Opmerking van de Nederlandse vertaler: Een broeder vroeg mij onlangs om opheldering over de kwestie omtrent de 7.000 die nog zullen worden vermoord. Ondanks het feit dat het hier een wat ouder artikel betreft heb ik besloten om deze toch te vertalen en online te zetten.

Met vriendelijke groeten,

Paul Hettinga


VRAAG VAN EEN LEZER: In alinea 14 uit de Wachttoren van januari 2016 staat dat de Bijbel ons niet vertelt hoeveel van de gezalfden er precies over zullen zijn op het moment dat de grote verdrukking begint. Uit de eerdere podcasts en artikelen van u, begrijp ik dat het er 7.000 zullen zijn. Ik neem dan ook aan dat dit betekent dat de Bijbel niet vermeldt hoeveel van hen er aan het begin van de verdrukking zullen leven, maar wel hoeveel er nog in leven zullen zijn aan het eind van de verdrukking, vlak vóórdat Armageddon zal uitbreken.Als dat zo is, zullen die extra gezalfden die vóór het einde van de grote verdrukking sterven dan een martelaarsdood ondergaan? Zou u mij daarnaast ook nog uw redenering nader willen verklaren zodat ik kan begrijpen hoe u precies op het aantal van 7.000 bent uitgekomen? Waar in de Bijbel wordt dit onderbouwd?

Er zijn veel zaken die de leiders van het Wachttorengenootschap niet begrijpen of die ze niet willen aannemen. Het aantal van 7.000 met betrekking tot de overgeblevenen betreft slechts één van de vele heilige geheimen die Jehovah geschikt heeft bevonden om voor hen te verbergen. Natuurlijk heeft Jehovah hun gedachten niet actief uitgeschakeld. De reden dat ze over dit soort zaken in het duister tasten is omdat ze misleid zijn door hun eigen 1914-dogma.

Organisaties hebben namelijk de neiging om een heel eigen leven te gaan leiden en vaak betekent dat ook weinig positiefs. Dit blijkt dan ook zeker op de Wachttoren-organisatie van toepassing te zijn.

Zoals alle Jehovah’s Getuigen heel goed weten, is de centrale leer van het Wachttorengenootschap dat de dag des Heren op dit moment al zou zijn begonnen. Het Genootschap heeft schaamteloos verklaard dat het heilige geheim van God in het jaar 1914 tot een glorieus en overweldigend einde werd gebracht. Volgens het Wachttorengenootschap zouden in 1914 de zegels van de symbolische boekrol van Openbaring zogenaamd allemaal zijn ontzegeld. Vrijwel alles in het boek Openbaring zou op dit moment al zijn vervuld, behalve dan de vernietiging van Babylon de Grote en de uitbraak van Armageddon, althans volgens Bethel dan. Jehovah’s Getuigen zijn ervan overtuigd dat de zeven engelen al op hun trompetten hebben geblazen en dat de zeven plagen al zijn uitgegoten, of in ieder geval minstens zes. Maakt het dan überhaupt nog wat uit wat die plagen konden zijn geweest? Ik betwijfel of zelfs 1 op de 1.000 Jehovah’s Getuigen dit zelfs maar zou kunnen onderbouwen.

Feitelijk heeft het Wachttorengenootschap de ontzagwekkende openbaring van Christus gedegradeerd tot een non-gebeurtenis en Jehovah’s Getuigen kunnen niets anders doen dan dit klakkeloos van hen aannemen en hen geloven op hun blauwe ogen.

