Dagtekst woensdag 30 december

Engelen hebben hun oorspronkelijke positie niet behouden maar hebben hun eigen woonplaats verlaten. — Jud. 6.

Heel wat engelen hebben zich bij Satans opstand aangesloten. Vóór de vloed heeft Satan op zijn minst een aantal van hen ertoe verleid immorele seks te hebben met vrouwen. De Bijbel beschrijft dat symbolisch door te spreken over een draak die een derde deel van de sterren van de hemel met zich meesleept in zijn val (Gen. 6:1-4; Openb. 12:3, 4). Toen die engelen Gods gezin verlieten, onderwierpen ze zich aan Satan. Maar die opstandelingen zijn geen wilde bende onruststokers. Satan heeft een imitatie van Gods Koninkrijk gemaakt waarvan hijzelf de koning is. In het onzichtbare geestenrijk heeft Satan de demonen georganiseerd in regeringen, ze autoriteit gegeven en ze tot wereldheersers gemaakt (Ef. 6:12). Satan gebruikt zijn organisatie om macht uit te oefenen over alle menselijke regeringen. w18.05 23 ˚5, 6

“Heel wat engelen hebben zich bij Satans opstand aangesloten.” – KLOPT

Vóór de vloed heeft Satan op zijn minst een aantal van hen ertoe verleid immorele seks te hebben met vrouwen.” – KLOPT

De Bijbel beschrijft dat symbolisch door te spreken over een draak die een derde deel van de sterren van de hemel met zich meesleept in zijn val” – FOUT

Het boek Openbaringen is een openbaring van de dingen die komen zullen gaan. Toegegeven, soms worden de engelen inderdaad gesymboliseerd als zijnde sterren aan de hemel; In het 38ste hoofdstuk van Job vroeg Jehovah bijvoorbeeld aan Job waar hij was toen God de aarde schiep: “Toen de morgensterren samen juichten van vreugde en alle zonen van God uitbundig jubelden?

Maar als Satan de zonen van God zou hebben verleid om naar de aarde af te dalen, voorafgaand aan de zondvloed, waarom zou Openbaring dan de draak afbeelden die een derde van de sterren naar de aarde meesleept terwijl er tegelijkertijd ook een oorlog in de hemel uitbreekt en de draak zelf ook naar de aarde wordt geslingerd? Michaël en zijn engelen zullen degenen zijn die Satan en zijn engelen naar beneden zullen slingeren. Er klopt schijnbaar iets niet helemaal ten aanzien van de interpretatie van het Wachttorengenootschap betreffende de symboliek.

De profetie van Daniël en Openbaring zijn complementair. Ter illustratie: in het zevende hoofdstuk van Daniël wordt een reeks wilde dieren afgebeeld, één als een leeuw, één als een beer en één als een luipaard. In het dertiende hoofdstuk van Openbaring worden we voorgesteld aan een zevenkoppig monster met het lichaam van een luipaard, de poten van een beer en de bek van een leeuw. Daniël beeldt ook nog een ander beest af, een vierde beest met koperen klauwen en ijzeren tanden, en dat beest zou oorlog voeren tegen de heiligen en zal gedurende een tijd, tijden en een halve tijd over hen gaan heersen. Het herstelde beest uit Openbaring krijgt op dezelfde manier ook de autoriteit om gedurende 42 maanden te handelen en het zal oorlog voeren tegen en de heiligen en het zal hen overwinnen.

Dat is ook het werkelijke thema van het boek Daniël – het conflict dat zal ontstaan in de tijd van het einde tussen de heiligen en de politieke heersers van Satan.

Wanneer we het bovenstaande in gedachten houden, zien we ook dat het achtste hoofdstuk van Daniël op een vergelijkbare manier verwijst naar de symbolische sterren. Uit de context blijkt echter duidelijk dat er hier met de ‘sterren’ geen demonen worden bedoeld. In de Bijbel lezen we dat het volgende staat geschreven: Uit één ervan kwam nog een hoorn, een kleine, die enorm uitgroeide naar het zuiden, naar het oosten en naar het Sieraad. Hij werd zo groot dat hij helemaal tot aan het hemelse leger reikte. Hij liet een deel van het leger en van de sterren naar de aarde vallen en vertrapte ze. Hij verhief zich zelfs tegen de Vorst van het leger. Hem werd het vaste kenmerk ontnomen en de vaste plaats van zijn heiligdom werd omvergehaald. (Daniël 8:9-11)

De engel begon met het uitleggen aan Daniël dat deze dingen voorbestemd zijn om in het laatste deel van de dagen plaats te vinden.

Aangezien Daniël onthult dat de kleine hoorn ervoor zal zorgen dat de sterren des hemels richting de aarde zullen vallen, kunnen de sterren dus ook geen demonische geesten symboliseren. Geen enkel aards koninkrijk zou ooit zijn invloed kunnen uitoefenen op wie dan ook in de hemel.

