Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het derde en laatste deel van de nadere beschouwing van het Wachttoren-artikel getiteld: “Verdiep je in Bijbelse profetieën”.


In alinea 16 van het betreffende Wachttoren-artikel lezen we:

16 De koning van het noorden vervolgt aanbidders van God die in zijn domein wonen. Sommige Getuigen zijn vanwege hun geloof geslagen en in de gevangenis gegooid. Maar wat de koning van het noorden doet intimideert ze niet. Het versterkt juist hun geloof. Waarom? Omdat ze weten dat de vervolging van Gods volk een vervulling is van de profetie in Daniël (Dan. 11:41). d Ook jij kunt dankzij die kennis een sterke hoop hebben en Jehovah trouw blijven.

We krijgen regelmatig berichten te horen over de vervolging van Jehovah’s Getuigen in verschillende landen ter wereld. In de meeste door de islam gedomineerde landen wordt bekering door Jehovah’s Getuigen of enige andere “christelijke” sekte niet toegestaan. Worden de broeders in die verschillende verboden landen geïntimideerd omdat hun vervolgingen niet voldoen aan de profetische uitspraken van Daniël?

In een recente Besturend Lichaam-updatevideo waarin de vrijlating van een gevangene in de voormalige Sovjetstaat Tadzjikistan werd benadrukt, werd ons bijvoorbeeld ook meegedeeld dat er daar nog meer dan 100 Jehovah’s Getuigen nog steeds in de gevangenis verblijven. Dat valt dan ook zeker te vergelijken met het aantal Getuigen van Jehovah dat momenteel nog in Rusland gevangen zit. Het lijkt dan ook zeer overtrokken om zomaar te beweren dat de liquidatie van het Wachttorengenootschap in Rusland de profetische vervulling zou zijn geweest van Daniël 11:41.

Het is dan ook des te misleidender gezien het feit dat de interpretatie van het Wachttorengenootschap over het binnendringen van het Sieraadland op elastische wijze wordt uitgerekt door zodoende ook nog de vervolging van Jehovah’s Getuigen in Duitsland daarbij te betrekken – zogenaamd toen volgens het Wachttorengenootschap Hitler de koning van het noorden was. Deze interpretatie van het Wachttorengenootschap is dan ook net zo ongeloofwaardig als de immer voortdurende eeuw van het zogenoemde profetische ‘botsen’.

17 In het verleden heeft ook de koning van het zuiden Jehovah’s volk vervolgd. In de eerste helft van de 20ste eeuw werden bijvoorbeeld veel broeders gevangengezet vanwege hun neutraliteit. Kinderen van Getuigen werden om dezelfde reden van school gestuurd.

Het is ook niet echt eerlijk of juist om te stellen dat de „koning van het zuiden” Jehovah’s volk direct of rechtstreeks zou hebben aangevallen. Er was op enig moment inderdaad sprake van lokale aanvallen door woedende menigten, en ja, ook de kinderen van Jehovah’s Getuigen werden incidenteel van school gestuurd omdat ze geen trouw wilden zweren aan de nationale vlag. Echter was deze vervolging absoluut niet afkomstig van de federale overheid. Deze vervolgingen vonden grotendeels plaats in de wat meer afgelegen plattelandsgebieden van Amerika. Zoals het Wachttorengenootschap zelf heel goed weet, heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten van Amerika vele gerechtelijke uitspraken gedaan ten gunste van de Jehovah’s Getuigen. De Amerikaanse regering wierp zichzelf in vele gevallen op als de beschermheer van de rechten van de Jehovah’s Getuigen aldaar.