Maar wat de 7.000 betreft, onthult het elfde hoofdstuk van Openbaring het aantal van de overgeblevenen die tot de “stad” behoren en die samen met de twee getuigen zullen worden gedood. Dit is wat er in Openbaring staat opgetekend: In dat uur was er een grote aardbeving, en een tiende deel van de stad stortte in. En 7000 mensen werden door de aardbeving gedood, en de rest werd heel bang en gaf eer aan de God van de hemel. (Openbaring 11:13)

Om deze gebeurtenis in Gods tijdlijn te kunnen plaatsen, is het raadzaam om eerst de context van het hele hoofdstuk nader te beschouwen. In de openingsverzen van het elfde hoofdstuk wordt ons verteld dat de gebeurtenissen die dan zullen gebeuren zullen plaatsvinden tijdens de periode van 42 maanden waarin de natiën de heilige stad en de tempel mogen domineren en vertrappen. Die periode die ook wel wordt uitgedrukt als 1260 dagen evenals een tijd, tijden en een halve tijd, begint pas nadat het beest uit de afgrond is opgestegen. Met andere woorden, pas nadat het systeem weer is hersteld na zijn initiele ineenstorting.

KopwondIn tegenstelling tot datgene wat Jehovah’s Getuigen is wijs gemaakt, is er tot op de dag van vandaag helemaal niets in de moderne geschiedenis dat we kunnen aanwijzen als zijnde het bewijs dat het Anglo-Amerikaanse rijk destijds iets zou hebben meegemaakt dat ook maar enigszins vergelijkbaar is met het ontvangen een dodelijke kopwond, laat staan een wonderbaarlijk herstel daarvan  – alsof het zou zijn herrezen uit het graf.

Het heilige geheim bereikt zijn gelukkige climax! Het wordt in 1914, wanneer de Heer Jehovah zijn Christus als mede-Koning op de troon plaatst, (Openbaring – Haar grootste climax is nabij – alinea 2 blz. 171)

Op dit huidige moment bevinden we ons echter wel in een situatie waarbij men zich nog nooit zoveel zorgen heeft gemaakt als tegenwoordig, met betrekking tot een mogelijke ineenstorting van het huidige politieke en economische systeem dat nu nog wordt gedomineerd door het Anglo-Amerikaanse duo. Vele weldenkende mensen, behalve Jehovah’s Getuigen dan, lijken op dit moment op zijn minst wel enig besef te krijgen van het feit dat de Verenigde Staten en de Europese Unie op het punt zijn aanbeland waarbij deze afstevenen op een onvermijdelijke existentiële crisis.

Maar voordat we de gevolgen van deze naderende ineenstorting beschouwen, laten we eerst eens kijken naar wat er stond geschreven in het commentaar van het boek “Openbaring – Haar grootste climax is nabij”. In die publicatie werd een verklaring gegeven voor het hierboven geciteerde vers evenals de betekenis van de grote figuurlijke aardbeving waarover wordt beweerd dat deze aardbeving de christenheid in de periode van 1918-1919 op zijn grondvesten zou hebben geschud.

“Er waren werkelijk grote beroeringen in het rijk der religie. Nu deze tot nieuw leven gewekte groep christenen aan het werk ging, scheen de grond onder de leiders van de gevestigde kerken in beweging te zijn. Op een tiende deel van hun stad, figuurlijk gesproken 7000 personen, was de uitwerking zo sterk dat er over hen gezegd wordt dat zij gedood worden.” (Climax boek alinea 25, pagina 170)

Maar hoe kwamen deze 7.000 mensen dan om het leven tijdens deze symbolische aardbevingen? Het commentaar in alinea 26 van het Openbaring Climax-boek gaat verder:

“In de eerste eeuw zei de apostel Paulus dat deze 7000 een afbeelding waren van het overblijfsel der joden dat gunstig gereageerd had op het goede nieuws omtrent de Christus. Deze Schriftplaatsen helpen ons te begrijpen dat de „zevenduizend” en het „tiende deel van de stad” in Openbaring 11:13 degenen zijn die luisteren naar de tot leven gebrachte twee getuigen en de zondige grote stad verlaten. Zij sterven als het ware voor de christenheid. Hun namen worden verwijderd van haar ledenlijsten. Wat haar betreft, bestaan zij niet meer.”

