Dagtekst maandag 21 september

Voor Jehovah, je God, moet je ontzag hebben. Hem moet je dienen, aan hem moet je je vasthouden. — Deut. 10:20.

Kaïn, Salomo en de Israëlieten bij de berg Sinaï hadden iets gemeen. Ze kregen allemaal de kans  berouw te hebben en zich om te keren’ (Hand. 3:19). Het is duidelijk dat Jehovah iemand die een  misstap doet niet snel laat vallen. Jehovah vergaf Aäron. In deze tijd kan hij waarschuwingen geven via een Bijbelverslag, Bijbelse publicaties of vriendelijke raad van een broeder of zuster. Als we waarschuwingen ter harte nemen, zijn we verzekerd van Jehovah’s barmhartigheid. Jehovah’s onverdiende goedheid heeft een doel (2 Kor. 6:1). We krijgen daardoor de gelegenheid ‘goddeloosheid en wereldse verlangens af te wijzen’ (Tit. 2:11-14). Zolang we in deze wereld leven, zullen we te maken krijgen met situaties die onze volledige toewijding aan Jehovah op de proef stellen. Wees dus altijd vastbesloten om resoluut zijn kant te kiezen. w18.07 21 ˚20, 21

Het is niet verrassend om te moeten constateren dat het Wachttorengenootschap een heel belangrijk detail ontwijkt. Ik doel hier op het punt dat Jehovah God de leiders van zijn volk beschouwt als degenen die een grotere verantwoordelijkheid dragen en van hen zal dus ook vanzelfsprekend meer verantwoording worden geëist. Jezus was hier heel duidelijk over toen hij sprak over de getrouwe slaaf: “Als er veel aan iemand wordt gegeven, zal er veel van hem worden geëist, en als er veel aan iemand wordt toevertrouwd, zal er meer dan gebruikelijk van hem worden geëist.(Lukas 12: 48b)

Vanwege de ongehoorzaamheid van de koningen, priesters en profeten uit de oudheid strafte God de natie als geheel. Door Salomo ’s afvalligheid verdeelde Jehovah bijvoorbeeld Israël in het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Er heerste een voortdurende strijd en oorlog tussen de twee totdat Israël door Assyrië werd weggevaagd.

Jeremia waarschuwde de Joden jarenlang. Helaas wilden ze niet luisteren. Jeremia stuurde zelfs een brief naar koning Jojakim die aan hem werd voorgelezen. De koning raakte door deze brief zo geïrriteerd dat hij de boekrol in stukken sneed en wat ervan overbleef gooide hij in het vuur. Jehovah legde aan Jeremia uit wat de bron van het probleem was. “Daarom zegt Jehovah van de legermachten tegen de profeten: ‘Ik laat ze alsem eten en ik laat ze giftig water drinken. Want door de profeten van Jeruzalem heeft afvalligheid zich over het hele land verspreid. (Jeremia 23:15)

Het Wachttorengenootschap beweert een profeet te zijn – althans, een soort profeet zoals die uit de oudheid. Ze beweren dat ze de enige ware uitleggers van Bijbelse profetie te zijn. Als het aardse mondstuk van Jehovah’s gezaghebbende stem beweert het Wachttorengenootschap dat Jezus in 1914 de wereld begon te regeren. Ze beweren dat vrijwel alle eindtijd-profetieën reeds in vervulling zijn gegaan – op enkele kleine details na. In wezen is de boodschap van het Wachttorengenootschap dat Jehovah hen zijn onvoorwaardelijke goedkeuring al lang geleden heeft geschonken. Het enige dat nog is overgebleven op de profetische agenda van het Wachttorengenootschap is dat God volgens hen alleen nog maar de wereld gaat vernietigen waarna Hij de deuren naar het paradijs zal openen. Hoe ontzettend passend en actueel zijn Jehovah’s woorden toch voor alle Jehovah’s Getuigen in deze tijd: “Dit zegt Jehovah van de legermachten: ‘Luister niet naar de woorden van de profeten die tot jullie profeteren. Ze misleiden jullie. Het visioen dat ze vertellen komt uit hun eigen hart, het komt niet uit de mond van Jehovah.” (Jeremia 23:16)

De apostel Paulus schreef een brief aan de Thessalonicenzen en waarschuwde hen om hun denken niet te vlug in de war te laten brengen en om niet in paniek te raken door uitspraken waarvan het lijkt alsof ze geïnspireerd zouden zijn waarin wordt verklaard dat de aanwezigheid van Christus reeds is begonnen. De apostel onderbouwde dit verder door uit te leggen dat dit te maken heeft met een bedrieglijke invloed die Jehovah God zou toestaan. Een bedrieglijke invloed die bedoeld is voor degenen die de waarheid kennen zodat hun liefde voor de waarheid kan worden beproefd. Paulus legde uit dat het een werking van Satan is die gebruik maakt van allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen en wonderen die Satan zal gebruiken om deze bedrieglijke invloed te bekrachtigen.

