Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft een reactie op het Wachttoren-artikel van augustus 2023, getiteld “Verdiep je in Bijbelse profetieën”.


Alinea drie raadt ons aan om een gids te gebruiken om ons te helpen de bijbelse profetieën te kunnen begrijpen. In alinea 3 lezen we:

Hij weet precies waar we ons in de tijd bevinden en wat er op de weg voor ons ligt. Dus om Bijbelse profetieën te begrijpen, moet je hem nederig om hulp vragen

Dit is zeker waar. Alleen Jehovah weet de dag en het uur waarop Jezus met het oordeel zal beginnen. Het oordeel begint als eerst bij het huis van God. Wat betreft het kennen van de profetie, spelen er wel een aantal beperkingen; het boek Daniël, dat het Besturende Lichaam veronderstelt te kennen, is bijvoorbeeld verzegeld tot de tijd van het einde. Het klopt inderdaad dat het Wachttorengenootschap al vanaf het begin van haar oprichting altijd heeft onderwezen dat we al in de tijd van het einde zouden leven. En tegenwoordig leren ze dat we ons zelfs diep in de tijd van het einde zouden bevinden. Overigens beweerde het Wachttorengenootschap aanvankelijk dat de tijd van het einde al begon in het jaar 1799 en dat Jezus onzichtbaar was teruggekeerd in het jaar 1874. Er bestaat dus een fundament om te geloven dat de tijd van het einde al is begonnen. Zou het wellicht zo kunnen zijn dat die oprechte Bijbelonderzoekers destijds niet nederig om Gods leiding hadden gesmeekt? Wellicht zou het een goed idee zijn indien het huidige Besturende Lichaam ook eens hun eigen overtuigingen opnieuw zouden gaan onderzoeken.

Hoe dan ook, ik heb altijd al een hele diepe interesse gehad in bijbelse profetieën. Tot voor kort had ik altijd alles gretig gelezen wat het Wachttorengenootschap publiceerde. Ten tijde dat de voormalige Sovjet-Unie, de USSR in 1992 uiteenviel, was ik geïndoctrineerd met de leer van het Wachttorengenootschap dat de Sovjets de koning van het noorden waren. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, vroeg ik mezelf eerst af of de koning van het noorden op dat moment aan zijn einde was gekomen. Echter, naarmate de tijd verstreek, begon ik mezelf steeds vaker af te vragen of de USSR überhaupt ooit de profetische koning van het noorden was geweest.

In oktober 1996 begon ik zonder specifieke redenen aan een intensieve, maandenlange studie. Ik begon me toen niet slechts te verdiepen in het boek Daniël maar ook in alle andere Hebreeuwse profetische boeken. Het lijkt in zekere zin misschien wel onbescheiden van mij, maar in die periode heb ik Jehovah nooit echt nederig om leiding gevraagd. Het werd aan mij gegeven zonder dat ik er specifiek om vroeg. Een beetje zoals toen de geest Ezechiël bij de pluk van zijn haar oppakte en hem van Babylon naar Jeruzalem vervoerde om hem de handelingen binnen in de tempel te laten observeren. Ezechiël had toen geen andere keuze dan zichzelf mee te laten voeren. Het is dan ook erg moeilijk om de geest te weerstaan. (Zie ook het Engelstalige artikel: “Ik en Lyndon LaRouche”)

4 Zoals elke goede ouder wil Jehovah dat zijn kinderen een gelukkige toekomst hebben. (Lees Jeremia 29:11.)  Maar anders dan menselijke ouders kan Jehovah exact voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij heeft in zijn Woord profetieën laten opschrijven zodat we van tevoren kunnen weten welke belangrijke dingen er gaan gebeuren (Jes. 46:10). Die profetieën zijn een liefdevol geschenk van je hemelse Vader. Maar hoe kun je er zeker van zijn dat wat de Bijbel voorspelt echt uitkomt?

