Op de hoofdpagina van JW.org staat momenteel een artikel genaamd: Wat is de oorlog van Armageddon?

In het korte artikel ontkrachten de schrijvers enkele veelvoorkomende misvattingen, zoals de plaats en omvang van deze oorlog. Helaas herhaalt het Besturende Lichaam keer op keer zijn eigen misvattingen. Vooral de laatste alinea zit vol met fouten en getuigt van pure onwetendheid.

Wanneer zal Armageddon plaatsvinden? Jezus zei over de „grote verdrukking” met als climax de oorlog van Armageddon: „Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleen” (Mattheüs 24:21, 36). Maar de Bijbel laat wel zien dat Armageddon plaatsvindt tijdens Jezus’ onzichtbare tegenwoordigheid, die in 1914 is begonnen (Mattheüs 24:37-39).

Ten eerste vormt Armageddon niet de climax van de grote verdrukking. Jezus verklaarde heel duidelijk dat God zal gaan ingrijpen om de dagen van de grote verdrukking te verkorten, dus er zit nog een tijd tussen het einde van de verdrukking en de oorlog van de grote dag van de Almachtige God op de plaats die Armageddon wordt genoemd.

Zelfs het Wachttorengenootschap onderwees dit vroeger. In het jaar 1925 suggereerde het Wachttorengenootschap nog dat de Eerste Wereldoorlog het begin was van de grote verdrukking en dat God de dagen ervan had verkort. Gedurende bijna vijftig jaar lang geloofden Jehovah’s Getuigen dat ze leefden in de periode tussen het einde van de verdrukking en Armageddon. Toen, in 1970, gooide het Wachttorengenootschap het hele idee overboord dat de verdrukking al was begonnen en ook weer was verkort. (de Wachttoren, 15 juli 1970 – Vrede met God te midden van de “grote verdrukking”) Echter is er op dit moment dus geen sprake meer van een tussentijdse intervalperiode. De verdrukking en Armageddon zijn nu dus met elkaar versmolten.

Ten tweede herhaalt het betreffende artikel een veelgehoorde leugen, welke tijdens de jaarvergadering van 2021 nog een keer werd herhaald door Mark Sanderson van het Besturende Lichaam. Het gaat dan om de leugen dat de dag en het uur die niemand (behalve de Vader) kan weten, betrekking heeft op Armageddon. Deze leugen slaat dan ook nergens op. Zelfs al zouden we aannemen dat de interpretatie van het Wachttorengenootschap waar zou zijn, (wat niet het geval is) indien alle valse religie wordt vernietigd tijdens de grote verdrukking en de verdrukking zou overgaan in Armageddon, hoe zou de uitbraak van Armageddon dan iemand kunnen verrassen als een soort donderslag bij heldere hemel?

In deze context sprak Jezus openhartig over zijn parousia (Tweede Komst). Dit is letterlijk wat hij zei: Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader. De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach. (Mattheüs 24:36-37)

Jezus sprak verder over een uur dat niemand kan weten, toen hij zei: Dan komt de meester van die slaaf op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, en hij zal hem heel zwaar straffen en hem hetzelfde lot laten ondergaan als de huichelaars. Daar zal hij jammeren en knarsetanden. (Mattheüs 24:50-51)

De dag en het uur die alleen de Vader kent, betreft dezelfde dag en hetzelfde uur waarop ook de Mensenzoon als een dief in de nacht zal komen om te beginnen met het oordelen van zijn slaven. Daarom waarschuwde Jezus ons streng: Zorg daarom dat je er klaar voor bent, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. (Mattheüs 24:44)

Het Besturende Lichaam claimt dat Jezus al in het jaar 1914 was gekomen. Deze diepgewortelde fout is dan ook precies de reden waarom Christus absoluut zeker zal komen tijdens een uur waarop ze het niet verwachten.

