Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het laatste deel uit de reeks commentaren door Robert King op de dagtekst van het Wachttorengenootschap voor de maand december 2021.


 

Dagtekst maandag 20 december 2021

Mensen hebben namens God gesproken zoals ze werden geleid door heilige geest. — 2 Petr. 1:21.

Het Griekse woord dat met ‘geleid’ is vertaald, betekent letterlijk ‘meegevoerd’. Lukas, de schrijver van Handelingen, gebruikte een vorm van hetzelfde Griekse woord toen hij het had over een schip dat met de wind ‘meedreef’ (Hand. 27:15). Dus toen Petrus schreef dat Bijbelschrijvers werden ‘meegevoerd’, gebruikte hij ‘een fascinerende maritieme metafoor’, zoals een Bijbelcommentator het zei. Petrus wilde zeggen dat heilige geest de Bijbelschrijvers en profeten aanstuurde om hun taak te voltooien zoals de wind een schip naar zijn bestemming voert. Dezelfde Bijbelcommentator zei: ‘De profeten hesen als het ware hun zeilen.’ Jehovah deed zijn deel. Hij zorgde voor ‘de wind’, heilige geest. De Bijbelschrijvers deden ook hun deel. Ze volgden de leiding van die geest. In deze tijd voert de heilige geest ons net als een gunstige wind op een woeste zee door stormachtige beproevingen heen naar de haven van Gods beloofde nieuwe wereld. w19.11 9 ¶7-9

Voor de enkelen die wellicht enige interesse hebben in hoe dit allemaal in elkaar zit: Beschouw eens de context van de desbetreffende tweede brief van Petrus: Daardoor is het profetische woord voor ons nog zekerder geworden, en jullie doen er goed aan je aandacht erop te richten als op een lamp die schijnt in een donkere plaats (totdat de dag aanbreekt en er een dagster opgaat) in je hart. En jullie zijn op de hoogte van dit belangrijke feit: geen enkele profetie in de Schrift ontstaat door iemands persoonlijke interpretatie. Want profetieën zijn nooit voortgekomen uit menselijk initiatief, maar mensen hebben namens God gesproken zoals ze werden geleid door heilige geest. (2 Petrus 1:19-21)

De apostel die de bovenstaande woorden schreef, besprak hier de parousia en in die context zegt hij dat het profetische woord is als een lamp op een donkere plaats die licht schijnt totdat de dageraad aanbreekt. Is deze figuurlijke dag op dit moment al aangebroken? De Wachttoren-organisatie onderwijst dat dit het geval zou zijn. Het Wachttorengenootschap beweert namelijk dat de dagster al in het jaar 1914 is opgerezen. Indien dat echter waar zou zijn, dan zou dat dus ook automatisch betekenen dat het vanaf dat moment niet langer nodig zou zijn om nog verdere aandacht te schenken aan het profetische woord. De parousia (Tweede Komst van Christus) betekent namelijk het einde van deze specifieke periode en betekent dus niet het begin van weer een nieuwe lange periode van afwachtend uitkijken naar iets dat komen gaat. Indien u hier nog nooit eerder over heeft nagedacht, lees dan eens aandachtig het hoofdstuk ‘De Parousia’ uit het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”.

De apostel Petrus had het bijzondere voorrecht om samen met zijn mede-apostelen, Johannes en Jakobus, getuige te zijn van de transfiguratie van Jezus. Verwijzend naar dat bovennatuurlijke visioen zei de apostel: Toen we de kracht en aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus aan jullie bekendmaakten, baseerden we ons niet op slim bedachte verzinsels. Integendeel, we zijn ooggetuigen geweest van zijn grootheid. (2 Petrus 1:16)

De transfiguratie vormde een voorproefje van de aanwezigheid van Jezus, waarvan de drie apostelen ooggetuigen waren. Jehovah’s Getuigen zouden zichzelf daarom ook moeten afvragen hoe het mogelijk is om een ooggetuige te kunnen zijn van iets dat zich onzichtbaar zou afspelen. Het moge duidelijk zijn dat het onmogelijk is om iets te zien wat onzichtbaar is. De apostel werd door de geest bewogen om te anticiperen op datgene wat zich op een later moment zou ontwikkelen tot niets minder dan de onzichtbare parousialeer van het Wachttorengenootschap, waarop de hele Wachttoren-organisatie is gefundeerd. De onzichtbare parousialeer betreft dan ook de hoeksteen van het Wachttorengenootschap. Deze onzichtbare parousialeer blijkt, volgens de woorden van de apostel Petrus, ook nog eens een ‘slim bedacht verzinsel’ te zijn. Reden te meer om dus aandacht te schenken aan het profetische woord alsof het een lamp betreft die licht schijnt op een donkere plaats.

“De wachter zei: ‘De morgen komt en ook de nacht. Als jullie iets willen vragen, vraag het dan. Kom terug!” (Jesaja 21:12) 

Dagtekst dinsdag 21 december 2021

Als je de moed laat zakken op de dag van ellende, zul je weinig kracht hebben. — Spr. 24:10.