Vroeger publiceerde het Wachttorengenootschap vaak diepgaande artikelen die de lezer uitdaagden om hun verstand en onderscheidingsvermogen te gebruiken. Tegenwoordig blijkt dat helaas niet meer het geval te zijn. Het is moeilijk te zeggen wanneer ze precies het curriculum hebben gewijzigd in simpele ABC-lessen op kleuterschoolniveau. Net zoals we kunnen zien bij de samenleving in het algemeen, betreft het ook hier een geleidelijk proces van verval en versimpeling. Verbazingwekkend genoeg voorzag Jehovah deze ontwikkeling al heel lang geleden en onze liefdevolle hemelse Vader heeft dit ook verklaard voor diegenen die bereid zijn om naar Zijn woorden te willen luisteren. Aan wie zal kennis gegeven worden en aan wie zal de boodschap uitgelegd worden? Aan degenen die net van de moedermelk af zijn, die net van de borst zijn gehaald? Want het is ‘gebod na gebod, gebod na gebod, regel na regel, regel na regel, hier een beetje, daar een beetje’. (Jesaja 28:9-10)

Het Wachttoren-artikel in kwestie geeft “hier een beetje, en daar een beetje” om maar de schijn op te houden dat het Wachttorengenootschap de Uitlegger is van alle profetische dingen. Terwijl ze verdergaan met de les op kleuterniveau stelt paragraaf vijf het volgende:

5 Als je nog naar school gaat, zit je constant tussen mensen die weinig of geen respect voor de Bijbel hebben. Wat zij allemaal zeggen en doen kan je aan het twijfelen brengen.

Dat is ook ongetwijfeld waar. Echter lijkt het er ook op dat het Besturende Lichaam en hun helpers eveneens weinig respect lijken te hebben voor de Bijbel. Is het niet waar dat het gedrag en de opmerkingen van de ouderlingen en de leiders van de organisatie ervoor hebben gezorgd dat velen zijn gaan twijfelen of de Wachttoren-organisatie überhaupt wel de ware religie vertegenwoordigt? Verderop in het artikel staat er in paragraaf acht het volgende geschreven:

8 Analyseer je motieven. Vraag je af of je de profetieën echt onderzoekt omdat je achter de waarheid wilt komen. Als dat zo is, zal Jehovah je helpen. Maar iemand kan ook andere redenen hebben om profetieën te bestuderen. Sommigen doen het bijvoorbeeld omdat ze hopen bewijzen te vinden dat de Bijbel niet van God komt.

Laten we nu maar gewoon met de deur in huis vallen en laten we nu maar gewoon eerlijk zijn door onszelf niet langer te laten misleiden. Jehovah’s Getuigen bestuderen de bijbelse profetieën helemaal niet. Het bestuderen van de bijbelse profetieën wordt de Jehovah’s Getuigen namelijk niet toegestaan. Jehovah’s Getuigen bestuderen de lectuur en de magazines van het Wachttorengenootschap. Jehovah’s Getuigen nemen alles klakkeloos aan wat het Wachttorengenootschap over de betekenis van bijbelprofetie beweert. Dat wat het Wachttorengenootschap beweert is ook precies datgene wat Jehovah’s Getuigen als waarheid dienen aan te nemen. God speelt daar verder geen rol in. Mocht het nou zo zijn dat u van mening bent dat deze stelling gebaseerd is op pure leugens en onzin, stel dan eens in het openbaar een simpel onderwerp ter discussie. Laten we zeggen, het 666-merkteken van het beest. En wanneer u dan zo brutaal bent en openlijk durft te twijfelen aan de redelijkheid van de leer van het Wachttorengenootschap, namelijk dat de volken van deze wereld al sinds het jaar 1922 onzichtbaar gemarkeerd zouden zijn met het 666-merkteken dat hen zou hebben gedoemd tot de eeuwige vernietiging, dan zult u razendsnel ontdekken dat uw soort van Bijbelstudie niet zal worden getolereerd binnen de muren van de Wachttoren-organisatie!

9 Wees nederig. Jehovah belooft dat hij nederige mensen helpt (Jak. 4:6). Bid dus of hij je wil helpen profetieën te begrijpen. En accepteer dat je de hulp nodig hebt van het kanaal dat hij gebruikt om op het juiste moment geestelijk voedsel te geven (Luk. 12:42). Jehovah is een God van orde, dus het is logisch dat hij maar één kanaal gebruikt om ons te helpen de waarheden in zijn Woord te begrijpen.

Jehovah is inderdaad een God van orde. Hij is ook bescheiden en Hij kan niet tegen hoogmoedige opscheppers. Maar wat nou indien het kanaal dat Hij gebruikt wordt gekaapt door hoogmoedige afvalligen die hun eigen agenda proberen door te drukken? Het is dan ook niet alsof zoiets nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Lees er bijvoorbeeld nog eens de geschiedenis van Israël en Juda op na.

