Dagtekst zaterdag 5 februari 2022

Let constant op jezelf en je onderwijs. — 1 Tim. 4:16.

Als je wilt dat je kinderen overtuigd raken van de waarheid dan moeten ze een persoonlijke band met God hebben en ervan overtuigd zijn dat wat de Bijbel leert echt waar is. Om je kinderen de waarheid over God bij te brengen, moet je het voorbeeld geven door zelf goed te studeren. Neem de tijd om te mediteren over wat je leert. Dan zul je in staat zijn je kinderen te leren hetzelfde te doen. Leer je kinderen onze studiehulpmiddelen te gebruiken, net zoals je een Bijbelstudie zou onderwijzen. Op die manier breng je je kinderen waardering bij voor Jehovah en voor het kanaal dat hij gebruikt om geestelijk voedsel uit te delen, ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ (Matth. 24:45-47). Wees er niet tevreden mee je kinderen alleen de basiswaarheden bij te brengen. Help ze een sterk geloof te ontwikkelen door ze onderwijs te geven over ‘de diepe dingen van God’, afgestemd op hun leeftijd en capaciteiten (1 Kor. 2:10). w20.07 11 ¶10, 12-13

Aandacht schenken aan onszelf en aan datgene wat wij als waarheid beschouwen, is heel belangrijk – van vitaal belang zelfs, net zoals de apostel Paulus in hetzelfde vers zei: Blijf deze dingen doen, want zo zul je zowel jezelf redden als degenen die naar je luisteren. (1 Timotheüs 4:16b)

De christenen uit de eerste eeuw kenden de waarheid. Alle apostelen en daarnaast ook nog honderden andere discipelen hadden Jezus destijds persoonlijk gezien tijdens zijn drie en een half jaar durende bediening. Zo’n 500 discipelen zagen Jezus zelfs nadat hij was opgewekt. Sommigen zagen Christus zelfs terwijl hij naar de hemel opsteeg, op weg naar het onzichtbare rijk. De apostel Paulus had ook nog de buitengewone ervaring meegemaakt waarbij hij een bovennatuurlijke manifestatie van Jezus vanuit de hemel te zien kreeg.

Al deze discipelen werden getuigen van Jezus. Zij vormden de kern van de christelijke gemeenschap. Hun getuigenis was betrouwbaar en werd geloofd door tienduizenden anderen die discipelen werden op basis van het getuigenis en de leringen van de oorspronkelijke christenen. De apostelen waarschuwden de broeders echter dat er op een gegeven moment ook nog valse leraren zouden gaan komen. Zelfs toen de apostelen nog in leven waren begonnen deze valse leraren al de toenmalige organisatie binnen te glippen. Nadat de directe ooggetuigen van Jezus geleidelijk aan stierven, begonnen de handlangers van Satan zich razendsnel te verspreiden. Tegen de vierde eeuw na Christus droegen de gecompromitteerde ouderlingen het bestuur van de kerk over aan de heidense keizer van Rome.

Gutenberg Museum – Johannes Gutenberg was de uitvinder van de drukpers

Ook al was, zoals de bejaarde apostel Johannes had gewaarschuwd, de antichrist gekomen, toch stond God het niet toe dat de Bijbel zelf ook verloren ging. Als gevolg van de Renaissance klom Europa geleidelijk aan weer naar boven uit zijn eeuwenlange onderdrukking die door de katholieke kerk werd opgelegd. Het protestantisme doorbrak het monopolie van de pausen op de Bijbel en dankzij de nieuwe technologie van de drukkunst kwamen er eindelijk Bijbels beschikbaar in de voertalen van de Europeanen. Tegen de 19de eeuw zorgden talrijke Bijbelgenootschappen ervoor dat de Bijbel het meest gepubliceerde boek ooit werd. Tegen het begin van de 20ste eeuw werd de Watchtower Bible and Tract Society in staat gesteld om een op de Bijbel gebaseerde doctrine te presenteren die vele eeuwenlang verborgen werd gehouden.

Maar in tegenstelling tot de discipelen uit de eerste eeuw heeft geen enkele persoon die zichzelf een Jehovah’s Getuige noemt, daadwerkelijk met eigen ogen een bovennatuurlijke gebeurtenis van goddelijke aard mogen aanschouwen. Vreemd genoeg blijkt dat, samen met de herontdekking van de simpele waarheid over de hemel, de hel, het toekomstige paradijs, de ziel, de valsheid van de Drie-eenheidsleer enzovoorts, dat de kernleer van het Wachttorengenootschap gefundeerd is op de leerstelling dat Christus al zou zijn begonnen aan datgene wat onder Jehovah’s Getuigen beter bekend staat als zijn ‘onzichtbare aanwezigheid’. Omdat we niet in staat zijn om datgene wat onzichtbaar is te kunnen zien, dienen we deze leer van het Wachttorengenootschap volgens hen dus op goed vertrouwen aan te nemen als zijnde de waarheid.

Omdat er een leugen zit ingebakken in de basis van datgene wat het Wachttorengenootschap ‘de waarheid’ noemt, is het des te belangrijker dat we aandacht schenken aan onszelf en aan ons onderwijs. Net zoals dat de katholieke kerk niet in staat bleek te zijn om de Bijbel verborgen te houden in een dode taal, zo zal ook het Wachttorengenootschap niet in staat blijken te zijn om Christus af te schermen onder een sluier van onzichtbaarheid. De werkelijke parousia zal namelijk wel degelijk zichtbaar blijken te zijn – althans, voor degenen die zijn uitverkoren om hem te mogen zien wanneer hij zichzelf zal manifesteren. En zodra dat gebeurt, zal alles gaan veranderen. Net zoals de apostelen getuigenis aflegden dat ze de opgewekte Christus hadden gezien, zo zal ook het overblijfsel op deze aarde tijdens de parousia gaan getuigen over het feit dat ze Jezus zullen hebben gezien. Het gezamenlijke overblijfsel wordt in het 11de hoofdstuk van Openbaring gesymboliseerd als de twee getuigen.

Wanneer zal deze zichtbare parousia dan gaan plaatsvinden? Eerst zullen nog de oorlog, hongersnood, pestilentie en grote aardbevingen gaan komen – alle zaken waarover het Wachttorengenootschap beweerde dat deze al in het verleden zouden hebben plaatsgevonden en die volgens hetzelfde Wachttorengenootschap nooit meer in de toekomst zouden kunnen gaan plaatsvinden in een grotere mate dan in het verleden. Ondertussen maakt vrijwel iedereen (behalve de Jehovah’s Getuigen dan) zich terecht zorgen over het feit dat de natiën op dit moment onverbiddelijk richting een nieuwe wereldoorlog worden gedreven.