Dagtekst woensdag 3 januari 2024

Je bevrijding is dichtbij. — Luk. 21:28.

Er zal plotseling een eind komen aan valse religie, en dat zal de wereld verrassen (Openb. 18:8-10). De vernietiging van Babylon de Grote zal wereldschokkend zijn en zou tot ontberingen kunnen leiden. Maar Gods volk zal minstens twee redenen hebben om blij te zijn. Die eeuwenoude vijand van Jehovah God zal voorgoed verdwenen zijn en onze bevrijding van deze slechte wereld zal dichtbij zijn. Daniël voorspelde: ‘De ware kennis zal overvloedig worden.’ En dat is inderdaad gebeurd. We hebben nu een goed begrip van profetieën die over onze tijd gaan (Dan. 12:4, 9, 10). De betrouwbaarheid van die profetieën vervult ons met ontzag voor Jehovah en zijn geïnspireerde Woord (Jes. 46:10; 55:11). Versterk dan ook je geloof door ijverig de Bijbel te blijven bestuderen en door anderen te helpen in een goedgekeurde verhouding tot Jehovah te komen. Hij zal allen beschermen die volledig op hem steunen en hij zal ze ‘altijd vrede’ geven (Jes. 26:3). w22.07 7 ¶16-17

Het lijkt toepasselijk dat het Wachttorengenootschap het nieuwe kalenderjaar begint met het vestigen van de aandacht op Bijbelse profetieën. Het klopt inderdaad. Er bestaat geen enkele twijfel over: De betrouwbaarheid van die profetieën vervult ons met ontzag voor Jehovah en zijn geïnspireerde Woord’

Onze aandacht wordt steeds meer gevestigd op allerlei oorlogen en op berichten over oorlogen die steeds heviger beginnen te worden. Ook zien we dat de heimelijke-invasie van de Verenigde Staten en Europa door enorme groepen alleenstaande mannen in militaire leeftijd al in een vergevorderd stadium is aanbeland. Ook het financiële imperium van Londen staat momenteel op de rand van instorting. Laten we daarom aan het begin van dit nieuwe kalenderjaar eens een blik werpen op Gods verbazingwekkende vooruitziende blik die voor ons werd opgetekend in het oudste boek ter wereld.

Het dertiende hoofdstuk van Ezechiël zou bij ons ontzag moeten inboezemen. Jehovah draagt daar zijn wachter op om tegen ‘degenen die hun eigen profetieën verzinnen’ te zeggen: “…en zeg tegen degenen die hun eigen profetieën verzinnen: “Hoor het woord van Jehovah. Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen terwijl ze niets hebben gezien!” (Ezechiël 13:2-3)

Jehovah vervolgt: Ze hebben bedrieglijke visioenen gezien en leugens voorspeld. Ze zeggen: “Het woord van Jehovah is”, terwijl Jehovah zelf hen niet heeft gestuurd. En toch verwachten ze dat hun woord uitkomt. Is het niet zo dat jullie een bedrieglijk visioen hebben gezien en dat jullie een leugen voorspellen? Jullie zeggen immers: “Het woord van Jehovah is”, terwijl ik niets heb gezegd!’” (Ezechiël 13:6,7)

Spreken het Besturende Lichaam en de Wachttoren-organisatie dan niet in de naam van Jehovah? Beweren zij dan niet op krachtige toon dat wat zij leren, het woord van Jehovah is? Het valt dan ook niet te ontkennen. Geen enkele andere christelijke sekte behalve dan het Wachttorengenootschap van de Jehovah’s Getuigen, doet publiekelijke uitspraken die feitelijk neerkomen op: “Het woord van Jehovah is…”

Jehovah’s Getuigen zullen zich n.a.v. het bovenstaande absoluut beledigd voelen, echter is het wel de harde waarheid. De kerndoctrine van het Wachttorengenootschap, namelijk dat het Koninkrijk al in het jaar 1914 aan de macht kwam, betreft niets anders dan een “bedrieglijk visioen”. De onzichtbare parousia-doctrine betreft een pure mythe. De zelfverklaarde ‘getrouwe’ slaaf- en profeetklasse en de promotors van deze onzichtbare aanwezigheid hebben letterlijk werkelijk niets gezien! Het ondersteunende ‘bewijs’ voor een voortdurende onzichtbare parousia van Christus bestaat simpelweg niet. Het betreft niets minder dan een fantasierijk fabeltje.

