Dagtekst zaterdag 2 januari

De Duivel is een leugenaar en de vader van de leugen. — Joh. 8:44.

Satans leugens over de doden lasteren Jehovah. Een van die leugens is de valse leer dat de doden in vuur worden gepijnigd. Waarom is dat zo lasterlijk? Omdat ze in feite aan Jehovah, de God van  liefde, de persoonlijkheid van de Duivel toeschrijven (1 Joh. 4:8). Wat vind je daarvan? En  belangrijker nog, wat vindt Jehovah daarvan? Tenslotte haat hij elke vorm van wreedheid (Jer. 19:5). Satans leugens over de dood ondermijnen het geloof in Christus’ loskoopoffer (Matth. 20:28). Nog  een satanische leugen is dat mensen een onsterfelijke ziel hebben. Als dat waar was, zou iedereen eeuwig leven. Christus zou zijn leven niet als losprijs hoeven geven om voor ons eeuwig leven mogelijk te maken. Bedenk: Christus’ offer is de grootste uiting van liefde voor de mensheid ooit (Joh. 3:16; 15:13). Stel je voor wat Jehovah en Jezus vinden van leringen die het geloof in dat kostbare geschenk ondermijnen! w19.04 14 ˚1; 15-16 ˚8-9

De invloed van Satan op de wereld mag zeker niet worden onderschat. De oorspronkelijke leugen die de slang aan Eva overbracht dat ‘je helemaal niet zult sterven‘, is de afgelopen 6000 jaar gecontinueerd in een verscheidenheid van vormen, zoals reïncarnatie en de onsterfelijke ziel die door de kerken wordt onderwezen. De invloed van de duivel is des te duidelijker gezien het feit dat het algemeen aanvaarde Boek van de Waarheid, ook wel bekend als de Heilige Schrift, heel duidelijk leert dat de dood het einde betekent van het leven evenals het bewustzijn. Wat er ook gebeurt. Alle grote denominaties onderwijzen leugens. Niet alleen over de aard van de ziel, maar ook over God zelf.

Het Wachttorengenootschap scheen werkelijk een helder licht in de duisternis die de zogenaamde christelijke wereld overschaduwt – waarbij ze lang verborgen fundamentele Bijbelse waarheden aan het licht hebben gebracht. We dienen echter niet te veronderstellen dat hetgeen wat wordt aangeprezen als Jehovah’s aardse organisatie, onaantastbaar zou zijn. In tegendeel juist. De Tegenstander heeft altijd datgene begeerd wat God toebehoort. De goddeloze heeft in het verleden met succes Gods volk evenals zijn eigendommen schade toegebracht en verdorven.

Neem nou bijvoorbeeld eens Salomo. Jehovah verscheen tweemaal aan Davids zoon. En omdat Salomo om wijsheid vroeg, gaf God hem overvloedige diepe kennis en inzicht die niemand anders bezat. Echter bleef Salomo niet naar Jehovah luisteren. God waarschuwde hem dat hij niet veel vrouwen voor zichzelf mocht nemen. Salomo luisterde niet naar God. God waarschuwde Salomo dat vrouwen uit andere natiën zijn hart van God zouden afkeren. Salomo luisterde alweer niet naar God. Hij verwierf vervolgens 700 vrouwen en 300 bijvrouwen voor zichzelf.

Salomo schreef Spreuken en Prediker. Salomo bedacht zelfs het gezegde Beter is een arm maar wijs kind dan een oude maar dwaze koning die niet meer wil luisteren naar een waarschuwing.  (Prediker 4:13)

Het resultaat was dat Salomo tempels en afgodsbeelden bouwde voor zijn honderden demonenaanbidsters van wie hij zo ontzettend veel hield. De meest wijze man uit die tijd was veranderd in een oude en dwaze koning. Als gevolg van zijn afvalligheid werd de natie in tweeën verscheurd en herstelde deze daarna nooit echt meer.