En wat betreft het moeten ondergaan van een gevangenisstraf wegens het weigeren van militaire dienst, is het tegelijkertijd een feit dat ook de Amish en de Quakers behoorden tot de groep gewetensbezwaarden. Zij kregen vervolgens een vrijstelling voor de dienstplicht omdat zij er al waren lang voordat het Wachttorengenootschap überhaupt bestond. Als het leiderschap van het Wachttorengenootschap toen wat flexibeler was geweest door het aan gewetensbezwaarde dienstweigeraars toe te staan om alternatieve, niet-militaire / civiele dienstplicht te mogen verrichten, zoals tegenwoordig wel het geval is, dan hadden veel van de toenmalige Jehovah’s Getuigen hoogstwaarschijnlijk een gevangenisstraf kunnen voorkomen. Het was overigens niet zo dat Jehovah’s Getuigen destijds de enigen waren die in een hoek werden gedreven. Tijdens de oorlog in Vietnam werden namelijk meer dan 3.000 dienstweigeraars gevangengezet.

18 Wie niet in de profetieën van de Bijbel gelooft, zou heel angstig kunnen worden als hij ziet dat de koning van het zuiden ‘in botsing komt’ met de koning van het noorden (Dan. 11:40). Beide koningen hebben genoeg kernwapens om al het leven op aarde te vernietigen. Maar wij weten dat Jehovah dat niet zal laten gebeuren (Jes. 45:18). De vijandigheid tussen beide koningen sterkt juist ons geloof. Het bevestigt dat het einde van de wereld dichtbij is.

Het betreft hier niet enkel en alleen een kwestie van geloof oefenen in de bijbelse profetieën. Het is daarnaast ook essentieel om de Bijbelse profetieën ook daadwerkelijk te begrijpen. Denk bijvoorbeeld eens aan wat er met de apostelen gebeurde. Zij hadden destijds persoonlijk contact met de Onderwijzer. Hij vertelde hen recht in hun gezicht dat hij zou worden overgeleverd aan de autoriteiten en dat hij ter dood zou worden gebracht en dat hij vervolgens ook weer op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Dat was een profetie! Toch weten we ook dat de apostelen tegelijkertijd geen enkel begrip hadden over datgene waar Jezus het toen over had. Het sloot namelijk totaal niet aan bij hun bestaande ideeën over datgene wat de Messias moest volbrengen. Vervolgens bleek dat toen Jezus werd gearresteerd, dat al zijn apostelen op dat moment tot struikelen werden gebracht en dat zij werden verstrooid.

Nog een ander leerzaam voorbeeld is wat er onder de toenmalige Bijbelonderzoekers had plaatsgevonden. Decennia lang verkondigde het Wachttorengenootschap dat het jaar 1914 het einde van de wereld zou betekenen. Sommige ijverige gelovigen onder hen koesterden de verwachting dat ze in de winter van 1914 zouden worden opgenomen waarop zij de zomer ervoor hun winterjassen reeds hadden verkocht. Toen bleek vervolgens dat pastor Russell onverwachts kwam te overlijden. Daarop volgde een machtsstrijd binnen de muren van Bethel. Terwijl de oorlog zich voortsleepte, werden Rutherford en zijn metgezellen ten slotte ook nog afgevoerd naar de gevangenis van de Amerikaanse staat Atlanta. Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat de wereld toen niet is vergaan. Niets verliep uiteindelijk zoals de Bijbelonderzoekers hadden verwacht. Wat was toen het resultaat van dit alles? Velen van hen werden hierdoor in hun geloof tot struikelen gebracht.

De laatste kopje onderaan het artikel spoort ons aan om aandacht te blijven schenken aan de profetie. Dat is dan ook zeker een goed advies. Echter blijkt ook dat Jehovah’s Getuigen helaas maar heel weinig van de profetieën hebben geleerd. Denk hierbij eens aan het boek Daniël. Het Wachttorengenootschap beweert dat de kleine hoorn in het jaar 1588 tussen de tien andere hoorns opkwam, waarbij deze kleine hoorn drie rivaliserende hoorns in een tijdsbestek van meer dan twee eeuwen zou hebben ontworteld, te beginnen met de calamiteit die de Spaanse Armada ten deel viel. Bethel heeft zich nooit verantwoordelijk gevoeld om aan de Jehovah’s Getuigen uit te leggen hoe Frankrijk, Nederland en Spanje ten val zouden zijn gebracht, terwijl we ook allemaal heel goed weten dat deze drie landen vandaag de dag nog steeds bestaan en tegenwoordig nog meer invloed uitoefenen dan ooit tevoren. Vooral Frankrijk betreft een nucleaire grootmacht en bezit ook nog een permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad. De meer relevante vraag is waarom de Alwetende God Zijn vooruitziende vermogen zou hebben gebruikt om historische onbenulligheden te voorspellen voor zijn eigen volk.

