Opmerking van de Nederlandse vertaler:

Dit artikel bevat naar mijn persoonlijke mening cruciale informatie voor Jehovah’s Getuigen om de komende ineenstorting van de Wachttoren-organisatie te kunnen begrijpen vanuit profetisch oogpunt. Het is alweer enige tijd geleden dat ik zo’n uitgebreid artikel heb gepubliceerd voor onze Nederlandstalige lezers. Ondanks het feit dat dit een relatief lang en intensief artikel is, denk ik dat er een hoop mensen zullen zijn die hier iets aan zullen hebben. Ik wens u in ieder geval veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groeten,

Paul Hettinga


Vraag van een lezer:

“Robert, tegen de tijd dat de dagen van de grote verdrukking zullen zijn verkort en de verdrukking tot een einde zal zijn gekomen, denk je dan ook dat de Wachttoren-organisatie tegen die tijd volledig buiten bedrijf zal zijn gesteld en volledig zal zijn overvallen door datgene wat nog zal komen waardoor ze ook niet langer meer zal kunnen functioneren?

Of denk je dat het zo zou kunnen zijn dat de organisatie omvergelopen en opgeheven zal worden, pas nádat de achtste en laatste koning zal zijn opgestaan tijdens de 1260 dagen tellende periode?

Of zou het wellicht zo kunnen zijn dat de organisatie tijdens de grote verdrukking nog steeds beschikt over een bepaalde mate van aanzien en autonomie?”

Feitelijk stelt deze lezer hier meerdere vragen tegelijk rondom één centrale hoofdvraag. Ik had dan ook graag gewild dat ik hierop een kort en eenvoudig antwoord kon geven.

Weet u, ik heb in de loop der jaren nogal wat over dit onderwerp geschreven en dan met name in het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”. Ik ben inmiddels ook alweer heel wat jaartjes druk bezig met het overdenken van deze onderwerpen.

Ik had graag een kort en bondig antwoord willen geven op uw vraag, echter is dat hier helaas niet mogelijk omdat dit korte antwoord simpelweg niet bestaat. Jehovah’s Getuigen kunnen voor deze vraag bijvoorbeeld geen waardering opbrengen omdat volgens het Wachttorengenootschap de grote verdrukking, die over Jeruzalem zal komen, alleen van toepassing zal zijn op de heidense christenheid. De christenheid zou volgens het Wachttorengenootschap namelijk het anti-typische Jeruzalem uit de profetie symboliseren.

Feitelijk claimt het Wachttorengenootschap dat het profetische Jeruzalem zelfs symbool zou staan voor Babylon de Grote in zijn geheel. Tegelijkertijd weten we ook dat het onredelijk zou zijn om dit te stellen, want wanneer Jezus namelijk spreekt over het besluit van het samenstel van dingen, dan weten we ook dat Jezus er bij zijn discipelen op aandrong om vooral waakzaam te blijven en om daar vol verlangen naar uit te blijven kijken. Ook gaf Jezus ons de scherpe raad om op onszelf te letten zodat ons hart nooit overbelast raakt door te veel eten en drinken en door de zorgen des levens, omdat die dag ons anders weleens plotseling zou kunnen overvallen (Lukas 21:34). Ook verklaarde Jezus dat deze dag zal komen over alle mensen die dan op aarde zullen leven.

De grote verdrukking is dus niet wat het Wachttorengenootschap zegt wat het is. Het betekent niet dat de achtste koning zich zal keren tegen alle wereldwijde valse religies, zoals het Wachttorengenootschap claimt. De grote verdrukking betreft iets dat iedereen die op aarde leeft zal gaan treffen. En datgene wat specifiek zal worden getroffen is ‘Jeruzalem’.

Maar wat vertegenwoordigt ‘Jeruzalem’ dan precies in de bijbelse profetie?

Jeruzalem symboliseert de gemeente van Christus. Jeruzalem was Jehovah’s speciale bezit. Jeruzalem was de plaats waar Jehovah zijn heilige naam liet wonen. Jeruzalem is ook de plek waar Jehovah de tempel liet oprichten. Uiteraard weten we ook dat deze heilige tempel rondom het jaar 607, door de Babyloniërs werd verwoest. Of deze gebeurtenis zich ook exact in dat jaar heeft afgespeeld doet hier overigens verder niet ter zake.

