VRAAG:  Wie zijn de vierentwintig oudsten waarover wordt gesproken in het boek Openbaringen?

ANTWOORD: Volgens het Wachttorengenootschap vertegenwoordigen de 24 oudsten de 144.000 als groep.

Ik ben het eens met hun interpretatie.

De eerste vermelding van de 24 oudsten staat in het vierde hoofdstuk van Openbaring. Het onthult dat er 24 oudsten op tronen zitten en gouden kronen op hun hoofd dragen – wat dus overduidelijk symboliseert dat zij koningen zijn. Bovendien bevinden hun tronen zich rondom Jehovah’s troon, wat aangeeft dat hun koningschap nauw verbonden is met Gods koningschap.

In de Bijbel wordt nooit over de engelen gesproken als regerende koningen, en er wordt in de gehele Bijbel ook nergens verwezen naar engelen die op tronen zitten. De apostel Paulus zei echter tegen zijn medegezalfde broeders in de gemeente Korinthe dat indien zij zouden blijven volharden, zij samen als koningen zouden gaan regeren en dan niet enkel over de aarde; Paulus openbaarde dat degenen die in eendracht met Christus naar de hemel zijn geroepen, zelfs engelen zullen oordelen – wat dus betekent dat zij autoriteit over hen zullen hebben.

Alles bij elkaar genomen kunnen de 24 oudsten die op de tronen naast God zitten alleen degenen zijn die als koningen zullen gaan regeren in het gezelschap van Christus.

Bovendien verdeelde koning David de Aäronische priesters in 24 divisies. (zie 1 Kronieken 24) De 24 oudsten tonen blijkbaar aan dat zij eveneens als priesters dienen. Dat is in overeenstemming met wat er in het twintigste hoofdstuk van Openbaring staat geschreven over degenen die de eerste opstanding zullen ervaren. Daar staat: “…maar ze zullen priesters van God en van de Christus zijn en ze zullen de 1000 jaar met hem als koningen regeren. (Openbaring 20:6)

In het Israëlitische systeem stonden de priesters het dichtst bij God. Zij namen ook de leiding in de aanbidding van Jehovah God, en dat is precies wat de 24 oudsten hier dus ook doen. Er zijn verschillende gevallen waarin de 24 oudsten neerbuigen voor God en het Lam. Hier is één voorbeeld: Telkens als de levende wezens lof, eer en dank brengen aan hem die op de troon zit, hij die voor altijd en eeuwig leeft, vallen de 24 oudsten neer voor hem die op de troon zit en aanbidden ze hem die voor altijd en eeuwig leeft. Ze werpen hun kronen voor de troon en zeggen: ‘Jehovah, onze God, u bent het waard de lof en de eer en de kracht te ontvangen, want u hebt alle dingen geschapen en dankzij uw wil zijn ze tot bestaan gekomen en werden ze geschapen.” (Openbaring 4:9-11)

Een van de belangrijkste bezwaren die sommigen opwerpen tegen de 24 oudsten die de 144.000 vertegenwoordigen, is dat de oudsten in het visioen van Openbaring verschijnen vóórdat aan Jezus de boekrol wordt overhandigd om met de openbaring te beginnen, die ook de eerste opstanding zou omvatten. Hoe kunnen de 24 oudsten dus vóór de opstanding al in de hemel zijn?

Welnu, in de eerste plaats schreef Paulus in zijn brief aan de Efeziërs dat gezalfde christenen in hemelse gewesten verblijven, zelfs terwijl zij nog in het vlees zijn, vóórdat zij als koningen in het nieuwe samenstel zullen regeren. In Efeziërs 2:6-7 schreef Paulus: Bovendien heeft hij ons samen met hem opgewekt en een plaats gegeven in de hemelse gewesten in eendracht met Christus Jezus. Zo kan hij in de komende tijdperken laten zien hoe oneindig groot zijn onverdiende goedheid is door ons als volgelingen van Christus Jezus zijn gunst te tonen.

Dit is in harmonie met het openingsvisioen uit Openbaring, waarin zeven gouden lampenstandaarden in de hemel worden geopenbaard — die de zeven gemeenten op aarde symboliseren.

Bovendien opende Paulus zijn brief aan de Efeziërs met de woorden: Hij heeft ons namelijk vóór de grondlegging van de wereld uitgekozen om in eendracht met hem te zijn, zodat we voor hem heilig en zonder smet zouden zijn in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om via Jezus Christus als zijn eigen zonen te worden geadopteerd, want dat was wat hij graag wilde…” (Efeziers 1:4-5)

Paulus zegt hier dus niet dat de personen die geroepen en uiteindelijk uitgekozen zouden worden om met Christus te regeren, ‘voorbestemd’ waren. Hetgeen wat voorbestemd was, was de adoptie van een bepaald aantal zonen. Dus aangezien God wilde dat er 144.000 mensen in eendracht met Christus zouden zijn vanaf de grondlegging van de wereld, en God van mening was dat degenen die in eendracht met Christus waren, in hemelse gewesten plaats zouden nemen, waar zij toegang zouden hebben tot God, en aangezien Gods voornemen ten aanzien van een Koninkrijk 100% zeker zal gaan gebeuren en ook succesvol zal zijn, is het in feite dus eigenlijk net alsof de 24 tronen al op hun plaats staan.