VRAAG VAN EEN LEZER: Ik heb geprobeerd om erachter te komen hoe Satan achter de schermen aan de touwtjes trekt en ik kan maar geen antwoord bedenken op deze vraag. Hoe beïnvloedt hij mensen dan om zijn wil uit te voeren? Biedt de Bijbel antwoorden over dit specifieke onderwerp? Het lijkt mij dat mensen uit zichzelf al slecht zijn en dat ze de invloed van Satan helemaal niet eens nodig hebben. Satan zou er dan toch voor moeten zorgen dat iemand bezeten raakt om die persoon vervolgens te kunnen beïnvloeden, nietwaar? Bedankt voor al uw inspanningen! Met vriendelijke groeten, – een anonieme lezer.

U heeft inderdaad gelijk. We zijn allemaal geneigd om het slechte te doen. Het valt te vergelijken met een geboorteafwijking. God merkte dit al op vóór de zondvloed, toen Hij in Genesis 6:5 het volgende over de mens zei: Toen zag Jehovah hoe groot de slechtheid van de mensen op aarde was en dat hun gedachten en de verlangens van hun hart altijd alleen maar slecht waren.

Alleen al het feit dat we allemaal geneigd zijn om het slechte te doen, maakt ons uitermate kwetsbaar en extreem vatbaar voor de verraderlijke invloed en verleidingen van Satan. De duivel doet een beroep op onze zelfzuchtige verlangens en speelt in op onze diepste angst. Jezus daarentegen sprak tot zijn discipelen over zijn vertrek en verklaarde het volgende: Ik zal niet veel meer met jullie praten, want de heerser van de wereld komt eraan, en hij heeft geen vat op mij. (Johannes 14:30)

Satan is de heerser van deze wereld. Maar wat bedoelde Jezus eigenlijk toen hij zei dat de Duivel geen vat op hem had? Jezus bedoelde dat Satan hem op geen enkele wijze kon beïnvloeden. Jezus was namelijk volmaakt. Hij bezat niet de neiging om het slechte te doen. Hij had ook geen zelfzuchtige verlangens. Geen ijdele trots. Geen enkele vorm van vleselijke zwakte. Hij was niet angstig. De Verzoeker probeerde het iedere keer weer, maar hij kon Christus niet verleiden tot een zelfzuchtige daad. Zelfs niet toen hij Christus confronteerde met een gruwelijke marteldood, slaagde de duivel er niet in om Jezus te laten terugdeinzen of om hem af te laten wijken van datgene waarvan Jezus wist dat het Gods wil voor hem was.

Het is interessant om op te merken dat de Duivel blijkbaar één van de beste vrienden van Jezus beïnvloedde in een poging om Jezus ervan te overtuigen om een zelfzuchtige daad uit te voeren. Dat was namelijk de gelegenheid waarop Petrus Jezus op onschuldige wijze de raad gaf om goed voor zichzelf te zijn en om zich vooral geen zorgen te maken over dat hij ter dood zou worden gebracht. De strenge berisping van Jezus resulteerde in de volgende bekende woorden: “Ga achter mij, Satan!” , wat zou suggereren dat Petrus tijdelijk werd gebruikt als een onwetende spreekbuis voor de goddeloze.

In de tijd dat Jezus op aarde rondliep waren er heel veel mensen die door demonen bezeten waren. Echter is bezetenheid door demonen voor het oog niet altijd duidelijk zichtbaar. We hebben allemaal de verslagen gelezen over de wilde gestoorde man die op de begraafplaats woonde die Jezus toen tegenkwam. De naam van deze man was “Legioen”, omdat hij door vreselijk veel demonen werd gekweld. Maar er bestaan daarnaast ook nog andere subtielere vormen van demonische bezetenheid. Sta eens stil bij het verslag in het zestiende hoofdstuk van Handelingen waarin Paulus een dienstmeisje ontmoette “met een geest, een waarzeggende demon”. Ze vertoonde kennelijk geen bizar of gewelddadig gedrag. In feite was ze wat je een christelijke getuige zou kunnen noemen. Ze verklaarde naar waarheid dat Paulus en Barnabas ‘slaven van de Allerhoogste God waren en dat ze de weg van redding verkondigden.

Feit is dat bezetenheid door demonen iets relatiefs is. Sommige arme slachtoffers worden volledig beheerst door deze slechte geesten, maar dit blijkt alleen wel in heel zeldzame gevallen zo te zijn. We staan echter allemaal in meer of mindere mate onder de invloed van Satan. Zouden wij er dan over kunnen opscheppen dat de heerser van deze wereld geen vat op ons heeft? We komen hier niet eens bij in de buurt. Dus wie denkt te staan, moet oppassen dat hij niet valt!” (1 Kor 10:12)

Paulus had niet het gevoel dat dit ook voor hem gold. In 2 Korinthiërs 12: 7 zei Paulus: Om te voorkomen dat ik mezelf zou verheffen, kreeg ik een doorn in het vlees, een engel van Satan, die me voortdurend slaat zodat ik mezelf niet te veel verhef.