Waar het hier wél om gaat is dat de Joden na de verwoesting van Jeruzalem werden gerepatrieerd waarop zij deze tempel weer volledig hadden herbouwd. We weten ook dat deze tempel zich in Jeruzalem bevond ten tijde dat Jezus nog op aarde wandelde. Jezus bezocht als een gelovige Jood ook trouw de heilige diensten in deze tempel in Jeruzalem. Sterker nog: het is zelfs meerdere keren voorgekomen dat Jezus als zijnde de Messias de geldwisselaars uit de tempel van Jeruzalem verdreef, nietwaar? Jezus zei toen: Maak van het huis van mijn Vader geen markt!” (Johannes 2:16)

En zelfs nadat Jezus zijn discipelen had opgedragen om te gaan prediken en ze vervolgens werden gezalfd, zelfs daarna waren zij nog steeds verbonden aan de tempel van Jeruzalem. Deze tempel was voor hen de centrale plaats van aanbidding. Er staat trouwens zelfs in de Schrift geschreven dat de apostelen zonder ophouden dag en nacht in de tempel bleven onderwijzen om het goede nieuws over de Christus bekend te maken (Handelingen 5:42). Jeruzalem diende destijds ook als het hoofdkwartier van de apostelen. Men zou kunnen stellen dat het hun onofficiële hoofdkwartier was. Jeruzalem bleef functioneren als hun hoofdkwartier totdat het moment aanbrak dat de verdrukking begon. In ieder geval bleef de tempel in Jeruzalem hun hoofdkwartier totdat ze het walgelijke ding begonnen te zien. De openbaring van het walgelijke ding vormde toen voor hen het signaal om zo spoedig mogelijk Jeruzalem te verlaten. We weten ook dat er naast dit voorval ook nog sprake is van een grotere vervulling van deze profetie. Dit betekent dan ook automatisch dat er dus nog sprake zal moeten zijn van een anti-typisch Jeruzalem.

Helaas begrijpen Jehovah’s Getuigen hier helemaal niets van en dat komt vanwege het simpele feit dat het Wachttorengenootschap hen over dit onderwerp helemaal niets leert. Natuurlijk is het zo dat er slechts een handjevol mensen zoals wij rondlopen die hier wel enige kaas van hebben gegeten en sommige van deze dingen wel begrijpen en dat is dan ook de reden waarom er mensen zijn die hardop het soort vragen stellen zoals de bovenstaande vraag die door een bezorgde lezer werd gesteld. “Zal er iets overblijven dat de grote verdrukking zal gaan overleven?”

De grote verdrukking zoals die in het boek Openbaring wordt beschreven, wordt geassocieerd met de opening, oftewel de ontzegeling van het ‘zesde zegel’. U kunt dit makkelijk onthouden als een soort ezelsbruggetje wanneer u weet dat het ‘zesde’ hoofdstuk uit Openbaring de opening van de eerste ‘zes’ zegels beschrijft. De ontzegeling van het zesde zegel betreft het moment waarop bergen en eilanden van hun plek zullen worden verwijderd en dit zal ook het moment zijn waarop de sterren uit de hemel zullen vallen en de zon zwart zal worden etc. Dat vertegenwoordigt de grote verdrukking. Een radicale ineenstorting van het samenstel. De mensen zullen de bergen dan gaan smeken om op hen te vallen (Openbaring 6:16). Ze zullen schreeuwen: “Red ons!”

Daarna opent het zevende hoofdstuk van Openbaring met de engelen die de vier winden tegenhouden. Het tegenhouden van de vier winden heeft betrekking op het verkorten van de dagen van de verdrukking. Deze engelen houden de vier winden der vernietiging tegen totdat de slaven van God kunnen worden verzegeld. Dat betreft dus de overgeblevenen die op dat moment nog op aarde in leven zullen zijn en die op dat moment nog verzegeld moeten worden. Met andere woorden: Jehovah God moet op dat moment dus beslissen of Hij hen wel goedkeurt door hen toegang te verschaffen tot het hemelse Koninkrijk, óf dat Hij beslist dat ze niet zullen worden goedgekeurd om zijn Koninkrijk te mogen betreden. Jezus verklaarde in het 13de hoofdstuk van Mattheüs dat Satan ervoor heeft gezorgd dat er onkruid werd gezaaid midden tussen de zonen van het Koninkrijk, die de tarwe symboliseren. 