Soms kun je je ontmoedigd voelen. Maar je mag niet toelaten dat problemen je helemaal in beslag nemen. Anders zou je de schitterende hoop die Jehovah ons geeft uit het oog kunnen verliezen (Openb. 21:3, 4). Ontmoediging kan je slopen waardoor je geen kracht meer overhoudt en het zelfs opgeeft. Een zuster in de VS slaagt erin haar geloofsschild te onderhouden terwijl ze voor haar ernstig zieke man moet zorgen. Ze schreef: ‘Onze situatie is soms zwaar en ontmoedigend, maar onze hoop is sterk. Ik ben heel erg onder de indruk van alle informatie die we krijgen om ons geloof te versterken en ons op te beuren. We hebben die raad en aanmoediging echt nodig. Het helpt ons door te gaan en de beproevingen te doorstaan waar Satan ons mee bestookt.’ De woorden van deze zuster laten zien dat je ontmoediging kunt overwinnen. Hoe? Bezie je problemen als een test van Satan. Besef dat Jehovah de Bron van troost is. En heb waardering voor het geestelijke voedsel dat hij geeft. w19.11 16 ¶9-10

Het kan erg ontmoedigend zijn als mensen, die we met heel ons hart hebben vertrouwd, achteraf onbetrouwbaar blijken te zijn. Het kan een volkomen verwoestend effect hebben wanneer we beseffen dat degenen naar wie we altijd hebben opgekeken als zijnde geestelijke leiders, ontrouw zijn geweest aan God.

Dat is dan ook precies de situatie waarin steeds meer Jehovah’s Getuigen zijn wakker geworden. Wanneer we de mate van verraad en regelrechte hypocrisie van het Besturende Lichaam beginnen te ontdekken, dan kunnen we onszelf tot op het bot gekrenkt voelen. Voor sommigen betekent dit dan ook een abrupt einde van hun hele geloof. We zouden onszelf hier desondanks echter niet door moeten laten ontmoedigen. Integendeel zelfs. We zijn namelijk getuige geworden van de vervulling van een profetie. Jezus voorzei namelijk dat er een toename zou plaatsvinden van wetteloosheid en dat de liefde van velen zal bekoelen.

Het is zelfs nog veel confronterender dan dat. Jezus verklaarde namelijk dat velen elkaar zullen haten en elkaar zullen verraden. Familieleden zullen zelfs hun dierbaren overdragen om ter dood gebracht te worden. Wees daarom dus niet naïef. Jezus verwees hier niet naar wereldse mensen die elkaar haten en verraden. Nee, Christus voorspelde de implosie van zijn eigen gemeente.

Het is dan ook duidelijk dat we dat punt op dit moment nog steeds niet hebben bereikt. Echter zien we op dit moment wel heel duidelijk een toename van wetteloosheid onder het bestuur van het Wachttorengenootschap, wat met de dag steeds duidelijker begint te worden.

Wetteloosheid is overigens niet datgene wat Jehovah’s Getuigen zich hierbij voorstellen. Het Wachttorengenootschap heeft heel lang onderwezen dat de toename van wetteloosheid wordt weerspiegeld aan de hand van een toename van criminele activiteiten en straatcriminaliteit. Dat is echter dan ook niet de soort wetteloosheid die Jezus in gedachten had. Sommige Bijbelvertalingen gebruiken in plaats van het woord ‘wetteloosheid’ namelijk het woord “onrechtvaardigheid”. Of simpelweg het woord “goddeloosheid”.

Jezus sprak in een illustratie over degenen die valselijk beweren dat ze hem dienen. Mensen die hem “Heer, Heer” noemen en die in zijn naam profeteren en die in zijn naam demonen uitdrijven en in zijn naam krachtige werken verrichten. En toch zal Jezus tot hen zeggen: Ik heb jullie nooit gekend! Ga weg, wetteloze mensen!” (Mattheüs 7:23).  Wetteloosheid betekent in deze context dus hypocrisie oftewel huichelarij.

Jehovah’s Getuigen verwachten al vele jaren lang dat het einde van de wereld op ieder moment zou kunnen plaatsvinden. Vele christenen hebben een heel leven op dit moment gewacht en zijn ondertussen oud geworden en nog steeds is er geen sprake van een nieuwe wereld. Het is dan ook zoals de Spreuk het verwoordt: Uitgestelde verwachting maakt het hart ziek (Spreuken 13:12)

Het is dan ook erg ironisch, vindt u niet? Het feit dat de toenemende hypocrisie en huichelarij van de mannen die het Wachttorengenootschap leiden tegelijkertijd ook de meest zekere indicatie is dat het einde nabij is.

Houd daarom ook moed. Wanneer u namelijk geloof hebt in de beloften van Jehovah God, dan maakt het verder niet uit wat het Wachttorengenootschap allemaal doet. Uw beloning staat al vast. 

Dagtekst donderdag 23 december 2021

Jehovah zal aan jullie verschijnen. — Lev. 9:4.

