Dagtekst dinsdag 16 maart

In de laatste dagen zullen er spotters komen. — 2 Petr. 3:3.

Naarmate we dichter bij het einde van Satans wereld komen, kunnen we verwachten dat de beproevingen op onze loyaliteit aan God en zijn Koninkrijk moeilijker worden. Waarschijnlijk zullen we ook dan het mikpunt van spot zijn. Dat zal vooral komen door onze neutraliteit, die steeds meer op de proef zal worden gesteld. We moeten onze loyaliteit nu al versterken zodat we tijdens de grote verdrukking loyaal blijven. Tijdens de grote verdrukking zal er voor ons iets veranderen in de organisatie. Op een gegeven moment zullen alle gezalfden die dan nog op aarde zijn, in de hemel worden bijeengebracht om mee te strijden in de oorlog van Armageddon (Matth. 24:31; Openb. 2:26, 27). Dat betekent dat het Besturende Lichaam niet meer bij ons op aarde zal zijn. Maar de grote menigte zal georganiseerd blijven. Bekwame broeders uit de andere schapen zullen de leiding nemen. Laat dan zien dat je loyaal bent door die broeders te steunen en de instructies die ze van God krijgen op te volgen. Je leven zal ervan afhangen! w19.10 17 ˚13-14

 

Het lijdt absoluut geen twijfel dat de volgende profetische Schriftplaats op dit moment al in vervulling is gegaan: Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt. (Jesaja 29:10)

Ik ga ervan uit dat dit als een vooruitgang kan worden beschouwd, dat het Wachttorengenootschap na een eeuw van bijbelonderzoek eindelijk tot het besef is gekomen dat alle uitverkorenen zich bij Christus in de hemel zullen bevinden, wanneer de wereld van Satan uiteindelijk zal worden vernietigd. Hoe zou God anders Satan binnenkort onder onze voeten kunnen verbrijzelen? (Romeinen 16:20) Zie artikel: “Zal het christendom het einde van deze wereld overleven?

Voor wat betreft de stelling dat het Besturende Lichaam hoe dan ook naar de hemel zal gaan, is deze echter niet correct. Zullen er ‘bekwame broeders’ zijn die de leiding nemen? Jazeker, Maar…

Hier is het probleem. Alles wat het Wachttorengenootschap heeft onderwezen over profetie berust op bedrog. Jezus arriveerde niet in het jaar 1914 in zijn Koninkrijk. De onzichtbare aanwezigheid van Christus is toen dus ook niet begonnen. Feitelijk bestaat er überhaupt niet zoiets als een ‘onzichtbare’ parousia (Tweede Komst van Christus). Jezus is altijd al onzichtbaar bij zijn discipelen aanwezig geweest zoals hij ook zei in Mattheüs 28:20. Heeft Christus daarnaast overigens ook niet gezegd dat waar er twee of drie personen in zijn naam vergaderd zijn, hij in hun midden zal zijn? Is dat dan geen onzichtbare aanwezigheid? Merk trouwens goed op dat Jezus in Mattheüs 28:20 een belangrijk detail met ons deelde: En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.”

Er bestaan tal van redenen om de verkondigers van deze enorme hoax te ridiculiseren, echter zal dat ons niet geliefd maken bij God. De 1914-illusie van het Wachttorengenootschap zal op een gegeven moment vanzelf in elkaar storten. Jehovah God zelf vergelijkt het met een uitpuilende hoge muur die plotseling zal instorten.

Het is wellicht onnodig om te vermelden dat geen enkele hoeveelheid witkalk en pleister bestand is tegen een plotselinge kolkende stortvloed van tirannie. De status quo is hier dat het Wachttorengenootschap beweert dat de Tweede Komst van Christus slechts een gebeurtenis uit de geschiedenis is, dat de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse grieppandemie een unieke en reeds vervulde profetie zou zijn geweest op een wijze die zich in de toekomst nimmer zou kunnen herhalen en dat een toekomstige vervulling ervan dus absoluut uit den boze is.

Sta eens stil bij wat er in het ‘Redeneren-boek’ van het Wachttorengenootschap staat geschreven onder het kopje van de Laatste Dagen als een reactie op iemand die zou kunnen suggereren dat een toekomstige generatie wellicht toepasselijker zou kunnen zijn met het oog op de betreffende profetie. We lezen daar het volgende citaat:

“Dat is een interessante vraag, en het antwoord laat duidelijk zien dat wij werkelijk in „de laatste dagen” leven. Hoe dan? Welnu, een onderdeel van het teken dat Jezus gaf, betrof oorlog tussen natiën en koninkrijken. Maar wat zou er in deze tijd gebeuren als wij voor de vervulling van het teken moesten wachten op een volgende totale oorlog tussen de supermachten? Niemand of vrijwel niemand zou zo’n oorlog overleven. Het is dus duidelijk dat alleen al het feit dat het Gods voornemen is dat er overlevenden zullen zijn, erop wijst dat wij nu heel dicht voor het einde van dit oude samenstel staan.”