Het Wachttorengenootschap onderwijst dat dit onkruid de heidense christenheid zou symboliseren. Volgens het Wachttorengenootschap zou de oogst van de tarwe en het onkruid zelfs zijn begonnen in het jaar 1918, toen volgens het genootschap Jehovah God het onkruid zou hebben ontworteld uit het midden van de heidense christenheid. Deze interpretatie van het Wachttorengenootschap is dan ook zeker absurd te noemen.

Jezus verklaarde dat hij zijn engelen eropuit zou gaan sturen en “ze zullen alle struikelblokken en iedereen die wetteloos leeft, uit zijn Koninkrijk verzamelen en in de brandende oven gooien”.

Ze zullen dus worden verwijderd uit zijn Koninkrijk, oftewel uit zijn gemeente, oftewel uit zijn symbolische Jeruzalem! Wat zal er dan worden verwijderd? Alle dingen die struikelen veroorzaken evenals alle personen die wetteloosheid beoefenen.

Christus erkent hier dus heel erg duidelijk dat er tot op dat moment binnen in zijn gemeente en binnen zijn geestelijke tempel personen aanwezig zullen zijn die onderdeel uitmaken van de zonen van Satan. En net zoals destijds het geval was bij de zogenoemde ‘superapostelen’ in de gemeente Korinthe, waarbij deze superapostelen zich toen hadden vermomd en zichzelf naar de buitenwereld voordeden als voorbeeldige apostelen en dienaren van rechtvaardigheid, zo zal dit in de periode van het besluit van het samenstel binnen de gemeente van Christus ook weer het geval zijn.  

Wanneer we het dus hebben over Jehovah’s aardse organisatie, dan moeten we ons ook heel goed realiseren dat er daar sprake is van zowel getrouwe personen alsook ontrouwe personen. Het zou zo kunnen zijn dat het voor de buitenwereld nauwelijks tot niet waarneembaar is of iemand wel of niet ontrouw is. Gelukkig herkent Jehovah wel héél goed wie diegenen zijn die aan Hem toebehoren. Hij zal zichzelf nooit en te nimmer laten beetnemen of laten misleiden door iemand die zichzelf slechts vermomd heeft en die zich slechts voordoet als een zogenaamde dienaar van rechtvaardigheid.

Jehovah’s Getuigen zijn daarentegen wel vatbaar om te worden misleid, net zoals dit destijds ook het geval was binnen de toenmalige gemeente van Korinthe. Daarom zei de apostel Paulus ook heel duidelijk dat hij zich oprecht zorgen om hen maakte, vergelijkbaar met een soort goddelijke jaloezie omdat Paulus ervoor vreesde dat zij zich op de een of andere manier ook zouden laten misleiden net zoals Eva op een sluwe manier door de slang werd misleid. Paulus vreesde ervoor dat ook hun denken op de een of andere manier verdorven zou kunnen worden waardoor ze van de Christus zouden kunnen afdwalen.

Wanneer we het dus hebben over de continuïteit van Jehovah’s organisatie, dan dienen we ook waardering op te brengen voor het feit dat het Gods voornemen is om een scheidingswerk te realiseren. Een scheidingswerk waarbij het onkruid zal worden ontworteld terwijl tegelijkertijd de tarwe samengebundeld wordt om vervolgens te worden opgeslagen in de voorraadschuur. Met andere woorden: breng de uitverkorenen die hun goedkeuring hebben ontvangen binnen in het Koninkrijk.