Wat symboliseren deze sterren dan? Deze sterren vertegenwoordigen de heiligen op aarde die onder het bevel staan van de Vorst van het leger. Wie is deze Vorst? Deze Vorst is Jezus Christus. Waarom worden deze christenen, die dan op de aarde zullen leven, gesymboliseerd als zijnde sterren aan de hemel? (Zie artikel: Wie is de Vorst der vorsten?)

Paulus legde aan de Efeziërs uit dat Jehovah Jezus uit de dood had opgewekt en dat Jehovah hem een positie had gegeven aan zijn rechterhand. De apostel legde verder uit: Bovendien heeft hij ons samen met hem opgewekt en een plaats gegeven in de hemelse gewesten in eendracht met Christus Jezus. Zo kan hij in de komende tijdperken laten zien hoe oneindig groot zijn onverdiende goedheid is door ons als volgelingen van Christus Jezus zijn gunst te tonen. (Efeziërs 2: 6-7)

Hoewel deze gezalfde christenen op dat moment nog steeds op aarde zullen zijn, is er voor hen toch een plaats in de hemel gereserveerd – op voorwaarde dat ze trouw zullen blijven tot in de dood. Een andere apostel bevestigde ook precies dit punt: Alle eer aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus! Want door Jezus Christus uit de dood op te wekken, heeft hij ons in zijn grote barmhartigheid een nieuwe geboorte gegeven met een levende hoop, een onvergankelijke en onbesmette erfenis die nooit verwelkt. Die is in de hemel weggelegd voor jullie, die dankzij jullie geloof beschermd worden door Gods kracht met het oog op een redding die in de tijd van het einde geopenbaard zal worden. (1 Petrus 1: 3-5)

Het klopt dat er velen zullen worden geroepen, maar dat er slechts weinigen zullen worden gekozen. Maar in de tijd van het einde zal er iets buitengewoons gaan gebeuren. Jezus illustreerde dit door het te vergelijken met een oogst waarin het onkruid en de tarwe zullen worden gescheiden. Jezus verklaarde dit nader door aan zijn nieuwsgierige apostelen uit te leggen dat het onkruid de zonen van Satan vertegenwoordigt en dat de tarwe de uitverkorenen symboliseert. Gedurende de tijd van het einde zal Christus zijn machtige engelen uitzenden die de aanplant van de goddeloze zullen ontwortelen en vernietigen. Vervolgens zal de tarwe worden verzameld in de voorraadschuur, wat wil zeggen dat ze naar de hemel zullen worden overgebracht.

We dienen echter niet te veronderstellen dat hun aanwezigheid in de voorraadschuur automatisch betekent dat ze ook onmiddellijk zullen worden meegenomen om samen met Christus in de hemel te zijn. Zoals reeds eerder werd uiteengezet, zal er voor deze gezalfde christenen een plaats in de hemel zijn gereserveerd op voorwaarde dat ze ook getrouw zullen worden bevonden. Zodra de oogst echter zal zijn voltooid, worden degenen van wie bewezen is dat ze tarwe zijn, getrouw verklaard, hoewel ze op dat moment nog steeds in het vlees zullen verblijven. Dat is ook waar de uiteindelijke verzegeling in zal resulteren. De apostel Paulus ervaarde de uiteindelijke verzegeling ook in zichzelf.

Sta nu eens stil bij wat Paulus aan de Filippenzen schreef, waar hij zei: Broeders, ik denk niet van mezelf dat ik het al bereikt heb, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en strek me uit naar wat vóór me ligt. Zo streef ik naar het doel om de prijs van de roeping naar boven te ontvangen, die God via Christus Jezus geeft.  (Fil.3: 13-14)

Leg dat nu eens naast datgene wat hij aan Timotheüs schreef: Want ik word al als een drankoffer uitgegoten en de tijd voor mijn verlossing nadert. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedstrijd tot de finish gelopen, ik heb het geloof behouden. Van nu af is de kroon van de rechtvaardigheid voor mij weggelegd. De Heer, de rechtvaardige rechter, zal die op die dag als beloning aan mij geven, en niet alleen aan mij, maar aan iedereen die vol verlangen naar zijn manifestatie heeft uitgekeken. (2 Timoteüs 4: 6-8)

We weten niet precies hoe het op hem werd overgebracht, maar op de een of andere manier onthulde Jehovah’s geest, terwijl Paulus in Rome gevangenzat, dat hij was goedgekeurd om het Koninkrijk van God binnen te mogen gaan. Hij werd verzegeld door middel van Gods goedkeuring. Hij won de race. Hij ontving zijn kroon. En hij ontving ook de kennisgeving van zijn overwinning, terwijl hij nog in het vlees was.

