Dagtekst zondag 17 april

Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. — 1 Kor. 15:42.

Paulus had het over iemand die wordt opgewekt met een hemels lichaam, ‘een geestelijk lichaam’ (1 Kor. 15:43, 44). Toen Jezus op aarde was, had hij een vleselijk lichaam. Maar toen hij werd opgewekt, werd hij ‘een levengevende geest’ en ging hij terug naar de hemel. Ook gezalfde christenen zouden worden opgewekt met een lichaam voor in de hemel. Paulus legde uit: ‘Zoals wij het beeld zijn van degene die van stof is gemaakt, zo zullen wij ook het beeld zijn van degene die uit de hemel is’ (1 Kor. 15:45-49). Houd in gedachte dat Jezus niet werd opgewekt met een menselijk lichaam. Paulus legde uit waarom niet: ‘Vlees en bloed kunnen Gods Koninkrijk [in de hemel] niet erven’ (1 Kor. 15:50). De apostelen en andere gezalfden zouden niet tot leven in de hemel worden gewekt met een vergankelijk lichaam van vlees en bloed. w20.12 10-11 ¶10-12

Alles wat in de bovenstaande dagtekst wordt gezegd, is inderdaad waar. Helaas komt dat ook niet zo vaak voor.

Heidense symbool van de drie-eenheid

Realiseert u zich ook dat de honderden miljoenen mensen die belijden christen te zijn, niet aannemen dat Jezus in het vlees kwam? Uiteraard beweren ze dat ze geloven dat Jezus een mens was, maar hun indoctrinatie in de drie-eenheid of soortgelijke foutieve leerstellingen, zoals dat Jezus bijvoorbeeld God was / is, zorgt ervoor dat de komst van Jezus in het vlees teniet wordt gedaan. En wat zei de apostel ook alweer over degenen die ontkennen dat Jezus in het vlees is gekomen? “Hierdoor weet je dat de geïnspireerde uitspraak van God komt: Elke geïnspireerde uitspraak die erkent dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, komt uit God voort. Maar elke geïnspireerde uitspraak die Jezus niet erkent, komt niet uit God voort. Dat is de geïnspireerde uitspraak van de antichrist, waarvan jullie gehoord hebben dat hij zou komen, en hij is nu al in de wereld. (1 Johannes 4:2-3)

De uitdrukking “in het vlees gekomen is” roept de volgende vraag op> Waar kwam Jezus dan vandaan?

Volgens Jezus kwam hij uit de rijken hierboven. In de nacht van zijn arrestatie bad Jezus tot zijn Vader in de hemel en verzocht hij Hem om de heerlijkheid weer terug te ontvangen die hij eerder ook had toen hij nog in de hemel was. Paulus legde later ook nog in het 2de hoofdstuk van Filippenzen uit dat hoewel de Zoon in Gods gedaante bestond, dat hij zichzelf niet beschouwde als Gods gelijke. hij heeft alles opgegeven, heeft de gedaante van een slaaf aangenomen en is mens geworden. (Filippenzen 2:7)

In de 2004 uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling staat het nog duidelijker omschreven: “Neen, maar hij heeft zichzelf ontledigd en de gedaante van een slaaf aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden.”

Wat betekent het eigenlijk dat de geestenzoon van God zichzelf ontledigde? Het betekent dat hij vrijwillig zijn plaats in de hemel achter zich liet om vervolgens een andere levensvorm aan te nemen – jawel, een lagere levensvorm. Het is inderdaad waar dat de Schrift zegt dat de mens net iets lager is dan engelen, maar vanuit menselijk oogpunt zijn engelen enorm superieur. In ieder geval in termen van intelligentie, macht en heerlijkheid.

Als een mens van vlees en bloed gaf Jezus zijn goddelijke natuur volledig op. Het is dan ook grappig dat we vaak horen dat evangelisten de Jehovah’s getuigen ervan beschuldigen dat zij de goddelijkheid van Jezus zouden ontkennen. De werkelijke waarheid is namelijk dat Jezus zijn eigen goddelijkheid zelf ontkende. Denk hier eens over na. (Jehovah’s Getuigen ontkennen de goddelijkheid van Christus)

Het is waar dat Jezus een volmaakt mens was. Hij was zondeloos. Toch was hij een mens van vlees. Hij was geen godsmens, geen halfgod, noch was hij een gematerialiseerde engel. Hoewel hij niet goddelijk was, was hij toch de Zoon van God. De Schrift zegt namelijk: Het Woord is vlees geworden en heeft bij ons gewoond. We hebben zijn glorie gezien, een glorie die hoort bij een eniggeboren zoon van een vader. Hij was vol gunst van God en vol waarheid. (Johannes 1:14)