We weten niet precies in welke vorm Paulus precies werd ‘geslagen’, maar de apostel was zich zonder enige twijfel zeer bewust van de aanwezigheid van de engel van Satan, die hem wellicht tartte of hoonde vanwege zijn tekortkomingen.

Paulus legde uit dat de invloed van Satan allesdoordringend is. Hij is tenslotte de god van deze wereld. Dat wil dan ook inderdaad wel iets zeggen. In zijn brief aan de Efeziërs verklaarde Paulus: Bovendien heeft God jullie levend gemaakt, hoewel jullie dood waren door jullie overtredingen en zonden. Jullie volgden daarmee eens de weg van deze wereld en de heerser over de macht van de lucht, de geest die nu actief is in ongehoorzame mensen. (Efeziërs 2: 1-2)

De “heerser over de macht van de lucht” is een vreemde uitdrukking. Sommige vertalingen omschrijven het als “de vorst van de kracht van deze lucht”. Dergelijke uitdrukkingen suggereren dat demonische invloed net zo doordringend is als de lucht die we allemaal inademen. Interessant is dat de analogie van Paulus des te relevanter is geworden sinds de uitvinding van de radio, televisie en alle overige draadloze communicatieapparatuur uit onze moderne tijd, waardoor berichten letterlijk via golven in de lucht kunnen worden overgebracht aan vele mensen tegelijk. Het is vanzelfsprekend dat we allemaal worden beïnvloed door films, muziek en televisie. De massamedia hebben deze generatie gedefinieerd.

Zonder enige twijfel zijn er vele entertainers en invloedrijke personen die ronduit zijn bezeten door demonen. Sommigen van hen proberen niet eens om hun satanische affiliatie voor de buitenwereld te verbergen. Satansverering wordt steeds meer en meer mainstream. Nee, de menselijke handlangers van Satan zijn niet zoals de ongelukkige ziel die de demonen ‘Legioen’ hadden genoemd. Ze lijken echter meer op het dienstmeisje die onder invloed stond van een waarzeggende geest. We hebben het dan over pop-idolen, filmsterren en beroemdheden die beschikken over de macht en middelen om miljoenen mensen te kunnen beïnvloeden.

Satan sprak destijds rechtstreeks tot Jezus. Hij probeerde dan ook niet om zichzelf voor Jezus te verhullen, aangezien zijn misleiding niet zou werken op Christus. In de hof van Eden verhulde Satan zichzelf echter wel en deed hij zich voor als een letterlijke slang. Blijkbaar gebruikte hij het reptiel net zoals een buikspreker ook een pop bestuurt om het erop te laten lijken alsof deze echt kan spreken. Desalniettemin zijn de demonen absolute meesters in het verhullen van zichzelf. Ze zijn in staat om onze eigen innerlijke stem in onze hersenen na te bootsen, namelijk de gedachten die we zelf in onze eigen geest herkennen en die we aanvaarden als de onze en waarvan we aannemen dat deze gedachten privé zijn en niemand deze kan horen. Door dit te doen, zijn ze in staat om vreemde gedachten in onze eigen geest te injecteren die we misschien niet zouden herkennen als zijnde afkomstig van een demonische bron. Het is dan ook niet zo dat we in onze gedachten een of andere duidelijke stem te horen krijgen die tegen ons zegt dat we bijvoorbeeld onze eigen moeder moeten neersteken of zoiets geks. Nee, het is dan ook veel waarschijnlijker dat de demonen daarentegen veel eerder een vriendelijke, ontwapenende stem zullen gebruiken om ons aan te sporen om vooral ‘goed’ voor onszelf te zijn. ‘Pak nog maar een plakje cake voor jezelf. Neem het er lekker van’.

Omdat we toch al door anderen worden beïnvloed, is het daarom ook niet nodig dat de duivel iedere persoon opzichtig hoeft te benaderen. We maken allemaal onderdeel uit van deze wereld, dit kwaadaardige samenstel – we worden daarom ook allemaal onderworpen aan het inademen van de vervuilde lucht. Beschouw het als de stinkende adem van de Draak.

Door intensief gebruik te maken van slechts een handvol invloedrijke personen, kan Satan het denken van velen beïnvloeden. Charles Darwin heeft bijvoorbeeld een misleiding op massale schaal in gang gezet die vervolgens werd geïnstitutionaliseerd. Op dit moment wordt er dan ook van iedereen verwacht en zelfs vereist dat hij of zij het bedrog van de evolutie omarmt als een onbetwistbaar feit. En in de praktijk blijkt dat de meeste mensen dat ook inderdaad doen.