In 1512 v.Chr. werd aan de voet van de berg Sinaï de tabernakel opgebouwd. Mozes leidde een ceremonie waarmee Aäron en zijn zonen als priesters werden geïnstalleerd (Ex. 40:17; Lev. 9:1-5). Hoe liet Jehovah zien dat de pasgeïnstalleerde priesterschap zijn goedkeuring had? Toen Aäron en Mozes het volk zegenden, liet Jehovah het offer op het altaar door vuur verteren (Lev. 9:23, 24). Wat werd er aangetoond door het vuur uit de hemel bij de installatie van de hogepriester? Jehovah liet daarmee zien dat hij de aäronitische priesterschap volledig steunde. Toen de Israëlieten het duidelijke bewijs zagen dat Jehovah achter de priesters stond, begrepen ze dat ze hun ook hun onverdeelde steun moesten geven. Is dat relevant voor ons? Absoluut! De priesterschap in Israël was namelijk maar een schaduw van een veel grotere priesterschap: de 144.000, die met Christus in de hemel zullen dienen (Hebr. 4:14; 8:3-5; 10:1). Het staat vast dat Jehovah zijn organisatie in deze tijd leidt en overvloedig zegent. w19.11 23 ¶13-14; 24 ¶16

Het Wachttorengenootschap heeft ervoor gezorgd dat de Tweede Komst van Christus effectief werd gedegradeerd tot een niets betekenende gebeurtenis. In de bijbehorende context van Leviticus verklaart vers zes namelijk dat het volk de heerlijkheid van Jehovah zal aanschouwen. De terugkeer van Christus in al zijn heerlijkheid wordt ook wel de openbaring van Jezus genoemd, evenals de manifestatie van Christus, alsook de parousia van Christus.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat de 144.000 Christus en Jehovah sowieso in de hemel zullen gaan zien. Echter is dat niet wat de manifestatie inhoud. De uitverkorenen die in het vlees zijn, zullen namelijk de heerlijkheid van Jehovah gaan zien in de vorm van Christus zodra Jezus zal worden geopenbaard. Dat is dan ook precies wat de transfiguratie demonstreerde, waarvan de apostel Petrus één van de drie ooggetuigen was die zelf de macht en tegenwoordigheid van Christus heeft mogen zien.

Er is dan ook niets dat het Wachttorengenootschap of welke demon dan ook kan doen om te voorkomen dat Christus zichzelf openbaart aan de geroepenen, de uitgekozenen en de gelovigen. De aanwezigheid van Christus onder hen zal een diepgaand transformerend effect op hen hebben. Vanaf dat moment zullen de uitverkorenen namelijk zo helder gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van Jehovah. (Mattheüs 13:43) 

Dagtekst vrijdag 24 december 2021

We hebben dag en nacht gewerkt om niemand van jullie op kosten te jagen. — 2 Thess. 3:8.

In Korinthe woonde Paulus bij Aquila en Priskilla en ‘werkte hij met ze samen’ omdat ‘hij net als zij tentenmaker van beroep was’. Dat Paulus ‘dag en nacht’ werkte, betekende niet dat hij non-stop tenten aan het maken was. Op de sabbat greep hij bijvoorbeeld gelegenheden aan om getuigenis te geven aan de Joden, die dan ook niet werkten (Hand. 13:14-16, 42-44; 16:13; 18:1-4). Paulus moest werken voor de kost, maar zorgde ervoor dat hij ook geregeld deelnam aan ‘het heilige werk van het goede nieuws van God’ (Rom. 15:16; 2 Kor. 11:23). Hij drong er bij anderen op aan hetzelfde te doen. Aquila en Priskilla waren zijn ‘medewerkers in Christus Jezus’ (Rom. 12:11; 16:3). Paulus spoorde de Korinthiërs aan ervoor te zorgen dat ze ‘volop te doen hadden in het werk van de Heer’ (1 Kor. 15:58; 2 Kor. 9:8). Jehovah liet Paulus zelfs opschrijven: ‘Wie niet wil werken, zal ook niet eten’ (2 Thess. 3:10). w19.12 5 ¶12-13

Het is moeilijk om je voor te stellen dat het Besturende Lichaam of hun helpers hebben gewerkt aan dit Wachttoren-artikel evenals aan de aanverwante dagtekst, zonder dat zij op zijn minst enige schaamte of gewetenswroeging hebben gevoeld.

Het is dan ook vooral ongepast voor het Besturende Lichaam om te impliceren dat ze Jehovah’s Getuigen geen zware last hebben opgelegd toen duizenden zich vrijwillig hadden aangemeld om in Warwick een luxueus hoofdkwartier te bouwen voor het Besturende Lichaam.