Dan was er ook nog de eerste-eeuwse gemeente. Zolang de apostelen leefden, hield hun invloed de afvalligen in het gareel. Maar toen ze in de periode daarna geleidelijk begonnen te sterven, namen de goddeloze mannen en bedriegers in aantal toe en tegen de tijd van Constantijn werd de gemeente overgenomen door het Romeinse Rijk. Gedurende de vele eeuwen daarna was er nimmer meer iets dat ook maar in de verte leek op de oorspronkelijke waarheiddragende gemeente, tot aan de moderne tijd toen de Jehovah’s Getuigen op het toneel verschenen.

Met de terugkeer van een gezalfde gemeente en een volk voor Gods naam, heeft Satan zijn strategie aangepast. Feitelijk heeft de goddeloze een verscheidenheid aan tactieken tot zijn beschikking die hij ook bereid is om in te zetten. Voor degenen die zich aan de buitenkant begeven propageert Satan het narratief dat het Wachttorengenootschap een levensgevaarlijke sekte is. Volgers van de Drie-eenheidsleer worden misleid door te geloven dat Jehovah’s Getuigen niet eens christenen zijn. Echter heeft de Duivel nog een extra speciaal pakket aan leugens klaarliggen voor alle Jehovah’s Getuigen zelf. De Bedrieger heeft hen misleid door hen te laten geloven dat hij geen invloed uitoefent op het Wachttorengenootschap. Deze tactiek is niets minder dan ongelooflijk briljant!

Als het epicentrum voor de werking van Satan die God toelaat (2 Thess 2:11), heeft het Wachttorengenootschap een bedrieglijke invloed uitgeoefend op iedereen binnen de waarheid. De onderliggende basis voor deze bedrieglijke misleiding, is de leugen dat Christus op dit moment al is gekomen – dat er in het jaar 1914 een onzichtbare parousia zou hebben plaatsgevonden. Boven op die fundamentele leugen is een hele constructie van onwaarheden gebouwd, zoals bijvoorbeeld de leugen dat de organisatie een geestelijk paradijs zou zijn, dat de zuivere aanbidding eindelijk zou zijn hersteld, en nog veel meer. Dat is ook de reden waarom de profetie de onwaarheid afbeeld als een witgekalkte muur die constant voorzien moet worden van nog meer witkalk om overeind te kunnen blijven staan.

Om de krachtige misleiding die momenteel de Jehovah’s Getuigen in zijn greep houdt verder aan te tonen, zou u hen eens moeten vragen of ze u zouden willen uitleggen wat het merkteken van het beest nou precies is: Het getal 666 die de ten dode opgeschreven personen op hun voorhoofd of hand zullen krijgen.

Jehovah beschouwt degenen die het merkteken aanvaarden, als personen die geslagen zijn met „een schadelijke en kwaadaardige zweer”. Sedert 1922 zijn zij in het openbaar gekentekend als personen die de levende God verworpen hebben. Hun politieke intriges hebben geen succes en zij verkeren in radeloze angst. Geestelijk zijn zij onrein. Openbaring – Haar Grootste Climax is Nabij – pagina 223

De reden waarom dit een belangrijke vraag is, is omdat het Wachttorengenootschap beweert dat de mensen het merkteken al zouden hebben ontvangen, zelfs al vanaf het jaar 1922! De reden dat het Wachttorengenootschap dit leert, is omdat ze beweren dat de kop van het wilde beest al lang geleden een dodelijke klap zou hebben ontvangen en dat het beest daarna op wonderbaarlijke wijze weer zou zijn hersteld tijdens de Eerste Wereldoorlog waarop volgens hen het beeld van het beest tot leven zou zijn gekomen in de vorm van de Volkenbond.

De reden dat het Wachttorengenootschap wordt gedwongen om zo’n onzinnige interpretatie te verzinnen, is omdat volgens de Bijbel het wilde beest de dodelijke klap krijgt als gevolg van het feit dat Satan en zijn engelen op gewelddadige wijze uit de hemel worden verdreven zodra het Koninkrijk van God aan de macht komt.