Het lijkt er dan ook sterk op dat de apostel Petrus precies hierop doelde toen hij schreef: “Toen we de kracht en aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus aan jullie bekendmaakten, baseerden we ons niet op slim bedachte verzinsels. Integendeel, we zijn ooggetuigen geweest van zijn grootheid.(2 Petrus 1:16)

Andere Bijbelvertalingen verwoorden het weer net iets anders. De Living English Bible zegt bijvoorbeeld: For we were not echoing trumped-up myths (Vertaald naar het Nederlands: “Wij herhaalden geen verzonnen mythen.”)

De American Standard versie van de Bijbel zegt: “We did not follow cunningly devised fables.” (Vertaald naar het Nederlands: Wij hebben geen listig bedachte fabels gevolgd.”)

De drie apostelen die met Jezus op de berg waren toen hij van gedaante veranderde (Transfiguratie), waren ooggetuigen van een visioen dat de krachtige parousia van Jezus Christus uitbeeldt. De bewering dat de parousia (Tweede Komst) van Christus onzichtbaar zou zijn en al sinds het jaar 1914 aan de gang is, betreft niets minder dan een ‘listig bedachte fabel’, oftewel een ‘verzonnen mythe’. Al die vele decennia lang hebben de dwaze profeten binnen Bethel tevergeefs gewacht op het moment dat hun woord zou uitkomen.

Behalve een valse 1914-parousia bestaan er nog veel meer aspecten van de valse-realiteit die het Wachttorengenootschap zelf bij elkaar heeft verzonnen. Neem nou bijvoorbeeld eens het feit dat de profeten van het Wachttorengenootschap herhaaldelijk hebben geprofeteerd dat Babylon de Grote aan het begin van de grote verdrukking zal worden vernietigd, terwijl ze voor die bewering nog nooit enige ondersteunende Bijbelteksten als onderbouwing hebben aangedragen. Niet eens één enkele tekst. Ja natuurlijk, Babylon de Grote zal op een gegeven moment worden vernietigd…Dat klopt, God zal daar uiteindelijk ook zelf voor gaan zorgen. Maar zal deze gebeurtenis dan ook gaan plaatsvinden aan het begin van de verdrukking? Het Besturende Lichaam lijkt er zeker in te geloven, aangezien zij dit tot vervelens toe maar blijven herhalen. Tijdens de jaarvergadering van 2023 heeft het Besturend Lichaam bijvoorbeeld laten zien dat ze omtrent hun verwachtingen hun hakken nog eens extra diep in het zand hebben gezet. Ze hebben toen zelfs nog een beknopte grafische tijdlijn gepresenteerd van hun eigen verwachtingen.

Omdat het Wachttorengenootschap ironisch genoeg beweert dat ze de profeet zijn aan wie Jehovah al zijn vertrouwelijke zaken openbaart, en zij hun profetische voorspellingen wereldwijd hebben gepubliceerd en verkondigd, terwijl ze tegelijkertijd helemaal niet geneigd lijken te zijn om hun eerdere uitspraken over de profetie te herzien of om daar nieuw licht op te werpen, is daarmee ook het toneel gereedgemaakt voor een dramatische botsing tussen hun eigen verzonnen valse visioenen en de daadwerkelijke realiteit waar ze door worden ingehaald.

