Dagtekst dinsdag 8 maart 2022

Dat koninkrijk zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. — Dan. 2:44.

De profeet Daniël beschrijft een gigantisch beeld met lichaamsdelen van verschillende metalen. De delen stellen opeenvolgende regeringen voor die invloed hebben uitgeoefend op Gods volk. De voeten van het beeld zijn van ijzer vermengd met klei. Ze stellen de laatste regering voor: de wereldmacht Engeland-Amerika. Uit deze profetie blijkt dat die nog steeds aan de macht is als Gods Koninkrijk alle regeringen vernietigt. Ook de apostel Johannes heeft het over opeenvolgende wereldmachten die invloed op Jehovah’s volk hebben gehad. Hij beschrijft ze als een wild beest met zeven koppen. De zevende kop van het beest stelt Engeland-Amerika voor. Dat is belangrijk omdat daarna geen andere kop meer komt. De zevende kop heerst nog steeds als Christus en zijn hemelse troepen het beest vernietigen (Openb. 13:1, 2; 17:13, 14). w20.05 14 ¶11-12

De koning van Babylon had een droom. Deze droom was zo realistisch en indrukwekkend dat hij daarna doodsbang en verbijsterd was. Hij riep al zijn wijzen, tovenaars en magiërs bijeen en hij beval hen om hem te exact vertellen wat hij precies had gedroomd, of anders zouden zij hevig worden gestraft. Uiteraard bleken zij hier niet toe in staat te zijn. Toen Daniël hoorde over het harde bevel van de koning, wendde hij zich tot Jehovah God die vervolgens de droom aan Daniël openbaarde. Daarna werd Daniël geroepen om voor koning Nebukadnezar te verschijnen. Doordat Daniël in staat bleek om niet alleen de droom uit te leggen maar daarnaast ook nog aan de koning kon onthullen wat hij dan precies had gedroomd, werd de droom geauthentiseerd als zijnde een goddelijke openbaring terwijl Jehovah God zichzelf hiermee vestigde als de Onthuller van geheimen, wat de heidense koning Nebukadnezar zelf ook moest erkennen — Koning Nebukadnezar noemde Daniëls God zelfs de ‘God der goden’.

Het Wachttorengenootschap heeft tenminste nog een werkbare interpretatie kunnen voortbrengen met betrekking tot het metalen beeld, en dat geldt dan met name ten aanzien van hun meest recente herziening bij het identificeren van de voeten van ijzer en klei als zijnde het Anglo-Amerikaanse duo, in plaats van hun eerdere interpretatie, namelijk dat de voeten van ijzer en klei slechts een vaag soort “politiek verdeelde wereld” zou symboliseren, zoals ze dit hadden beschreven in hun publicatie “Schenk aandacht aan Daniel’s profetie”. (Opmerking voor de wat nieuwere lezers: e-Watchman heeft altijd al het ijzer en de klei geïdentificeerd als zijnde de moderne Anglo-Amerikaanse alliantie.) Maar hoe zit het dan met de verklaring van het Wachttorengenootschap dat de voeten van ijzer en klei ook meteen de “laatste menselijke regering” zouden symboliseren?

Nu we zo dicht in de buurt van het moment leven waarin het visioen zal worden vervuld – wanneer de steen die niet door mensenhanden is gehouwen, als een meteoor uit de lucht komt vallen om vervolgens het beeld te raken en deze te verpletteren – nadert daarmee ook het moment waarop de Onthuller van geheimen de ware betekenis van het visioen aan ons zal gaan onthullen.

Het boek Openbaring, dat in feite een aanvulling betreft op het Bijbelboek Daniël, onthult dat er een achtste koning zal zijn die gedurende een korte tijdsperiode zal mogen regeren — gedurende het symbolische enkele uur. De achtste koning betreft in werkelijkheid de „laatste menselijke regering” —en dus niet de zevende. Maar waarom slaat deze symbolische steen van het Koninkrijk dan in op de ijzeren en lemen voeten van het beeld, terwijl er dan ook een achtste koning zal zijn? Waar is dan deze achtste koning in dat visioen?

Het beeld zelf, in zijn geheel, stelt de achtste koning voor. Onthult het 17de hoofdstuk van Openbaring dan niet dat de achtste koning voortkomt uit de eerdere zeven? (Daniëls visioenen gaan alleen maar over vijf koninkrijken in plaats van zeven omdat Egypte en Assyrië in de tijd van Daniël reeds ten onder waren gegaan.) Daarom staat het beeld zelf (8ste koning) op de voeten van ijzer en leem — de zevende koning brengt de laatste (achtste) koning voort.

Is de achtste koning op dit moment dan al voortgebracht? Het Wachttorengenootschap beweert dus van wel. Het Wachttorengenootschap heeft alle Jehovah’s Getuigen geleerd dat de toenmalige Volkenbond de achtste koning was, ook al weten we dat de Verenigde Staten niet eens lid waren van deze Volkenbond.  (Zie ook het Engelstalige artikel: “Heeft de Volkenbond de profetie vervuld?”) Toen de Volkenbond aan het begin van de Tweede Wereldoorlog eenmaal werd ontbonden, beweerde het UN logoWachttorengenootschap nadat de Tweede Wereldoorlog was geëindigd, dat toen de Verenigde Naties werden opgericht, dat daarmee ook het scharlakenrode beest uit de afgrond zou zijn opgestegen. Volgens de zieners van het Wachttorengenootschap zouden de zevende en de achtste koning gedurende de afgelopen eeuw al die tijd al samen hebben geregeerd, ook al weten we allemaal dat de Volkenbond en de Verenigde Naties toen een machteloze papieren tijger was en dit tot op de dag van vandaag overigens nog steeds is.

