infiltratie en subversie onmiddellijk daarna begon. Dit zou dan ook absoluut geen verrassing moeten zijn, gezien het feit dat ook Judas zelf deel uitmaakte van de groep van 12 apostelen die waren uitgenodigd om het avondmaal van de Heer bij te wonen. (De Paschamaaltijd ging vooraf aan de instelling van het avondmaal des Heren en blijkbaar werd Judas ergens tussen deze 2 gebeurtenissen weggestuurd.)

Gedurende de donkere middeleeuwen (een term die moderne historici van plan zijn om af te schaffen) oefende de Pontifex Maximus van het Vaticaan de hoogste macht uit. In werkelijkheid was de paus de hogepriester van Satan. Echter veranderde deze regeling geleidelijk aan als gevolg van de opkomst van Europese koninkrijken en met name door het ontstaan van seculiere natiestaten waarin kerk en staat volledig van elkaar werden gescheiden. Andere factoren, zoals de Reformatie zorgden ervoor dat de invloed van de katholieke kerk werd verzwakt. Daarnaast heeft de oprichting van de Kerk van Engeland er ook absoluut aan bijgedragen dat de macht van het Vaticaan werd vertroebeld.

Uiteindelijk ontstonden er in de 19de eeuw twee diametraal tegenovergestelde politieke systemen in de vorm van het Britse Rijk en de afgescheiden Amerikaanse Republiek. Gelijktijdig met de oprichting van het Amerikaanse systeem werd de Beierse Illuminati georganiseerd door Adam Weishaupt die zich tot doel had gesteld om de nationale soevereiniteit af te breken en om een wereldwijde, communistische utopie te creëren welke vrij zou zijn van alle morele beperkingen, met inbegrip van het christendom. Een nieuwe wereldorde werd het einddoel van dit geheime genootschap.

Het Illuminisme zou de nieuwe religie van Satan worden waar alleen besloten leden deel van mogen uitmaken. De illuministen gebruiken de vrijmetselarij als wervingsgrond om zodoende invloedrijke mannen uit de bovenlaag van de samenleving tot zich aan te trekken. Tot deze invloedrijke bovenlaag behoren bijvoorbeeld: de aristocratie, zakenlieden en bankiers, geestelijken, politici en schrijvers. Wat meer recentelijk zijn daar ook nog entertainers aan toegevoegd om te dienen als een soort nieuwe klasse van magie-beoefenende priesters, net zoals gebruikelijk was ten tijde van de koningen van Babylon en de farao’s van Egypte. De moderne magie-beoefenende priesters staan in dienst van de koning van het noorden, over wie in Daniël 11:37 staat geschreven: Hij zal geen respect hebben voor de God van zijn voorvaders”. De God van zijn voorvaders betreft de heidense Jezus die wordt geassocieerd met de kerken van de christenheid. Vergeet hierbij niet dat het de “geheime” agenda is van de Illuminati om een einde te maken aan het christendom.

Illuministen opereren in het geheim, hoewel hun plannen openbaar bekend zijn. Hierin imiteert de Duivel slechts Jehovah’s eigen geheime genootschap. Want de ware verlichte personen zijn zij die onderdeel uitmaken van de zonen van het Koninkrijk – althans, dat zullen ze tenminste zijn vanaf het moment dat ze zo helder zullen schijnen als de zon zodra de grote dag aanbreekt en het Koninkrijk zal worden opgericht. Zoals het er momenteel voor staat, is nog niet bekend wie deze toekomstige koningen van deze wereld, die voorbestemd zullen zijn om Satan te verpletteren wanneer Jehovah Satan onder hun voeten zal plaatsen, precies zijn. Er zal een openbaring plaatsvinden – een openbaring van de zonen Gods. Paulus onthulde dit heilige geheim in zijn brief aan de Kolossenzen. We lezen daar in hoofdstuk 3 vers 3 en 4 het volgende: Want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen met de Christus in eendracht met God. Wanneer de Christus, ons leven, geopenbaard wordt, dan zullen ook jullie met hem in majesteit geopenbaard worden.

