De negende psalm is de eerste acrostische Psalm. Het is een overwinningslied dat wordt gezongen door degenen die tijdens het besluit als overwinnaars zullen overblijven na de aanval van het wilde beest. In de openingsverzen staat het volgende opgetekend: Ik loof u, Jehovah, met heel mijn hart. Ik vertel over al uw wonderen. Ik ben vrolijk en juich over u, ik bezing uw naam, o Allerhoogste. Wanneer mijn vijanden zich terugtrekken, zullen ze struikelen en voor uw ogen vergaan. Want u verdedigt mijn zaak en doet mij recht, u zit op uw troon en oordeelt rechtvaardig. (Psalmen 9:1-4)

Het loven van God is de hoogste roeping van de mensheid. God heeft alles geschapen en Hij weet alles. Het mooiste van alles is dat Jehovah goed, liefdevol en rechtvaardig is. Dat is ook de reden waarom God op een gegeven moment genoodzaakt zal zijn om op een zéér grootse en ingrijpende wijze in te grijpen in de menselijke aangelegenheden. Men zou tot een verkeerde conclusie kunnen komen vanwege het feit dat God zich tot dusver afzijdig heeft gehouden doordat Hij nog steeds niet op een duidelijke manier heeft ingegrepen.

Maar hoe kunnen we dan zeker weten dat deze Psalm profetisch van aard is? Denk eens na over het volgende vers: U hebt volken bestraft en slechte mensen vernietigd en hun naam voor altijd en eeuwig uitgewist. De vijand is voorgoed verslagen, hun steden hebt u weggevaagd en elke herinnering aan hen vergaat. (Psalmen 9:5-6)

Israël heeft vele oorlogen gevoerd. Sommige van die oorlogen werden door God bekrachtigd. Sterker nog: feitelijk gebood Jehovah zijn volk om ten strijde te trekken tegen de natiën die het land bezetten dat God aan Abrahams nageslacht had beloofd. Deze bezetters moesten dan ook worden uitgeroeid. Eeuwen later nam David zijn zwaard op en zette hij zich in om de bloedige taak te volbrengen die zijn voorvaders niet in staat waren om uit te voeren.

Toch weten we dat God, ondanks het feit dat die Kanaänitische stammen destijds bijzonder slecht en verachtelijk waren, alsnog voornemens is om ze uit de dood op te wekken. Hieronder vallen zelfs de beruchte zondaars van Sodom en Gomorra die werden verbrand door middel van vuur en zwavel dat uit de hemel regende, over wie Jezus zei dat ze in het oordeel zouden opstaan en dat hij sommigen van het volk van Israël zou veroordelen die hem verwierpen. Wanneer we weten dat dit waar is, kan er over de oude volkeren, steden en natiën die werden ontworteld en vernietigd ook niet worden gezegd dat hun namen voor eeuwig en altijd werden uitgewist. Nee, die personen uit de oudheid werden destijds dan wel gedood als zijnde vijanden van God, maar ze ondergingen niet datgene wat Openbaring beschrijft als ‘de tweede dood’, wat inhoudt dat ze tot in de eeuwigheid niet meer zullen bestaan. Dat betekent dat Davids Psalm eigenlijk spreekt over de toekomstige oorlog die zal worden gevoerd op de plaats die Armageddon wordt genoemd. Degenen die tegen Jehovah’s gezalfden zullen strijden terwijl Christus naast hen zal staan tijdens datgene wat bekend staat als de parousia, zullen worden vernietigd en ze zullen voor eens en voor altijd ophouden te bestaan! Hun namen zullen dan ook worden gewist uit Jehovah’s boek des levens.

Maar Jehovah blijft voor altijd op zijn troon, die hij heeft gefundeerd voor gerechtigheid. Hij zal de bewoonde aarde oordelen met rechtvaardigheid, hij zal een eerlijk vonnis vellen over de volken. Jehovah wordt een veilige schuilplaats voor de onderdrukten, een veilige toevlucht in tijden van nood. Wie uw naam kent, vertrouwt op u. Wie u zoeken, laat u nooit in de steek, o Jehovah. (Psalmen 9:7-10)