Volgens het Wachttorengenootschap waren de 7.000 die bij de metaforische aardbeving omkwamen de Bijbelonderzoekers die alleen maar hadden verzocht om hun namen te laten verwijderen uit de registers van hun respectievelijke kerken waar ze eerder nog deel van uitmaakten. De vraag waarom deze onbeduidende gebeurtenis door God zou moeten worden beschouwd als een wereldschokkende ontwikkeling die ertoe zou leiden dat Armageddon bespoedigd zou worden is werkelijk verbijsterend te noemen. Sinds dat moment zijn er ongetwijfeld vele tientallen, zo niet honderdduizenden Jehovah’s Getuigen geweest die eveneens de kerken van de christenheid hebben verlaten en die hun voormalige kerken formeel hebben verzocht om hun namen van de ledenlijsten te laten schrappen. Maar welk rationeel denkend persoon zou durven beweren dat hun vertrek bij hun voormalige kerk ertoe zou hebben geleid dat die kerk is omgevallen of zelfs maar is gaan wankelen alsof de aarde onder hun voeten werd geschud?

Om het nog specifieker te formuleren: de kwellende prediking van de twee getuigen maakt deel uit van het tweede wee dat over de wereld zal worden uitgeroepen. En zodra de 7.000 zullen zijn gedood, kondigt de engel aan dat het derde wee snel zal volgen. Vervolgens blaast de zevende engel op zijn trompet. Waar resulteert dit in? God zal dan degenen verderven die de aarde verderven en Hij zal hen te gronde richten. Welnu, hoe redelijk is het om te stellen dat het derde wee dat snel volgt nu inmiddels nog steeds niet heeft plaatsgevonden? Het is alles behalve redelijk om dit te stellen. Bovendien is het natuurlijk belachelijk om te veronderstellen dat Jehovah God de hele wereld zal vernietigen omdat op een zeker moment 7.000 Bijbelonderzoekers meer dan 100 jaar geleden hun kerklidmaatschap zouden hebben opgezegd!

Het overkoepelende probleem is dat de leiding van het Wachttorengenootschap de betekenis van de verschijning van de twee getuigen niet begrijpt. Ze kunnen daardoor geen waardering opbrengen voor het feit dat Mozes en Elia allebei symbolisch door Jehovah werden weggenomen — Mozes, toen hij de berg Pisgah beklom en Jehovah hem vanuit de verte het hele Beloofde Land liet zien en God hem vervolgens in slaap liet vallen. En ook Elia, die in de lucht werd meegesleurd in een vurige strijdwagen, en die vervolgens nooit meer is gezien — althans niet in de Bijbelse presentatie ervan. Dat ze door God werden weggenomen, kan alleen worden begrepen in het licht van het visioen van de transfiguratie van Christus, waaraan zowel Mozes als Elia deelnamen, en waarvan Petrus, Jakobus en Johannes waarnemers waren.

Het opnieuw verschijnen van Mozes en Elia in het boek Openbaring slaat zonder enige twijfel op de daadwerkelijke deelname van de heiligen aan wat oorspronkelijk werd afgeschaduwd door de Transfiguratie; namelijk de tegenwoordigheid van Christus en de transformatie van de uitverkorenen, die doet herinneren aan Mozes, wiens gezicht straalde als de zon na zijn persoonlijke ontmoeting met Jehovah op de berg Sinaï. Had Jezus dan niet voorzegd dat de uitverkorenen zo helder zullen gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader? (Mattheüs 13:43)

Welnu, wat betreft de 7.000… Houd in gedachten, zoals eerder werd gezegd, dat alleen Petrus, Jakobus en Johannes het voorrecht hadden om getuige te zijn van het transfiguratiespektakel. En laten we ook niet vergeten dat toen Jezus van de berg afdaalde, hij hen had bevolen om met niemand te spreken over datgene wat ze hadden gezien totdat de Heer was opgewekt.