Jehovah God liet vervolgens een uiterst toepasselijke illustratie optekenen: En dat allemaal omdat ze mijn volk op een dwaalspoor hebben gebracht door te zeggen: ‘Er is vrede!’, terwijl er geen vrede is. Als er een gammele scheidsmuur wordt gebouwd, bepleisteren ze die met witkalk.” Zeg tegen degenen die met witkalk pleisteren dat hij zal vallen. Het zal stortregenen, hagelstenen zullen neerkletteren en hij zal instorten door een krachtige stormwind. Als de muur instort, zal aan jullie worden gevraagd: “Waar is die pleisterlaag van jullie?” De Soevereine Heer Jehovah zegt daarom: “Ik zal krachtige stormwinden laten losbarsten in mijn woede, stortregens in mijn boosheid en hagelstenen in verwoestende razernij. De muur die jullie met witkalk hebben bepleisterd, zal ik afbreken en met de grond gelijkmaken. Het fundament zal bloot komen te liggen. Jullie zullen in de stad omkomen als ze valt. Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 13:10-14)

De 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap betreft de “gammele scheidsmuur” die voortdurend moet worden gerepareerd met gips / witkalk in de vorm van allerlei nieuwe aanpassingen die het Wachttorengenootschap “Nieuw Licht” noemt, zoals bijvoorbeeld het definiëren en herdefiniëren van de betekenis van het woord ‘generatie’. De zwakheid of gammelheid van hun doctrinaire muur wordt pas echt duidelijk wanneer we bedenken dat het hele bouwwerk is gebaseerd op datgene wat Jezus zei over de natiën die Jeruzalem gedurende een bestemde / vastgestelde tijd zullen vertrappen. Volgens de misleidende redenering die door het Besturend Lichaam naar voren werd geschoven, begon het profetische vertrappen van Jeruzalem volgens het Wachttorengenootschap vermoedelijk vijf eeuwen vóórdat Christus aan zijn apostelen had voorspeld dat de heilige stad zou worden vertrapt.

Het is tegelijkertijd echter ondenkbaar dat de apostelen, die aan Jezus vroegen of hij hen wilde vertellen wanneer de tempel in de toekomst zou worden vernietigd, dat diezelfde apostelen het antwoord van Jezus zouden hebben opgevat alsof hij zou hebben bedoeld dat Jeruzalem op dat bewuste moment al werd vertrapt. Ondanks deze simpele waarheid heeft het Wachttorengenootschap het begin van de vertrapping van Jeruzalem toch nog steeds gekoppeld aan het jaar 607 v.G.T. Hoe dwaas is dat?

Trouwens, wat is eigenlijk precies die stad die volgens Jezus voorbestemd is om te vallen en om te worden vertrapt door de natiën gedurende de tijd van het einde? Het 11de hoofdstuk van Openbaring, dat werd geschreven nadat Jeruzalem door de Romeinen was verwoest, spreekt over de heilige stad die door de natiën wordt vertrapt en onthult zelfs de tijdsduur van deze bestemde tijden. Zelfs het Wachttorengenootschap erkent dat de ‘heilige stad’ de gemeente van Christus vertegenwoordigt. Ondanks dat gegeven, blijven de dwaze profeten van Bethel de voorzegde periode van 42 maanden waarin de vertrapping zal plaatsvinden maar koppelen en toeschrijven aan de Eerste Wereldoorlog. Dat is dan ook het levende bewijs dat de gammele scheidsmuur door het Wachttorengenootschap wordt bepleisterd met witkalk.

Welke vorm nemen de omvallende muren, hevige stormwinden, hagel en krachtige stormregens dan aan? Deze zullen binnenkort gaan komen in de vorm van een wereldwijde oorlog, pandemieën, hongersnood, grote aardbevingen, angstaanjagende beelden aan de hemel en angstaanjagende schouwspelen die hun hoogtepunt zullen gaan bereiken tijdens de grote verdrukking. Kortom, alles waarover de dwaze profeten hebben beweerd dat deze zaken al lang geleden zouden hebben plaatsgevonden en waarover ze beweren dat deze zaken zich onmogelijk in de toekomst opnieuw zouden kunnen gaan afspelen, zullen zich dan beginnen te openbaren. De storm van Jehovah zal de witgekalkte muur van het Wachttorengenootschap finaal omverwerpen en het fundament ervan zal worden blootgelegd als zijnde een satanisch werk dat puur bedoeld is om Gods volk te misleiden.

Overigens geeft het 19de hoofdstuk van Openbaring aan dat Jehovah’s oordeel over de grote hoer zal plaatsvinden, onmiddellijk vóór de bruiloft van het Lam, lang nadat de dagen van de verdrukking door Gods ingrijpen zullen zijn verkort.