Jehovah is altijd al de Heerser geweest. Op geen enkel moment heeft God ooit afstand gedaan van Zijn troon. In al zijn wijsheid heeft de Almachtige het echter wel toegestaan dat een aanmatigende engel over de wereld mocht heersen. De heerschappij van deze aanmatigende engel zal slechts tijdelijk worden getolereerd door Jehovah God. Het is dan ook zoals de apostel Paulus in Romeinen 8:20 verklaarde: Want de schepping is onderworpen aan een zinloos bestaan. Het wordt met de dag steeds duidelijker dat de menselijke heersers die onder de invloed staan van degene over wie Jezus zei dat hij de vader is van de leugen en over wie Jezus zei dat hij een moordenaar is, ook wel bekend als Satan de Duivel, geen enkele vorm van rechtvaardigheid of bescherming tegen rampspoed kan bieden. Satan biedt enkel het tegenovergestelde.

Er komt een tijd van nood zoals de wereld die nog nooit eerder heeft meegemaakt. Jezus maakte duidelijk dat het zal gaan om een situatie waarbij de mensheid geconfronteerd zal worden met totale uitroeiing die wordt aangedreven door een demonische woede. Tenzij die periode zou worden verkort zou er anders geen vlees meer op aarde overleven. Loof daarom God omdat Hij ons vroegtijdig laat weten wat er staat te gebeuren. Jammer maar helaas voor de mensen die koppig blijven weigeren om Jehovah te leren kennen. Jammer maar helaas voor die ex-Jehovah’s Getuigen die zich tot struikelen hebben laten brengen. Jammer maar helaas voor het Wachttorengenootschap die ervoor heeft gezorgd dat er miljoenen mensen tot struikelen werden gebracht en die een enorme smaad heeft aangebracht op de naam van Jehovah. Ondanks dat alles zal Jehovah redding gaan verschaffen aan degenen die daadwerkelijk op Hem vertrouwen. Jehovah is waarheid. Hij is loyaal. Hij zal degenen die hem zoeken absoluut nooit in de steek laten. Maar wat zegt de Schrift? Want iedereen die de naam van Jehovah aanroept, zal worden gered.” (Romeinen 10:13)

De negende Psalm spreekt namens de overleden heiligen evenals namens degenen die op het punt staan om in de nabije toekomst te worden gedood: Zing lofzangen voor Jehovah, die in Sion woont, maak zijn daden bekend onder de volken. Want hij denkt aan de onderdrukten en wreekt hun bloed, hij vergeet hun hulpgeroep niet. (Psalmen 9:11-12)

Maar hoe is het mogelijk dat iemand die in Sion woont, God looft dat zijn bloed is gewroken? Indien ze namelijk in Sion zijn om God te loven, dan zouden ze vanzelfsprekend in leven moeten zijn. Indien ze in leven zijn, hoe kunnen ze dan hun bloed laten wreken?

Iemand die Jezus persoonlijk kende en die één van zijn favoriete apostelen was, namelijk Petrus, schreef het volgende: Naar die redding hebben de profeten die hebben geprofeteerd over de onverdiende goedheid die voor jullie bedoeld is, intensief navraag en onderzoek gedaan. Ze bleven onderzoeken op welke speciale tijd of op welk tijdperk de geest in hen doelde in verband met Christus, toen de geest van tevoren getuigde van het lijden dat Christus zou ondergaan en van de glorie die daarop zou volgen. Aan hen werd onthuld dat ze niet zichzelf dienden, maar jullie. Ze vertelden de dingen die nu aan jullie verkondigd zijn door degenen die het goede nieuws aan jullie hebben bekendgemaakt met heilige geest, die uit de hemel gestuurd is. In diezelfde dingen verdiepen engelen zich heel graag. (1 Petrus 1:10-12)

David wordt niet beschouwd als één van de profeten, zoals Jesaja, Ezechiël of Jeremia; maar desondanks was hij toch wel degelijk een profeet. Hij werd geïnspireerd door de heilige geest om te schrijven over de redding die tijdens het besluit zou worden onthuld. De engelen volgden het leven van David op de voet. Sommigen van hen waren ongetwijfeld actief betrokken bij het beschermen van David tegen zijn vele vijanden. Ze zijn zich ongetwijfeld ook zeer goed bewust van de vele Psalmen die hij onder goddelijke inspiratie had geschreven en deze engelen zijn eveneens zeer geïnteresseerd in hun betekenis en vervulling.

