OOK ZULLEN VELEN DAN STRUIKELEN…

Dagtekst dinsdag 4 januari 2022

Ik heb de wedstrijd tot de finish gelopen. — 2 Tim. 4:7.

Paulus zei dat alle ware christenen meedoen aan een wedstrijd (Hebr. 12:1). Wij allemaal, jong of oud, vol energie of uitgeput, moeten tot het einde volharden om de prijs te winnen die Jehovah belooft (Matth. 24:13). Paulus kon zelf zeggen dat hij ‘de wedstrijd tot de finish gelopen’ had (2 Tim. 4:7, 8). Maar wat voor wedstrijd bedoelde Paulus eigenlijk? Hij gebruikte soms elementen uit de spelen in het oude Griekenland om belangrijke lessen over te brengen (1 Kor. 9:25-27; 2 Tim. 2:5). Een aantal keer vergeleek hij het leven van een christen met een hardloopwedstrijd (1 Kor. 9:24; Gal. 2:2; Fil. 2:16). Iemand begint aan die race als hij zich aan Jehovah opdraagt en zich laat dopen (1 Petr. 3:21). Hij passeert de eindstreep als Jehovah hem de prijs van eeuwig leven geeft (Matth. 25:31-34, 46; 2 Tim. 4:8). w20.04 26 ¶1-3

Hardlopers die een wedstrijd lopen is een hele goede analogie. Behalve dan het feit dat in de werkelijkheid de renbaan meer lijkt op een hindernisbaan dan op een gladgestreken renbaan die geschikt zou zijn voor Olympische hardlopers. Het is dan ook uitermate triest om te moeten constateren dat het Wachttorengenootschap zelf ontelbare obstakels en struikelblokken op deze renbaan heeft gestrooid. Ze hebben ervoor gezorgd dat miljoenen tot struikelen werden gebracht. Jezus had echter ook duidelijk voorzegd dat er redenen zouden zijn om te struikelen. Sterker nog: Die toestand zou blijven bestaan tot aan het besluit. Jezus vergeleek dit besluit met een oogst. Deze oogst zal het moment zijn waarop Jezus zijn engelen zal uitzenden om de tarwe van het onkruid te gaan scheiden. En merk daarnaast ook op wat de engelen nog meer zullen gaan doen: “…en ze zullen alle struikelblokken en iedereen die wetteloos leeft, uit zijn Koninkrijk verzamelen en in de brandende oven gooien… (Mattheüs 13:41-42)

Het Wachttorengenootschap beweert dat het besluit van het samenstel zou zijn begonnen in het jaar 1914. Hoe gek het ook klinkt, Jehovah’s Getuigen hebben geleerd dat Jehovah’s engelen ergens tijdens de Eerste Wereldoorlog zouden zijn uitgezonden. En hoewel de Internationale Bijbelonderzoekers toen al een afgescheiden en op zichzelf staande sekte waren die los van alle reguliere christelijke denominaties opereerden, geloven de Jehovah’s Getuigen toch dat de engelen destijds om de een of andere reden de parochianen van de kerken zouden hebben verwijderd uit het midden van de toenmalige Bijbelonderzoekers en ze geloven ook dat deze engelen hen toen als onkruid zouden hebben samengebundeld, waarna ze op de een of andere manier zouden zijn verbrand.

Iets dat nog vreemder is, is de vraag waarom de engelen überhaupt alle wettelozen en struikelblokken uit het midden van de vele gemeenten van de heidense christenheid zouden verwijderen? Dat slaat werkelijk helemaal nergens op. Aan de andere kant kunnen we ook met zekerheid vaststellen dat er geen enkel helderdenkend persoon gevonden zou kunnen worden die zou kunnen beweren dat alle struikelblokken en wettelozen onder Jehovah’s Getuigen op dit moment al zouden zijn verwijderd! Wat betekent tenslotte „zijn koninkrijk” uit de illustratie? Betreft dit Koninkrijk dan niet de gemeente waarvan Christus aan het hoofd staat?

Bijna 50 jaar geleden werden tienduizenden Jehovah’s Getuigen, en wellicht nog velen meer, tot struikelen gebracht in de nasleep van het fiasco van het Wachttorengenootschap omtrent het jaar 1975. En hoe staat het dan met de duizenden pedofielen die in het veronderstelde geestelijke paradijs rondglibberen, wier misdaden het leven van vele duizenden lammeren van Jehovah hebben verwoest? En nu dat we ook zien dat het Wachttorengenootschap het vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties aan het promoten is, zullen er zeker nog veel meer personen tot struikelen worden gebracht. Nee, het moge absoluut duidelijk zijn dat de weg voor Jehovah’s Getuigen bezaaid ligt met allerlei struikelblokken die door het Wachttorengenootschap zelf zijn neergelegd.

Ironisch genoeg betreft het allergrootste struikelblok dat op het pad des levens is neergelegd, de kernleerstelling van het Wachttorengenootschap, namelijk dat Christus op dit moment al zou zijn gekomen en dat er de afgelopen 108 jaar een onzichtbare parousia aan de gang zou zijn. Inderdaad, wat een enorm obstakel – het diepgewortelde geloof dat het Wachttorengenootschap levensreddende instructies zal geven tijdens de donkerste dagen die nog voor ons liggen, terwijl ze de grote schare richting de wateren des levens zouden leiden!

Om de prijs van het leven te kunnen ontvangen, zullen de hardlopers volledig van koers moeten veranderen en zullen ze de spitsroeden moeten lopen. Jezus gaf hetzelfde te kennen toen hij zei: Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat. Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Mattheüs 24:9-13)

Het Wachttorengenootschap heeft op dit moment al een verdeeldheid-zaaiend programma bedacht om de gevaccineerden en ongevaccineerden van elkaar te scheiden. Degenen die ervoor kiezen om de potentieel dodelijke injecties niet te nemen, zullen worden vervolgd omdat ze deloyaal zijn aan de „Slaaf”, en het ziet er ook naar uit dat hun de toegang tot een Koninkrijkszaal zal worden ontzegd, in de veronderstelling dat ze überhaupt nog heropend zullen gaan worden; ze zullen dus effectief uit de synagogen worden verwijderd. Indien de draconische wetgeving nog verder zal worden opgevoerd en gehandhaafd en de ongevaccineerden vervolgens naar detentiekampen zullen worden afgevoerd, of wellicht nog erger, is er niet veel verbeeldingskracht meer voor nodig om te kunnen zien hoe Jehovah’s Getuigen elkaar massaal zullen gaan haten en elkaar zullen verraden over deze vaccinatiekwestie vanwege de o zo onschuldige tirannie van het Besturende Lichaam.

In plaats van levensreddende instructies te geven, zal het Wachttorengenootschap de bron zijn van de valse profeten die velen zullen misleiden.