Dagtekst donderdag 4 januari 2024

Ze verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. — Openb. 16:16.

Het boek Openbaring maakt duidelijk dat Gods hemelse Koninkrijk is opgericht en dat Satan uit de hemel is verdreven (Openb. 12:1-9). Dat betekent vrede voor de hemel maar problemen voor ons op aarde. Satans woede is namelijk gericht op degenen die Jehovah hier dienen (Openb. 12:12, 15, 17). Hoe kun je Jehovah trouw blijven onder de aanvallen van Satan? (Openb. 13:10) Daarvoor is het belangrijk dat je weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. In Openbaring beschrijft Johannes bijvoorbeeld enkele zegeningen die we binnenkort zullen meemaken. Een van die zegeningen is de vernietiging van Gods vijanden. In het eerste vers van Openbaring staat dat de informatie is overgebracht ‘in symbolen’ of symbolische taal (Openb. 1:1). w22.05 8 ¶1-3

Sommigen vinden misschien dat ik overdreven kritisch en hardvochtig ben en dat ik me zelfs respectloos opstel tegenover Gods aangestelde vertegenwoordigers. Volgens hen zou ik de leiders van het Wachttorengenootschap dwaze profeten, leugenaars en afvalligen noemen. Wanneer ik kijk naar de praktijk dan lijkt het er bijna op alsof het Besturende Lichaam daadwerkelijk zijn best doet om mijn vitriool te bevestigen. Ik bedoel, bestaat er dan überhaupt een voorbeeld van een meer verbijsterende flagrante, in-your-face manipulatie dan wat het Wachttorengenootschap in de eerste zin van de bovenstaande dagtekst heeft geschreven? Ik veronderstel dat de daadwerkelijke vraag in deze kwestie is: waarom tolereren miljoenen Jehovah’s Getuigen het feit dat ze op deze manier worden belazerd?

Het boek Openbaring onthult niet dat Gods hemelse Koninkrijk op dit moment al is opgericht en dat Satan op dit moment al uit de hemel zou zijn verdreven. Hoe kan dat dan? Ja, het boek Openbaring voorzegt inderdaad dat zodra Gods hemelse Koninkrijk eenmaal aan de macht komt, dat er op dat moment een oorlog zal uitbreken tussen Christus en Satan en dat de Duivel vervolgens uit de hemel zal worden neergeslingerd. Het is echter het Wachttorengenootschap dat beweert dat deze epische gebeurtenis al in het jaar 1914 zou hebben plaatsgevonden – en niet het boek Openbaring. Toch is er voor christenen echter een manier om de proclamatie van het Wachttorengenootschap te kunnen evalueren om zodoende te kunnen bepalen of hun bewering wel of niet op waarheid berust. Is het dan niet de plicht van iedere individuele christen om zich van alle dingen te vergewissen en om ogenschijnlijk geïnspireerde uitspraken te beproeven op authenticiteit? Laten wij daarom niet verzuimen om aan onze bijbelse plicht te voldoen.

In werkelijkheid is het is een vrij eenvoudig proces om de leer van het Wachttorengenootschap te beproeven. God heeft daar voor gezorgd. U hebt hiervoor geen doctoraat of universitaire studie in de theologie nodig. Ook is het niet nodig om Hebreeuws of Grieks te beheersen en u hoeft daarvoor ook geen andere speciale opleiding te volgen. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is het vermogen om eerlijk en oprecht te redeneren. Laten we daarom eens het 1914-dogma van het Wachttorengenootschap op de proef stellen, oké?

Openbaring onthult dat wanneer Satan en al zijn demonische engelen naar de aarde worden geslingerd, dat de Duivel op dat moment zal weten dat hij nog maar een hele korte tijd heeft voordat hij volledig wordt uitgeschakeld en voor duizend jaar zal worden opgesloten. Het twaalfde hoofdstuk van Openbaring gaat verder met het onthullen dat de draak de overgeblevenen gedurende een ‘tijd, tijden en een halve tijd’ zal vervolgen. In vers zes wordt onthuld dat deze cryptische periode 1260 dagen bedraagt. Daarnaast wordt er in hoofdstuk 11 bevestigd dat de 1.260 dagen ook 42 maanden zijn, en er wordt daar eveneens geverifieerd dat de tijd, tijden en een halve tijd letterlijk drie en een half jaar betekent. Dat is dus Satans korte tijdsperiode. Maar hoe weet de Duivel dat dan? Het antwoord daarop is heel erg simpel: dat komt omdat Satan namelijk ook kan lezen.