Dat is dus het werk dat in de nabije toekomst zal moeten gaan plaatsvinden, tijdens of kort na de verdrukking. Dus wanneer de vier winden worden tegengehouden, vindt ook de verzegeling plaats. In het zevende hoofdstuk wordt er ook nog gesproken over de grote schare, oftewel de grote menigte. De engel verklaart over deze grote menigte dat zij degenen zijn die levend uit de grote verdrukking zullen komen. Dus tegen de tijd dat de dagen van de grote verdrukking zullen worden verkort, of kort daarna, zullen de verzegelde zonen van het Koninkrijk overblijven, die ook wel de overgeblevenen van de 144.000 worden genoemd. Aan de andere kant zal er ook nog een grote menigte zijn waarvan niemand het aantal kan tellen. Op dit moment bestaat er nog helemaal niet zoiets als een grote schare, ondanks het feit dat het Wachttorengenootschap onderwijst dat diegenen die een aardse hoop bezitten ook automatisch behoren tot deze grote schare. Technisch gezien klopt het niet wat het Wachttorengenootschap hier onderwijst. De grote menigte oftewel de grote schare betreft namelijk alle mensen die zullen worden beschermd en die vervolgens levend uit de grote verdrukking zullen komen. Ook zullen zij worden bewaard om armageddon te overleven.

Dus nadat het bijeenverzamelen zal zijn afgerond, begint pas het achtste hoofdstuk van Openbaring. Het achtste hoofdstuk begint met de ontzegeling van het ‘zevende zegel’. We lezen daar dat er op dat moment in de hemel een stilte of pauze zal gaan plaatsvinden die ongeveer een half uur lang zal gaan duren. Vervolgens komt er een engel met een gouden wierrookvat bij het altaar staan en hij zal dan aan Jehovah een grote hoeveelheid wierrook offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. Daarna zullen de zeven engelen zich klaarmaken om op hun trompetten te gaan blazen. Die symboliseren de oordelen van Jehovah God.

Wat leert de Schrift ons ook alweer?

De Schrift leert ons dat het oordeel zal gaan beginnen bij het huis van God (1 Petrus 4:17).

De eerste vier trompetten betreffen dus de oordelen die worden gericht tegen Gods huis, oftewel tegen zijn organisatie. Dat zou ook heel duidelijk moeten blijken vanwege het feit dat de trompetten nummer vijf, zes en zeven worden gericht tegen de mensheid der aarde. De Schrift zegt daarom ook in Openbaring 8:13“Wee, wee, wee de bewoners van de aarde vanwege het trompetgeschal van de drie overgebleven engelen die op het punt staan op hun trompet te blazen!”

Hoofdkantoor Jehovahs Getuigen in WarwickDus, wanneer we weten dat het trompetgeschal van de laatste 3 trompetten worden gericht tegen de mensheid der aarde, waar worden de eerste vier trompetten dan tegen gericht? Zoals ik eerder al had gezegd: De eerste vier trompetten zijn de oordelen die worden gericht tegen Jehovah’s organisatie, zijn huis.

In Openbaring 8:7 lezen we: “De eerste blies op zijn trompet. Er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd naar de aarde gegooid. En een derde deel van de aarde verbrandde, een derde deel van de bomen verbrandde en alle groene plantengroei verbrandde.”

We weten dat het boek Openbaringen wordt gepresenteerd in tekenen en symbolen. In dit vers wordt er dus niet gesproken over letterlijke bomen en ook niet over letterlijke plantengroei.

Overigens, herinnert u zich nog dat er tegen de engelen werd gezegd dat zij de vier winden tegen moesten houden en dat zij ervoor moesten zorgen dat er geen schade mocht worden toegebracht aan de planten of de bomen? Nu zien we dus dat het oordeel als gevolg van de eerste trompet juist wél wordt gericht tegen de bomen en de planten. Maar wat is hiervan dan de betekenis?

Trouwens, in het hoofdstuk “Openbaring” van het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden” ga ik veel dieper in op deze kwestie en ik zal nu voor de gelegenheid ook nog wat verzen citeren die daar ook worden aangehaald. In dat hoofdstuk over Openbaring citeer ik een stuk uit het 11de hoofdstuk van Zacharia. In Zacharia 11:1-3 staat geschreven: “Open je deuren, Libanon, dan zal een vuur je ceders verteren. Huil, jeneverboom, want de ceder is gevallen, de majestueuze bomen zijn vernietigd! Huil, eiken van Ba̱san, want het dichte woud is geveld! Hoor de herders jammeren, want hun majesteit is verwoest…”

We zien hier dus dat de profetie zichzelf uitlegt, nietwaar?

