Dagtekst zondag 23 juni 2024

Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten waar de gevangenen van de koning vastzaten. — Gen. 39:20.

De Bijbel laat zien dat een tijdlang Jozefs voeten met ketens geboeid waren en zijn hals in ijzer was geklonken (Ps. 105:17, 18). Jozefs situatie werd alleen maar erger. Alweer een drastische verandering: van vertrouwde slaaf tot onbelangrijke gevangene! Heb je weleens in een moeilijke situatie gezeten die ondanks je vurige gebeden alleen maar erger werd? Dat kan gebeuren. Jehovah beschermt ons niet tegen beproevingen in een wereld die door Satan wordt geregeerd (1 Joh. 5:19). Maar van één ding kun je zeker zijn: Jehovah weet precies wat je doormaakt en hij geeft om je (Matth. 10:29-31; 1 Petr. 5:6, 7). Bovendien heeft hij beloofd: ‘Ik zal je nooit in de steek laten en ik zal je nooit verlaten’ (Hebr. 13:5). Jehovah kan je helpen om vol te houden, zelfs als je situatie hopeloos lijkt. w23.01 15-16 ¶7-8

Wanneer God ergens bij betrokken is, kunnen kleine, ogenschijnlijk obscure gebeurtenissen een enorme impact hebben en zelfs de loop van de hele geschiedenis veranderen. Dat was ook absoluut het geval bij Jozef. Jehovah had Abraham, de overgrootvader van Jozef, uitgekozen. Hij openbaarde zichzelf aan Isaac en aan zijn zoon Jacob, wiens naam God op een later moment veranderde in Israël. Jakob had twaalf zonen. Voordat God tussenbeide kwam waren zij slechts obscure herders waar nog nooit iemand van gehoord had. Vanwege een reeks dromen die God aan Jozef gaf, werden zijn oudere broers woedend, waarna ze hem als slaaf verkochten aan een rondreizende karavaan. Jozef werd daarna gekocht door een rijke Egyptenaar en hij werd een vertrouwde huisbediende, tenminste totdat de vrouw van zijn meester hem op immorele wijze probeerde te verleiden. Omdat Jozef haar avances afwees, belandde hij uiteindelijk in de gevangenis. Na een paar jaar in de gevangenis te hebben gezeten, kwam Jehovah opnieuw tussenbeide met een reeks dromen die Jozef vervolgens interpreteerde. De dromen van Farao waren zo diepgaand en ze hadden hem zo ontzettend verontrust, dat hij er daardoor van overtuigd was dat Jozefs interpretatie waar was. En dus verhief de Farao Jozef vanuit de gevangenis en benoemde hij hem tot zijn eerste minister. En toen zagen we dus dat God een doodgewone nederige herdersjongen had uitgekozen die ook nog eens een veroordeelde gevangene was, en God zorgde er uiteindelijk voor dat deze man de leiding kreeg over de grootste natie op aarde in die tijd.

Aanvankelijk bloeide de clan van Jacob in Egypte, maar uiteindelijk werden ze tot slaaf gemaakt. En dat vormde de weg voor goddelijke interventie op een schaal die moeilijk voor te stellen is, ook al hebben we er een verslag van. Jehovah nam het op tegen de valse goden van Egypte en Hij verslond ze stuk voor stuk, net zolang totdat Farao uiteindelijk overbleef waarop Jehovah hem in de val liet lokken toen Hij de wateren van de Rode Zee had gescheiden. Ongeveer veertig jaar later, toen de bevrijde Israëlieten het Beloofde Land binnentrokken, vertelde Rachab, de Kanaänitische vrouw, aan de twee Hebreeuwse verspieders dat ze hadden gehoord wat Jehovah God veertig jaar eerder met Egypte had gedaan.

Het is inmiddels alweer erg lang geleden dat God voor de laatste keer zoiets dramatisch heeft gedaan. Maar dat zal binnenkort echter gaan veranderen. We moeten daarom ook zeker niet veronderstellen dat de komst van de Mensenzoon een saaie onopgemerkte gebeurtenis zal zijn, zoals de 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap ons wil doen laten geloven.

