De meeste mensen kennen God niet. Zelfs niet wanneer ze erg religieus zouden kunnen zijn. Aan de andere kant is er ook nog een steeds groter wordende groep op aarde die bestaat uit vele miljarden mensen die ervan overtuigd zijn dat er überhaupt geen God bestaat. Hoe dan ook, de meeste mensen gaan gewoon door met hun dagelijkse leventje zonder al teveel na te denken over God.

Zelfs degenen die ervan overtuigd zijn dat God wel degelijk bestaat en die Hem aanvaarden op Zijn eigen voorwaarden, zoals deze naar voren worden gebracht in de Bijbel, zelfs die mensen vinden het wellicht een grote uitdaging om daadwerkelijk dichter tot Jehovah God te naderen en om een rotsvaste overtuiging te hebben en volledig te vertrouwen op Iemand die ze niet kunnen zien of waar ze nog nooit rechtstreeks mee hebben gecommuniceerd.

Ironisch genoeg blijkt in de praktijk ook dat wij als mensen minder gemotiveerd zijn met betrekking tot het stellen van ons vertrouwen in God, wanneer het goed met ons gaat en wanneer we ons in vredige en rustige omstandigheden bevinden en wanneer we op materialistisch vlak zijn voorzien in al onze behoeften en ook wanneer het daarnaast goed gaat met ons eigen gezin. We zouden ons ook kunnen bevinden in een soort sleur van godvruchtige toewijding. Dat zou dan ook ongetwijfeld de reden kunnen zijn waarom God het toestaat dat we zo nu en dan worden blootgesteld aan diverse soorten moeilijkheden en beproevingen, zodat we daardoor onze focus weer gaan richten op God om zo onze geestelijke relatie met de Geest te verscherpen. Feitelijk gezien zijn benauwdheid en tegenspoed essentiële kenmerken met betrekking tot Gods voornemen om een organisatie voort te brengen die bestaat uit koningen en priesters. Zoals elke pottenbakker heel goed weet, vereist de gevormde klei intense hitte om zo het eindproduct te kunnen realiseren. En we weten ook dat God zichzelf vergelijkt met een pottenbakker.

Jezus voorzei dat er een tijd van benauwdheid over de gehele bewoonde aarde zal komen zoals de mensheid nog nooit eerder heeft meegemaakt. Steeds meer mensen, waaronder zelfs mensen die geen christen zijn, maken zich grote zorgen over het huidige samenstel dat op grote snelheid steeds verder uit elkaar valt. Dat begon dan ook heel erg duidelijk te worden tijdens de COVID-lockdowns. Er heeft zich een hele beweging ontwikkeld die bestaat uit zogenoemde ‘preppers’ – mensen die zich voorbereiden op voedseltekorten en maatschappelijke ontwrichting en ineenstorting. Enkele van de rijkste mensen van deze aarde zijn druk bezig geweest met het bouwen van luxe ondergrondse bunkers waar ze van plan zijn om zich te verschuilen om zo een eventuele nucleaire holocaust te kunnen overleven. Anderen hebben hun hoop weer gevestigd op luxejachten waarmee ze de chaos op het vaste land hopen te ontvluchten. Sommigen van deze rijken der aarde hebben zelfs privé-eilanden aangekocht waarmee ze hopen om zichzelf te kunnen isoleren van de enorme chaos die op de menselijke beschaving zal neerdalen.

Jezus heeft ons de verzekering gegeven dat er een grote groep mensen zal zijn die de aankomende ineenstorting zullen gaan overleven. Deze groep mensen zal het echter niet gaan overleven als gevolg van het feit dat ze voor zichzelf voedsel en munitie zullen hebben opgeslagen of vanwege het feit dat ze een veilige schuilplaats voor zichzelf hebben gebouwd. Hun overleving zal geschieden omdat God hen toegang zal verschaffen tot Zijn geheime toevluchtsoord – een schuilplaats die enkel en alleen toegankelijk zal zijn voor mensen die beschikken over een oprecht geloof.