Deze bedrieglijke misleidende invloed is bijzonder krachtig en moet zeker niet worden onderschat. Er bestaat geen enkele twijfel over dat dit ook zo is. In september van dit jaar is het precies 18 jaar geleden dat de website “e-Watchman” online is gekomen. Het voornaamste doel ervan is al die tijd geweest om deze voortdurende werking van Satan te onthullen. Helaas moeten we na al die tijd de conclusie trekken dat deze jarenlange inspanning nauwelijks invloed heeft gehad op De Wachttoren-organisatie. Sterker nog, het Wachttorengenootschap heeft zich alleen nog maar meer vastgeklampt aan de bedrieglijke 1914 misleiding door zich in allerlei vreemde bochten te wringen.

Natuurlijk beweer ik niet dat ik zelf een profeet ben. Ik heb daarentegen echter wel opzettelijk geprobeerd om de rol van profeet op me te nemen in de relatieve positie tot het Wachttorengenootschap, waarvan ik overtuigd ben dat het Jehovah’s aardse organisatie is – zoals Jehovah’s Getuigen dit ook geloven. U kunt met zekerheid van mij aannemen dat indien ik er niet volledig van overtuigd zou zijn geweest dat Jehovah’s Getuigen onder leiding van Christus stonden ten aanzien van de uitvoering van zijn gebod om het goede nieuws wereldwijd te prediken, dat ik dan niet gedurende al die jaren mijn hele hebben en houwen zou hebben opgeofferd door mijn hele leven te weiden aan dit enorme project.

Juda was echter ook Jehovah’s aardse bezit. God vernietigde de machtige Assyrische moloch toen ze Juda binnenvielen en toen ze dreigden om Jeruzalem te vernietigen. Dat heeft destijds ook ongetwijfeld bijgedragen aan het valse gevoel van veiligheid bij de Joden. De schitterende tempel in Jeruzalem – waar de Levitische priesters heilige dienst verrichtten. Het was de plaats waar God zijn naam liet wonen. Wanneer we ons bewust zijn van dit feit, zou het voor iedereen (behalve dan voor de meest ijverige haters van de waarheid) duidelijk moeten zijn dat de Wachttoren-organisatie zich in een soortgelijke positie bevindt. De positie waarbij het fungeert als de aardse hoofdstad van Jehovah’s moderne christelijke organisatie die zijn heilige naam draagt. Het Besturende Lichaam bestaat uit gezalfde mannen die deel uitmaken van een koninklijk priesterschap dat verplicht is om in alle landen de hoogheid te verkondigen van Degene die hen uit de duisternis heeft geroepen.

De vraag blijft echter wel staan: Zijn ze trouw aan Degene die hen heeft geroepen? Of zoals Jezus het verwoordde: Wie is echt de getrouwe en beleidvolle beheerder, die door de meester over zijn bedienden zal worden aangesteld om hun steeds op het juiste moment het voedsel te geven dat ze nodig hebben? Gelukkig is die slaaf als hij daarmee bezig is wanneer zijn meester komt! Ik zeg jullie de waarheid: hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar stel dat die slaaf bij zichzelf zegt: “Mijn meester komt voorlopig niet”, en hij begint de andere bedienden te slaan, gaat eten en drinken en wordt dronken. Dan komt de meester van die slaaf op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, en hij zal hem heel zwaar straffen en hem hetzelfde lot laten ondergaan als degenen die ontrouw zijn. Dan zal de slaaf die de wil van zijn meester heeft begrepen, maar geen voorbereidingen heeft getroffen of niet heeft gedaan wat de meester vroeg, veel slagen krijgen. Maar degene die de wil niet heeft begrepen en dingen heeft gedaan die slagen verdienen, zal weinig slagen krijgen. Als er veel aan iemand wordt gegeven, zal er veel van hem worden geëist, en als er veel aan iemand wordt toevertrouwd, zal er meer dan gebruikelijk van hem worden geëist.” (Lukas 12: 42-48)

Als onderdeel van de bedrieglijke invloed waarover in 2 Thessalonicenzen 2 werd gesproken beweerde het Wachttorengenootschap dat Christus al in 1919 zijn goedgekeurde slaaf over al zijn bezittingen had aangesteld. Pas in het jaar 2013 verschoof het Wachttorengenootschap de tweede aanstelling/afspraak ineens naar een toekomstig moment. Misschien had e-Watchman daar iets mee te maken. Ik zou het niet weten. Maar wat ik wel weet is dat het een vorm is van bedriegerij. De slaven zullen worden geoordeeld zodra Christus komt als een dief in de nacht. Met andere woorden verkondigt het Wachttorengenootschap dus dat de Tweede Komst van Christus zou hebben plaatsgevonden in het jaar 1914. Het moge duidelijk zijn dat het schijnbare oponthoud van Christus de invloed van een slechte slaaf heeft blootgelegd.