Neem nou bijvoorbeeld eens de leer van het Wachttorengenootschap dat Jehovah’s Getuigen op dit moment al zouden genieten van de toestand die in de profetie wordt beschreven, waarbij de leeuw en het lam naast elkaar neerliggen en er op de hele heilige berg van Jehovah niemand aanwezig zal zijn die ook maar enig kwaad in de zin heeft – wat het Wachttorengenootschap het ‘geestelijk paradijs’ noemt. Tegelijkertijd is het ook geen geheim dat er binnen de gemeenten van Jehovah’s Getuigen vele duizenden kinderen seksueel zijn misbruikt door op seks beluste roofdieren die loeren op deze arme kwetsbare kinderen. Maar hoe kan dat dan in godsnaam mogelijk zijn? Toen Adam en Eva gedurende een korte tijd in een letterlijk paradijs op aarde verbleven, werden ze namelijk helemaal niet bedreigd door gevaarlijke roofzuchtige dieren. Er is dan ook iets heel erg mis met de informatie die uitgaat van Jehovah’s aardse kanaal. Het moge dan ook duidelijk zijn dat de beheerders van dit aardse kanaal de betekenis van de term “geestelijk paradijs” eigenhandig hebben aangepast. Is God hier wel van op de hoogte? Is Hij überhaupt van plan om deze situatie te adresseren?

En wat betreft het onderwerp ‘nederigheid’ ook nog het volgende: De woordvoerders van Jehovah’s aardse kanaal beweren eveneens op gelijke wijze dat Jehovah’s Getuigen op dit moment al zouden genieten van de vervulling van bijbelprofetieën doordat zij op dit moment al „de zuivere taal” zouden spreken. Maar wanneer we echter daadwerkelijk het advies van het Wachttorengenootschap zouden opvolgen en nederig om Jehovah’s leiding zouden vragen en we de Bijbel zouden openslaan en de profetie van Zefanja aandachtig zouden lezen door met een onbezoedelde geest te lezen wat God daadwerkelijk heeft gezegd, dan zouden we zelfs een openbaring kunnen ontvangen en zouden we kunnen gaan beseffen dat de verandering tot het spreken van de zuivere taal niet eerder zal gaan plaatsvinden, totdat het moment aanbreekt waarop Jehovah zal opstaan om de mensheid te oordelen en Hij zijn verontwaardiging over hen zal uitstorten. Hier kunt u het overigens met eigen ogen zelf teruglezen: “Blijf mij dus verwachten,” verklaart Jehovah,“tot de dag dat ik opsta om buit te halen, want het is mijn rechterlijke beslissing om volken te verzamelen, om koninkrijken bijeen te brengen, om mijn verontwaardiging over ze uit te storten, heel mijn brandende woede. Het vuur van mijn ijver zal de hele aarde verteren. Dan zal ik de taal van de volken veranderen in een zuivere taal, zodat ze allemaal de naam van Jehovah aanroepen en hem schouder aan schouder dienen.” (Zefanja 3:8-9)

Met betrekking tot nederigheid ook nog het volgende: Zodra de oordeelshamer neerslaat, zullen er ook nog enkele mannen zijn die op dit moment nog met volle teugen genieten van de eer en de status van hedendaagse apostelen. Zij zullen niet het voorrecht hebben om de zuivere taal te mogen spreken. Maar waarom dan niet? Jehovah antwoordt: “Op die dag zul je niet te schande worden gemaakt voor al je opstandige daden tegen mij, want de hoogmoedige opscheppers zal ik dan uit je midden verwijderen. Je zult nooit meer hoogmoedig zijn op mijn heilige berg. Ik zal toelaten dat er in jou een nederig, onbeduidend volk overblijft, en zij zullen hun toevlucht zoeken in de naam van Jehovah. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen. Ze zullen geen leugens spreken, in hun mond zal geen bedrieglijke tong worden gevonden. Ze zullen weiden en neerliggen en voor niemand bang zijn.’” (Zefanja 3:11-13)

Is Bijbelprofetie niet geweldig? Ten slotte introduceert het Wachttoren-artikel in paragraaf 12 toch nog een stukje echte Bijbelprofetie:

12 Lees Daniël 2:41-43. Toen Daniël de droom van koning Nebukadnezar uitlegde, zei hij dat de voeten van het beeld gemaakt waren van ‘ijzer vermengd met zachte klei’. Als je die profetie vergelijkt met andere profetieën in Daniël en  Openbaring, kom je erachter wat die voeten afbeelden: de Engels-Amerikaanse alliantie, de wereldmacht die nu domineert. Over die wereldmacht zegt Daniël: ‘Het koninkrijk zal deels sterk en deels broos zijn.’ Waarom deels broos? Omdat het gewone volk, afgebeeld door de zachte klei, het vermogen van deze wereldmacht om met ijzeren vuist te regeren ondermijnt. 