Inderdaad, wat zou er nou gebeuren indien Amerika oorlog zou gaan voeren met bijvoorbeeld Rusland en China, precies zoals het Anglo-oorlogsapparaat ook van plan is? Er zouden dan zonder enige twijfel massavernietigingswapens gebruikt gaan worden. Het is niet eens een kwestie van ‘als’, maar eerder ‘wanneer’ dit zal gaan gebeuren.

Het is alsof het Besturende Lichaam zelf de Bijbel nooit goed heeft gelezen. Het lijkt er dan ook zelfs op alsof ze geen geloof hechten in de woorden van God of dat ze een gebrek aan vertrouwen in God bezitten. Wat ze in het bovenstaande citaat zeggen klopt inderdaad – een totale oorlog tussen supermachten zou een nucleaire oorlog betekenen en er zouden in dat scenario ook geen overlevenden zijn. Jezus zinspeelde precies op deze situatie toen hij de volgende verklaring in de Bijbel liet optekenen: Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe niet is voorgekomen en ook nooit meer zal voorkomen. Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. (Mattheüs 24:21-22)

Indien de grote verdrukking slechts de liquidatie zou betekenen van alle georganiseerde religie, waarom zou God dan worden gedwongen om te moeten ingrijpen om zodoende deze tijd te verkorten, omdat er anders geen overlevenden zouden zijn?

We kunnen nu dus nog beter begrijpen waarom God lang geleden de vraag stelde: Wie is blind behalve mijn dienaar, zo doof als de boodschapper die ik stuur? Wie is zo blind als degene die beloond is, zo blind als de dienaar van Jehovah?(Jesaja 42:19)

Het moge zo onderhand wel duidelijk zijn dat niemand zo blind is als de leiders van Jehovah’s Getuigen. Precies datgene waarover ze zeggen dat het onmogelijk zou kunnen gebeuren, is exact datgene wat Jezus had voorzegd – een verdrukking die zal zijn als geen enkele andere ramp die ooit eerder in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, een verdrukking die zo catastrofaal is dat alleen goddelijk ingrijpen het menselijk ras zou kunnen behoeden van complete uitsterving.

Het is waarschijnlijk ook hier weer onnodig om te vermelden dat het Besturende Lichaam zal worden gedwongen om hun eigen woorden weer in te slikken – vele nutteloze woorden. Ze zullen worden vernederd. De verheven koningen van de organisatie zullen merken dat ze zich in de kerker zullen gaan bevinden. Het Wachttorengenootschap zal onherstelbaar in diskrediet worden gebracht. Wat zegt de Heilige Schrift hierover? Wie trots is zal omlaaggehaald worden, arrogante mensen zullen moeten buigen. Alleen Jehovah zal op die dag verhoogd worden. (Jesaja 2:17)

Misschien is het daarom dan ook maar beter dat mensen geen flauw benul hebben van wat er zal gaan gebeuren. Angst kan namelijk verlammend werken. Dat is dan ongetwijfeld ook de reden waarom Jezus heeft voorzegd dat mensen zullen bezwijken van angst. Jehovah zal de wereld op zijn grondvesten laten schudden. Het zal onvoorstelbaar beangstigend zijn.

Aan de andere kant is het dan ook wel positief om op te merken dat Jehovah God iets heel wonderbaarlijks in petto heeft. De daadwerkelijke aanwezigheid van Christus zal zichtbaar zijn – althans, voor degenen die geroepen, uitverkoren en getrouw zullen blijken te zijn. De parousia betekent namelijk hetzelfde als de manifestatie en de openbaring van Christus. De verdrukking zal worden verkort vanwege de uitverkorenen. Niet zodat zij zullen overleven, want geen van hen zal namelijk in het vlees voortleven zoals bij de grote schare wel het geval zal zijn. Doordat de verdrukking zal worden verkort, kan de uiteindelijke verzegeling plaatsvinden, waarbij Jezus zichzelf aan de uitverkorenen zal openbaren. Dat is namelijk ook precies wat de Transfiguratie voorafschaduwt.

In de wereld van na de verdrukking zal het beest van Satan tot leven komen – alsof deze terugkeert uit de afgrond van de dood. Echter zal tegen die tijd het Koninkrijk zijn gekomen. Dit Koninkrijk zal dan ook volledig operationeel zijn. Er zullen dan zelfs aardse koningen van Gods Koninkrijk aanwezig zijn. Ze zullen ook zeer zeker bekwaam blijken te zijn. Feitelijk zullen zij zelfs zo helder schijnen als de zon in het Koninkrijk van God. Jezus en de Duivel zullen gedurende een korte periode gelijktijdig over de wereld regeren, ook wel bekend als de tijd van het einde en het laatste deel der dagen, waarvan de Schrift aangeeft dat deze periode 42 maanden zal duren. (Opb 11:2 en Opb 13:5)

De uitverkorenen die Christus zullen hebben gezien, zullen zijn getuigen zijn in de ruimste zin van het woord. Ze zullen voor de heersers van de wereld komen te staan en ze zullen getuigen dat ze Jezus hebben gezien. Deze worden gesymboliseerd als de twee getuigen die naast de Heer van de aarde zullen staan. De koningen van de aarde zullen dan door demonische uitspraken worden bijeengebracht op een plaats die Armageddon wordt genoemd, en zullen op die plek de tegenstanders evenals de moordenaars van de verzegelde zonen van God worden.