Om ervoor te zorgen dat Christus in een overeenkomstige losprijs kon voorzien, moest hij wel overeenstemmen met Adam. Daarom was het voor Jezus ook noodzakelijk om zich volledig te ontdoen (ontledigen) van zijn goddelijke natuur. Omdat Jezus zich vrijwillig van zijn goddelijkheid ontdeed en omdat hij God toestond om hem opnieuw te verwekken als een menselijk embryo in de schoot van een joodse maagd, deed God daarnaast nog iets buitengewoons toen hij Jezus zalfde. Als mens kon Jezus namelijk niet meer dematerialiseren en als engel naar de hemel terugkeren. De enige manier waarop hij Jezus martelpaalweer terug kon keren naar zijn oorspronkelijke woonplaats was door middel van de dood. Hoe werd dit probleem dan opgelost? Bij zijn doop werd Jezus wedergeboren — hij werd geboren als een geestenzoon. Omdat mensen geen ziel hebben die de dood van het lichaam overleeft, heeft God iets geheel nieuws geschapen. Omdat Jezus het niet verdiende om te sterven, kon Jehovah zijn Zoon niet in de dood laten blijven. Jehovah bracht Jezus dus weer tot leven, maar dan niet als mens.

De evangelisten blijken maar niet in staat te zijn om dit te begrijpen. Ze beweren namelijk dat Jezus ook God was en hoewel Jezus duidelijk verklaarde dat God een geest is, blijven deze leeghoofden maar geloven dat Jezus weer als mens zou zijn opgewekt. Satan laat ze alsmaar in rondjes lopen op een doodlopend spoor.

Hoewel Jezus God had verzocht om enkel en alleen maar zijn eerdere heerlijkheid aan hem terug te geven, inderdaad ja, de goddelijke natuur die hij eerder ook al bezat, gaf Jehovah hem toch nog veel meer terug. De opgewekte Christus werd namelijk een onsterfelijke geest, net zoals de Vader. Jezus kan dan ook nooit meer sterven. En waarom dan? Omdat hij het leven zelf in zich heeft. Jehovah ging zelfs nog verder. Hij verhief Jezus zelfs tot een superieure positie en gaf hem een naam boven alle anderen, zodat iedereen voor Jezus zou buigen en hem zou eren alsof hij God zelf was. Zodra Jehovah Zijn eerstgeborene weer op aarde brengt, moeten zelfs alle engelen gaan buigen voor degene die zichzelf ontledigde en vlees werd om vervolgens zijn leven op te geven door middel van een enorm pijnlijke marteldood.

Het Wachttorengenootschap heeft dan ook een duidelijk begrip gehad van dit heilige geheim met betrekking tot Jezus die zijn woonplaats naast God verliet om vervolgens een mens te worden evenals het feit dat zijn leven diende als betaling van de losprijs. Het kennen van de waarheid over de oorsprong en de wedergeboorte van Jezus betreft dan ook een eerste vereiste om in het Koninkrijk van Christus te worden geroepen. Er kunnen dan ook beslist geen anti-christs zijn die ontkennen dat Jezus in het vlees is gekomen. Zij zouden dan ook absoluut niet in eendracht met Jehovah en Jezus kunnen zijn. De erkenning van het overduidelijke onderscheid tussen de Vader en de Zoon betreft een andere krachtige aanwijzing dat de mede-erfgenamen van Christus in de aanloop naar de oogst afkomstig zullen zijn uit het midden van de Jehovah’s getuigen. Wie anders dan de Jehovah’s Getuigen zouden zowel de naam van de Vader als de naam van het Lam op hun voorhoofden geschreven kunnen hebben?

Er is echter wel één enorme leugen verweven in de leer van het Wachttorengenootschap die al vanaf het begin werd omarmd. Deze leugen betreft namelijk de illusie dat de parousia al zou zijn begonnen en dat Jezus voor altijd onzichtbaar zal blijven. Ik heb persoonlijk mijn uiterste best gedaan om deze onwaarheid omver te werpen, echter met zeer weinig succes. Het betreft namelijk een zeer krachtige misleiding.

De reden waarom ik hier niet in ben geslaagd, is omdat de toekomstige openbaring van Christus versluierd is. Het is dan ook net alsof hij op dit moment nog achter een dik zwart gordijn staat dat door geen enkele sterveling kan worden opengetrokken. Inderdaad, Jehovah’s Getuigen begrijpen de verwezenlijking van Gods voornemen ten aanzien van Christus met betrekking tot het verleden. Echter is het tegelijkertijd ook zo dat zij niet in staat blijken te zijn om de toekomstige onthulling van Christus te bevatten.

Pastor Russell beweerde dat er enkel en alleen maar een onzichtbare parousia mogelijk was. Zijn redenering was dat als Jezus als een mens zou verschijnen, dat hij daarmee ook de losprijs teniet zou doen door de vleselijke gedaante terug te nemen die hij voor eens en voor altijd had opgeofferd. De redenering van Russell mankeert aan alle kanten. Het is een feit dat Jezus, nadat hij uit de dood was opgestaan, in een tijdsbestek van 40 dagen aan zijn discipelen verscheen in verschillende menselijke gedaanten of lichamen. Hij verzekerde zijn doodsbange apostelen zelfs tijdens een gelegenheid dat hij vlees was en geen geest. Dit gebeurde tijdens een gelegenheid toen Jezus plotseling  aan de apostelen verscheen in een afgesloten kamer. De discipelen waren toen doodsbang en ze dachten dat ze een geest zagen. Jezus zei toen tot hen: Waarom schrikken jullie zo en waarom komen er twijfels op in jullie hart? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het echt. Raak me maar aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en botten, zoals jullie zien dat ik heb.’ Terwijl hij dat zei, liet hij hun zijn handen en voeten zien. Toen ze het van vreugde en verbazing nog steeds niet konden geloven, zei hij tegen ze: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.” (Lukas 24:38-43)

Dus, wat was het nou? Was de opgewekte Jezus nou vlees of was hij een geest? Hij was een geest gehuld in vlees om zichzelf zichtbaar te maken. Dat was dan ook de enige manier waarop hij zijn ongelovige discipelen ervan kon overtuigen dat hij daadwerkelijk was opgestaan uit de dood. Indien Jezus namelijk onzichtbaar was gebleven, dan zouden de discipelen nooit hebben geloofd dat Jezus ook echt uit de dood was opgestaan. Het ware christendom zou dan ook nooit hebben bestaan. Jezus was genoodzaakt om min of meer hun handje vast te houden om hen er vervolgens doorheen te leiden. Toen ze er eindelijk van overtuigd waren dat Jezus ook echt leefde, waren ze klaargestoomd voor hun laatste les. Terwijl de menigte discipelen zich verzamelden en terwijl zij naar Jezus stonden te luisteren, werd hij plotseling van de aarde opgetild en steeg hij op naar de hemel. Vervolgens stelden twee gematerialiseerde engelen de volgende vraag: Mannen van Galilea, waarom staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die vanuit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier komen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. (Handelingen 1:11)

Het punt is hier dat de verschillende materialisaties van Jezus in het vlees het offer van zijn bloed en vlees niet ongeldig hebben gemaakt. Maar wie beweert er dan dat Jezus in het vlees zou moeten materialiseren om zichzelf te kunnen openbaren? De redenering van Russell dat Jezus de losprijs daarmee teniet zou doen, betreft sowieso al een verkeerde basis. Er wordt hier namelijk helemaal geen rekening gehouden met het feit dat geesten zich überhaupt niet in het vlees hoeven te materialiseren om zich aan mensen te laten zien. Jezus manifesteerde zichzelf alleen maar in verschillende vleselijke lichamen omdat zijn discipelen een gebrek aan geloof bezaten om hem te zien in het onzichtbare. Maar neem nou eens de ervaring van een zekere Farizeeër, Saulus genaamd. Hij ‘zag’ de geestelijke Jezus. Als gevolg van deze ontmoeting was hij drie dagen blind.

Toen de engelen de mannen van Galilea dus informeerden dat Jezus op dezelfde manier zal komen als zij hem naar de hemel hebben zien gaan… was Jezus toen op dat moment dan zichtbaar? Ja, dat was hij zeker. Ook al was Jezus op het moment dat de engelen verschenen, reeds gehuld in een wolk en reeds aan het zicht onttrokken, toch zeiden de engelen: “ als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan“. Daarmee wordt geïmpliceerd dat zijn terugkeer op dezelfde manier zal zijn, namelijk – zichtbaar.

Het is dan ook een feit dat gezalfde Jehovah’s Getuigen even onverstandig en traag van begrip zijn door niet te geloven wat de profeten allemaal hebben gezegd, net zoals toen Jezus na zijn opstanding dit ook over bepaalde discipelen van hem zei. Het zal namelijk nodig zijn dat er een bezoek van de goddelijke Heer moet plaatsvinden om hen te laten ontwaken uit hun roes van onverstandigheid. Alleen in plaats van dat Jezus zich deze keer in het vlees hult om zijn ongelovige discipelen ervan te overtuigen dat hij daadwerkelijk leeft, zal Christus zich dan gaan manifesteren in zijn hemelse heerlijkheid om hen ervan te overtuigen dat hij een levende geest is en dat hij is teruggekeerd als Heer van de hemel en aarde.