Jehovah is toegankelijk. Ooit luisterde Hij naar de woorden van een man en dit resulteerde erin dat God op de een of andere manier de zon verhinderde om zich door de lucht te bewegen. Het leek erop dat dit van de Almachtige zou hebben vereist dat Hij ervoor zorgde dat de aarde tijdelijk moest stoppen met het draaien om haar eigen as. Voor Jehovah God was dit dan ook geen probleem om te doen. Voor ons mensen is dit iets wat zo ontzettend verbazingwekkend en wonderbaarlijk is dat we onszelf nauwelijks zouden kunnen voorstellen welke mate van natuurkunde hiervoor nodig is om dat te kunnen bewerkstelligen.

Met betrekking tot de nu dreigende wereldwijde ramp verklaarde Jezus het volgende: Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. (Mattheüs 24:22)

Aangezien de uitverkorenen niet samen met de grote schare in het vlees zullen blijven leven, en aangezien Jehovah’s eeuwige voornemen feitelijk niet eerder kan worden vervuld totdat elk lid van de 144.000 uitverkorenen zich met Christus in de hemel zal bevinden, waarom zou de verdrukking dan omwille van hen worden verkort, aangezien hun vlees überhaupt niet zal worden gered? Dit komt omdat Jehovah dan zal luisteren naar de gebeden van deze heiligen.

De gebeurtenissen die in het achtste hoofdstuk van Openbaring staan opgetekend, bevinden zich op de tijdlijn onmiddellijk nadat de grote verdrukking zal worden verkort, op het moment waarop de uitverkorenen zullen zijn verzegeld: Toen hij (het Lam) het zevende zegel opende, werd het stil in de hemel, ongeveer een half uur lang. Ik zag de zeven engelen die voor God staan, en er werden zeven trompetten aan hen gegeven. Er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die met de gebeden van alle heiligen te offeren op het gouden altaar dat voor de troon stond. De rook van de wierook steeg uit de hand van de engel voor God op, samen met de gebeden van de heiligen. Maar meteen nam de engel het wierookvat, en hij vulde het met wat vuur van het altaar en gooide dat naar de aarde. Er waren donderslagen en stemmen en bliksemflitsen en een aardbeving. En de zeven engelen met de zeven trompetten maakten zich klaar om erop te blazen.” (Openbaring 8:1-6)

Met betrekking tot de gebeden van de heiligen gedurende die kritieke tijd wil ik de lezer graag wijzen op het openingscouplet van de vierde Psalm van David: Antwoord mij als ik roep, o mijn rechtvaardige God. Zorg voor een uitweg als ik in nood zit. Heb medelijden en luister naar mijn gebed. Mensenzonen, hoelang nog zullen jullie mij vernederen in plaats van eren? Hoelang nog zullen jullie liefhebben wat waardeloos is en zoeken naar wat vals is? Weet dat Jehovah zijn loyale op een uitzonderlijke manier behandelt. Jehovah luistert als ik tot hem roep. (Psalmen 4:1-3)

Het is een enorme en tevens onschatbare eer om te worden geadopteerd als een onsterfelijke zoon van de grote God Jehovah. Zodra de verzegeling eenmaal plaatsvindt, wordt deze eer pas daadwerkelijk bevestigd. De hemelse bestemming van de uitverkorenen zal op dat moment volledig zijn verzekerd.

Echter zal in die tijdsperiode, nadat de grote verdrukking heeft plaatsgevonden en nadat het beest op wonderbaarlijke wijze weer tot leven zal zijn gekomen nadat hij zijn dodelijke klap heeft ontvangen, de wereld onder Satans heerschappij niemand toestaan om nog langer de waarheid te spreken. We zijn op dit moment al hard op weg naar die situatie. In die tijd zal het aanroepen van de naam van Jehovah worden beschouwd als iets verwerpelijks — als de ergste soort misdaad die men maar zou kunnen begaan.

Er zal dan van iedereen worden vereist dat zij het beeld van het beest en de duivel moeten aanbidden. De mensheid zal dan in de overtuiging verkeren dat het beest en de duivel degenen zijn geweest die hen hebben gered van de complete ineenstorting van de hele menselijke beschaving. De wereldse mensen zullen op dat moment blijk geven van hun diepgewortelde liefde voor alles wat waardeloos is en ze zullen dan blijk geven van hun voorliefde voor leugens. Het zal hun vermogen dan ver te boven gaan om toe te moeten geven dat er überhaupt een God bestaat, laat staan dat ze zullen gaan toegeven dat zijn naam Jehovah is en dat Hij naar zijn loyalen luistert en dat Hij hen op een heel uitzonderlijke manier behandelt.