Terwijl er wereldwijd vele broeders en zusters zijn die hun armen keihard uit de mouwen werken om voor hun gezin te kunnen zorgen, kunnen velen van hen zich daarentegen geen mooie huizen veroorloven met een prachtig uitzicht op een meer in een bosrijke omgeving. Sommigen van hen zijn financieel zelfs niet eens in staat om voor hun werk een nieuwe auto aan te schaffen en sommigen kunnen zelfs niet eens een ziektekostenverzekering betalen. Dit geldt dan ook allemaal niet voor het bestuur van het Wachttorengenootschap. Zij bezitten dit namelijk allemaal wel. Luxe auto’s, mooie accommodaties, particuliere artsen en verpleegkundigen. Eersteklas vliegreizen. Al hun onkosten worden voor hen gedekt wanneer ze op vakantie gaan naar enkele van ‘s werelds beste resorts. Ze leven dan ook werkelijk als koningen en ze verwachten ook als zodanig te worden behandeld.

Waarom is het in dit moderne internettijdperk, waarin steeds meer werknemers op afstand werken, perse nodig dat het Besturende Lichaam en honderden van hun personeelsleden in een duur en exclusief hoofdkantoorcomplex moeten wonen?

Even als voorbeeld: Ik ben zelf maar een simpele man met een eenvoudige laptop en ik heb vele honderden artikelen gepubliceerd die door mensen van over de hele wereld worden gelezen. Daarnaast heb ik ook nog een aantal helpers die eveneens op afstand werken en die onvermoeibaar doorwerken aan de vertalingen van mijn artikelen in het Nederlands, Spaans en Slowaaks. Qua volume publiceert e-watchman een vergelijkbare hoeveelheid informatie als het Wachttorengenootschap. En ik ben maar slechts één enkele man. Natuurlijk publiceert het Wachttorengenootschap daarnaast ook nog papieren lectuur. Voor het drukken van deze papieren lectuur is een drukkerij nodig met bijbehorende drukpersen. Wanneer we dat feit even buiten beschouwing laten: Wat is dan de rechtvaardiging voor het hebben en onderhouden van een chique hoofdkantoor? En hoe kan dit dan niet worden beschouwd als een zware financiële last voor degenen die geacht worden om dit alles te financieren? Worden zij dan niet op kosten gejaagd, zoals de bovenstaande dagtekst zegt? 

Dagtekst zaterdag 25 december 2021

Kinderen zijn een erfdeel van Jehovah. — Ps. 127:3, vtn.

Jehovah schiep het eerste paar met de wens om kinderen te hebben. Maar wie bepaalt of en wanneer een echtpaar kinderen moet nemen? In sommige culturen wordt van pasgetrouwde echtparen verwacht dat ze zo snel mogelijk kinderen krijgen. Misschien worden ze zelfs onder druk gezet door familie en anderen. Jethro, een broeder in Azië, zegt: ‘In de gemeente zetten sommige ouders de andere echtparen onder druk om ook kinderen te nemen.’ Jeffrey, die ook in Azië woont, zegt: ‘Sommigen zeggen dat je niemand zult hebben om voor je te zorgen als je oud wordt.’ Maar elk echtpaar moet zelf beslissen of ze kinderen willen. Dat is hun besluit en hun verantwoordelijkheid (Gal. 6:5, vtn.). Natuurlijk willen familie en vrienden dat het nieuwe echtpaar gelukkig is. Maar iedereen moet beseffen dat het aan het echtpaar is om een beslissing over kinderen te nemen (1 Thess. 4:11). w19.12 22 ¶1-3

“Wee de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Blijf bidden dat jullie niet in de winter of op de sabbat hoeven te vluchten. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe niet is voorgekomen en ook nooit meer zal voorkomen. Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.” (Mattheüs 24:19-22) 

Dagtekst maandag 27 december 2021

Laat me niet in de steek nu mijn kracht het begeeft. — Ps. 71:9.

Jezus leerde ons dat Jehovah blij is met alles wat je in zijn dienst doet, hoe beperkt of onbelangrijk het in je eigen ogen ook is (Ps. 92:12-15; Luk. 21:2-4). Concentreer je op wat je wel kunt. Je kunt bijvoorbeeld over Jehovah praten, voor je broeders en zusters bidden en anderen aanmoedigen trouw te blijven. Jehovah ziet je als zijn medewerker, niet vanwege je prestaties maar omdat je hem graag wilt gehoorzamen (1 Kor. 3:5-9). Wat kunnen we dankbaar zijn dat we Jehovah mogen aanbidden, een God die zijn aanbidders echt waardevol vindt! Hij schiep ons om zijn wil te doen, en de ware aanbidding geeft je leven echt betekenis (Openb. 4:11). Voor de wereld zijn we misschien waardeloos, maar Jehovah schaamt zich niet voor ons (Hebr. 11:16, 38). Als je ontmoedigd bent door ziekte, financiële problemen of ouderdom, bedenk dan dat niets ons kan scheiden van de liefde van onze hemelse Vader (Rom. 8:38, 39). w20.01 18 ¶16; 19 ¶18-19

Jehovah waardeert ongetwijfeld alles wat we kunnen doen wat in onze kracht ligt, afhankelijk van onze persoonlijke omstandigheden.