Met de plotselinge verschijning van gezalfde christenen die zich schaarden rondom Charles Russell en het Wachttorengenootschap, was het alsof er werd geblazen op een stille hondenfluit. Een geluid dat alleen werd gehoord door de vrijmetselaar-tempelbouwers. De boekenkaften van Russells grootse zevendelige serie genaamd ‘Studies in the Scriptures’ waren versierd met het symbool van de gevleugelde zon. Dit occulte symbool op de boekenkaft van Russels publicatie is afgeleid van de met een valkenkop uitgebeelde Egyptische god van de hemel, Horus. Er werd beredeneerd dat het gebruikte symbool was afgeleid van de profetie van Maleachi 4:2. In werkelijkheid betreft het oog van Horus echter het officiële symbool van de verheven meesters van de sekte van de Illuminati. Het alziende oog van Horus zit verwerkt in tientallen zeer bekende logo’s van hele grote bedrijven en is nog wel het meest prominent aanwezig op het bankbiljet van de Amerikaanse Federal Reserve, ook wel bekend als het 1-Amerikaanse dollar bankbiljet.

Net als bij de superapostelen die door de apostel Paulus werden ontmaskerd als zonen van Satan die zich enkel hadden vermomd als dienaren van rechtvaardigheid, zo is het de Duivel ook gelukt om zijn zaad door middel van de vrijmetselarij op verschillende manieren binnen te brengen bij het Wachttorengenootschap. Een voorbeeld hiervan is het sluw ontworpen oog van Horus dat van bovenaf gezien prominent zichtbaar is wanneer men een blik werpt op de openlucht congreshal van Jehovah’s Getuigen in Denemarken. Sinds de afgelopen jaren ligt deze openlucht congreshal van Jehovah’s Getuigen er verlaten bij. Het komt vaker voor dat het demonenzaad subliminale kunst gebruikt in de vorm van magische tekens, ook wel bekend als “sigils”. Een aantal jaren geleden begon het Wachttorengenootschap met het uitzenden van een video genaamd “The Inside Story” waarin op schaamteloze wijze twee vrijmetselaarssymbolen tentoon werden gesteld midden op het gebruikte decor van JW-Broadcast. Na de pilot-aflevering kwam er echter geen vervolg meer.

In overeenstemming met het doel van de Illuministen om Christus te niet te doen en om vervolgens een menselijke utopie op te richten, heeft de kern-doctrine van het Wachttorengenootschap dit in wezen voor elkaar gekregen. Dit hebben ze namelijk gedaan door de terugkeer van Christus op een sluwe manier af te schilderen als iets dat zich in het verleden zou hebben afgespeeld en door tegelijkertijd de Wachttoren-organisatie te verheffen tot een geestelijk paradijs. Door dit te doen hebben de Illuministen de noodzaak weggenomen voor de Tweede Komst van Christus. De zuivere aanbidding zou volgens het Wachttorengenootschap op dit moment al zijn hersteld — eindelijk! Door van de Wachttoren-organisatie het Koninkrijk op aarde te maken, is het daarmee ook de nieuwe afgod geworden waarbij zijn verheven meesters de magie-beoefenende priesters zijn geworden die dienst verrichten bij het altaar.

Kenmerkend voor de oude ingewijden rondom duivelaanbidding is het offeren van kinderen. Natuurlijk vermoorden de Illuministen binnen het Wachttorengenootschap niet letterlijk kinderen op een brandend altaar, zoals wel gebruikelijk was bij het Joodse volk destijds, althans voor zover bekend. Niettemin zijn er wel degelijk enkele tienduizenden kinderen op harteloze wijze geofferd aan pedofiele roofdieren die jagen op kinderen. De misdaden die tegen deze kinderen zijn begaan werden in de doofpot gestopt. Hun kinderlijke onschuld evenals hun toekomst werden op het altaar geofferd in een poging om Jehovah daarmee te eren, of zoals het officieel ook wel wordt omschreven: om te voorkomen dat er smaad wordt aangebracht op Gods naam. Waarlijk, hoe slecht deze seksuele roofdieren ook mogen zijn, het beleid van het Wachttorengenootschap heeft dit grote offer aan Baäl feitelijk gefaciliteerd. Houd hierbij goed in gedachten dat het de koning van het noorden is die degenen tot afval zal brengen die zich misdragen tegen het verbond. (Daniël 11:32)