Het mooiste van dit alles is dat degenen die Jehovah heeft gekozen en degenen die Hij nog zal gaan uitkiezen, worden gekozen uit diegenen die door de wereld worden beschouwd als dwaas en zwak – uit de groep mensen op wie door de wereld wordt neergekeken. (1 Korinthiërs 1:27-28) De apostel Paulus legde uit wat de reden is waarom Jehovah juist uit die groep zijn uitverkorenen kiest. Dat is namelijk om de wijzen en de machtigen van deze wereld te beschamen – U weet wel, die verheven geleerden, politici, wetenschappers en miljardairs die de wereld op dit moment regeren, althans…zij die in de veronderstelling leven dat ze de wereld op dit moment regeren.

Ben je geërgerd, zondig dan niet. Zeg wat je te zeggen hebt, in je hart, op je bed, en zwijg. Breng slachtoffers van rechtvaardigheid en vertrouw op Jehovah. Velen zeggen: ‘Wie zal ons iets goeds laten zien?’ Jehovah, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. (Psalmen 4:4-6)

Andere vertalingen bieden weer een iets andere weergave. De American Standard versie van de Bijbel omschrijft het als volgt: “Stand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.”

Vrij vertaald naar het Nederlands: “Heb ontzag en zondig niet: communiceer met je eigen hart op je bed en wees stil.”

God is voornemens om de goddelozen, die op dat moment volledig onder Satans heerschappij zullen staan, tijdelijk hun zin te geven. De gewelddaden en de wreedheden zullen dan absoluut zéér moeilijk te verdragen zijn. Dat is dan ook de reden voor de wijze raad: ‘zondig niet’. Vertrouw gewoon op Jehovah. Jehovah liet de Egyptische farao de mate van zijn minachting jegens God demonstreren en gebruikte die vervolgens tegen hem door hem in de waterige val des doods te lokken.

Wat betreft het licht van Jehovah’s gelaat dat over ons schijnt: wij dienen die uitdrukking echter niet als iets metaforisch te beschouwen. Op een bepaald moment, tijdens de donkerste periode uit de hele menselijke geschiedenis, zal Jezus zichzelf aan de uitverkorenen gaan openbaren. Ze zullen hem dan oog in oog gaan zien; zoals Paulus dit verklaarde: Want nu zien we vage omtrekken in een metalen spiegel, maar dan staan we oog in oog. Nu heb ik gedeeltelijke kennis, maar dan zal ik nauwkeurig kennen, zoals ik nauwkeurig gekend word. (1 Korinthiërs 13:12)

Zoals Jehovah’s Getuigen heel goed horen te weten, betekent het Griekse woord ‘parousia’ letterlijk ‘zich langszij begeven’. Als woorden ook maar iets betekenen, dan zal de parousia van Christus dus inhouden dat Jezus zich naast de uitverkorenen zal begeven om hen vervolgens te bedienen. Dit was precies datgene waar Jezus over sprak in het 12de hoofdstuk van Lukas, zeggende: Zorg dat je klaarstaat en dat je lampen branden. Jullie moeten zijn als slaven die op hun meester staan te wachten tot hij terugkomt van de bruiloft, zodat ze meteen kunnen opendoen als hij komt en aanklopt. Gelukkig zijn de slaven die op de uitkijk staan als de meester komt! Ik verzeker jullie: hij zal zich omkleden, hen aan tafel uitnodigen en bij hen komen om hen te bedienen. (Lukas 12:35-37)

De parousia zal de ultieme vervulling zijn van het Avondmaal dat het begin inluidde van de lange periode van roepen en uitkiezen. Dat was ook dezelfde gelegenheid waarop Jezus zich toen als een nederige huisknecht omgordde en hij de voeten waste van zijn apostelen. Het feit dat Christus zich dan naast zijn waakzame slaven zal gaan begeven terwijl hij zich heeft gekleed voor het werk om hen te bedienen, zal eveneens het einde markeren van het christelijke tijdperk.

Het laatste couplet van de vierde Psalm moet worden opgevat als zijnde het resultaat van de bediening door Jezus richting zijn loyalen: U vervult mijn hart met meer vreugde dan een rijke oogst van graan en nieuwe wijn kan geven. In vrede ga ik liggen en slaap ik, want alleen u, Jehovah, laat mij in veiligheid wonen. (Psalmen 4:7-8)