Als profeet schreef David al van tevoren over het lijden van Christus, maar hij schreef in het verlengde daarvan ook nog over het lijden van hen die in eendracht met Christus zullen zijn tijdens de eindfase waarin Michaël actief zal overgaan tot het voeren van zijn oorlog tegen de duivel en tegen zijn goddeloze wereld. Hoewel hij zich er niet van bewust was schreef David over het martelaarschap van de overgebleven nakomelingen van de vrouw. De apostel Paulus openbaarde dat de heiligen die zullen overleven tot de tegenwoordigheid van de Heer, in een oogwenk zullen worden opgewekt. Ze zullen niet slapen in de dood, zelfs niet voor een moment. Hun transformatie vanuit het vlees naar de geest zal ogenblikkelijk zijn en ze zullen naast Christus op de berg Sion komen staan. Hierdoor zullen ze ook in staat zijn om Jehovah te kunnen smeken om hun bloed te wreken, waarover David in het volgende vers zong:

Heb medelijden met mij, Jehovah, zie wat mijn haters me aandoen, u die me weghaalt bij de poorten van de dood, zodat ik uw roemrijke daden kan bekendmaken in de poorten van de dochter Sion en kan juichen over uw reddingsdaden. (Psalmen 9:13-14)

David staarde de dood tijdens vele gelegenheden in de ogen. God redde hem. Echter heeft geen enkel mens ooit de redding ervaren die nog zal worden geopenbaard. Zelfs Jezus stierf en werd daarop begraven. David zong ook over zijn dood en zei: Want u zult me niet achterlaten in het Graf. Echter, zoals reeds eerder werd vermeld, zullen de dan levende heiligen die Christus tijdens de parousia met hun eigen ogen zullen gaan zien, niet eens naar het Graf gaan. Ze zullen op wonderbaarlijke wijze worden opgewekt bij de poorten van de dood richting het hemelse Sion. Dat is de kracht die inherent is aan de oorspronkelijke opstanding van Jezus uit het Graf.

Jehovah is de God van rechtvaardigheid. Degenen die weigeren om het gezag van het Koninkrijk te aanvaarden en die zelfs onbewust zullen instemmen met de executie van de naaste broeders van Christus, zullen de kuil van de dood ingaan.

De volken zijn weggezakt in de kuil die ze groeven, hun eigen voet is gevangen in het net dat ze spanden. Jehovah maakt zich bekend door zijn oordelen. Wie slecht is, raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. (Psalmen 9:15-16)

Op dit moment zijn een aantal van de machtigste mannen ter wereld koortsachtig bezig om het soevereine natiestaatsysteem compleet te vernietigen. Ze zijn van plan om een communistische wereldregering te installeren waarbij er geen sprake meer zal zijn van enige nationale instellingen die de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie zullen bevorderen. Het geloof dat Jehovah’s Getuigen aanhangen, zal door deze aanstaande regering zonder enige twijfel worden verboden. Satan bezit de macht om iedereen te kunnen dwingen om Jehovah en Jezus af te laten zweren, of anders zwaait er wat! Dat is dan ook de “kuil” die ze zelfs nu al aan het uitgraven zijn. Hun volslagen tirannie en waanzin zullen Jehovah in de gelegenheid stellen om in te gaan grijpen en om Zijn oordeel over hen ten uitvoer te brengen. De pure brutaliteit van de Jehovah-haters zal hen leiden naar hun eigen ondergang.

Slechte mensen gaan naar het Graf, alle volken die God vergeten. Maar de armen zullen niet voor altijd vergeten worden, de hoop van de zachtmoedigen zal niet voor eeuwig vergaan. Sta op, o Jehovah! Laat de sterfelijke mens niet overwinnen. Mogen de volken in uw aanwezigheid geoordeeld worden. Jaag hun angst aan, Jehovah. Laat de volken weten dat ze slechts stervelingen zijn. (Psalmen 9:17-20)

Jezus voorzei dat alle natiën voor het oordeel voor zijn troon zullen komen te staan. Hij vergeleek het met een herder die de schapen scheidt van de bokken. De bokken zullen hetzelfde oordeel gaan ontvangen als de duivel. De zachtmoedige, met schapen te vergelijken christenen die de broeders van Jezus tijdens hun tijd van nood zullen steunen, zullen de beloofde redding gaan ontvangen. De eerste bewoners van de nieuwe wereld zullen allemaal met geheel hun hart de lofzangen voor Jehovah gaan zingen.