Is het dan een wonder dat de grootmeesters van het Wachttorengenootschap zijn Leerlingen op strenge toon waarschuwt om de vele nieuwsberichten vooral niet te geloven, waaruit blijkt dat het Wachttorengenootschap verwikkeld is in vele rechtszaken en buitengerechtelijke schikkingen die de in leven zijnde slachtoffers van deze kinderoffers hebben aangespannen tegen de Wachttoren-organisatie?

Wanneer we vervolgens weer even terugkeren naar het zevende hoofdstuk van Jeremia, dan lezen we dat Jehovah daar de volgende profetische woorden heeft laten optekenen: Kun je stelen, moorden, overspel plegen, valse eden afleggen, offers aan Baäl brengen en andere goden volgen die jullie niet kenden en dan toch vóór me komen staan in dit huis dat mijn naam draagt en zeggen: “Wij zullen worden gered”, ondanks alle walgelijke dingen die jullie doen? Is dit huis dat mijn naam draagt een rovershol voor jullie geworden? Ik heb het met eigen ogen gezien’, verklaart Jehovah. (Jeremia 7:9-11)

Niet alleen heeft Jehovah dit met eigen ogen gezien, maar daarnaast heeft Hij dit ook nog voorzien, lang voordat het überhaupt plaatsvond!

Jehovah verklaart verder ook nog het volgende: “Ga maar eens naar mijn plaats in Silo, waar ik mijn naam eerst heb laten wonen, en kijk wat ik daarmee heb gedaan vanwege de slechtheid van mijn volk Israël. Toch zijn jullie doorgegaan met al die dingen”, verklaart Jehovah, “en ook al heb ik steeds weer tot jullie gesproken, jullie luisterden niet. Ik bleef jullie roepen, maar jullie antwoordden niet. Daarom zal ik met het huis dat mijn naam draagt, waar jullie op vertrouwen, en met de plaats die ik aan jullie en aan jullie voorouders heb gegeven, hetzelfde doen als ik met Silo heb gedaan. Ik zal jullie uit mijn zicht verjagen, net zoals ik al jullie broeders, alle nakomelingen van Efraïm, heb verjaagd.” (Jeremia 7:12-15)

In Silo stond ook de oorspronkelijke draagbare tabernakel evenals de ark van het verbond die Jehovah’s aanwezigheid symboliseerde. Maar de Filistijnen veroverden de ark en de tabernakel werd daarna nooit meer hersteld in Silo.

We zien hier een interessante parallel. De oorspronkelijke christelijke organisatie stond bekend als een volk voor Gods naam. Dat hield in dat de Joden niet langer meer werden beschouwd als Jehovah’s uitverkoren volk. Jehovah droeg Zijn naam en Zijn verbond over aan christenen. Echter bleek zoals bekend dat ook het christelijke volk voor Gods naam verdorven werd waarop God hen vervolgens verwierp. De verworpenen waren de afvalligen die een bondgenootschap aangingen met Constantijn.

