Dagtekst zaterdag 2 december 2023

Alle mensen hebben gezondigd en bereiken niet de glorie van God. — Rom. 3:23.

Paulus had de christenen fanatiek vervolgd. Maar later ging hij beseffen wat hij verkeerd had gedaan en was hij bereid zijn instelling en persoonlijkheid te veranderen (1 Tim. 1:12-16). Met Jehovah’s hulp was Paulus een zorgzame, meelevende en nederige herder geworden. Hij koos ervoor niet stil te staan bij zijn tekortkomingen maar op Jehovah’s vergevingsgezindheid te vertrouwen (Rom. 7:21-25). Hij dacht niet dat hij volmaakt moest zijn. In plaats daarvan werkte hij hard aan zijn christelijke persoonlijkheid en vertrouwde hij er nederig op dat Jehovah hem zou helpen zijn werk te doen (1 Kor. 9:27; Fil. 4:13). Ouderlingen zijn niet aangesteld omdat ze volmaakt zijn. Wat Jehovah van ze verwacht, is dat ze hun fouten toegeven en aan de christelijke persoonlijkheid werken (Ef. 4:23, 24). Gebruik als ouderling Gods Woord om jezelf te onderzoeken en de nodige veranderingen aan te brengen. Dan zal Jehovah je helpen een gelukkige, goede ouderling te zijn (Jak. 1:25). w22.03 29-30 ¶13-15

Bedenk eens wat voor een zegeningen eruit zouden voortvloeien indien het Besturende Lichaam daadwerkelijk de leiding zou nemen en zichzelf tot een voorbeeld zou stellen voor alle ouderlingen en kringopzieners wereldwijd, door openlijk hun eigen fouten te erkennen. Ik ben er zeker van dat in dat geval ook andere hooggeplaatste mannen binnen de organisatie hun individuele fouten en persoonlijke tekortkomingen veel gemakkelijker zouden toegeven. Het is echter de institutie van het Wachttorengenootschap en het Besturende Lichaam die door de Jehovah’s Getuigen als onfeilbaar wordt beschouwd. Maar hoe is dat dan überhaupt mogelijk? Hoe kan een organisatie die wordt geleid door onvolmaakte en feilbare personen dan tegelijkertijd volmaakt zijn? Daar ligt dan ook een onderliggende reden aan ten grondslag.

De apostelen gaven wat dat betreft een heel goed voorbeeld. Petrus was één van de meest geliefde vrienden van Jezus. Petrus was één van de slechts drie apostelen die met zijn eigen ogen de transfiguratie van Christus had gezien. Jezus stelde Petrus aan als bewaarder van de sleutels van het Koninkrijk. Hij was de woordvoerder van de jonge gemeente tijdens Pentecost en ook nog daarna. En toch maakte Petrus een vreselijke fout die waarschijnlijk sommige gelovigen tot struikelen bracht. Hoewel Petrus de eerste niet-joodse christenen doopte, trok hij zich later terug uit de omgang met deze niet-joodse christenen vanwege de druk vanuit de toenmalige joodse hardliners. Paulus stelde vervolgens de huichelarij van Petrus aan de kaak. We zien dat het in die tijd dus niet allemaal alleen maar draaide om de zogenaamde organisatorische eenheid. De waarheid deed er daadwerkelijk toe. Dat is ook de reden waarom deze fout van Petrus in de Bijbel werd opgetekend als een openbare vermelding.

Dus waarom verkondigen Wachttoren-loyalisten dan met gedreven toon dat het Besturende Lichaam dé getrouwe en beleidvolle slaaf is, ondanks het feit dat we weten dat Jezus heel duidelijk had verklaard dat de getrouwe en beleidvolle slaaf pas zal worden onderscheiden nádat de Mensenzoon als een dief in de nacht arriveert om de slaven van zijn huis te inspecteren? Waarom beweren de woordvoerders van het Wachttorengenootschap dat zelfs wanneer het Wachttorengenootschap ongelijk heeft, er geen enkele noodzaak bestaat om zich te moeten verontschuldigen? De reden waarom dit zo is, is omdat de Wachttoren-organisatie een afgod is. Afgoden dienen te worden beschermd tegen beschadiging en gezichtsverlies. En het Besturende Lichaam is verheven tot de status van een god. En goden maken geen fouten.