Alle mensen op aarde stellen helemaal niets voor vergeleken met God. Om ons een idee te geven van onze nietigheid vergelijkt God de mensheid met sprinkhanen. Het getuigt van een buitengewone daad van nederigheid en genade van Gods kant om überhaupt zelfs maar contact te hebben met onvolmaakte mensen. Maar in al zijn grootsheid heeft Jehovah er behagen in geschapen om sommige mensen zelfs tot zijn eigen niveau te verheffen door hun alle autoriteit, dezelfde heerlijkheid en macht als Jezus Christus te schenken. Het is Gods voornemen om het Koninkrijk aan zijn uitverkorenen te geven, zelfs wanneer ze nog in het vlees zijn. Dat is ook precies wat er zal gaan gebeuren tijdens de zichtbare parousia (Tweede Komst) van Christus. Maar om hiervoor de weg vrij te maken, moeten allen die tot zijn Koninkrijk zijn geroepen wel eerst van alles worden ontdaan en moeten ze net zoals Jozef eerst worden verpletterd. En het is dan ook geen toeval dat God Jozefs ervaring dupliceerde door middel van Daniël en Esther. Beiden waren namelijk nederige slaven in Babylon en Perzië en Jehovah verhief hen vervolgens tot de troon. Daniël was plaatsvervangend heerser in zowel Babylon als Perzië, en Esther werd koningin van het uitgestrekte Perzische rijk en redde haar volk van een bloedige genocide. God heeft ons in ieder geval zonder enige twijfel voorzien van profetische drama’s met betrekking tot wat er in de laatste dagen zal gaan gebeuren.

Ik geloof dat de laatste dagen nu toch echt op het punt staan ​​om te beginnen en dat de wereld op korte termijn in een complete oorlog en chaos zal worden gestort. Hier in de Verenigde Staten gaan er berichten rond dat de regering in alle vijftig staten contracten heeft afgesloten voor de bouw van detentiekampen. Ogenschijnlijk zijn die kampen bedoeld voor illegale vreemdelingen en ongetwijfeld ook voor patriotten die onvermijdelijk zullen proberen om hun land te redden van de tirannen die de macht hebben gegrepen. Maar ik twijfel er ook niet aan dat die kampen uiteindelijk voor ons bedoeld zijn. Dit moet echter zo geschieden om zodoende de weg vrij te maken voor de intrede van Christus in deze wereld.

Zoals de meesten van jullie reeds weten heb ik het profetische Egypte uit de Bijbel geïdentificeerd als zijnde een voorafschaduwing van de grootste natie van dit moment: de Verenigde Staten van Amerika. Het 19de hoofdstuk van Jesaja voorzegt de ineenstorting van Egypte, toen Jehovah op een snelle wolk het land binnen kwam rijden. En inderdaad, er wordt ook een burgeroorlog voorzegd, “Egyptenaren tegen Egyptenaren.” Er is dan ook niet veel verbeeldingskracht voor nodig om uzelf een ​​burgeroorlog in Amerika voor te stellen. Met betrekking tot de intrede van Jehovah in onze wereldse aangelegenheden zeggen de verzen 19-20: Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor Jehovah zijn, en bij de grens een zuil voor Jehovah. Het zal in Egypte een teken en een getuige zijn voor Jehovah van de legermachten. Want ze zullen tot Jehovah roepen vanwege de onderdrukkers, en hij zal ze een redder sturen, een groot redder, die ze zal bevrijden.(Jesaja 19:19-20)

God strafte de Joden omdat ze een politiek bondgenootschap met Egypte zochten in plaats van dat ze Jehovah God om hulp vroegen. God stuurde zeker geen redder naar Egypte – integendeel. De profetie spreekt hier in werkelijkheid namelijk over Jezus Christus. Hij is de grote verlosser die Jehovah naar het moderne Egypte (Amerika), en dus ook naar de rest van de wereld zal sturen. Maar Jehovah’s aardse organisatie is ​​in Amerika ontstaan en die organisatie heeft daar tot op heden nog steeds haar hoofdkwartier. Tegenstanders noemen Jehovah’s Getuigen zelfs een Amerikaanse sekte. Daar is ook een hele goede reden voor. Amerika is een smeltkroes geweest waar mensen van over de hele wereld naartoe zijn geëmigreerd of wier voorouders slaven waren net zoals Jozef. Het is nu hoog tijd dat Jehovah’s Christus op een snelle wolk Egypte binnen komt rijden.

Uitspraak tegen Egypte:

Kijk! Jehovah rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte.

De waardeloze goden van Egypte zullen voor hem beven

en het hart van Egypte zal verlamd raken van angst.

‘Ik zal Egyptenaren tegen Egyptenaren opzetten

en ze zullen tegen elkaar vechten,

ieder tegen zijn broeder en zijn naaste,

stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk.

Egypte zal radeloos zijn en ik zal zijn plannen in de war sturen.

Ze zullen hulp zoeken bij de waardeloze goden

 en ook bij de bezweerders, de mediums en de waarzeggers.

 Ik zal Egypte in handen geven van een harde meester,

en een wrede koning zal over hen heersen’,

verklaart de ware Heer, Jehovah van de legermachten.

 (Jesaja 19:1-4)