Poetin en KirillHet Besturende Lichaam schept op dat ze uit Babylon de Grote zouden zijn bevrijd en dat valse religie niet meer in staat zou zijn om Jehovah’s zegevierende organisatie enige beperkingen op te leggen. Deze opscheppers zouden er goed aan doen om de plotselinge ommekeer van zaken in Rusland ter harte te nemen. Hoewel Mark Sanderson van het Besturend Lichaam blijft beweren dat Jehovah’s Getuigen in Rusland onverschrokken voorwaarts marcheren richting een theocratische overwinning, ligt de werkelijke waarheid daarentegen heel anders. Onder invloed van de Russisch-orthodoxe kerk, die zonder enige twijfel een dochter is van de hoer van Babylon, en die onder leiding staat van Vladimir Poetins goede persoonlijke vriend, Patriarch Kirill, zijn Jehovah’s Getuigen in Rusland volledig geliquideerd. Alle eigendommen van de Wachttoren-organisatie binnen Rusland zijn bezit geworden van de Russische staat.

De huidige realiteit schijnt niet helemaal tot het Besturende Lichaam door te dringen. Ze zijn veel te koppig om te willen accepteren wat er in Rusland heeft plaatsgevonden als zijnde een berisping afkomstig van God. Precies zoals Jehovah al heel lang geleden voorzag toen Hij tot Jeremia zei: Maar ze luisterden niet en waren ongehoorzaam. Ze voerden hun eigen slechte plannen uit en volgden koppig hun slechte hart. Ze gingen niet vooruit maar achteruit, vanaf de dag dat jullie voorouders uit Egypte kwamen tot op de dag van vandaag. Daarom bleef ik al mijn dienaren, de profeten, naar jullie toe sturen. Ik stuurde ze elke dag weer. Maar ze weigerden naar me te luisteren en ze gehoorzaamden me niet. Ze waren koppig en gedroegen zich erger dan hun voorouders! Je zult dat allemaal tegen ze zeggen, maar ze zullen niet naar je luisteren. Je zult naar ze roepen, maar ze zullen je niet antwoorden. (Jeremia 7:24-27)

Trouw aan Gods woord heeft de leiding van het Wachttorengenootschap op koppige wijze geweigerd om te luisteren. Geen enkele vorm van redenering uit de Schrift kan hen in beweging brengen. Ze zullen niet antwoorden. Ze zijn teruggevallen in de zonden van de heidense christenheid. Het is daarom ook geen wonder dat de hoofdadvocaat, dhr. Zalkin, wiens gerechtskantoor uitsluitend zaken behandelt van slachtoffers die ten prooi zijn gevallen aan pedofielen binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen, openlijk heeft verklaard dat de doofpotaffaire van het Wachttorengenootschap nog veel erger is dan die van het Vaticaan.

Jehovah’s geduld met de Joden raakte uiteindelijk op. In al Zijn gerechtigheid bracht God zijn eigen menselijke offer. Alle Baälaanbidders moesten namelijk worden afgeslacht. “Luister daarom! Er komt een tijd”, verklaart Jehovah, “dat het niet meer To̱feth of het Dal van de Zoon van Hi̱nnom wordt genoemd, maar het Dal van de Slachting. Men zal in To̱feth de doden begraven tot er geen plek meer is. En de lijken van dit volk moeten voer worden voor de vogels in de lucht en voor de dieren op aarde, zonder dat iemand ze wegjaagt. In de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem zal ik het geluid van feestvreugde, het geluid van blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid laten ophouden, want het land zal in puin worden gelegd. (Jeremia 7:32-34)

Het tegenbeeldige Jeruzalem is eveneens bestemd voor verwoesting als opmaat naar de manifestatie van Jezus Christus. Laat de meesters van de vrijmetselarij bij dezen zijn geïnformeerd dat het Dal van de Slachting voor u in gereedheid is gebracht. Of zoals Judas het verwoordde: Deze mensen, die aanwezig zijn op jullie liefdemaaltijden, zijn onder water verborgen rotsen, herders die schaamteloos alleen voor zichzelf zorgen. Waterloze wolken zijn het die door de wind heen en weer gedreven worden, bomen zonder vruchten in de late herfst, die tweemaal zijn afgestorven en die ontworteld zijn, woeste golven van de zee die hun eigen schande opschuimen, sterren zonder vaste baan, waarvoor de diepste duisternis voor eeuwig is weggelegd. (Judas 1:12-13)