Volgens niemand minder dan de apostel Paulus, die wordt beschouwd als een autoriteit en profeet, zal Jehovah toestaan dat een werk van Satan ervoor zal zorgen dat er een bedrieglijke invloed wordt uitgeoefend door middel van een profetische mens van wetteloosheid die uiteindelijk zal uitgroeien tot een regelrechte afvalligheid (geloofsafval) en die zich volledig zal verzetten tegen Jezus Christus. De geïnspireerde apostel schreef zijn brief aan de gezalfde christenen die net vóór de terugkomst van Jezus op aarde in leven zullen zijn. Paulus verklaarde het volgende over deze mens van wetteloosheid: Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging. Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. Herinneren jullie je niet dat ik die dingen steeds zei toen ik nog bij jullie was? (2 Thessalonicenzen 2:3-5)

Door de mens van wetteloosheid te identificeren als ‘de zoon van vernietiging’, wordt hij regelrecht gekoppeld aan Judas, die door Jezus ook ‘de zoon van de vernietiging’ werd genoemd. Wanneer we dit weten, weten we dus ook dat dit de mens van wetteloosheid positioneert als iemand die zich binnen de gemeente van Christus bevindt. Net zoals dat Judas ook een aangestelde apostel was die behoorde tot de groep meest intieme metgezellen van Jezus en de andere apostelen. Het feit dat “hij in de tempel van God gaat zitten” en hij “zichzelf als een god presenteert”, plaatst hem in de positie als het meest prominente object in de tempel, boven alle anderen.

Houd er trouwens wel even rekening mee dat we het hier niet hebben over een fysieke tempel. Paulus legde namelijk uit dat gezalfde christenen zelf een geestelijke tempel zijn. De mens van wetteloosheid, (wellicht zou ik hem “de mens van smetteloosheid” moeten noemen), heeft dus de leiding over de gemeente van Christus.

Even ter verduidelijking: de aanwezigheid van de mens van wetteloosheid uit zich in de vorm van vrijmetselaars-ingewijden. Vrijmetselaars hebben vanaf het begin al onderdeel uitgemaakt van de Wachttoren-organisatie. Volgens de vrijmetselaarsdoctrine zijn wetteloosheidvrijmetselaars op het hoogste niveau verheven meesters. Zij zijn degenen die ‘verlicht’ zijn. De zonen van de dageraad, de lichtdragers, of Lucifer indien men de voorkeur geeft aan de King James. Als voorbeeld van het door hem gebruikte bedrog identificeert het Wachttorengenootschap de mens van wetteloosheid uiteraard als de heidense geestelijkheid van de christenheid. En om dit nog enigszins geloofwaardig te laten klinken in de oren van de vele Jehovah’s Getuigen, leert het Wachttorengenootschap ook nog dat de mens van wetteloosheid slechts beweert dat hij in de tempel van God zou zitten. Het is dan ook geen wonder dat de apostel Paulus ons nog zo nadrukkelijk streng waarschuwde om ons vooral door niemand te laten misleiden, op geen enkele manier.

Maar hoe zal de mens van wetteloosheid dan uiteindelijk worden ontmaskerd?

Houd hierbij goed in gedachten dat de aanspraak op legitimiteit voor de instelling van deze zogenoemde mens van wetteloosheid ligt in het feit dat hij claimt dat hij een veronderstelde geestelijke autoriteit is, die publiekelijk verkondigt dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al zou zijn begonnen en dat de dag van Jehovah ook al zou zijn aangebroken. Laat dat nou ook precies de boodschap zijn die het Wachttorengenootschap al vanaf dag één heeft uitgedragen!

De vraag wordt dan: aangezien de fundamentele leer van het Wachttorengenootschap een leugen (1914) betreft, wat zal er dan gaan gebeuren zodra Christus daadwerkelijk zal gaan arriveren en de authentieke dag van Jehovah eveneens daadwerkelijk zal aanbreken? Het Wachttorengenootschap zal op dat moment op onherstelbare wijze in diskrediet worden gebracht.

En hoe zit het dan met de mens van wetteloosheid? Hij zal zichzelf op dat moment openbaren als een regelrechte tegenstander van Jezus Christus en hij zal zichzelf tot een antichrist maken door zich volledig tegen Christus te verzetten. Deze mens van wetteloosheid zal op dat moment ook zonder twijfel één van de bronnen zijn die desinformatie verspreidt en die vervolgens zal gaan verklaren dat de Christus daar is: “Kijk! Hij is in de binnenkamers”.

Het Wachttorengenootschap heeft de hele kudde er succesvol van weten te overtuigen dat alle voorzegde tekenen van de laatste dagen al lang geleden in vervulling zouden zijn gegaan. Ze zeggen dat deze tekenen zich in de toekomst, net zo precies als een menselijke vingerafdruk, onmogelijk opnieuw zouden kunnen gaan openbaren. In werkelijkheid zien we juist dat een snel naderende Derde Wereldoorlog onze kant opkomt. Een oorlog die gepaard zal gaan met wijdverbreide voedseltekorten en pandemieën, die ongetwijfeld veroorzaakt zullen worden door een mondiale financiële ineenstorting. Dit betreft een zekerheid.