Jezus zei dat zijn Vader zelfs op de hoogte is van iedere mus die op de grond valt (Mattheüs 10:29). Ongetwijfeld is God zich ook zeer zeker bewust van de dood van ieder mens. Hij is altijd op de hoogte van de exacte doodsoorzaak. Nu we zien dat het Besturende Lichaam hun invloed heeft gebruikt om bij Jehovah’s Getuigen af te dwingen dat zij de experimentele injecties bij zich dienen in te laten spuiten, zullen er ongetwijfeld een vooralsnog onbekend aantal doden en ernstig gewonden gaan vallen. Het Besturende Lichaam was er tijdens deze zogenaamde covid pandemie doorgaans erg op gebrand om de sterfgevallen als gevolg van Covid in hun video’s aan te kondigen, ook al zijn er naar alle waarschijnlijkheid velen van hen vermoord door artsen in het ziekenhuis als gevolg van het toepassen van verkeerde medische behandelingen die juist averechts werken. Denk bijvoorbeeld aan de middelen midazolam en remdesivir. Zal het Besturende Lichaam nu dan ook het aantal sterfgevallen onder de gevaccineerden gaan melden? Nee, natuurlijk zullen ze dat niet doen. Echter kunnen we er aan de andere kant zeker van zijn dat Jehovah hier wel van op de hoogte is. Ondanks het feit dat er op dit moment vele mensen sterven aan hartaanvallen en beroertes, kent Jehovah wel degelijk de werkelijke onderliggende doodsoorzaken. En Jehovah God zal het Besturende Lichaam dan ook aansprakelijk gaan stellen voor hun bloedschuld die ze op zich hebben gelaten vanwege hun medewerking en medeplichtigheid aan het genocidale plan van de Verenigde Naties. 

Dagtekst dinsdag 28 december 2021

Schep in mij een zuiver hart, o God, en leg in mij een nieuwe, vastberaden geest. — Ps. 51:10.

Je kunt jaloezie bestrijden met nederigheid en tevredenheid. Als je hart gevuld is met die goede eigenschappen, zal jaloezie geen ruimte krijgen om te groeien. Nederigheid zal je helpen niet teveel van jezelf te denken. Een nederig persoon vindt niet dat hij meer verdient dan alle anderen (Gal. 6:3, 4). Een tevreden persoon is blij met wat hij heeft en vergelijkt zich niet met anderen (1 Tim. 6:7, 8). Als een nederig en tevreden persoon ziet dat iemand iets goeds krijgt, is hij blij voor hem. We hebben de hulp van Gods heilige geest nodig om nederigheid en tevredenheid te ontwikkelen en zo de vleselijke neiging tot jaloezie te bestrijden (Gal. 5:16; Fil. 2:3, 4). Jehovah’s heilige geest kan ons helpen onze diepste gedachten en motieven te onderzoeken. Met Gods hulp kunnen we schadelijke gedachten en gevoelens vervangen door goede (Ps. 26:2). w20.02 15 ¶8-9

Dit is dan ook een hele goede raad. Jaloezie is eigenlijk een vorm van hebzucht: iets willen hebben dat niet aan jou toebehoort. De engel die later Satan werd, was blijkbaar jaloers op God en wilde zelf aanbeden worden, net als God. Wat een enorme rampspoed heeft die ene enkele daad van jaloezie toch veroorzaakt. En het ergste moet zelfs nog komen.

Sommigen hebben laten weten dat ze het werk van e-watchman graag zouden willen steunen door middel van een vrijwillige financiële donatie. Klik op deze link voor meer informatie.  

Dagtekst woensdag 29 december 2021

Let constant op jezelf en je onderwijs. — 1 Tim. 4:16.

Je opdracht is een gelofte en Jehovah verwacht dat je die nakomt. Blijf daarom dicht bij je gemeente. Je broeders en zusters in de gemeente zijn je geestelijke familie. Als je geregeld naar de vergaderingen gaat, wordt je band met hen sterker. Lees elke dag Gods Woord en mediteer erover (Ps. 1:1, 2). Als je een stuk hebt gelezen, gebruik dan wat tijd om er diep over na te denken. Dan zullen de woorden je hart raken. ‘Bid voortdurend’ (Matth. 26:41). Je band met Jehovah wordt hechter als je oprecht tot hem bidt. ‘Blijf eerst het Koninkrijk (…) zoeken’ (Matth. 6:33). Je kunt dat doen door de prediking prioriteit te geven in je leven. Als je geregeld in de dienst gaat, houd je je geloof sterk. Elke beproeving die je in deze oude wereld misschien zult meemaken ‘duurt maar kort en is licht’ (2 Kor. 4:17). Maar je opdracht en doop maken de weg vrij voor een gelukkiger leven nu en voor ‘het echte leven’ dat nog komt. Het is waar dat er kosten zijn. Is het het waard? Absoluut! (1 Tim. 6:19) w20.03 13 ¶19-21

