Nederland is door het Wachttorengenootschap weer eens op de kaart gezet. En helaas niet op een positieve manier.

Deze week is er een nieuwsbericht in de Nederlandse en internationale media verschenen over het feit dat een Nederlandse Jehovah’s Getuige uit Oss (Bart van Gasteren) door de Wachttoren-organisatie is uitgesloten omdat hij zich herhaaldelijk kritisch zou hebben uitgesproken tegen het kindermisbruikbeleid van de organisatie. Deze broeder heeft volgens het krantenbericht meerdere pogingen gedaan om op te komen voor de rechten van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Wachttoren-organisatie.

In het artikel staat geschreven:

“Uit achterliggende documentatie blijkt dat Van Gasteren jarenlang intern kritiek uitte op het organisatiebeleid. Een ander lid uit dezelfde gemeente bevestigde dit tegenover Trouw.

De Jehovah’s Getuigen erkenden dat Van Gasteren geen lid meer was, maar ontkenden dat dit iets met zijn kritiek te maken had. De religieuze organisatie vertelde Trouw niet waarom zij Van Gasteren hebben uitgesloten.

De religieuze organisatie heeft altijd beweerd dat zij slachtoffers van seksueel misbruik aanmoedigt om aangifte te doen. Maar volgens kritische leden heerst er binnen de Jehovah’s Getuigen een cultuur van wantrouwen richting de ‘seculiere autoriteiten’, en worden misbruikzaken vrijwel altijd intern afgehandeld. De Universiteit Utrecht concludeerde in 2020 in een onderzoek dat de manier waarop Jehovah’s Getuigen omgaan met seksueel misbruik zeer traumatisch is voor de slachtoffers.

Reclaimed Voices, een organisatie die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen vertegenwoordigt, noemde de uitsluiting van Van Gasteren een nieuw dieptepunt. “Als elke vorm van kritiek wordt afgedaan als ondermijnend voor Jehovah, zoals in het geval van Bart, kan er nooit iets veranderen”, zegt woordvoerder Raymond Hintjes tegen de krant.”

Kinderen zijn zéér kwetsbaar. Door de gehele Schrift heen komen we talloze voorbeelden tegen waaruit blijkt dat Jehovah God zich heel zwaar bekommert om de zwakkeren en de kwetsbaren onder zijn volk. Jehovah benadrukt vooral dat het de heilige plicht is van degenen die de leiding hebben binnen de gemeenten om de spreekwoordelijke ‘vaderloze jongen’ en de weduwen te beschermen omdat vooral zij zich in een kwetsbare en hulpeloze positie bevinden.

Er wordt van de leiders van Jehovah’s volk verwacht dat zij Jehovah God kennen en dat zij horen te weten wat er van hen wordt verwacht als vooraanstaande mannen die de taak hebben gekregen om Jehovah’s kudde te hoeden. Maar wat betekent het dan om Jehovah God te ‘kennen’?

Jehovah verklaart dit als volgt: Hij verdedigde de zaak van de hulpeloze en de arme en daardoor ging het goed. “Is dat niet wat het betekent mij te kennen?”, verklaart Jehovah.” (Jeremia 22:16)

We weten dat er binnen de Wachttoren-organisatie sprake is van talloze slachtoffers van seksueel kindermisbruik. Steeds meer Jehovah’s Getuigen hebben het schandalige optreden gezien van Besturend Lichaam-lid Geoffrey Jackson tijdens de Australian Royal Commission. Alleen al in Nieuw-Zeeland was er binnen de Wachttoren-organisatie sinds 1950 sprake van maar liefst 1000 kindermisbruikers waarbij het beleid van de Wachttoren-organisatie erin heeft geresulteerd dat er in geen enkele van die 1000 gevallen aangifte werd gedaan bij de lokale politie oftewel de superieure autoriteiten zoals de apostel Paulus hen in Romeinen 13 noemde.

Dit alles is natuurlijk geen toeval. Het kindermisbruikbeleid van de Wachttoren-organisatie is erop gericht om koste wat het kost negatieve publiciteit uit de weg te gaan, zogenaamd om te voorkomen dat er smaad wordt aangebracht op de naam van Jehovah. Zelfs wanneer dit betekent dat ze in naam van Jehovah deze kwetsbare misbruikte kinderen hun recht ontzeggen! Het is een regelrechte schande!

In Amerika zijn er ook nog talloze gevallen bekend waarbij de Wachttoren-organisatie misbruikte kinderen via buitengerechtelijke schikkingen zwijggeld heeft uitbetaald waarbij deze kinderen er juridisch voor moesten tekenen dat ze met niemand zouden spreken over het onrecht dat hen is aangedaan. Ook moesten ze er juridisch voor tekenen dat ze met niemand zouden spreken over de hoogte van het uitgekeerde bedrag dat ze van het Wachttorengenootschap hebben ontvangen. In het Amerikaanse rechtssysteem heet dit een ‘gag-order’, oftewel een zwijgplicht.

Dit betekent dus dat het Wachttorengenootschap ervoor zorgt dat misbruikte kinderen de mond wordt gesnoerd en tegelijkertijd heeft dit ook tot gevolg dat de kindermisbruiker in kwestie een hand boven het hoofd wordt gehouden door hem te beschermen tegen rechtsvervolging. Door de afkoopsommen (steekpenningen) die het Wachttorengenootschap uitbetaalt aan de misbruikte kinderen gaat de pedofiel vrijuit doordat ze hiermee een openbare rechtszaak afkopen terwijl tegelijkertijd het misbruikte kind het recht wordt ontzegd. Deze steekpenningen worden door het Wachttorengenootschap gefinancierd door middel van het geld dat vrijwillig door de Jehovah’s Getuigen wordt gedoneerd ten behoeve van het wereldwijde verkondigingswerk en ook door de grootschalige verkoop van Koninkrijkszalen.

Jehovah God heeft deze zaken al heel lang geleden voorzien. De profetie in Jesaja richt zich tot de geestelijk dronken leiders van zijn volk die de wetten van Jehovah hebben verworpen en die over zichzelf zeggen dat ze wijs en beleidvol zijn.

“Wee degenen die wijs zijn in hun eigen ogen en die naar hun eigen mening verstandig zijn! Wee degenen die een held zijn in het drinken van wijn en mannen die meester zijn in het mengen van drank, die slechte mensen vrijspreken voor steekpenningen en die rechtvaardigen het recht ontzeggen! Daarom, zoals stoppels door vuurtongen worden verteerden dor gras in de vlammen verschroeit, zo zullen hun wortels wegrotten en hun bloesems verwaaien als stof, omdat ze de wet van Jehovah van de legermachten hebben verworpen en het woord van de Heilige van Israël hebben geminacht. Daarom is Jehovah woedend op zijn volk, hij zal zijn hand tegen hen opheffen en hen slaan.” (Jesaja 5:21-25)       

Ondertussen gaat het Wachttorengenootschap vrolijk door met het beschermen van de onderdrukker en met het ontnemen van de rechten van misbruikte kinderen.

Ondertussen doen de leiders van de Wachttoren-organisatie alsof alles koek en ei is tussen hen en Jehovah. Ze beweren dat er vrede tussen hen en Jehovah is. Ze denken dat Jehovah God dit allemaal door de vingers ziet zolang ze hun plechtige vergaderingen, kringvergaderingen en congressen (feesten) maar blijven organiseren in een poging om Jehovah gunstig te stemmen. Ondertussen wordt bij de Jehovah’s Getuigen die zich wél uitspreken over het onrecht binnen de organisatie de mond gesnoerd om vervolgens geestelijk dood te worden verklaard door middel van uitsluiting. Deze onrechtvaardige leiders van Jehovah’s volk worden door Jehovah God in de profetie ook wel de “dictators van Sodom” genoemd.

Jehovah heeft een ernstige profetische boodschap voor deze nalatige herders van zijn volk. In Jesaja 1:10-17 staat:

“Hoor het woord van Jehovah, dictators van Sodom. Luister naar de wet van onze God, volk van Gomorra. ‘Wat heb ik aan al jullie slachtoffers?’, zegt Jehovah. ‘Ik heb genoeg van jullie brandoffers van rammen en het vet van gemeste dieren. Het bloed van jonge stieren, lammeren en bokken stel ik niet op prijs. Wanneer jullie voor me verschijnen— wie heeft je gevraagd om mijn voorhoven plat te lopen? Stop toch met het brengen van waardeloze graanoffers. Ik heb een afschuw van jullie wierook. Nieuwemaansvieringen, sabbatten, bijeenkomsten organiseren— ik kan het niet verdragen dat jullie plechtige vergaderingen houden en ondertussen magische krachten gebruiken. Ik haat jullie nieuwemaansvieringen en feesten. Ze zijn een last voor me geworden. Ik kan ze niet meer verdragen. En als jullie je handen uitstrekken, verberg ik mijn ogen voor jullie. Al bidden jullie nog zo veel, ik luister niet. Jullie handen zitten onder het bloed. Was je, reinig je. Stop met jullie slechte daden, ik wil ze niet meer zien. Houd op met kwaaddoen. Leer het goede te doen, zoek het recht, wijs de onderdrukker terecht, kom op voor de rechten van het vaderloze kind en bepleit de zaak van de weduwe.’”

Jehovah God vergelijkt de leiders van zijn volk vaak met goden. Dit komt omdat zij goddelijke macht toegewezen hebben gekregen om recht te mogen spreken. Omdat de leiders van Jehovah’s volk het vertikken om tegen de seksueel misbruikers te getuigen en omdat zij tegelijkertijd de misbruikte kinderen tekort doen, zal Jehovah in al zijn de slapende herderbrandende woede zijn waardeloze herders binnenkort ter verantwoording gaan roepen. Zijn dwaze herders hebben blijkbaar geen ontzag voor de Allerhoogste en ze zijn alleen maar bezig met het zorgen voor zichzelf in plaats van dat ze zorg dragen voor de schapen van Jehovah.

Ik zal naar jullie toe komen om te oordelen en ik zal niet aarzelen om te getuigen tegen de tovenaars, tegen de overspeligen, tegen degenen die vals zweren, tegen degenen die loonarbeider, weduwe of vaderloos kind tekortdoen en tegen degenen die weigeren een vreemdeling te helpen. Zij hebben geen ontzag voor mij’, zegt Jehovah van de legermachten.  ‘Want ik ben Jehovah en ik verander niet.” (Maleachi 3:5-6)

Zodra Jehovah komt, zal Hij plaats nemen. In Psalm 82:1-6 staat: “God neemt plaats in zijn vergadering, te midden van de goden spreekt hij recht: ‘Hoelang zullen jullie nog onrechtvaardig oordelen en partij kiezen voor slechte mensen? (sela) Verdedig de zwakken en de vaderloze kinderen. Doe recht aan de hulpelozen en de behoeftigen. Bevrijd de zwakken en de armen, red ze uit de hand van de slechten.’ Ze weten niets en ze begrijpen niets, ze dwalen rond in duisternis. Alle fundamenten van de aarde schudden. ‘Ik heb gezegd: “Jullie zijn goden, jullie zijn allemaal zonen van de Allerhoogste.   

De waardeloze herders van Jehovah’s volk hebben vooral voor zichzelf gezorgd in plaats van voor de kudde. Jehovah heeft dit allemaal al langgeleden gezien en voorzegd.  

“Want ik laat een herder opstaan in het land. Hij zal de schapen die verdwijnen niet verzorgen. Hij zal de jonge schapen niet zoeken, de gewonde schapen niet genezen en de schapen die kunnen staan niet te eten geven. In plaats daarvan zal hij het vlees van het vette schaap verslinden en de hoeven van de schapen afrukken. Wee mijn waardeloze herder, die de kudde in de steek laat! Een zwaard zal zijn arm en zijn rechteroog treffen. Zijn arm zal volledig verschrompelen en hij zal blind worden aan zijn rechteroog.“ (Zacharia 11: 16-17)

Gelukkig is het Wachttorengenootschap niet degene die besluit wie eeuwig leven zal ontvangen en wie niet. Jehovah is namelijk degene die dat beslist. Net zoals het oude Joodse systeem van weleer een tijdelijke bewaarder was van Gods woord, zo is het Wachttorengenootschap alleen maar belast met het houden van toezicht op het wereldwijde predikingswerk en het voeden van de schapen van Christus, waarvoor ze binnenkort ook verantwoording of rekenschap zullen moeten gaan afleggen. Op dit moment ziet het er alles behalve rooskleurig voor hen uit.

“Het is iets vreselijks in de handen van de levende God te vallen.” (Hebreeën 10:31)

Auteur: Paul Hettinga