Dagtekst maandag 19 april

Ik zal je het oordeel laten zien over de grote hoer. — Openb. 17:1.

Babylon de Grote, het wereldrijk van valse religie, heeft veel schande over Gods naam gebracht. Ze heeft leugens over God onderwezen. Ze heeft geestelijke prostitutie bedreven door bondgenootschappen met de regeerders van de aarde aan te gaan. Ze heeft haar macht en invloed gebruikt om haar kudden uit te buiten. En ze heeft veel bloed vergoten, waaronder het bloed van Gods aanbidders (Openb. 18:24; 19:2). Jehovah zal ‘de grote hoer’ vernietigen door middel van ‘de tien hoorns’ van ‘een scharlakenrood wild beest’. Dat figuurlijke wilde beest is een afbeelding van de Verenigde Naties. De tien hoorns zijn een afbeelding van de huidige politieke machten die hun steun aan die organisatie geven. Als het Gods tijd is, zullen die politieke machten zich tegen het  symbolische Babylon keren. Ze ‘zullen haar verwoesten en naakt maken’ door haar rijkdom te plunderen en haar slechtheid te onthullen (Openb. 17:3, 16). Die snelle vernietiging — als het ware  op één dag — zal een schok zijn voor degenen die haar hun steun gaven. Ze heeft tenslotte altijd opgeschept: ‘Ik zal nooit rouw kennen’ (Openb. 18:7, 8). w19.09 10 ˚10-11

Ik vraag me af waar ik nu eens zou moeten beginnen… Enerzijds heeft het Wachttorengenootschap in ieder geval nog een beetje aangetoond dat ze over enig inzicht beschikken met betrekking tot de profetische mysteries, en in het bijzonder door Babylon de Grote te identificeren als het wereldrijk van valse religie. Het klopt inderdaad dat Alexander Hislop, lang voordat het Wachttorengenootschap ermee aan de haal ging, in zijn baanbrekende boek, ‘The Two Babylons’, in opmerkelijke details uiteenzette hoe het oude Babel ervoor had gezorgd dat valse religie werd voortgebracht in de vorm van Nimrod-verheerlijking, welke in de daaropvolgende eeuwen uitgroeide tot de religies die we vandaag de dag kennen, en dan met name de katholieke kerk.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de Verenigde Naties het middel zijn dat God zal gebruiken om alle demonische religies te elimineren. Daarnaast zal het ook een grote schok zijn voor de hele wereld zodra men zal zien dat God de grote hoer zal gaan oordelen. Tot op deze hoogte is dit allemaal waar. Echter bestaan er wel een aantal problemen omtrent de interpretatie van het Wachttorengenootschap.

Ten eerste heeft Babylon de Grote geen smaad aangebracht op Gods naam. Enkel en alleen de Wachttoren-organisatie heeft zich hieraan schuldig gemaakt. Daar blijft het niet alleen bij. Het Wachttorengenootschap heeft leugens over God onderwezen. Het Wachttorengenootschap maakt zich schuldig aan het vereeuwigen van een van de grootste hoaxes ooit, namelijk de leugen dat Christus al op dit moment zou zijn teruggekeerd. Bovendien hebben de leiders van Jehovah’s Getuigen daarnaast ook nog eens gehoereerd met de organisatie die ze zelf hebben geïdentificeerd als het scharlakenrode beest dat Babylon de Grote zal vernietigen. Het Wachttorengenootschap heeft zijn macht en invloed gebruikt om de kudde uit te buiten – door ze te gebruiken als gratis arbeidskrachten om door middel daarvan grootse, paleisachtige hoofdkantoren en Koninkrijkszalen te bouwen, waarvan er inmiddels honderden voor grof geld op de onroerendgoedmarkt werden gedumpt. Ten slotte heeft het Wachttorengenootschap er ook nog eens voor gezorgd dat er velen tot struikelen werden gebracht. Dit alles heeft erin geresulteerd dat de leiders van Jehovah’s Getuigen in de ogen van Jehovah God bloedschuld op zich hebben.

Waar het samengevat allemaal op neerkomt, is dat de mannen die het Wachttorengenootschap leiden, zichzelf schuldig hebben gemaakt aan hetzelfde kwaad waarvoor zij de geestelijken van de christenheid al die tijd hebben veroordeeld. Met het voorgaande in onze gedachten zouden we nu wellicht beter kunnen begrijpen wat Jehovah in de profetie van Ezechiël bedoelde te zeggen: Ik zal hen behandelen naar hun daden en ik zal hen oordelen zoals zij hebben geoordeeld. Ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben. (Ezechiël 7:27)