Er zijn daarnaast ook nog scheepsladingen aan religieuze leugens die worden aanvaard als Gods zuivere waarheid. En het spijt me helaas om dit te moeten zeggen, maar ook Jehovah’s Getuigen gaan gebukt onder een speciale bedrieglijke werking van Satan die dan ook speciaal voor hen is ontworpen – door te geloven in de leugen dat Christus op dit moment al zou zijn teruggekeerd en dat Jezus op dit moment al onzichtbaar aanwezig is. De Bijbel identificeert de bron van deze leugen dan ook als de “mens van wetteloosheid”.

Zoals hierboven reeds vermeld, heeft Jezus, toen hij nog op aarde was, bij vele mensen demonen verdreven. Desondanks stelden de meeste Joden geen vertrouwen in Jezus. De Farizeeën beweerden zelfs dat Jezus zijn wonderen alleen maar kon verrichten vanwege de kracht van Beëlzebub. Als gevolg daarvan illustreerde Jezus hun eigen situatie aan de hand van een korte uitleg: Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre streken op zoek naar een rustplaats, maar vindt die niet. Dan zegt hij: “Ik ga terug naar het huis dat ik verlaten heb.” Als hij daar aankomt, ziet hij dat het leegstaat en dat het schoongeveegd en versierd is. Vervolgens gaat hij zeven andere geesten halen die nog slechter zijn dan hijzelf en ze gaan naar binnen om er te wonen. Uiteindelijk is die man er dus nog erger aan toe dan voor die tijd. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie. (Mattheüs 12: 43-45)

Jezus vergeleek de hele generatie Joden met een man die was bevrijd van een onreine geest. De voormalige slechte bewoner besloot echter om terug te keren en om bezit te nemen van zijn ‘huis’ dat was schoongemaakt maar wel onbewoond was – terwijl hij andere geesten met zich meenam die nog veel goddelozer waren dan hijzelf. Zoals Jezus ook illustreerde, onderging de generatie die de Messias niet accepteerde een vreselijk lot toen de Romeinen binnenvielen en Jeruzalem en de tempel vernietigden. Zo zal het ook zijn voor de generatie aan wie het goede nieuws wordt gepredikt voordat de Zoon des mensen komt.

Op de avond van zijn arrestatie in de hof van Getsemane zei Jezus tegen de menigte: Zijn jullie met zwaarden en knuppels gekomen alsof ik een misdadiger ben? Dag in dag uit was ik bij jullie in de tempel, en toen hebben jullie geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is jullie uur en de duisternis heerst. (Lukas 22:52-53)

Het uur van de autoriteit van de duisternis geeft aan dat het Gods tijd was om Satan volledig los te laten gaan op Jezus. God hief toen alle beperkingen op. Herinnert u zich nog dat slechts enkele dagen daarvoor er nog grote menigten Joden stonden te juichen terwijl ze Jezus verwelkomden en hem begroetten als de Koning van Israël. Echter bleek dat tijdens het uur van de duisternis, de menigte juist op luidruchtige toon eiste dat Christus als een gewone misdadiger terecht moest worden gesteld. Dat is nou precies de invloed die Satan kan uitoefenen.

Er staat ons in de nabije toekomst ook nog een uur van duisternis te wachten. Dat zal dan ook een moment zijn waarop God alle beperkingen zal gaan opheffen. Het zal aan Satan worden toegestaan om al zijn woede te mogen uiten als nooit tevoren. Degenen die op dat moment onder zijn invloed staan, zullen dan de verleiding niet kunnen weerstaan om de pionnetjes van de Duivel te worden en zullen er alles aan gaan doen om degenen te vervolgen die getrouw willen blijven. Jezus voorzei dat broeders elkaar zullen verraden en dat zelfs ouders hun eigen kinderen zullen gaan uitleveren om ter dood te worden gebracht en eveneens zullen kinderen dan hun ouders verraden om hen te laten vermoorden.

Uiteindelijk zullen de door demonen geïnspireerde uitingen de heersers van deze wereld in hun greep krijgen teneinde de uitverkorenen aan te vallen, waardoor de situatie zal worden uitgelokt die ook wel bekend staat als Armageddon.

Met betrekking tot de heerser van de macht van deze onreine lucht, verklaarde Paulus dat hij actief is in de ongehoorzame zonen. De sleutel tot het weerstaan van de invloed van Satan is dus gehoorzaamheid aan Gods woord. Het gehoorzamen van Gods stem zoals die op de vele pagina’s van de Bijbel wordt uitgedrukt, zal ons ertegen beschermen dat we worden overwonnen door de goddeloze. Er is daarnaast trouwens ook geen enkel ander alternatief.