Deze plaag over de christenheid was zo hevig dat ze, nadat de twee getuigen 42 maanden in zakken gehuld hadden geprofeteerd, haar wereldlijke invloed aanwendde om te bewerken dat zij werden ’gedood’. (Openbaring – Haar grootste climax is nabij blz. 167)

En dan is er nog iets waar we rekening mee moeten houden. Toen de drie bovengenoemde apostelen het visioen zagen en de stem van God hoorden zeggen dat Jezus zijn Zoon was, toen werden ze doodsbang en vielen ze neer op de grond. Maar Jezus kwam toen naar hen toe en raakte hen aan en stelde hen gerust en moedigde hen aan om niet bang te zijn. Dit was precies dezelfde ervaring die ook de apostel Johannes zo’n 60 jaar later meemaakte toen hij het openbaringsvisioen kreeg, waarin Christus scheen als de zon in al zijn getransformeerde heerlijkheid. Ook toen raakte hij de ineengedoken apostel aan en sterkte hij hem om weer op zijn benen te gaan staan.

Dus, wanneer we dit alles samenvatten: de twee getuigen vertegenwoordigen de uitverkorenen die Christus daadwerkelijk zullen gaan zien — net zoals ook Johannes, Jakobus en Petrus representatieve getuigen waren voor het complete lichaam van discipelen tijdens de transfiguratie. De 7.000 zijn echter het complete aantal personen die worden gesymboliseerd door de twee getuigen.

Het is dan ook interessant om te weten dat in de dagen voordat Elia symbolisch in de vurige strijdwagen naar de hemel werd gebracht, dat Jehovah aan hem onthulde dat hij 7.000 mensen had die niet voor Baäl door de knieën gingen en die hem niet hadden gekust (1 Koningen 19:18). Evenzo wordt er in Openbaring gezegd dat degenen die met de heilige geest zijn verzegeld, het merkteken van het beest hebben geweigerd, en dat zij als gevolg daarvan door het beest zullen worden gedood. En nogmaals, in tegenstelling tot de ongegronde bewering van het Wachttorengenootschap, is het gewoon compleet uitgesloten dat mensen al in het jaar 1922 het merkteken van het beest begonnen te ontvangen, net na de oprichting van de toenmalige Volkenbond.

Ter bevestiging: de 7.000 zullen zeker niet alleen symbolisch worden gedood. De opening van het 5de zegel van de Apocalyps onthult de zielen van alle gezalfde zonen van God die als martelaar zijn gestorven en ze vragen God hoe lang ze nog moeten wachten op gerechtigheid. Ze krijgen vervolgens van God te horen dat ze nog even wat langer moeten wachten “totdat het aantal van hun medeslaven en hun broeders die op het punt stonden net als zij gedood te worden, volledig zou zijn.” (Openbaring 6:11)

Het is evident dat degenen die op het punt staan te worden gedood door het beest pas zullen worden gedood in de wereld van na de ineenstorting, vanwege hun weigering om het beest te aanbidden.

Het aantal dat op het punt staat te worden vermoord, is 7.000. (Zie ook het artikel: “Zal het christendom het einde van deze wereld overleven?”)

WERKERS VAN HET 11DE UUR

Ik zou de aandacht van de lezer ook nog graag willen vestigen op een verklaring uit de 15de alinea van het betreffende artikel. Daarin staat het volgende geschreven:

“In de laatste dagen is Jehovah doorgegaan met het kiezen van gezalfden. Als hij ervoor kiest om ook aan het eind van de laatste dagen nog personen te zalven, wie zijn wij dan om zijn wijsheid in twijfel te trekken? We moeten oppassen dat we niet net zo reageren als de werkers in Jezus’ illustratie die klaagden over de manier waarop de meester met de werkers van het elfde uur omging. (Lees Mattheüs 20:8-15.)

Decennia lang onderwees het Wachttorengenootschap dat de fase van roeping en de fase van uitkiezen eindigde in het jaar 1935. Wat meer recentelijk is dat idee vervaagd. Echter heeft het Wachttorengenootschap desondanks wel nog steeds een klimaat bevorderd dat ertoe heeft bijgedragen dat nieuwkomers m.b.t. de hemelse roeping zich niet bepaald welkom voelden. Als reactie op de situatie waarmee pasgezalfden te maken hebben gehad en ook in de toekomst nog mee te maken zullen krijgen, heb ik meer dan tien jaar geleden al een artikel gepubliceerd onder de titel “Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten”, wat diende als een nadere beschouwing van Jezus’ gelijkenis van de werkers van het 11de uur.