Is het mogelijk om daadwerkelijk een hechte band te hebben via Zoom? Kunnen relaties op afstand worden versterkt? Kunt u van de prediking daadwerkelijk een prioriteit maken door thuis te blijven zitten en brieven te schrijven of door ongevraagd onbekende mensen telefonisch te benaderen? En hoe kunt u dan regelmatig deelnemen aan de bediening door u af te zonderen van andere verkondigers en door u af te zonderen van het publiek? En wat betreft het onder ogen komen van beproevingen in deze oude wereld, wordt de pandemie zelf dan ook niet als een beproeving beschouwd? Een recente studie heeft uitgewezen dat lockdowns geen effect hadden op het stoppen van de verspreiding van Covid, terwijl een langdurig isolement wel degelijk een nadelig effect heeft gehad op miljoenen mensen. Het heeft namelijk geleid tot een grote toename van alcohol- en drugsgebruik, evenals depressies. Vooral jongeren worden hierdoor getroffen. En ja, ook zelfmoord heeft meer jonge mensen het leven gekost dan Covid zelf. Jehovah’s Getuigen hebben een gouden kans in de schoot geworpen gekregen om mensen thuis te kunnen bereiken die zonder de lockdown normaal gesproken niet thuis zouden zijn.

En hier zitten we dan. We zitten nu al meer dan 2 jaar in deze situatie en ondanks alles staat het Besturende Lichaam niet toe dat Jehovah’s Getuigen elkaar in een Koninkrijkszaal ontmoeten, noch staan ze de Jehovah’s Getuigen toe om ook maar één voet op straat zetten om door middel van de openbare prediking het grote publiek te benaderen. Is dat het echt allemaal waard? Het bestuur van de Wachttoren-organisatie heeft straks een hele grote verantwoording af te leggen zodra Christus voor de deur staat om aan te kloppen. 

Dagtekst donderdag 30 december 2021

Er is niet veel tijd meer. — 1 Kor. 7:29.

Als iemand die studeert geen progressie maakt, komt er een punt waarop je je moet afvragen of je de studie moet stopzetten. Vraag je bij het overwegen van de situatie af: Maakt hij vorderingen in een tempo dat voor zijn situatie redelijk is? Begint hij ‘zich te houden aan’ wat hij leert, past hij het toe? (Matth. 28:20) Helaas zijn sommigen net als de Israëlieten in Ezechiëls tijd. Over hen zei Jehovah tegen Ezechiël: ‘Voor hen ben je als een romantisch liefdeslied, gezongen met een mooie stem en goed gespeeld op een snaarinstrument. Ze zullen je woorden wel horen maar er niets mee doen’ (Ezech. 33:32). Misschien vind je het moeilijk om tegen iemand te zeggen dat je de studie stopzet. Maar ‘er is niet veel tijd meer’. In plaats dat je tijd blijft besteden aan een onproductieve studie, kun je beter zoeken naar iemand die laat zien dat hij ‘de goede instelling voor het eeuwige leven’ heeft (Hand. 13:48). w20.01 6 ¶17; 7 ¶20

In de zomer van 1914 werd de erfgenaam van de Oostenrijks-Hongaarse troon in Sarajevo vermoord, wat de vonk bleek te zijn die de Eerste Wereldoorlog deed ontbranden. Sommige van de Bijbelonderzoekers die met Charles Taze Russell en het Wachttorengenootschap verbonden waren, hadden toen al jarenlang naar 1914 uitgekeken en waren er absoluut van overtuigd dat ze in de hemel zouden worden opgenomen. Ze waren hier zelfs zo van overtuigd dat ze hun eigen winterjassen hadden verkocht omdat ze in de veronderstelling waren dat Armageddon al voorbij zou zijn nog vóórdat de winter zou aanbreken. De winters in New York kunnen doorgaans meedogenloos koud zijn. Dat heeft zich allemaal meer dan 100 jaar geleden afgespeeld.

Een soortgelijke hype omtrent de voorspelling van het einde van de wereld werd door het Wachttorengenootschap gekoesterd met betrekking tot het jaar 1975. In de aanloop naar dat jaar zegden sommige Jehovah’s Getuigen zelfs hun wereldse baan op, verkochten ze hun huizen en intensiveerden ze hun prediking. Dat is onderhand al bijna 50 jaar geleden.

Zowel de fiasco’s van 1914 als van 1975 brachten grote aantallen volgelingen van het Wachttorengenootschap tot struikelen. Tegenwoordig is er echter sprake van een heel ander soort struikelblok dat op het pad is opgeworpen. Eigenlijk is er tegenwoordig sprake van talloze nieuwe struikelblokken die ook nog eens in een alarmerend tempo worden uitgestrooid. Ondanks hun falende staat van dienst, heeft het Wachttorengenootschap Jehovah’s Getuigen ertoe gebracht te verwachten dat de grote verdrukking nu ieder moment zou kunnen uitbreken zodra de “gemilitariseerde horens” van het wilde beest van Openbaring plotseling alle valse religie zullen liquideren.