Die bomen (de bomen uit Openbaring) waarvan een derde deel zal worden verbrand, vertegenwoordigen ouderlingen, oftewel de oudsten, de herders…

Als u zich nog kunt herinneren dat toen Jehovah God in zowel Zacharia als Haggai en Maleachi sprak, dan herinnert u zich ook dat deze 3 profetische boeken pas werden geschreven nádat de Joden waren teruggekeerd uit Babylon en nádat Jeruzalem en zijn tempel waren herbouwd.

We zien dus dat Jehovah hier spreekt over nog een ander oordeel dat nog over Jeruzalem zal komen. Dat oordeel werd destijds dus niet vervuld ten aanzien van het letterlijke Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.

Het verwijst namelijk naar een figuurlijk oftewel een geestelijk Jeruzalem: de christelijke gemeente. Deze christelijke gemeente wordt bestuurd door ouderlingen, oftewel herders.

Ba̱san was een heel bekend gebied in Israël vanwege zijn vruchtbaarheid. De bijbel spreekt over de koeien van Ba̱san en ook over de stieren van Ba̱san, die heel sterk en mooi waren omdat de grond en het gras in het gebied zo ontzettend vruchtbaar was. Ook stonden er in dat gebied enorme eiken en gigantische cederbomen die groeiden tegen de helling van de berg Hermon.

We zien dus dat Jehovah hier zegt: “Open je deuren, Libanon, dan zal een vuur je ceders verteren.” In andere woorden: laat het vuur maar binnenkomen… er is niets dat jullie daar nog tegen kunnen doen. Dit oordeel is afkomstig van Mij. Dit oordeel is gericht tegen jullie! Dat is dus wat het blazen op de eerste trompet inhoudt, namelijk Jehovah’s oordeel welke gericht is tegen zijn eigen organisatie.  

We lezen nu verder vanaf Openbaring 8:8: De tweede engel blies op zijn trompet. Iets dat leek op een grote brandende berg werd in de zee gegooid. En een derde deel van de zee werd bloed.”

Het is interessant om op te merken dat het Wachttorengenootschap heeft verklaard dat ‘een derde deel’ een aanzienlijk aantal vertegenwoordigt maar tegelijkertijd geen meerderheid betreft. Ik ben van mening dat het Wachttorengenootschap hier ook gelijk in heeft. Echter ben ik het hier met hen op 1 onderdeel oneens: Ik ben namelijk van mening dat dit derde deel niet slaat op de heidense christenheid. Er zal dus sprake zijn van een ‘aanzienlijk aantal’ personen, die onderdeel uitmaken en die worden geassocieerd met Gods aardse organisatie die zullen worden afgekeurd en afgeschreven. Zij zullen dan ook geen deel gaan uitmaken van de groep personen die uiteindelijk zullen worden gered en die deel zullen gaan uitmaken van de grote schare. Ook zullen zij geen deel uitmaken van de 144.000.

We zullen nu ook nog de volgende trompet gaan behandelen, namelijk die van de derde engel.

In Openbaring 8:10-11 staat geschreven: “De derde engel blies op zijn trompet. Een grote ster die brandde als een lamp viel uit de hemel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. Een derde deel van het water veranderde in alsem. Veel mensen stierven door het water, omdat het bitter was gemaakt.”

Zoals ik in het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden” heb aangehaald, bestaat er ook nog een soortgelijk oordeel. Ik wil hier dan ook refereren naar het negende hoofdstuk van Jeremia. In dat hoofdstuk verklaart Jehovah het volgende tegen de afvallige Joden: “Ik laat dit volk alsem eten en ik zal ze giftig water laten drinken. Ik zal ze verstrooien onder volken die zij en hun voorouders niet hebben gekend, en ik zal een zwaard achter ze aan sturen totdat ik ze heb uitgeroeid.” (Jeremia 9:15-16)

Het Wachttorengenootschap heeft het dus over het verstrekken van de wateren des levens en over het verstrekken van de wateren der waarheid. Volgens hen kunt u dit water enkel en alleen maar krijgen via het Wachttorengenootschap, toch?

