Er staat een klein artikeltje op JW.ORG waarin de vraag wordt gesteld: “Wanneer is het einde van de wereld?”

Het Wachttorengenootschap legt hier uit dat hoewel sommige Bijbelvertalingen de uitdrukking “voltooiing van deze wereld” gebruiken, het ook vertaald kan worden als “besluit van het samenstel van dingen”. (“Einde der tijden” is wellicht nog toepasselijker.) De uitgevers citeren vervolgens de woorden van Jezus: “Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleen”

Blijkbaar zijn Jehovah’s Getuigen zo afgestompt door de constante herhaling dat de schreeuwende tegenstrijdigheid hen niet eens meer opvalt. Wat het Wachttorengenootschap hier eigenlijk zegt, is dat hoewel niemand de dag of het uur weet, de wereld op dit moment toch al geëindigd zou zijn. Hoewel niemand rechtstreeks zal toegeven dat dit in de basis de boodschap is, is dat toch hetgeen wat het artikel suggereert aangezien het besluit van het samenstel en het einde van de wereld onderling uitwisselbare termen zijn en omdat het besluit van het samenstel volgens het Wachttorengenootschap zou zijn begonnen in het jaar 1914. Maar hoe is het dan mogelijk dat wanneer het besluit volgens het Wachttorengenootschap al 107 jaar geleden zou zijn begonnen, dat tegelijkertijd niemand de dag of het uur weet?

In werkelijkheid is het besluit namelijk nog steeds niet begonnen. Omdat Jehovah’s Getuigen er echter heilig van overtuigd zijn dat het besluit al is begonnen, is dat dan ook precies de reden waarom er bijvoorbeeld in Mattheus 24:44 staat geschreven dat de komst van de Mensenzoon zal plaatsvinden op een uur waarop men het niet verwacht.  

Jezus sprak tijdens nog een andere gelegenheid over het besluit oftewel het einde van het tijdperk. Dit deed hij voordat hij het in de context plaatste van de grote verdrukking die over de hele bewoonde aarde komt. In een reeks illustraties legde Jezus uit dat de oogst het einde der tijden betekent.

Om de voortdurende misleiding omtrent het jaar 1914 te ondersteunen, is Bethel gedwongen om zich te begeven in het rijk der absurditeiten – bewerend dat Jezus zijn machtige engelen in het jaar 1918 eropuit stuurde om de climactische bijeenverzameling te bewerkstelligen. (Gerelateerd artikel in het Engels: Zijn de engelen uw Bijbelonderzoekers aan het doden?)

Hoewel de Bijbelonderzoekers van Russel al een afgescheiden en uitzonderlijke sekte waren die zich hadden afgescheiden van de reguliere christenheid, zouden de engelen destijds het onkruid hebben ontworteld dat zich tussen de tarwe bevond. Geen enkele van deze verheven uitleggers heeft ooit een poging gewaagd om de vraag op te werpen op welke manier het samengebundelde onkruid dan in de vuuroven zou zijn verbrand. (Zie hoofdstuk: De Oogst)

Wat daarnaast nog onverklaarbaarder is, is dat er ondanks het intensieve onkruidverdelgingswerk dat over het gehele veld zou hebben plaatsgevonden en wat zou zijn uitgevoerd door bovennatuurlijke oogstmachines, dat er ondanks alle inspanningen van deze machtige engelen op dit moment meer onkruid in het veld is dan ooit tevoren – ervan uitgaande dat de parochianen van de kerken de zonen van de goddeloze zouden zijn die Jezus in gedachten had. Maar indien de gewone kerkganger datgene zou zijn wat wordt gesymboliseerd door het onkruid uit de illustratie van Jezus, dan vormt dat een groot probleem. Ondanks het feit dat het doel van de oogst is om alle struikelblokken en wetteloze personen permanent te verwijderen uit het Koninkrijk van Christus, oftewel, uit het midden van de gemeente van de Heer, dienen we onszelf dan wijs te maken dat er op dit moment dan geen dingen zijn binnen de gemeenten die als struikelblokken fungeren? Of dat er op dit moment geen wetteloze personen aanwezig zijn binnen de gemeente? Niemand zou zo’n onzinnige bewering geloven, want we weten uit de praktijk dat dit absoluut niet het geval is. Feit is dat juist het bestuur van het Wachttorengenootschap de bron blijkt te zijn van vele dingen die oorzaak geven tot struikelen en ook dat sommige van de meest vooraanstaande mannen wetteloos blijken te zijn – zonen van Satan.