Al meer dan 20 jaar probeer ik het bestuur van de Jehovah’s Getuigen te bereiken met een zeer belangrijke boodschap. Ik heb daartoe in het jaar 2006 maar liefst 100 exemplaren van de eerste uitgave van het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden” naar het Besturende Lichaam en naar wereldwijd tientallen bijkantoren van het Wachttorengenootschap verzonden. Meer recent ontvingen ze ook nog meerdere exemplaren van de brochure: “De Tweede Komst van Christus – Wat zal dit voor u betekenen?” In Nederland kreeg een broeder die ook de vertaler was van de Nederlandse uitgave van het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”, de gelegenheid om persoonlijk een fysiek exemplaar van dit boek te overhandigen aan de opziener van het bijkantoor in Emmen. Dit fysieke exemplaar werd in goede orde door deze broeder ontvangen.

Persoonlijk heb ik nog nooit een reactie mogen ontvangen vanuit het bestuur van Jehovah’s Getuigen. Ironisch genoeg sluit hun gebrek aan respons op deze boodschap echter heel goed aan bij het stuk uit Ezechiël, dat ze totaal verkeerd hebben toegepast op Bijbelstudenten die geen vorderingen zouden maken. Voor hen ben je als een romantisch liefdeslied, gezongen met een mooie stem en goed gespeeld op een snaarinstrument. Ze zullen je woorden wel horen maar er niets mee doen. (Ezechiël 33:32)

In dezelfde context bevat het 33ste hoofdstuk van Ezechiël  Jehovah’s opdracht aan Ezechiël om als wachter te dienen voor het huis van Israël. Jehovah droeg zijn wachters op om de rechtvaardigen te waarschuwen. Het volgende principe is daarbij erg belangrijk: Mensenzoon, zeg tegen de zonen van je volk: “De rechtvaardigheid van de rechtvaardige zal hem niet bevrijden als hij in opstand komt. Ook zal de slechtheid van de slechte hem niet laten struikelen als hij zich afkeert van zijn slechtheid. En een rechtvaardige zal niet op grond van zijn rechtvaardigheid in leven blijven op de dag dat hij zondigt. Als ik tegen de rechtvaardige zeg: ‘Je zult beslist in leven blijven’, en hij op zijn eigen rechtvaardigheid vertrouwt en doet wat slecht is, dan zal aan geen van zijn rechtvaardige daden worden teruggedacht maar zal hij sterven voor zijn kwaaddoen. (Ezechiël 33:12-13)

Nu de kalender bijna op het jaar 2022 staat, bestaat er simpelweg geen mogelijkheid dat de Verenigde Naties ineens plotseling een anti-religieuze pogrom zal gaan initiëren. Dit zou politiek gezien namelijk onmogelijk zijn. In plaats daarvan hebben de Verenigde Naties en hun Wereldgezondheidsorganisatie in samenwerking met de Bill and Melinda Gates Foundation de afgelopen twee jaar een nepgezondheidscrisis georkestreerd om zodoende een wereldwijde vaccinatie te bewerkstelligen. Fundamenteel voor het succes van deze wereldwijde holocaust hebben de medische experts en specialisten alle goedkope en effectieve alternatieve remedies verboden en in plaats daarvan hebben ze behandelingen verplicht gesteld die hoogstwaarschijnlijk meer mensen hebben gedood dan het virus zelf. Honderden miljarden dollars zijn uitgegeven om politici, de media, regelgevers, ziekenhuizen en influencers op elk gebied om te kopen, met inbegrip van invloedrijke religieuze leiders.

Schokkend genoeg heeft het Wachttorengenootschap zelf aangetoond dat ze ook aan boord zijn geklommen bij de VN en de WHO ten aanzien van het plan om alternatieve behandelingen te onderdrukken en om zoveel mogelijk mensen aan te sporen om vooral de injecties bij zichzelf in te laten spuiten. Injecties met een elixer dat geen immuniteit biedt tegen het virus maar daarentegen wel grote risico’s met zich meebrengt.

Naarmate het dodental als gevolg van de vertraagde hoeveelheid bijwerkingen stijgt, neemt ook de bloedschuld van het Wachttorengenootschap halsoverkop toe. Het doet er dan ook niet meer toe welke rechtvaardige status het leiderschap van het Wachttorengenootschap heeft gehad. Dat is nu namelijk niet relevant meer. Alle goede wil die Jehovah nog jegens hen had, is inmiddels verkwist. Het Besturende Lichaam, hun helpers en in het verlengde daarvan ook nog het overige leiderschap van het Wachttorengenootschap heeft beslist vertrouwen gesteld in hun eigen rechtschapenheid. Omdat ze de door Christus voorzegde wereldwijde prediking tot stand hebben gebracht door middel van het verspreiden van Bijbels en lectuur en omdat Jehovah de Wachttoren-organisatie daarvoor heeft gebruikt, zijn ze er ook ten onrechte van uitgegaan dat ze in de ogen van Jehovah op de een of andere manier onvervangbaar zouden zijn.