Aan het einde van die periode van 42 maanden zullen de ‘twee getuigen’ van Christus’ aanwezigheid worden gedood. Maar door wie dan? Openbaring onthult: Als ze klaar zijn met hun getuigenis, zal het wilde beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog tegen ze voeren en ze overwinnen en doden. (Openbaring 11:7)

Maar wat is dan precies dit wilde beest dat uit de afgrond opstijgt? Openbaring legt uit: Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest, maar zijn dodelijke wond was genezen. De hele aarde volgde het wilde beest met bewondering. Ze aanbaden de draak omdat hij aan het wilde beest autoriteit had gegeven. Ook aanbaden ze het wilde beest met de woorden: ‘Wie is als het wilde beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ Hij kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak en hij kreeg autoriteit om 42 maanden lang te handelen. Hij opende zijn mond met lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woonplaats, degenen die in de hemel wonen. Het werd hem toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hij kreeg autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is.” (Openbaring 13:3-8)

Aangezien de 42 maanden pas zullen gaan beginnen nádat de ogenschijnlijk dodelijk gewonde kop van het beest weer tot leven komt waarna het alle aardse autoriteit van de Duivel zal krijgen toebedeeld, is het onze enige taak om vast te stellen of het wilde beest daadwerkelijk al uit de afgrond tevoorschijn is gekomen. Voor het geval dat dit alles u nieuw in de oren klinkt: het Wachttorengenootschap beweert dat de kop van het beest al tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn dodelijke klap had gekregen. Vermoedelijk vervulde het Anglo-Amerikaanse duo volgens het Wachttorengenootschap de bijbelse profetie door als overwinnaar uit de catastrofe te komen die ook wel bekend staat als de Eerste Wereldoorlog, net alsof ze uit een afgrond waren opgerezen. Het is verder niet nodig om rekening te houden met het aantal slachtoffers of met de financiële kosten van de oorlog, hoe aanzienlijk deze ook waren. De beslissende factor waar we naar moeten kijken is datgene wat er staat opgetekend in het boek dat is uitgegeven door de Onthuller van Geheimen. Inderdaad ja, we moeten dan ook toestaan dat Gods woord zichzelf interpreteert, vergelijkbaar met het leggen van een puzzel waarbij er slechts één stukje is dat in de bestemde lege ruimte past. Door toe te staan dat de profetie zichzelf interpreteert, zullen we ook niet worden misleid door degenen die hun eigen profetieën verzinnen en die publiekelijk verkondigen: “Het woord van Jehovah is…”

Let nu vervolgens eens op wat er hierboven in vers vier staat geschreven, waar we lezen dat de mensen op aarde zullen verkondigen: Wie is als het wilde beest? Wie kan het tegen hem opnemen? Het betreft namelijk een variatie op datgene wat de Joden ten overstaan van Pilatus zeiden: Wij hebben geen andere koning dan caesar. Laten we dit nu eens vergelijken met wat er gebeurt zodra het zesde zegel van de boekrol van de Apocalyps wordt geopend. Beginnend met de verzen 12 tot en met 14: En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd.

Jezus gebruikte soortgelijke apocalyptische taal toen hij sprak over de verdrukking die over de gehele bewoonde aarde zou komen. In het 21ste hoofdstuk van Lukas voorspelde Christus bijvoorbeeld Ook zullen er tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken doodsbang zijn en geen uitweg weten vanwege het gebulder van de woeste zee. De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud.

Wat voorspellen deze dingen eigenlijk? Het antwoord luidt: niets minder dan de complete ineenstorting van het wereldwijde samenstel, wat ook vaak ‘de beschaving’ wordt genoemd. Kan er dan überhaupt iets angstaanjagender zijn dan de ineenstorting van het hele politieke en economische systeem waarvan de menselijke beschaving compleet afhankelijk is? Denk nu, met dit gruwelijke beeld in uw achterhoofd eens na over wat Openbaring onthult over hoe de mensen zullen gaan reageren op deze existentiële crises: De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven? (Openbaring 6:15-17)

Jehovah zal, in al zijn rechtvaardigheid, de mensen op dat moment een keuze gaan geven. En zodra Christus Koning wordt en zodra Satan het wilde beest alle autoriteit zal gaan geven, kunnen de omstandigheden waarin deze keuze moet worden gemaakt niet grimmiger zijn dan dat. Iedereen zal dan moeten gaan beslissen of hij voor de Duivel of voor de Mensenzoon zal neerbuigen. Als erkenning van het feit dat de grote dag van Jehovah’s toorn op dat moment eindelijk zal zijn aangebroken, zullen de mensen van de wereld gaan eisen om een politieke verlosser, terwijl ze dan zullen roepen: “Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit”. Let hierbij goed op het contrast tussen wat er in de onmiddellijke nasleep van de ineenstorting wordt gezegd: wie kan dan staande blijven?”, en datgene wat wordt geuit door de aanbidders van het opgestane beest: “Wie is als het wilde beest? Wie kan het tegen hem opnemen?” (Openbaring 13:4b) Satan zal op dat moment gaan voorzien in een politieke verlosser. Vervolgens zullen degenen die deze politieke verlosser van Satan zullen gaan omarmen dit moeten bekopen met het feit dat hun namen niet in het boek des levens zullen worden opgetekend.

Aangezien we al hebben vastgesteld dat de 1260 dagen pas zullen gaan beginnen nádat het beest, net als de mythische Phoenix, uit de as van de ineenstorting van de beschaving is verrezen, blijft er ook maar één enkele vraag over die we dienen te beantwoorden: Is het zesde zegel op dit moment al geopend? Met andere woorden: is de menselijke beschaving op dit moment al compleet ingestort en verwoest? Omdat het antwoord op die vraag heel eenvoudig luidt: “NEE”, kunnen we daar dus ook uit concluderen dat Satan op dit moment dus ook nog steeds niet uit de hemel is neergeslingerd.