Toen Jehovah mij voor het eerst privéles begon te geven, realiseerde ik me dat het ijzer en de klei de Anglo-Amerikaanse dyade symboliseerde – een onwerkbare versmelting van imperialisme en republicanisme belichaamd in de Anglo-Amerikaanse alliantie. In het jaar 1998 publiceerde het Wachttorengenootschap het boekje “Schenk aandacht aan Daniëls profetie”, wat een update was van de oorspronkelijke Engelse publicatie “Let Your Will Be Done” (Laat uw wil geschiede) dat in het jaar 1958 werd gepubliceerd. Ik las het destijds met grote interesse in de verwachting dat ik enig inzicht zou verkrijgen. In plaats daarvan beweerden de aardse woordvoerders van God, zes jaar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, dat ze geen idee hadden wie toen de koning van het noorden was en dat het voor de Jehovah’s Getuigen raadzaam was om daar vooral niet over te speculeren. Ze beweerden ook dat het ijzer en de klei symbool stonden voor ‘een politiek verdeelde wereld’. Wat ontzettend vreemd! Hoe kunnen ze dit nou niet weten, aangezien ze tegelijkertijd ook beweren dat we onszelf op dit moment al diep in de tijd van het einde bevinden?

Na talloze brieven naar Bethel te hebben gestuurd en na talloze artikelen te hebben geschreven die ik ook nog op het wereldwijde internet heb gepubliceerd, kwam het Wachttorengenootschap een paar jaar geleden ineens tot bezinning en gaven ze toe dat het profetische ijzer en de profetische klei de Anglo-Amerikaanse alliantie zou vertegenwoordigen – Desalniettemin snappen ze er nog steeds niets van. Staat u mij alstublieft toe om enige toelichting te geven. Het ijzer vertegenwoordigt het rijk, oftewel het Imperium en dan met name het Britse Imperium. Nee…, niet het Verenigd Koninkrijk. De Britse eilanden dienen enkel als de gastheer van het Britse imperiale systeem en de City of London. Londen vormt de zetel van de meest recente iteratie van het Roomse Rijk. De klei uit de profetie vertegenwoordigt de Amerikaanse Republiek. Degenen die hier stomverbaasd over zijn, beseffen het wellicht niet, maar Amerika was ooit een noviteit. Amerika wist zichzelf te bevrijden uit de stevige greep van het Britse Imperium en vestigde een regering die later nog door de voormalige Amerikaanse president Abraham Lincoln werd beschreven als “een regering van het volk, door het volk, voor het volk”. En daar zien we dus de klei terug. Het gewone volk dus, en niet de aristocraten.

13A Je kunt een paar belangrijke punten afleiden uit Daniëls beschrijving van het beeld en vooral de voeten. Ten eerste: de Engels-Amerikaanse wereldmacht heeft in bepaalde opzichten kracht getoond. De VS en Groot-Brittannië hebben bijvoorbeeld een sleutelrol gespeeld bij het winnen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant is en wordt deze wereldmacht verzwakt door interne conflicten onder de eigen burgers.

Na de Amerikaanse Burgeroorlog, die werd georkestreerd door het Britse Imperium in een poging om hun afgescheiden kolonie te verdelen en te overheersen, kwam de aankondiging en de voltooiing van de constructie van de transcontinentale spoorweg. Hierdoor floreerde Lincoln’s Amerikaanse economische systeem op het wereldtoneel. Amerika timmerde toen aan de natie als nooit tevoren.

Duitsland, Rusland en Japan, evenals nog vele andere landen, hadden omstreeks 1878 (?) vertegenwoordigers gestuurd naar de Amerikaanse wereldtentoonstelling (American Fair), en ze kwamen toen tot de conclusie dat ze het Amerikaanse voorbeeld van voorspoed ook graag in hun eigen landen

koning Edward VII

terug zouden willen zien. Het Britse Imperium, dat zijn macht ontleende aan maritieme dominantie, kon Europa niet toestaan om ook transcontinentale spoorwegen voor zichzelf te bouwen. Koning Edward VII wijdde het grootste deel van zijn leven aan het leggen van de basis voor wat later bekend kwam te staan als de Eerste Wereldoorlog.