Voorafgaand aan dit artikel uit 2016 heeft het Wachttorengenootschap altijd consequent onderwezen dat de werkers van het 11de uur de gezalfde Jehovah’s Getuigen waren, terwijl de ontevreden arbeiders die de gehele dag hadden gewerkt volgens het Wachttorengenootschap de geestelijkheid van de heidense christenheid zouden vertegenwoordigen. De absurditeit van deze interpretatie door het Wachttorengenootschap ten aanzien van Jezus’ illustratie zou duidelijk moeten blijken uit het simpele feit dat beide partijen dezelfde beloning ontvangen.

Is die eerste-eeuwse vervulling de enige vervulling van Jezus’ illustratie? Nee, de geestelijken van de christenheid in deze twintigste eeuw zijn op grond van hun posities en verantwoordelijkheden de „eersten” geweest om in dienst genomen te worden voor werk in Gods symbolische wijngaard. In hun ogen waren de opgedragen predikers die verbonden waren met de Watch Tower Bible and Tract Society, „de laatsten” die het recht hadden in Gods dienst te staan. (De grootste mens die ooit heeft geleefd, blz. 97)

Op dit moment suggereert het Wachttorengenootschap echter wel dat het inderdaad de medegezalfden zijn die worden vergeleken met de ontevreden wijngaardarbeiders die het de laatkomers kwalijk nemen dat zij dezelfde “beloning” zullen ontvangen als zij. Uiteraard geeft het artikel geen duidelijke beschrijving hierover en past het dit principe slechts op een hele vage manier toe. Desalniettemin betreft het een significante afwijking van hun eerdere toepassing van de gelijkenis en dient dit te worden beschouwd als een stilzwijgende erkenning dat e-watchman het in dezen wel degelijk bij het rechte eind had.

Wat heeft dit dan met de 7.000 te maken? In veel opzichten heeft de oude garde van de gezalfden de eerste plaats ingenomen. Zij hebben hun eer ontvangen, wat ze ook met tegenzin hebben toegeven in hetzelfde artikel, waarin ze met terugwerkende kracht worden gedwongen om Jehovah’s Getuigen aan te sporen om gezalfde personen niet te beschouwen als beroemdheden. (Aangenomen moet worden dat dit verwijst naar het Besturende Lichaam en andere oudere gezalfden, aangezien de nieuwe gezalfden vaak met minachting worden bekeken.)

Wanneer we weten dat dit waar is, dan weten we ook dat het Besturende Lichaam en de binnenste cirkel van het Wachttorengenootschap niet echt iets wezenlijk nieuws hebben bijgedragen aan de waarheid. Ze zijn als het ware als de vooraanstaande mannen over wie Paulus in Galaten schreef dat ze steunpilaren waren binnen de gemeente, maar die feitelijk niets nieuws hadden te melden aan het huisgezin des geloofs.

Nog een ander feit: alle recente flitsen van nieuw licht door het Wachttorengenootschap werden al ruim daarvoor gepubliceerd op deze website (e-watchman.com). Dat is dan ook met inbegrip van de aanstelling van de getrouwe slaaf over alle bezittingen van de Meester, die nu nog steeds niet heeft plaatsgevonden. De 10 maagden zijn nu nog steeds niet uit elkaar gegaan in de duisternis van de nacht. Het ijzer en het leem vertegenwoordigen de Anglo-Amerikaanse wereldmacht en niet een of andere ‘politiek verdeelde wereld’. En zo vallen er nog wel veel meer zaken op te noemen.

Hoewel Bethel de bron van deze informatie beschouwt als een afvallige van de ergste soort, is de harde waarheid echter toch dat veel pasgezalfde personen e-watchman wel degelijk beschouwen als een betrouwbare bron.

Dit fenomeen betreft beslist een voorproefje van de uiteindelijke vervulling tijdens de parousia (Tweede Komst van Christus) van datgene wat Jezus voorzei toen hij verklaarde: Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. (Mattheüs 20:16)