De oogst zal op dezelfde manier resulteren in de verzegeling van de overgeblevenen. Net zoals het geval was bij de apostel Paulus, zullen ook zij een bevestiging ontvangen dat ze de prijs zullen hebben gewonnen. Daarom worden ze feitelijk ook het overblijfsel of de overgeblevenen genoemd. Omdat, wanneer de parousia of manifestatie van Christus zal beginnen, ook de eerste opstanding zal beginnen. Degenen die dan op aarde zullen achterblijven, worden ook wel de overgeblevenen genoemd. Alle overgebleven heiligen zullen dan worden verzegeld. Op dat moment zullen zij ook zo helder gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader Jehovah.

Nee, het zal niet zo zijn zoals het Wachttorengenootschap beweert. Het Wachttorengenootschap rust in de veronderstelling dat ze pas zo helder zullen gaan schijnen als de zon nadat ze hun aardse lichaam hebben achtergelaten en als geestelijke wezens zullen zijn. Het zal hun toestand zijn wanneer het fenomeen plaatsvindt waarover Paulus schreef in het achtste hoofdstuk van Romeinen – de openbaring van de zonen van God.

Toen de apostel Petrus de betekenis benadrukte van de transfiguratie van Christus, spoorde de apostel de christenen aan om hun aandacht te blijven richten op Gods profetische woord als op een lamp die op een donkere plaats schijnt, totdat de dag aanbreekt en er een dagster opgaat in je hart. (2 Petrus 1:19)

De komst van Christus is als het aanbreken van de dageraad en als het oprijzen van de dagster in de harten van degenen die geroepen zijn, wat zal betekenen dat ze zullen zijn verzegeld en dat ze zullen zijn aanvaard in het Koninkrijk. Dat betekent ook dat ze niet langer meer naar de lamp der profetie hoeven zullen kijken omdat deze in henzelf zal worden vervuld. Dat is ook precies wat het betekent, dat ze zo helder zullen schijnen als de zon. Dit op zichzelf bewijst ook dat de leer van het Wachttorengenootschap omtrent 1914 niets anders betreft dan een slim bedacht verzinsel. Anders geformuleerd: indien de dageraad van het Koninkrijk meer dan een eeuw geleden zou hebben plaatsgevonden, waarom zijn we nu dan nog steeds bezig om te proberen het profetische woord te begrijpen?

Wanneer we dat inzien, dienen we ook de ware betekenis te beschouwen  van de draak die een derde van de sterren meesleept. Ten eerste wordt de grootte van ‘een derde’ op symbolische wijze gebruikt. Het betekent dus niet de exacte breuk. Het symboliseert een aanzienlijk aantal, maar wel slechts een fractie van het geheel.

Zoals reeds werd aangehaald, zullen, wanneer de parousia begint, alle doden die in eendracht met Christus zijn, uit hun graf opstaan als onsterfelijke geesten. Satan kan hen onmogelijk kwaad doen. Ze zullen dan veel machtiger zijn dan de demonen. Echter zullen de overgeblevenen van hen die dan nog op de aarde zullen zijn, zich wel degelijk in een hele kwetsbare positie bevinden. De demonen zullen hen daarom ook verpletteren. Ook al zal het een feit zijn dat ze hun kronen op dat moment al hebben gekregen, kunnen ze ondanks dat nog steeds bloeden. De eerste aanval zal dienen als tuchtiging. Uit Gods genade zal Hij echter tussenbeide komen en zal Hij degenen die dan in gevangenschap zullen verkeren, terugkopen. Het moment waarop ze zullen worden teruggekocht zal zijn wanneer de verzegeling plaatsvindt.

Het was voor mij een groot voorrecht om bepaalde geheimen te mogen begrijpen die God voor anderen die voor mij kwamen verborgen heeft gehouden. De overgeblevenen zullen bestaan uit 7.000 personen. En Satan zal stuk voor stuk weten wie ze precies zijn. Door alle overgeblevenen te verzegelen, zal Jehovah het christendom tot een einde brengen. Er zal na dat punt geen zalving meer plaatsvinden. Het Koninkrijk zal dan compleet zijn. De Vorst zal dan beschikken over zijn voltallige leger. Dit zal Satan confronteren met een onweerstaanbare verleiding. Stel je dat nu toch eens voor! De Verleider zal dan zelf worden verleid! Het enige wat hij op dat moment hoeft te doen is een van deze 7.000 te breken om God te kunnen overtreffen. Staat er dan niet geschreven dat er 144.000 samen met Christus zullen staan? 143.999 zou een enorme afgang betekenen voor iedereen in de hemel.

Houd in gedachten dat Satan tot dusverre een hele gemakkelijke tijd heeft gehad om christenen te corrumperen. Het zou hem toch zeker wel kunnen lukken om ten minste 1 van hen op de knieën te dwingen door voldoende druk uit te oefenen zodat die ene zich tegen God zal keren? Toch? Wanneer hij op hen af komt met zijn woeste wilde beest, zullen ze zeker met hun ogen knipperen. En dus werpt Jehovah zijn haken in de bek van Satan en leidt Hij hem richting de laatste aanval.

We weten echter hoe dit zal aflopen.