Amerika was destijds strikt neutraal op het wereldtoneel. Pas nadat het schip de Lusitania opzettelijk tot zinken werd gebracht en nadat de Londense propagandacampagne werd gelanceerd, toen sloot Amerika uiteindelijk pas een alliantie met de Britten en hierdoor verloor Amerika zijn neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog en raakte ook betrokken in de oorlog. (Zie ook het hoofdstuk: Koning van het Noorden) Zo slaagde de koning van het noorden er uiteindelijk in om Amerika uit zijn isolement te dwingen om Amerika vervolgens met open ogen in de geopolitieke valkuil te laten lopen door zichzelf in de positie te plaatsen als de wereldwijde sterke arm van het Britse Imperium.

13B) En ten tweede: Engeland-Amerika zal de laatste wereldmacht zijn voordat Gods Koninkrijk een eind maakt aan alle menselijke koninkrijken. Andere landen kunnen deze wereldmacht misschien uitdagen, maar ze zullen hem niet vervangen. Dat weten we omdat ‘de steen’ die Gods Koninkrijk voorstelt het beeld verbrijzelt bij de voeten, het deel dat Engeland-Amerika voorstelt.

Beginnen we al wat te leren van de Bijbelse profetieën? Het lijkt erop dat dit niet het geval is. De aspirant-meesters hebben nog veel meer te leren. (Zie ook het artikel: De meesters en de leerlingen) Hoe is het toch mogelijk dat Bethel niet in staat blijkt te zijn om de positie van de achtste koning te kunnen begrijpen? Geen enkele serieuze historicus zou er ooit mee instemmen om de lang geleden opgeheven Volkenbond te omschrijven als een wereldregering. Zoals ik al vaker heb aangegeven, weigerde de Senaat van de Verenigde Staten destijds het verdrag te ratificeren. De machtige Verenigde Staten waren dus niet eens lid van de vroegere Volkenbond! Hoe kan de Volkenbond dan worden beschouwd als een wereldregering en als de vervulling van de profetie? En met al zijn bureaucratische tentakels die zich over de hele wereld uitstrekken, valt de Verenigde Naties op dit moment ook geen functionerende wereldregering te noemen – hoewel dat in de nabije toekomst waarschijnlijk wel zal kunnen gaan veranderen.

Stel nou dat we het advies van het Wachttorengenootschap zouden opvolgen,

door om Jehovah’s leiding te vragen. Hoe kunnen we het feit verzoenen dat de Koninkrijkssteen het metalen beeld treft op de voeten van ijzer en klei? Geeft dat dan niet aan dat de entiteit die wordt vertegenwoordigd door de ijzer/klei-fusie het laatste koninkrijk van de mens betreft? Denk vervolgens eens goed na over het beeld zelf. Waarom zou God de historische opeenvolging van koninkrijken in omgekeerde volgorde projecteren? Wat is daarvan de betekenis? Zoals we weten werd Babylon opgevolgd door de Perzen. Perzië werd veroverd door Alexander. Het Griekse rijk viel uiteen onder vier koningen, die uiteindelijk op hun beurt weer werden opgeslokt door het Roomse rijk. Dus, aangezien elk rijk op zijn voorganger is gebouwd, had Babylon dan niet de fundamentele voeten moeten voorstellen en Perzië de benen, enzovoort? Of hadden we ons een zwevend gouden hoofd zonder lichaam moeten voorstellen dat uiteindelijk een torso en armen en dan benen krijgt, en dat uiteindelijk na 25 eeuwen op zijn eigen benen van ijzer en klei kan gaan staan?

Houd in gedachten dat Daniël specifiek tegen Nebukadnezar zei dat God de koning had laten zien wat er in het laatste deel van de dagen zou gaan gebeuren. Dus, wat vertegenwoordigt het complete beeld zelf dan?

Het complete beeld zelf symboliseert dus de achtste koning die voortkomt uit de eerdere zeven, of in het geval van het metalen beeld, uit de eerdere vijf. (Egypte en Assyrië waren destijds al ten onder gegaan en werden toen al overschaduwd door Babylon in de periode dat Daniël het visioen interpreteerde)

De kleutermeesters zullen dus nog wat extra bijgeschoold moeten worden.

Einde deel een, wordt vervolgd…