Het Wachttorengenootschap impliceert dat iedereen in de wereld al onder dwang is gezet om het beeld te aanbidden op straffe van de dood. Waar is nou het bewijs voor deze stelling dan? Het Wachttorengenootschap gaat nauwelijks in op de aanhangende gevolgen van hun interpretatie, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag hoe het dan kan dat degenen die het merkteken niet zouden hebben ontvangen, al die tijd nog steeds kunnen kopen en verkopen.

Sommige Jehovah’s Getuigen zouden deze vragen kunnen afdoen als irrelevant. Echter, wat nou indien het Wachttorengenootschap er fundamenteel naast zit? Wat nou indien het beest op dit moment nog helemaal niet is gedood en nieuw leven is ingeblazen? Wie zou immers op basis van de geschiedschrijving kunnen onderbouwen hoe het Anglo-Amerikaanse duo zo goed als dood zouden zijn geweest als gevolg van hun overwinning op Duitsland in de Eerste Wereldoorlog?

Wat nou als het scharlakenrode beest nog steeds niet uit de afgrond is opgestegen? Wat nou indien de achtste koning op dit moment nog steeds niet aan de macht is gekomen? Wat nou wanneer blijkt dat de gehele mensheid nog steeds niet onder dwang is gesteld om het sprekende beeld van het beest te aanbidden? Welke gevolgen zal het voor u en uw geliefden hebben wanneer er in de toekomst een tirannieke wereldregering zal worden opgericht? Verkeert u ook in de waanvoorstelling dat u hier helemaal geen last van zult ondervinden? Wat nou zodra het ogenschijnlijk welwillende lam-achtige beest in de toekomst zal beginnen te spreken als een draak? – terwijl deze bevelen uitvaardigt die bedoeld zijn om ons geloof te compromitteren? Wat nou indien het uur der beproeving nou niet in het jaar 1914 zou zijn begonnen, zoals het Wachttorengenootschap wel beweert? Wat nou indien het oordeel over het huis van God nog niet zou hebben plaatsgevonden in het jaar 1918, zoals het Wachttorengenootschap dit wel leert?

HIJ VERZET ZICH EN VERHEFT ZICH

Wat nou wanneer blijkt dat het Wachttorengenootschap zich tegen Christus verzet? Onmogelijk, zegt u? Denk hier nog eens een keertje goed over na. Het Besturende Lichaam heeft zich al verzet tegen Jezus door Jehovah’s Getuigen te bevelen om thuis te blijven.

Houd in gedachten dat de werking van Satan wordt gekanaliseerd door een mens van wetteloosheid. En wie is deze mens van wetteloosheid dan precies? Het Wachttorengenootschap beweert dat dit de geestelijkheid van de heidense christenheid is. Laat dit nog eens goed tot u doordringen. Lees vervolgens eens de context. Paulus had geschreven over de parousia en ‘onze hereniging met hem’.

Vervolgens waarschuwde de apostel de broeders om hun denken niet te vlug in de war te laten brengen of in paniek te raken door mondelinge of geschreven berichten en aankondigingen die worden uitgevaardigd alsof ze met apostolische autoriteit worden verstrekt, waarin wordt verklaard dat de aanwezigheid van Christus al zou zijn begonnen en dat de dag van de Heer al zou zijn aangebroken. Is het Wachttorengenootschap dan niet de enige bron die deze aankondigingen heeft uitgevaardigd? Aankondigingen die verkondigen dat het Koninkrijk van God op dit moment al aan de macht is gekomen en dat er eveneens een onzichtbare aanwezigheid van Christus zou hebben plaatsgevonden?

Paulus zei verder: Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging. Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. Herinneren jullie je niet dat ik die dingen steeds zei toen ik nog bij jullie was? (2 Thessalonicenzen 2:3-5)

Want voordat die dag komt “. Welke dag? Wie komt er op die dag? In één woord: Jezus. De aanwezigheid en manifestatie van Christus zal niet eerder beginnen tenzij eerst nog de afvalligheid komt. Met andere woorden, de afvalligheid zal onmiddellijk voorafgaan aan de plotselinge en onverwachte komst van Jezus Christus.