Wat voor een enorme deuk zou ons vertrouwen in het Wachttorengenootschap oplopen indien bijvoorbeeld de leidende natiën van deze wereld, zoals Groot-Brittannië, Amerika en Frankrijk, plotseling omver zouden worden geworpen! Dat zou inderdaad wereldschokkend zijn. We hebben het hier ook niet over een loutere fantasie. Dit proces is namelijk al in volle gang bezig gezien het feit dat de kleine hoorn tevoorschijn aan het komen is. Het punt waar het hier om gaat is deze: welke drijfveer is er voor degenen die onder de invloed van het Wachttorengenootschap staan om nog langer aandacht te blijven schenken aan de profetie terwijl het Wachttorengenootschap tegelijkertijd zijn volgelingen heeft misleid door hen te laten geloven dat vrijwel alles uit de profetie op dit moment al lang geleden zou zijn uitgekomen?

Het zevende hoofdstuk van Daniël betreft slechts één enkel voorbeeld. Er zijn daarnaast ook nog vele andere profetieën, waaronder het hele boek Openbaring, die het Wachttorengenootschap feitelijk irrelevant heeft gemaakt voor zover het de toekomst betreft.

De afsluitende alinea vat feitelijk de volledige kijk op de toekomst samen die het Wachttorengenootschap voor zich ziet:

20 Er zal ‘vrede en veiligheid’ worden uitgeroepen (1 Thess. 5:3). Dan zullen de politieke machten van de wereld zich tegen valse religie keren en die wegvagen (Openb. 17:16, 17). Daarna zullen ze Gods volk aanvallen (Ezech. 38:18, 19). Die gebeurtenissen leiden rechtstreeks tot de laatste oorlog, Armageddon.

Zoals typisch is voor het Wachttorengenootschap, wordt er nooit enig bijbels bewijs of enige bijbelse redenering aangeboden ter ondersteuning van deze tijdlijn. Het enige waar we het hier mee moeten doen is een simpele vorm van organisatorisch dogma dat tot vervelens toe wordt herhaald.

Oplettende lezers zouden er goed aan doen om kennis te nemen van het feit dat er in de exegese van het Wachttorengenootschap ter grootte van een enkel velletje papier, totaal geen melding wordt gemaakt van de wederkomst van Christus. En waarom is dat eigenlijk? Komt dit wellicht doordat het Wachttorengenootschap de epische terugkomst van Jezus Christus eigenhandig in de vergetelheid heeft gebracht? Dat is dan ook zonder enige twijfel het geval. En ook dat maakt deel uit van de Bijbelse profetie, die aan de hand van de vele honderden artikelen op deze website tot in detail werd gepresenteerd.

Jazeker, we mogen absoluut een afkondiging van „vrede en veiligheid” verwachten. Maar wat zal er daarna dan gaan gebeuren? Volgens de profeet Paulus zal hun verklaring met betrekking tot “vrede en veiligheid” erop duiden dat Christus op dat moment als een dief in de nacht zal zijn teruggekeerd.