In werkelijkheid zien we juist dat dit waarheidswater van het Wachttorengenootschap is vermengd met een leugen. Maar welke leugen dan? De leugen en het bedrog dat Christus al zou zijn wedergekeerd in het jaar 1914! Volgens het Wachttorengenootschap zou Christus sinds het jaar 1914 al aan de macht zijn en zou hij al meer dan 100 jaar aan het regeren zijn. Het Wachttorengenootschap leert dat sindsdien de Wachttoren-organisatie een geestelijk paradijs zou zijn. Dat is dan ook een regelrechte en keiharde leugen!

Dat is dan ook precies de leugen waar de apostel Paulus naar verwees. De leugen die door de profetische ‘mens van wetteloosheid’ wordt bevorderd. De zogenoemde “bedrieglijke invloed”.  En Jehovah God laat deze leugen ook toe, zodat ze deze leugen ook zullen gaan geloven. En waarom laat Jehovah God deze leugen dan toe? Hij laat deze leugen toe omdat ze het verdienen, “want ze hebben de liefde voor de waarheid niet aanvaard…” (2 Thessalonicenzen 2:10)

Op dit huidige moment in de tijd betreft het “aanvaarden van deze waarheid” nog steeds geen kwestie van leven of dood. Echter zal dit allemaal rigoureus gaan veranderen zodra Christus eenmaal zal zijn gearriveerd. Wanneer zijn echte parousia zal gaan beginnen, en dus niet de onzichtbare nep-1914-parousia van het Wachttorengenootschap.

Vanaf dat moment zullen we die nieuwe realiteit wel moeten gaan aanvaarden. Daarbij komt ook nog het feit dat diegenen die op dat moment nog steeds stil zullen blijven staan en achterom zullen blijven kijken richting het Wachttorengenootschap in de hoop op nog wat druppeltjes geestelijk water, een groot probleem zullen hebben. Jehovah God zal aan hen namelijk ‘alsem’ te eten gaan geven.

Wanneer iemand op dat moment, zodra de Tweede Komst van Christus een feit zal zijn, de Wachttoren-organisatie (of wat daar dan nog van over zal zijn) niet los kan laten, en die persoon vervolgens het geestelijke water opdrinkt dat hij krijgt aangeboden van de overblijfselen van het Wachttorengenootschap, dan zal dit geestelijke water zijn als vergif of als alsem. Dat water zal dan sowieso geen water des levens zijn.

Christus zal zich op dat moment namelijk buiten de Wachttoren-organisatie bevinden. Dit is ook uitermate interessant, omdat dit ook precies is wat de apostel Paulus tegen de Hebreeuwse christenen vertelde. Paulus wist toen namelijk dat Jeruzalem zou worden vernietigd en hij wist ook dat de apostelen zich op dat moment nog steeds in de tempel begaven waar zij aan het prediken en aan het onderwijzen waren. De apostel Paulus heeft in het boek Hebreeën grote moeite gedaan om duidelijk te maken dat het oude Joodse geloofssysteem, inclusief de Joodse wet, de Joodse tempel en alle voorzieningen hun doel reeds hadden gediend en inmiddels achterhaald waren geraakt. Deze zaken waren vanaf dat moment enkel nog een schaduw van de goede dingen die nog komen zouden gaan.

Nogmaals: sinds de komst van Jezus Christus, de Messias in de eerste eeuw, was het gehele Joodse geloofssysteem dus achterhaald geraakt en stond het op het punt om in de vergetelheid te raken. Daarnaast zou het oude Joodse geloofssysteem niet op een rustige en vredige manier van het toneel gaan verdwijnen. Nee, dit zou op een hele bloedige en gewelddadige manier plaatsvinden. Door middel van een vreselijke vernietiging zelfs.

Het is dan ook heel erg ironisch dat toen de Romeinen ten tonele verschenen en zij vervolgens binnen een hele korte tijd de volledige stad Jeruzalem omsingelden, dat de Romeinse soldaten weddenschappen met elkaar begonnen af te sluiten om te zien wie er op 1 dag de meeste palissades kon opzetten om de stad Jeruzalem heen. Dat heb ik althans ergens gelezen.

De Romeinen kwamen echter tijdens het Paschafeest. Tijdens dit Paschafeest was Jeruzalem tot de nok toe gevuld met mensen. De stad puilde uit van de joodse aanbidders en van de proselieten die vanuit de gehele regio naar de stad Jeruzalem waren afgereisd. Toen de Romeinen eenmaal waren gearriveerd zaten deze mensen gevangen in de stad en konden geen kant meer op. Hierbij kwamen er ruim een miljoen Joden om het leven. Jeruzalem was niet eens zo’n grote stad, echter vanwege al die mensen die zich toen in de stad bevonden liep het uiteindelijke dodental enorm op.

We hebben het hier dus over een type. De apostel Paulus zei nog in Hebreeën 13:12 dat Jezus Christus buiten de stad werd vermoord. Ook zei Paulus in vers 14: “We hebben hier toch geen blijvende stad…” Oftewel, Paulus bedoelde hier te zeggen dat we naar Christus moeten gaan, buiten het kamp.

De huidige gemeente van Christus is dan ook net zoals dat oude Jeruzalem. We moeten ons buiten de organisatie gaan begeven zodra Christus arriveert.

En dat is ook precies waar Jezus het over had in Mattheüs 24:15-18. Jezus zei daar: “Wanneer jullie daarom het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt, waarover de profeet Daniël sprak, in een heilige plaats zien staan (lezer, gebruik inzicht), dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen.”

Met andere woorden: Ga snel!

Er wordt hier niet gesproken over het inpakken van uw reistas en ook niet dat u in uw auto moet stappen om snel ergens naartoe te rijden. Jezus bedoelde hier het “geestelijk vertrekken” uit de gemeente van Christus om vervolgens buiten de stad Christus te gaan ontmoeten. Men zou kunnen zeggen: Een hele speciale rendez-vous.

Dit alles is niet makkelijk om te kunnen begrijpen. Er zijn relatief gezien ook maar weinig mensen gezalfd. Het is dan ook iets heel erg bijzonders…om opnieuw te worden geboren. Veruit de meeste mensen begrijpen niet wat dit betekent. En dan met name de mensen die onderdeel uitmaken van de christenheid. Die snappen dit al helemaal niet. Zij geloven namelijk dat het ‘opnieuw geboren worden’ slechts betekent dat iemand is bekeerd en dat diegene zijn leven heeft gebeterd en berouw heeft getoond etc. Echter is dat helemaal niet wat het betekent om opnieuw te worden geboren.

Het is namelijk precies zoals Jezus Christus het zelf omschreef: Wat uit vlees is geboren, is vlees, en wat uit de geest is geboren, is geest.” Iemand die opnieuw wordt geboren wordt een geestelijk persoon…althans, in de ogen van Jehovah God dan. De apostel Paulus zei ooit: “Maar wij hebben een burgerschap in de hemel en vandaaruit verwachten we vurig een redder, de Heer Jezus Christus.” Dus hun burgerschap zal in de hemel zijn, ook al bevond Paulus zich toen nog fysiek in het vlees op aarde.

Ook sprak hij over het ‘hemelse Jeruzalem’. Je zou dus kunnen zeggen dat er in werkelijkheid twee Jeruzalems zijn. Degenen die een roeping hebben ontvangen zijn in werkelijkheid dus burgers van het hemelse Jeruzalem, het Jeruzalem hierboven. En wanneer dit aardse Jeruzalem zal worden verpletterd zullen zij ook verpletterd worden. Dat is ook waarom er in het twaalfde hoofdstuk van Openbaring wordt gezegd dat wanneer Satan uit de hemel zal worden geworpen, dat hij (de draak) met zijn staart een derde deel van de sterren van de hemel zal meeslepen om ze vervolgens naar de aarde te gooien. Het Wachttorengenootschap leert dat het hier gaat om de demonen die samen met Satan naar de aarde geworpen zullen worden.

Er bestaat echter nog een hele andere verklaring voor deze tekst. In het 8ste hoofdstuk van het boek Daniël wordt er namelijk gesproken over een kleine hoorn. We lezen daar het volgende: “Uit één ervan kwam nog een hoorn, een kleine, die enorm uitgroeide naar het zuiden, naar het oosten en naar het Sieraad. Hij werd zo groot dat hij helemaal tot aan het hemelse leger reikte. Hij liet een deel van het leger en van de sterren naar de aarde vallen en vertrapte ze. Hij verhief zich zelfs tegen de Vorst van het leger. Hem werd het vaste kenmerk ontnomen en de vaste plaats van zijn heiligdom werd omvergehaald. Het leger werd samen met het vaste kenmerk overgeleverd vanwege overtreding. Hij bleef waarheid ter aarde werpen en hij slaagde in wat hij ondernam.”

Deze “Vorst van het leger” is natuurlijk niemand minder dan Jezus Christus zelf! Jezus is namelijk de Vorst der vorsten.

Zijn “heiligdom” betreft die aardse plaats van aanbidding.    

Zijn gezalfden vormen het speciale priesterschap ervan. “een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk dat een speciaal eigendom is, zodat jullie overal de schitterende eigenschappen bekend zouden maken’ van degene die jullie uit de duisternis heeft geroepen”. (1 Petrus 2:9)

En zoals ik net ook al zei: hun “burgerschap is in de hemel”.

vrouw en draakDus zodra Satan naar de aarde wordt neergeworpen, dan zal hij dit aardse beest gaan gebruiken om Gods organisatie te vernietigen. Degenen die een roeping hebben ontvangen, zullen dan niet noodzakelijkerwijs hun roeping gaan verliezen, maar hun bediening en hun samenkomsten zullen op dat moment wel tot een einde zijn gekomen.

Wanneer we op dit moment naar de organisatie kijken dan hebben we gezien dat de Wachttoren-organisatie voor het eerst sinds hun oprichting gedurende bijna 3 jaar lang de deuren heeft gesloten voor alle vergaderingen in de Koninkrijkszalen en we hebben ook gezien dat ze gedurende die jaren de huis tot huis bediening volledig hadden stilgelegd. Vorige week nog heeft het Besturende Lichaam bekend gemaakt dat de uur-vereisten voor pioniers en speciale pioniers ook drastisch naar beneden zijn bijgesteld.

Vele decennia lang was de huis tot huis-prediking hun wereldwijde handelsmerk sinds de oprichting van het Wachttorengenootschap. Sinds de nep-pandemie en de totaal niet werkende lockdowns heeft men de Jehovah’s Getuigen nauwelijks nog ergens gezien. Ze zaten allemaal bang in hun huizen opgesloten voor een virus dat niet gevaarlijker bleek te zijn dan de gewone griep. Ze hebben zich toen ook openlijk verzet tegen het gebod van Jezus Christus. Jezus gebood ons namelijk in 2 Timotheüs 4:2: Predik het woord. Doe het zonder uitstel, in gunstige tijd en in moeilijke tijd.”

Er wordt over deze kleine hoorn (de meedogenloos uitziende koning) gezegd dat hij het ‘volk dat uit heiligen bestaat’ (zij die een burgerschap in de hemel hebben) ten val zal brengen en hen zal overwinnen. Jehovah zal dus uit het overgebleven as van die verwoesting de uitverkorenen gaan voortbrengen, die dan zullen gaan schijnen net als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Hierna zullen zij hun laatste getuigenis gaan afgeven aan de koningen en aan de bestuurders van deze aarde.

Het Wachttorengenootschap zal hier echter geen enkel aandeel in hebben. Degenen die dan geestelijk tot leven zullen zijn gewekt, zullen op dat moment de Wachttoren-organisatie al hebben verlaten. Op dat moment zullen ze zichzelf al buiten de muren van Jeruzalem begeven en ze zullen Christus op dat moment al hebben gezien buiten de stadspoorten en ze zullen hem hebben ontmoet op een hele speciale plaats.

Zoals ik aan het begin al zei: Het is niet een onderwerp dat je eventjes snel tussen de bedrijven door kunt uitleggen in slechts enkele woorden. De Bijbel is sowieso geen eenvoudig boek dat makkelijk valt te begrijpen.

Ik wil in ieder geval de steller van de ingezonden vraag bedanken voor zijn input en ik wil u, de lezer, bedanken voor het lezen van dit artikel en ik hoop dat u er iets van heeft opgestoken.