Houd in gedachten dat Salomo wijs en beleidvol was. Echter bleef hij niet naar God luisteren. Hij werd vervolgens afvallig en misleidde de hele natie. Judas, de persoon waar Jezus naar verwees als “de zoon der vernietiging”, zat samen met Jezus en de andere apostelen aan dezelfde paschatafel. En de 11 apostelen waren zich eveneens niet bewust van het moment waarop Satan bezit nam van Judas en vervolgens Jezus verraadde.

Volgens het Wachttorengenootschap vond de geloofsafval die eerst moet komen voor het eerst plaats, 1700 jaar geleden. Echter is het een feit dat er in die periode geen enkele kerk in de hele christenheid was, die ooit de aanwezigheid van Christus heeft verkondigd. Alleen de Wachttoren-organisatie heeft dit gedaan.

De bedrieglijke invloed is bijzonder krachtig en effectief. Aangezien Jehovah’s Getuigen ten onrechte aannemen dat Jezus al lang geleden zou zijn begonnen met regeren, kan er volgens hen ook onmogelijk een geloofsafval plaatsvinden onder Jehovah’s gelouterde volk. Ondertussen heeft het Besturende Lichaam zichzelf verheven boven elke god en boven elk voorwerp van aanbidding – met inbegrip van de eniggeboren god, Jezus, door zich openlijk tegen Jezus Christus te verzetten.

Nu het begin van het jaar 2021 is aangebroken, zijn de Verenigde Staten meer dan ooit verwikkeld in een existentiële crisis. Globalisme en populisme staan lijnrecht tegenover elkaar aan het begin van een gevecht tot de dood. Er kan er maar één overleven.

De globalisten die onder leiding staan van de Kroon en de City of London zijn voornemens om de Verenigde Staten als republiek volledig te elimineren. Als dat voornemen realiteit zal worden, dan is er voor niemand meer enige soort van juridische bescherming. Als de centrale banken een snelle ineenstorting van het monetaire en financiële systeem coördineren – wat ruimschoots binnen hun macht ligt – dan zou er een nieuw systeem kunnen worden opgelegd dat vereist dat alle burgers van de wereld een soort van trouw moeten zweren aan deze nieuwe wereldregering die zij van plan zijn om te installeren. De achtste koning van Openbaring.

Zoals het er nu uitziet, zijn de Verenigde Naties op dit moment nog een papieren tijger. Echter beschikt de VN wel al over de benodigde bureaucratische infrastructuur. Zodra de macht van alle soevereine natiestaten zal worden overgedragen aan de VN, dan kan het ook echt beginnen te functioneren als een wereldregering.

Google zal binnenkort een supercomputer (quantum computer) operationeel hebben die zo krachtig is dat deze alles kan ontsleutelen (decrypten), inclusief elke bankrekening, cryptovaluta, militaire communicatie – werkelijk alles! China is ook druk bezig om voor zichzelf een positie te bemachtigen in deze race voor kwantumoverheersing. Met dit quantum-wapen en de macht die dit geeft, zou een enkele regering overal bij kunnen komen en zou deze alles kunnen controleren en iedereen kunnen volgen. Met quantum computing kan een cryptocurrency worden gecreëerd en gecontroleerd door een enkele superbank. Op dat moment zal het pas echt mogelijk gaan worden dat degenen die hun trouw niet zweren aan het beest niets kunnen kopen of verkopen, zoals in Openbaring werd voorzegd. Degenen die weigeren hun trouw te zweren kunnen vervolgens zeer eenvoudig worden geïdentificeerd, worden opgespoord en worden geëlimineerd.

Snapt u nu waarom ik de kwestie over de dood en de opstanding van het wilde beest hier aankaart? Satan heeft veel meer invloed dan u denkt. En het Wachttorengenootschap heeft geen flauw idee wat er zit aan te komen.