Overigens werd koning Jojakim gedwongen om een eerbetoon te betalen aan de farao van Egypte. Zelfs onder dreiging van een invasie en het feit dat Babylon op dat moment al de dominante macht begon te worden, begon Jojakim toch aan een grootschalig bouwproject om een paleis te bouwen. En omdat destijds de middelen erg schaars waren vanwege de door Egypte opgelegde financiële sanctie, bedroog koning Jojakim zijn arbeiders. Dat vormde ook de reden waarom Jeremia ertoe werd geïnspireerd om de volgende aanklacht op te tekenen: Wee degene die zijn huis bouwt zonder rechtvaardigheid en zijn bovenvertrekken zonder gerechtigheid, die zijn medemens voor niets voor hem laat werken en weigert zijn loon uit te betalen, en die zegt: “Ik zal een ruim huis voor mezelf bouwen met grote bovenvertrekken. Ik zal er vensters in maken en het bekleden met cederhout en verven met vermiljoen.” Zul jij blijven regeren omdat je anderen overtreft in je gebruik van cederhout? Je vader had ook te eten en te drinken maar hij kwam op voor recht en rechtvaardigheid en het ging goed met hem. Hij verdedigde de zaak van de hulpeloze en de arme en daardoor ging het goed. “Is dat niet wat het betekent mij te kennen?”, verklaart Jehovah. “Maar jouw ogen en hart zijn alleen maar gericht op je oneerlijke winst, op onschuldig bloed vergieten en op bedriegen en afpersen.” (Jeremia 22: 13-17)

In mijn vergelijkbare rol als die van Jeremia heb ik talloze Koninkrijks-nieuwsbrieven gepubliceerd en heb ik exemplaren van het boek “Jehovah zelf is koning geworden” naar het leiderschap van Jehovah’s Getuigen gestuurd. Ik maak me overigens geen illusie dat ze hoogstwaarschijnlijk al deze boeken en brieven hebben verscheurd of weggegooid, alsof ze deze in stukken hebben gesneden en in het vuur hebben geworpen.

Echter stond ik versteld toen mij het meest recente bewijs onder ogen kwam, ten aanzien van het bedrog en de afpersing waaraan het Wachttorengenootschap zich schuldig maakt. Ik had dit niet zien aankomen. Timothy, de persoon die al jarenlang mijn website beheerde en mij al die tijd heeft bijgestaan, stuurde me gisteren een e-mail met als bijlage een spreadsheet (Die u onderaan dit artikel zelf ook kunt downloaden) In deze spreadsheet ziet u een lijst met daarin alle relevante informatie omtrent de verkoop van bijna 1000 koninkrijkszalen over de hele wereld die reeds zijn verkocht of die momenteel leeg staan en op de onroerendgoedmarkt te koop worden aangeboden. Aangezien de meeste koninkrijkszalen meerdere gemeenten herbergen, moeten we dus concluderen dat we het hier waarschijnlijk hebben over 2.000 of misschien zelfs 3.000 gemeenten van Jehovah’s Getuigen waarbij hun koninkrijkszalen zijn onteigend. Deze zalen werden veelal gebouwd en gefinancierd door de Jehovah’s Getuigen zelf en deze koninkrijkszalen werden stuk voor stuk plechtig opgedragen aan Jehovah.

En net zoals de slechte koning Jojakim heeft het Besturende Lichaam de gratis arbeid gebruikt om voor zichzelf een groot paleis te bouwen, afgewerkt met fijn graniet dat speciaal uit China werd geïmporteerd. Alleen het beste is goed genoeg voor de koningen en vorsten van Bethel, zelfs wanneer dit zou betekenen dat ze daarvoor de Jehovah’s Getuigen moeten oplichten door hun gebedshuizen in de verkoop te gooien en door hen meer geld afhandig te maken.

Laat ik eens een vraag stellen aan de leiders van Jehovah’s Getuigen waar ze over zouden kunnen nadenken: Maar wie hoort bij de vertrouwelingen van Jehovah en krijgt zijn woord te zien en te horen? Wie heeft aandacht gehad voor zijn woord en ernaar geluisterd? (Jeremia 23:18)

Het Wachttorengenootschap is een afspiegeling van de woorden van de valse profeten van Jeruzalem; Door Jehovah’s Getuigen ervan te verzekeren dat er vrede is en dat er geen rampspoed over hen zal komen. Daarnaast vermoorden zij juridisch gezien iedere Jehovah’s Getuige die het aandurft om openlijk te klagen, daarom is dit ook hetgeen wat Jehovah tegen hen zegt:

“Kijk, de storm van Jehovah zal vol woede losbarsten. Als een wervelstorm zal hij op het hoofd van slechte mensen neerkomen. De woede van Jehovah zal zich niet afwenden, tot hij heeft uitgevoerd en gerealiseerd wat hij zich in zijn hart had voorgenomen. Aan het einde van de dagen zullen jullie dat goed begrijpen.” (Jeremia 23:19-20)

Indien dit het laatste deel der dagen is, zoals het Wachttorengenootschap ook al meer dan een eeuw verkondigt, waar blijft dan de wervelstorm van Jehovah? Het moge duidelijk zijn dat ze hier helemaal niets van begrijpen. Gelukkig zullen ze dat echter binnenkort wel gaan begrijpen.

Overzicht van het onroerend goed (koninkrijkszalen) van de Wachttoren-organisatie dat zij in de verkoop hebben gezet. (het betreft geverifieerde informatie) U kunt het overzicht HIER downloaden.