In de context besprak Paulus de eerste opstanding en de tegenwoordigheid van Jezus. Het was in verband met de parousia (Tweede Komst van Christus) dat de apostel verklaarde: Broeders, over de tijden en de tijdperken hoeven we jullie niet te schrijven. Want jullie weten zelf heel goed dat Jehovah’s dag precies zo komt als een dief in de nacht. (1 Thessalonicenzen 5:1-2)

Jehovah’s Getuigen zouden zelf heel goed moeten weten dat er geen Griekse manuscripten bestaan die de naam JHWH dragen. Gezien de neiging van moderne bijbelvertalers om zelfs in de Hebreeuwse Geschriften Gods naam opzettelijk weg te laten, bestaat er dan ook weinig twijfel over dat ook de kopiisten uit de oudheid Gods naam opzettelijk uit het Grieks hebben verwijderd. Toch is het mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat Paulus het Tetragrammaton niet gebruikte toen hij dit gedeelte van zijn brief aan de Thessalonicenzen schreef. Het onderwerp betreft tenslotte, zoals hierboven wordt vermeld, de terugkeer van Jezus, welke wordt gericht tot “wij die nog in leven zijn tot de tegenwoordigheid van de Heer” (1 Thessalonicenzen 4:17). In 1 Korintiërs 5:5 gebruikte Paulus de uitdrukking “de dag van de Heer” met betrekking tot de terugkomst van Jezus.

Het betreffen de anderzijds onkenbare tijden en tijdperken van de tegenwoordigheid van de Heer die worden gesignaleerd zodra ze “vrede en veiligheid” zullen zeggen. En notabene Jezus zelf verklaarde dat hij zal komen als een dief in de nacht op een moment dat zelfs zijn eigen discipelen het niet zullen verwachten. Hoogstwaarschijnlijk schreef Paulus hier dus oorspronkelijk over het begin van de dag des Heren, waarvan het Wachttorengenootschap beweert dat deze zou zijn begonnen in het jaar 1914. En wat betreft de plotselinge vernietiging die over hen zal komen, verwijs ik u naar het zevende en achtste hoofdstuk van Daniël en naar het 13de hoofdstuk van Openbaring.

Desondanks heeft het Wachttorengenootschap toch nog één ding bij het juiste eind, zoals vermeld in paragraaf 19:

19 Van sommige Bijbelprofetieën weten we niet precies hoe ze in vervulling zullen gaan. Daniël zelf begreep niet eens wat er werd bedoeld met alles wat hij opschreef (Dan. 12:8, 9). Maar dat we niet volledig begrijpen hoe een profetie in vervulling zal gaan, betekent niet dat die profetie niet uit zal komen. Je kunt er absoluut op vertrouwen dat Jehovah ons precies op het juiste moment laat weten wat we moeten weten, net zoals hij dat in het verleden heeft gedaan.

Jehovah zal ons ongetwijfeld precies op het juiste moment gaan onthullen wat we moeten weten. Wanneer het ook moge wezen dat ze “vrede en veiligheid” zullen verklaren, dit zal op dat moment voor iedereen waarneembaar zijn. Dat geldt ook voor de plotselinge vernietiging en ondergang van het Anglo-Amerikaanse rijk dat zal dienen als de vervulling van talloze profetieën.

De Wachttoren-organisatie zal op dat moment op onherstelbare wijze verbrijzelen. Zijn geloofwaardigheid zal dan uiteen spatten net zoals een fragiel vat dat is vervaardigd uit klei. Hoe erg ze ook hun best doen, de profeten van Bethel zullen op dat moment niet in staat blijken te zijn om zichzelf daar nog uit te kunnen kletsen.

Inderdaad, trek lering uit de bijbelse profetieën: Daarom zal deze overtreding voor jullie zijn als een beschadigde muur, als een uitpuilende hoge muur die op het punt staat in te storten. Hij zal plotseling en onverwacht vallen. Hij zal stukgeslagen worden als een grote pottenbakkerskruiken zo volledig verbrijzeld worden dat er nog geen scherf van overblijft waarmee je vuur uit de haard kunt halen of water uit een plas kunt scheppen.” (Jesaja 30:13,14)

Vanaf dat ogenblik zullen de zonen van het licht en de zonen van de dageraad de verbrijzelde Wachttoren voorgoed achter zich laten terwijl ze op dat moment ook zo helder zullen gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader.