Commentaar op de dagtekst 11 oktober 2017

Er was daar ook een man die al 38 jaar ziek was. (Johannes 5:5)

Net ten noorden van de tempel in Jeruzalem was een waterpoel die bekend stond als Bethzatha. Daar verzamelden zich grote menigten zieke en zwakke mensen, in de hoop dat ze op wonderbaarlijke wijze zouden worden genezen. Door medelijden bewogen benaderde Jezus een man die langer ziek was geweest dan Jezus op aarde had geleefd. Jezus vroeg of hij beter wilde worden. Hij kreeg onmiddellijk reactie. De man wilde absoluut genezen worden, maar hij kon niet zien hoe dit dan mogelijk zou zijn, want hij had niemand om hem het water in te helpen. Jezus gebood de man toen het onmogelijke te doen – Hij gebood hem zijn ligbed op te pakken en weg te lopen. De man geloofde Jezus op zijn woord, pakte zijn ligbed op en begon te lopen. Wat een hartverwarmende voorbode van wat Jezus in de nieuwe wereld zal gaan doen! In dit wonder zien we ook het mededogen dat Jezus aan de dag legde. Hij kwam de hulpbehoevenden tegemoet. Het voorbeeld van Jezus dient als een aanmoediging voor ons om mensen in onze omgeving te blijven zoeken die ontmoedigd zijn geraakt vanwege de vreselijke dingen die in deze wereld gebeuren.

Hoe vreemd is het eigenlijk dat Bethel Jehovah’s Getuigen aanspoort om mensen te zoeken die ontmoedigd zouden kunnen zijn geraakt vanwege de vreselijke dingen die in de wereld gebeuren, terwijl Jehovah’s Getuigen tegelijkertijd massaal de gemeenten verlaten vanwege de ontmoedigende stand van zaken binnen de organisatie zelf. Hoeveel beter zou het zijn geweest als de koningen en vorsten (die zetelen in hun paleis op het adres “One Kings Drive”) in Warwick, op nederige wijze de werkelijke onderliggende reden voor deze exodus publiekelijk zouden adresseren. Daarvoor zou uiteraard een zekere mate van oprechtheid en nederigheid nodig zijn die het leiderschap binnen Bethel simpelweg niet bezit.

De trieste waarheid is dat de Watchtower Corporation niet oprecht is geïnteresseerd in individuele personen. Net zoals het geval is bij wereldse organisaties, beschouwt het Wachttorengenootschap mensen als iets vervangbaars en uitwisselbaars. Dus wat dient er te worden gedaan indien er honderdduizenden uit de zogenaamde ark zijn gevallen? Leg in dat geval gewoon wat extra druk op de overgebleven verkondigers en pioniers om erop uit te gaan en nog meer discipelen te maken. Train vervolgens ook deze leerlingen weer zodat ook zij naar buiten gaan om hetzelfde te doen.

Helaas voor hen is het daarnaast ook zo dat Jehovah en Christus individuele personen niet slechts beschouwen als radertjes in een geoliede machine. Zoals het aangehaalde vers laat zien, gaf Christus oprecht om individuele personen. Hij gebruikte zijn macht om hen te helpen. Hij gebruikte zijn kostbare tijd om anderen te instrueren en te begeleiden. Jezus leidde ook mannen op om zijn werk voort te zetten. Een van zijn laatste geboden richting zijn naaste apostelen was: “Weid mijn schaapjes.”

Hoewel het Besturende Lichaam er in het openbaar over opschept dat zij vele monden voeden doormiddel van de handen van enkelen, kunnen we ons afvragen of zij wel werkelijk beseffen dat de schapen uiteindelijk het eigendom zijn van de Grote Herder en niet van henzelf. Het lijkt er althans niet op. Jezus leerde dat de ware herder de kudde zal verlaten om op zoek te gaan naar dat ene verloren lammetje. Het is inderdaad waar dat het Wachttorengenootschap een aantal jaar geleden een brochure publiceerde als een magere poging om het verloren schaap aan te sporen om terug te keren naar Jehovah; echter deden ze dit wel zonder dat ze blijk gaven van enige verantwoordelijkheid bij zichzelf ten aanzien van hun eigen aandeel in het tot struikelen brengen van velen die niet langer Jehovah’s Getuigen willen zijn. Hierdoor is hun oproep om terug te keren naar de organisatie louter gebaseerd op niets anders dan lege ijdelheid.

Het is veelzeggend dat ik in 2004 een open brief aan het Wachttorengenootschap schreef waarin ik hen smeekte om hun spijt te betuigen vanwege het feit dat ze Jehovah’s Getuigen hadden bedrogen. Blijkbaar was dat te veel gevraagd. Ze reageerden op mijn brief door de ouderlingen van mijn eigen gemeente op te roepen om met mij af te rekenen, wat ze uiteraard ook hebben gedaan. Sindsdien heeft het Besturende Lichaam gedurende de afgelopen dertien jaar aan het hoofd van een organisatie gezeten die meer dan een miljoen schapen van Christus is kwijtgeraakt. Hoewel deze verliezen misschien niet direct tot uiting komen in de gepubliceerde cijfers als gevolg van de vele kinderen van Jehovah’s Getuigen die elk jaar op steeds jongere leeftijd worden gedoopt evenals vanwege het feit dat er relatief veel mensen worden gedoopt die voornamelijk wonen in de minder ontwikkelde landen, stijgt ondanks dat het aantal personen die in de Verenigde Staten en Europa inactief worden of zelfs openlijk de gemeente verlaten. Neem nou bijvoorbeeld Denemarken. Sinds 1991, toen de ‘Oog van Horus-congreshal’ werd gebouwd, waren er meer dan 16.000 Jehovah’s Getuigen in Denemarken actief. Sinds vorig jaar waren er na duizenden uren prediken en na het publiekelijk verspreiden van vele tonnen aan lectuur, ongeveer 14.000 verkondigers over. En zoals typerend is voor het Wachttorengenootschap, geven ze de verloren schapen zelf de schuld vanwege hun vermoedelijke gebrek aan spiritualiteit. Ze zouden geestelijk zwak zijn. Het zou ongetwijfeld nooit bij het leiderschap van de organisatie opkomen dat het misschien weleens zou kunnen liggen aan het feit dat Jehovah zelf zijn zegen zou kunnen hebben teruggetrokken.

Uiteindelijk zal Christus hen ter verantwoording roepen voor de totale verwaarlozing van zijn schapen. Dit zal in de nabije toekomst gaan gebeuren zodra de wereld wordt overspoeld door oorlog – een oorlog waarvan de vorsten van Bethel de Jehovah’s Getuigen hebben verzekerd dat deze nooit zou kunnen plaatsvinden. Echter zal de verstrooiing van de wereldwijde kudde met absolute zekerheid gaan plaatsvinden. Dit staat namelijk al in steen gebeiteld  – geschreven in Gods woord. Dit is namelijk wat Jehovah heeft gezegd: Mensenzoon, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen de herders: “Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Wee de herders van Israël, die voor zichzelf zorgen! Moeten de herders niet voor de kudde zorgen? Jullie eten het vet, kleden je met de wol en slachten het vetste dier, maar jullie verzorgen de kudde niet. Het zwakke schaap sterken jullie niet, het zieke genezen jullie niet en het gewonde verbinden jullie niet. Het verdwaalde schaap brengen jullie niet terug en het verloren schaap zoeken jullie niet. Jullie behandelen ze hard en wreed. Ze raakten verstrooid omdat er geen herder was. Ze raakten verstrooid en werden voedsel voor de wilde dieren van het veld. Mijn schapen dwaalden rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Mijn schapen waren verstrooid over de hele aarde en niemand keek naar ze om of ging naar ze op zoek. (Ezechiel 34:2-6)

Toen het bouwproject van het nieuwe paleis in Warwick voor het eerst werd aangekondigd, had ik niet verwacht dat het project zou worden voltooid, maar toen het extravagante inwijdingsfeest enige tijd geleden plaatsvond diende dit voor mij alleen maar als een extra bevestiging dat het leiderschap van Jehovah’s Getuigen vooral verzorgers van zichzelf zijn geworden. Tegelijkertijd prezen ze de hemel voor hun glorieuze nieuwe hoofdkwartier en kondigden ook aan dat ze zouden stoppen met de publicatie van het Jaarboek en daarnaast werd ook aangekondigd dat ze de publicatie van het toch al uitgedunde tijdschrift de Wachttoren zouden terugbrengen tot slechts 3 uitgaven per jaar. Waarom zou men überhaupt nog de moeite nemen om het tijdschrift te publiceren? Indien het Wachttorengenootschap voedsel dient te verstrekken op de juiste tijd, wat is dan de boodschap die ze hiermee uitdragen? – behalve dan het signaal dat ze bezuinigen op het voedselrantsoen dat bestemd is voor de uitgehongerde schapen die het zwaar te verduren hebben in deze satanische wereld. Doen ze dit zodat ze meer voedsel overhouden om hun eigen buik rond te kunnen eten, zoals we net hierboven in Ezechiel hebben kunnen lezen? Helaas blijkt dat ze zelf in de veronderstelling verkeren waarbij ze denken dat ze Jehovah eren doormiddel van bijvoorbeeld het bouwen van een obscene, glanzende granieten tempel. Het zou voor hen veel beter zijn geweest om in plaats daarvan in een tent te gaan wonen en tegelijkertijd te proberen de verloren en gehavende schapen te redden die geestelijk ziek zijn gemaakt vanwege de groteske huichelarij vanuit het Wachttorengenootschap zelf.

Zoals het er nu uitziet lijkt het erop dat op dit moment de oorlogstrommels elke dag steeds luider en luider beginnen te klinken, dat het eveneens duidelijk begint te worden dat Jehovah zijn grote militaire strijdkrachten bijeen verzamelt om zijn oordelen ten uitvoer te brengen. Net zoals Jehovah Babylon gebruikte om zijn oordelen tegen het afvallige Juda ten uitvoer te brengen, zo blijkt dat ook in deze tijd de natiën zich tegen Amerika aan het keren zijn, dat toevallig ook dient als de thuisbasis van het internationale hoofdkantoor van het Wachttorengenootschap. Het eindresultaat voor de Wachttoren-organisatie zal ongetwijfeld hetzelfde blijken te zijn als toen bij Juda het geval was, in de dagen van zijn wachter, Ezechiël.

“Ik zal een zwaard op jullie loslaten en ik zal je offerhoogten vernietigen. Je altaren worden afgebroken, je wierooktafels worden verbrijzeld. Ik zal jullie lijken voor je walgelijke afgoden neerwerpen. Ik zal de lijken van het volk Israël voor hun walgelijke afgoden werpen en ik zal jullie botten rond je altaren strooien. Overal waar jullie wonen zullen de steden verwoest en de offerhoogten afgebroken worden en in puin komen te liggen. Je altaren worden afgebroken en stukgeslagen, je walgelijke afgoden zullen vergaan, je wierooktafels worden neergehaald en je werken uitgewist. In jullie midden zullen slachtoffers vallen, en jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.(Ezechiël 6:3-7)