Om hun 1914-doctrine enigszins geloofwaardig te maken, beweren de profeten binnen Bethel dat de zevende kop van het beest dodelijk gewond was geraakt tijdens de Eerste Wereldoorlog en dat deze dodelijk gewonde kop vervolgens weer op wonderbaarlijke wijze tot leven werd gewekt. De verkeerd in elkaar geknutselde en zelfverzonnen interpretatie van het Wachttorengenootschap zou overduidelijk zichtbaar moeten zijn voor een ieder die beschikt over een minimale hoeveelheid historische kennis. Om te beginnen deed Amerika pas vanaf de maand april van het jaar 1917 mee aan de Eerste Wereldoorlog. In november 1918 was deze oorlog namelijk alweer voorbij. De Verenigde Staten verloren ongeveer 65.000 soldaten. Zij kwamen voornamelijk om het leven toen zij vochten in de modderige loopgraven van Frankrijk. Wanneer we het aantal zelfmoorden onder veteranen als gevolg van deze oorlog bij elkaar optellen dan ligt dat bijvoorbeeld lager dan het aantal slachtoffers uit de Vietnamoorlog. En in tegenstelling tot de extreem impopulaire oorlog in Vietnam, was er ten aanzien van de Eerste Wereldoorlog helemaal geen sprake van enige noemenswaardige volksprotesten die gericht waren tegen de Amerikaanse betrokkenheid bij de Eerste Wereldoorlog. De Amerikaanse regering is toen ook niet omgevallen en er was toen ook zeker geen sprake van enige vorm van economische ineenstorting van de Verenigde Staten. Wanneer we deze historische feiten in het achterhoofd houden dan blijkt dus dat er in werkelijkheid geen enkele grond is om te beweren dat de Anglo-Amerikaanse overwinnaars destijds een dodelijke klap (kopwond) hebben geleden als gevolg van de Eerste Wereldoorlog.

Laten we nu dan eens gaan kijken naar onze huidige wereldsituatie. Amerika was ooit de grootste industriële macht van de hele wereld. Na de Tweede Wereldoorlog was het `s werelds grootste geldschieter. De City of London was vastberaden om de Verenigde Staten van binnenuit te vernietigen. Om dat doel te kunnen bereiken heeft het globalisme de industriële basis van de Amerikaanse natie volledig uitgehold en in plaats van een schuldeiser te zijn van de kleinere landen, is de Verenigde Staten tegenwoordig de grootste schuldenaar ter wereld geworden. Sterker nog: Indien de rente zelfs maar een klein beetje zou worden opgehoogd, dan zou dit betekenen dat de Amerikaanse kant van deze zevende wereldmacht compleet failliet zal gaan. Dat is dan ook ongetwijfeld het plan geweest, om Amerika na een faillissement onder curatele te laten stellen.

vrijheidsbeeldHet lijdt dan ook geen twijfel dat het plan, om één wereldregering te creëren, onder de volledige controle van de aristocratische financiers, een zogenaamde bankiersdictatuur, op het punt staat om werkelijkheid te gaan worden. De voortdurende drang die we op dit moment zien, om een wereldoorlog te ontketenen, zal de dodelijke klap zijn die het hele Anglo-Amerikaanse rijk ten val zal gaan brengen. Uit het smeulende as zal het beest oprijzen dat zal gaan spreken als een draak.

Toen Daniël recht tegenover koning Nebukadnezar stond, voerde hij een profetisch drama op. De koning van Babylon, die het gouden hoofd op het metalen beeld voorstelt, vertegenwoordigt het laatste koninkrijk. Het metalen beeld betekent hetzelfde als het beeld van het beest waarvan de kop nieuw leven zal worden ingeblazen zodat het zal beginnen te spreken.

Jezus voorzei dat de uitverkorenen voor bestuurders en koningen zouden worden gesleept en dat ze hun getuigenis aan hen zullen geven. En nee, ze zullen op dat moment dan ook niet het goede nieuws gaan verkondigen. In plaats daarvan zullen ze hen laten weten dat Christus Koning is geworden en dat de heerschappij van Satan aan zijn einde is gekomen. Dat is ook wat er destijds werd uitgebeeld toen Daniël het raadselachtige handschrift op de muur ontcijferde voor de laatste koning van Babylon.


Toevoeging n.a.v. het forumcommentaar van een lezer:

Houd in gedachten dat het tweehoornige beest dat uit de aarde opstijgt en begint te spreken als een draak, het Anglo-Amerikaanse duo vertegenwoordigt nadat de dodelijke kopwond is toegebracht. Dat symbolische beest is nu dus nog steeds niet opgestegen. Zijn opstijging vanuit de aarde vertegenwoordigt het schijnbaar wonderbaarlijke herstel van de dodelijk gewonde kop van het beest. Het afbeelden van de 7de kop als een afzonderlijk beest is in overeenstemming met het visioen uit het 7de hoofdstuk van Daniël, dat de koppen van het beest afbeeldt als individuele monsters. Het is dus het tweehoornige beest dat het beeld van het beest creëert en er leven inblaast zodat het begint te spreken en iedereen zal doden die niet bereid is om het te aanbidden.