Zal God zulke grove zondigheid en huichelarij van degenen die zijn naam dragen dan maar door de vingers zien? God geeft namelijk het antwoord op deze vraag in het boek Jeremia: En je moet tegen ze zeggen: “Dit zegt Jehovah van de legermachten, de God van Israël: ‘Drink, word dronken, braak, val en sta niet meer op. Want ik stuur een zwaard op jullie af.” En als ze de beker in je hand niet willen drinken, moet je tegen ze zeggen: “Dit zegt Jehovah van de legermachten: ‘Jullie moeten hem drinken! Want luister! Als ik als eerste ellende breng over de stad die mijn naam draagt, zouden jullie dan ongestraft moeten blijven?” “Jullie zullen niet ongestraft blijven, want ik roep een zwaard op tegen alle bewoners van de aarde”, verklaart Jehovah van de legermachten.” (Jeremia 25: 27-29)

Jeruzalem was ooit de stad waar Jehovah zijn naam liet wonen. Het staat buiten kijf dat het Wachttorengenootschap tegenwoordig ook Gods naam in honderden verschillende talen draagt.

De zieners van Bethel hebben een aantal extreem belangrijke details over het hoofd gezien. De huidige Verenigde Naties zou op geen enkele manier de liquidatie van alle religies kunnen bewerkstelligen. Dat komt doordat nationalisme hierbij in de weg staat. Bedenk trouwens ook het feit dat Babylon zichzelf heeft geprostitueerd voor de koningen van de aarde. Wat is haar beloning dan geweest voor het schenken van heiligheid en legitimiteit aan de politieke heersers? De koningen beschermen en bevorderen namelijk hun geliefde religies. Simpel gezegd: het is voor een papieren tijgerorganisatie als de VN op dit moment politiek onhaalbaar om alle religie te elimineren. Maar God zal het in de harten leggen, zullen Jehovah’s Getuigen dan antwoorden. Ja, dat klopt inderdaad. Maar het hebben van de wil vereist ook de weg. Wat zou er dan moeten gaan gebeuren? Voordat de Verenigde Naties de macht kunnen verwerven om Gods wil te volbrengen, moet er eerst een einde worden gemaakt aan het soevereine natiestaatsysteem. Dat is ook wat er in Openbaring wordt gesymboliseerd zodra de schijnbaar dodelijke wond wordt aangebracht tegen de kop van het beest.

Het natiestaatsysteem is overigens niet zo oud als u wellicht zou denken. Ja, afzonderlijke natiën bestaan al een paar duizend jaar, maar het zogenaamde natiestaatsysteem is echter pas een paar honderd jaar geleden ontstaan. In het bijzonder pas toen het Verdrag van Westfalen uit het jaar 1648, natiën begon te erkennen als de ultieme soevereine entiteit, en dus geen pausen, geen rijken en ook geen feodale Lords.

De politieke trend van de afgelopen decennia was de afbraak van het natiestaatsysteem, zoals we hebben kunnen zien bij de Europese Unie, waarbij in wezen de nationale soevereiniteit van individuele lidstaten systematisch werd afgeschaft.

Wanneer we leren begrijpen dat de centrale banken slechts particuliere instellingen zijn, waaronder de Federal Reserve Bank van de Verenigde Staten; waarbij we zien dat dergelijke instellingen druk bezig zijn om de wereld te overspoelen met gedrukt geld dat proportioneel in waarde afneemt, terwijl de schuld van landen tegelijkertijd fors toeneemt, zou het onderhand wel duidelijk moeten worden dat de centrale banken Trojaanse paarden zijn die bedoeld zijn om de ineenstorting van natiën te bewerkstelligen, en dan met name de grootste natie, Amerika. De failliete natiën zullen dan onder curatele worden gesteld en ondergeschikt worden gemaakt aan een centrale bank en aan een wereldregering. Dat komt omdat in een wereld die wordt geregeerd door Satan, al het geld nep is, maar de schuld zo echt is als het maar zijn kan.

Aangezien de bureaucratische infrastructuur al reeds aanwezig is, lijkt het zeer waarschijnlijk dat de Verenigde Naties de soevereiniteit van alle natiën naar zichzelf zal toetrekken. Dan, en alleen maar dan zal in de nasleep van een kolossale wereldwijde ineenstorting de Verenigde Naties eindelijk de macht bezitten waarmee het in staat zal blijken te zijn om de woorden van God te vervullen.

We zouden onszelf niet moeten wijsmaken dat het systeem zomaar uit het niets in elkaar zal storten. Een grote oorlog dreigt aan de horizon – een oorlog die volgens het Wachttorengenootschap absoluut niet zou kunnen plaatsvinden. Het uitbreken van een enorme wereldwijde oorlog zal namelijk een teken zijn dat bevestigt dat Christus vanaf dat moment zal zijn begonnen met regeren en dat Satan in al zijn grote woede is neergedaald naar de aarde. Stelt u zich toch de totale verbijstering eens voor die hen zal overvallen die zo ontzettend zeker zijn over zichzelf en hun veronderstelde rechtvaardige positie in het aangezicht van Jehovah God!