Maar zelfs ondanks dit alles komen ze alsnog volledig in opstand tegen Christus. Vindt u dan van niet? Waar is dan het leger van verkondigers gebleven dat het Wachttorengenootschap heeft opgeleid en heeft voorzien van de middelen om dit werk te kunnen uitvoeren? Ze zitten op dit moment allemaal opgesloten in hun eigen huizen – althans voor zover we dan nog kunnen spreken over openbare verkondigers. Het wordt Jehovah’s Getuigen toegestaan om naar hun werk en naar school te gaan, evenals naar restaurants en theaters, maar niemand van hen mag daarentegen op een straathoek gaan staan met een lectuurstand. Noch mogen ze een buurman of buurvrouw bezoeken om de Bijbel met hen te bestuderen. Het Besturende Lichaam verbiedt het hun simpelweg. Terwijl iedereen gewoon doorgaat met haar of zijn eigen dagelijkse beslommeringen, heeft het Besturende Lichaam de angst bij hen juist aangewakkerd en hebben ze de Jehovah’s Getuigen gedwongen om te zwichten en om zich aan de injecties te onderwerpen.

Ondertussen stevent de wereld af op een scenario van een nucleaire oorlog en een totale maatschappelijke en economische ineenstorting. Zodra het eerste schot wordt gelost – net zoals in 1914 in Sarajevo – dan zal het einde beginnen en zullen alle dingen die Christus en de profeten hebben voorzegd beginnen uit te komen: Wanneer het uitkomt — en het zal uitkomen — zullen ze moeten weten dat er een profeet bij hen was. (Ezechiël 33:33) 

Dagtekst vrijdag 31 december 2021

Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde net zoals in de hemel. — Matth. 6:10.

De meeste christelijke religies leren niet dat gehoorzame mensen voor eeuwig op aarde zullen leven (2 Kor. 4:3, 4). In plaats van die Bijbelse waarheid leren ze dat alle goede mensen na hun dood naar de hemel gaan. Een uitzondering is de kleine groep Bijbelonderzoekers die aan het eind van de 19de eeuw de Watch Tower publiceerde. Zij begrepen dat God het paradijs op aarde zou herstellen en dat miljoenen gehoorzame mensen hier op aarde zouden leven — en niet in de hemel. Maar het kostte tijd voordat ze een duidelijk begrip zouden krijgen van die groep gehoorzame mensen. De Bijbelonderzoekers maakten uit de Bijbel ook op dat er mensen ‘van de aarde gekocht’ zouden worden om met Jezus in de hemel te regeren (Openb. 14:3). Die groep zou bestaan uit 144.000 ijverige, toegewijde christenen die God trouw dienden terwijl ze nog op aarde waren. w19.09 27 ¶4-5

Na al die vele decennia aan bijbelonderzoek ontgaat de waarheid hen nog steeds. Hier volgt een eenvoudige vraag die dit punt ook illustreert: Indien Gods koninkrijk in het jaar 1914 begon te regeren, waarom is het dan nog steeds nodig dat we blijven bidden om het volgende: “laat uw koninkrijk komen”?

Uiteraard zullen zij die bedreven zijn in het verdraaien van woorden een onzinnig antwoord op deze vraag weten te bedenken terwijl dit in de oren van de naïeve toehoorder ook nog eens aannemelijk lijkt te klinken.

Hier volgt nog een andere vraag: Indien Christus al in 1914 kwam, waarbij het Wachttorengenootschap ook nog eens suggereert dat dit de Tweede Komst van Christus was, dienen we in de toekomst dan nog een extra “komst” te verwachten – een derde komst van Christus?

De waarheid is echter dat Jezus zijn discipelen vertelde dat hij weg zou gaan om in de hemel een plaats voor hen te bereiden en dat hij vervolgens weer terug zou komen om hen naar hun woonplaats in de hemel te begeleiden. Jezus had het er dus niet over dat hij meerdere keren zou terugkeren, noch sprak hij over meer dan één komst.

Het Wachttorengenootschap is als de aap die met zijn hand in de val reikt om een lekker hapje te kunnen pakken en zodra de stropers die de val hebben gezet hem komen halen, wordt hij gevangen genomen omdat hij vertikt om het aas los te laten waardoor hij zijn vuist niet door de tralies heen kan krijgen om te kunnen ontsnappen. Alleen als hij het aas loslaat kan hij zijn arm terugtrekken en ontsnappen aan de stropers.

Het Besturende Lichaam vertikt het simpelweg om de 1914-doctrine los te laten. Ze kunnen het gewoon niet. Misschien is dit aan de andere kant maar goed ook. Het zou er ongetwijfeld toe leiden dat het geloof van een heel groot aantal Jehovah’s Getuigen op slag zou worden vernietigd indien het Wachttorengenootschap de 1914-doctrine overboord zou gooien. Natuurlijk zal de realiteit er hoe dan ook toch wel voor gaan zorgen dat de 1914-misleiding in elkaar zal storten. Het zal uiteindelijk duidelijk worden dat 1914 niet „de belangrijkste datum in de hele menselijke geschiedenis” was, zoals Fred Franz ooit eens verklaarde. Maar wat zal er dan wel gaan gebeuren?

Jezus verklaarde dat velen tot struikelen zullen worden gebracht en dat velen elkaar zullen gaan haten. Jammer, maar helaas. Het is niet anders. Laat daarom uw Koninkrijk komen!


===EINDE COMMENTAAR OP DE DAGTEKST 2021===