En voor wat betreft het feit dat niemand de dag of het uur weet, verwees Jezus nou naar de dag en het uur van Armageddon of naar de dag en het uur van iets anders? Het is altijd verstandig om de gehele context in overweging te nemen. Wanneer we de volledige context beschouwen dan komen wij erachter dat Jezus verwees naar de dag en het uur van zijn komst. Jezus verklaarde namelijk het volgende: Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader. De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach. Want in de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging. En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde. Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn. Er zullen dan twee mannen op het veld zijn. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen graan malen. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Maar weet dit: als de huiseigenaar had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij wakker zijn gebleven en niet hebben toegelaten dat er in zijn huis werd ingebroken. Zorg daarom dat je er klaar voor bent, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.” (Matth. 24:36-44)

De woorden van Jezus worden gericht aan zijn discipelen. Daarom zei hij: “want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.” Wat Jezus in het 24ste hoofdstuk van Mattheüs beschreef, komt overeen met de illustratie van de oogst. Hoe dan? In beide gevallen illustreert Jezus hoe goddeloze en rechtvaardige personen van elkaar zullen worden gescheiden. Jezus sprak feitelijk ook nog over de getrouwe en over de slechte slaven die beiden zijn aangesteld tot dienaren in zijn huisgezin. Echter zal de slechte slaaf op een bepaald moment samen met de huichelaars worden verwijderd uit het huisgezin en deze slechte slaaf zal dan uit het huis worden gezet en in de duisternis worden geworpen waar hij zal knarsetanden.

Degenen die bijeen zullen worden verzameld en degenen die zullen achterblijven betreffen hetzelfde als de tarwe en het onkruid.

Het moge duidelijk zijn dat de machtige engelen betrokken zullen zijn bij het bijeenverzamelen van de ene, en bij het achterlaten van de ander. U zou dit ook bovennatuurlijke selectie kunnen noemen.

De komst van Christus is de gebeurtenis. Alle autoriteit om te mogen oordelen is aan Jezus gegeven. Het oordeel zal eerst beginnen bij het huis van God zelf – of ook wel binnen zijn Koninkrijk. De komst van Christus zal resulteren in een grondige schoonmaak van het huis. Daarom stelt de profetie van Maleachi ook de volgende vraag: Plotseling zal de ware Heer, die jullie zoeken, naar zijn tempel komen. En de boodschapper van het verbond zal komen,Maar wie zal de dag van zijn komst doorstaan? Wie zal standhouden als hij verschijnt?

Sommigen van hen die gezalfd zijn, maar die als slechte en trage slaven zullen worden geoordeeld, zullen als onkruid worden ontworteld en samengebundeld. De zonen van de goddeloze, die de aanplant van de Duivel zijn, betreffen eenvoudigweg nep-gezalfden. Net zoals Paulus de superapostelen ontmaskerde als loutere acteurs die zich slechts naar de buitenwereld voordeden als dienaren der rechtvaardigheid om zodoende de macht te krijgen over de gemeente in Korinthe, dienen we ook niet te veronderstellen dat het voor occulte vrijmetselaars een buitengewone en moeilijke prestatie zou zijn om de organisatie te infiltreren om uiteindelijk op te klimmen tot hoge leiderschapsposities door zichzelf slechts voor te doen als gezalfde dienaren. De werking van Satan door middel van de zogenoemde mens van wetteloosheid zal op een bepaald ogenblik hoe dan ook abrupt tot een einde komen. Deze zal als sneeuw voor de zon smelten als gevolg van de glorieuze manifestatie van de Mensenzoon.

Niemand kent de dag en het uur van de komst van de Mensenzoon waarop hij zal beginnen met de oogst. Maar wanneer het zal beginnen dan zal dit tevens ook het einde betekenen van het tijdperk waarin de zonen van het Koninkrijk en de zonen van de goddeloze zich gezamenlijk binnen Jehovah’s aardse organisatie hebben kunnen vermengen. De scheiding van deze twee groepen zal net zo beslissend en ondubbelzinnig zijn als toen Noach en zijn gezin de ark binnengingen en de hand van God de deur voor de buitenwereld afsloot. Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn.