Dagtekst woensdag 23 februari 2022

Ik zag een grote menigte. Met luide stem riepen ze steeds: ‘Redding hebben we te danken aan onze God en aan het Lam.’ — Openb. 7:9, 10.

Wat zal de toekomst brengen? Tijdens de grote verdrukking zal Jehovah ons op twee momenten redden. Ten eerste zal hij zijn loyale aanbidders redden wanneer hij de koningen van de aarde ertoe aanzet Babylon de Grote, het wereldrijk van valse religie, te vernietigen (Openb. 17:16-18; 18:2, 4). Ten tweede zal hij zijn volk redden wanneer hij de overgebleven elementen van Satans wereld in Armageddon vernietigt (Openb. 16:14, 16). Als je dicht bij Jehovah blijft, kan Satan je geen blijvende schade toebrengen. Hij is juist degene die voorgoed zal verdwijnen (Rom. 16:20). Doe dus de complete wapenrusting aan — en doe die niet meer uit! Ga de strijd niet in je eentje aan. Steun je broeders en zusters. En volg Jehovah’s leiding. Dan kun je ervan op aan dat je liefdevolle hemelse Vader je kracht geeft en beschermt (Jes. 41:10). w21.03 30 ¶16-17

Alles wat in de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap staat geschreven klopt. Desalniettemin is het ook zo dat wanneer er belangrijke details opzettelijk worden weggelaten of verkeerd worden begrepen, dat dit een probleem en een potentieel struikelblok vormt voor de menigten die naar het Wachttorengenootschap opkijken voor hun leiding.

Denk nog eens goed na over de bovenstaande vraag: “Wat zal de toekomst brengen?” Het is waar dat wat Jezus de grote verdrukking noemde, hoe dan ook zal gaan plaatsvinden. Het is net zo zeker als de opkomst van de zon. In de bovenstaande verklaring wordt echter geïmpliceerd dat de grote verdrukking het eerstvolgende zal zijn dat in de onmiddellijke toekomst zal gaan plaatsvinden. En dat is gewoonweg niet waar. Hetgeen wat ons in de onmiddellijke toekomst namelijk nog te wachten staat, is het uitbreken van een wereldwijde oorlog, vergezeld van voedseltekorten, pandemieën en grote aardbevingen. Jezus voorzei daarnaast ook nog dat velen dan tot struikelen zullen worden gebracht en elkaar zullen gaan haten.

Zelfs nu we duidelijk kunnen zien dat de natiën van deze wereld onlosmakelijk een oorlog worden ingetrokken, in een conflict dat bestaat uit twee tegengestelde blokken van natiën die duizenden kernkoppen en geavanceerde raketsystemen bezitten, is het blijkbaar nog steeds niet tot het leiderschap van de Jehovah’s Getuigen doorgedrongen dat de profetische ruiters van de Apocalyps nog steeds niet op deze aarde zijn losgelaten en dat de grote verdrukking iets anders zal inhouden dan de vernietiging van wereldwijde valse religie.

De heersende mentaliteit onder de Jehovah’s Getuigen is dat zolang we allemaal maar hetzelfde geloven, dat we dan veilig zouden zijn, zelfs wanneer er zou blijken dat datgene wat we geloven helemaal niet klopt. Hierin heeft het Besturende Lichaam het voortouw genomen door hun toevlucht te zoeken in een leugen (1914-doctrine). Jehovah heeft daar zelf trouwens ook nog iets over te melden: Ik zal het recht gebruiken als meetlint en rechtvaardigheid als schietlood. De hagel zal de toevlucht van leugens wegvagen en het water zal de schuilplaats wegspoelen. Jullie verbond met de Dood zal verbroken worden en jullie overeenkomst met het Graf zal niet standhouden. Als de kolkende stortvloed voorbijkomt, zullen jullie erdoor bedolven worden. Zo vaak als hij voorbijkomt, zal hij jullie wegspoelen. Morgen na morgen zal hij voorbijkomen, dag en nacht. Alleen door angst zullen ze begrijpen wat ze hebben gehoord. (Jesaja 28:17-19)

Welke vorm zal deze zogenoemde ‘kolkende stortvloed’ dan aannemen? Terwijl Openbaring een grote schare uitbeeldt die levend uit de grote verdrukking zal komen, beschreef Jezus ook nog de situatie die zal leiden tot deze grote verdrukking, evenals de omstandigheden tijdens deze grote verdrukking, toen hij zei: Wanneer jullie daarom het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt, waarover de profeet Daniël sprak, in een heilige plaats zien staan (lezer, gebruik inzicht), dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen. Wee de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Blijf bidden dat jullie niet in de winter of op de sabbat hoeven te vluchten. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe niet is voorgekomen en ook nooit meer zal voorkomen. Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.” (Mattheüs 24:15-22)

Wat is dan precies deze “heilige plaats” waarover Jezus zei dat deze zou worden verwoest? Is deze heilige plaats de heidense christenheid of Babylon de Grote zoals het Wachttorengenootschap claimt? Indien dat waar zou zijn, waarom dienen de discipelen van Christus er dan uit weg te vluchten voor hun leven? Zijn Jehovah’s Getuigen dan tegenwoordig niet al lang geleden gevlucht uit het hedendaagse Babylon?

Aangezien deze profetie van Jezus ons specifiek verwijst naar het Bijbelboek Daniël, hoe zou dit Bijbelboek dan enigszins een licht kunnen werpen op de betekenis van deze profetische heilige plaats die is voorbestemd om te worden verwoest?

Het boek Daniël bevat een reeks profetische drama’s en profetieën. Elk visioen dat erin wordt beschreven wordt steeds gedetailleerder en verduidelijkt de andere. Boek van Daniel kleine hoornIn het zevende hoofdstuk van Daniël maken we kennis met een opeenvolging van wilde beesten, waarvan het vierde beest afschuwelijk en angstaanjagend is. Het visioen beeldt een bijzondere hoorn af die uit andere hoorns tevoorschijn komt en deze opkomende hoorn voert oorlog tegen de heiligen en zal hierin succesvol blijken te zijn totdat de ‘Oude van Dagen’ zal ingrijpen en het Koninkrijk aan de heiligen zal worden gegeven. (Daniël 7:22)

Het achtste hoofdstuk beeldt op dezelfde manier een meedogenloos uitziende koning uit die verwoesting zal brengen over de heilige plaats, precies zoals Jezus had voorzegd dat er zou gaan gebeuren tijdens de grote verdrukking.

Ten slotte zal in het laatste visioen van Daniël gedurende de tijd van het einde de koning van het noorden de landen binnentrekken en er als een vloedgolf doorheen razen en Hij zal ook het Sieraadland binnentrekken, en veel landen zullen tot struikelen worden gebracht. (Daniël 11:41)

Het is deze “vloedgolf” van tirannie vanuit de kant van de koning van het noorden die ervoor zal zorgen dat de toevlucht van leugens compleet zal worden weggevaagd. Nadat Jehovah’s aardse organisatie zal zijn ontbonden en wanneer het erop zal lijken dat alle hoop is verloren, pas dan zal het toneel gereed zijn gemaakt voor de verschijning van Christus aan de uitverkorenen. Pas dan zal de onthulling van de zonen van God gaan plaatsvinden. En het is pas na deze onthulling dat de schapen en de bokken geoordeeld zullen worden op basis van de vraag hoe ze de dan verzegelde broeders van Christus tijdens die periode zullen hebben behandeld.

Extra punt van aandacht: In de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap staat ook nog de volgende zin geschreven: “Doe dus de complete wapenrusting aan — en doe die niet meer uit!

De tekst spoort Jehovah’s Getuigen aan om hun complete wapenrusting aan te houden. De metaforische wapenrusting houdt in dat iemands voeten geschoeid dienen te zijn met het goede nieuws, wat inhoudt dat ‘lopen’ een onderdeel vormt van het verkondigen van dit goede nieuws.

In Efeziërs 6:14-15 staat namelijk: Houd dus stand, met de waarheid als gordel om je middel, met rechtvaardigheid als borstharnas en met de bereidheid om het goede nieuws van vrede bekend te maken als sandalen aan je voeten.”

Wanneer we weten dat dit waarheid is, hoe kan het dan zo zijn dat het Wachttorengenootschap het de Jehovah’s Getuigen na twee jaar nog steeds verbiedt om te lopen en de straat op te gaan? Het lijkt er dan ook op dat het Besturende Lichaam de Jehovah’s Getuigen op een sluwe manier heeft misleid om juist een deel van hun wapenrusting uit te trekken.