Tenslotte bestaat er ook niet zoiets als een onzichtbare aanwezigheid of onzichtbare tegenwoordigheid. Toen de Bijbelonderzoekers voor het eerst begonnen met het blootleggen van de fundamentele waarheid van de Bijbel en de primaire doctrines, toen had C.T. Russell ook de foute leerstelling overgenomen van de adventisten, namelijk dat de parousia iets onzichtbaars zou zijn. Zoals ik al zo vaak heb opgemerkt, onderwees Russell zelfs dat de parousia al in het jaar 1874 was begonnen!

Russell redeneerde dat als Jezus zichtbaar terug zou komen, dat dit in het vlees zou plaatsvinden, aangezien geesten onzichtbaar zijn. En indien Christus in het vlees zou terugkeren, zou hij in wezen daarmee het loskoopoffer tenietdoen. Een dergelijke redenering is fout. Om te beginnen is Jezus altijd al onzichtbaar aanwezig geweest bij zijn discipelen. Heeft Jezus ons dan niet verzekerd dat hij alle dagen bij ons zal zijn, tot aan het einde van het tijdperk? Inderdaad, tijdens de periode van het besluit zal het dus niet meer van hetzelfde betekenen, maar zal er eerder iets meer gaan gebeuren dan alleen maar een onzichtbare aanwezigheid zoals die daarvoor al van toepassing was. Bovendien verscheen Christus zichtbaar aan zijn discipelen nadat hij uit de dood was opgewekt, ook al was hij, zoals de apostel Petrus zei, ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt in de geest. (1 Petrus 3:18) Jezus verscheen dus aan zijn discipelen als vlees, ook al was hij een geest.

Geen enkele christen die beschikt over kennis van zaken zou ontkennen dat Jezus een levengevende geest werd, en toch materialiseerde hij als geest bij talloze gelegenheden in een menselijk lichaam om aan zijn discipelen te bewijzen dat hij nog springlevend was. Echter zorgde Jezus er daarmee toch niet voor dat de losprijs teniet werd gedaan, door zichzelf zichtbaar te maken aan de discipelen? Wanneer dat waar is, waarom wordt een zichtbare aanwezigheid dan beschouwd als iets onmogelijks?

Bovendien verscheen Jezus ook nog aan Saulus, lang nadat Jezus naar de hemel was opgerezen. Tijdens die verschijning liet Jezus zichzelf ook niet zien in een gematerialiseerd vleselijk lichaam. Paulus ving een glimp op van de verheerlijkte Christus. Dit resulteerde erin dat Paulus hierdoor drie dagen verbijsterd en blind werd. Toen Paulus pas jaren later schreef over de eerste opstanding en de parousia, zei hij in hoofdstuk 15:8 van zijn eerste brief aan de Korinthiërs dat Christus voor het laatst aan hem verscheen, als aan iemand die te vroeg geboren is. Hoewel de Farizeeër alleen maar een schitterende lichtflits zag, verklaarde Paulus toch dat Jezus aan hem verscheen. Ging het hier dan om een zichtbare verschijning, ondanks het feit dat Christus een onzichtbare geest was? Jazeker! Absoluut!

Waarom verklaarde de apostel dat het was alsof hij te vroeg geboren was? Omdat hij Jezus op dezelfde manier zag als de uitverkorenen Jezus ook zullen zien, wanneer hij naast hen zal verschijnen om hen tijdens de parousia te bedienen. Johannes, die samen met Petrus de transfiguratie aanschouwde, wat een voorproefje was van de parousia, schreef het volgende: Lieve vrienden, we zijn nu kinderen van God, maar wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Wel weten we dat wanneer hij geopenbaard wordt, wij als hij zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. (1 Johannes 3:2)

Ondanks het feit dat Bethel beschikt over duizenden jaren aan collectieve kennis die is opgedaan door gezalfde bijbelonderzoekers, is dit simpele feit hen allen toch ontgaan: de parousia en de manifestatie, evenals de openbaring van Christus, zijn allemaal onderling uitwisselbare termen. Dus, wanneer hij zal worden gemanifesteerd, betekent dat hij zichtbaar zal worden voor degenen die zijn uitverkoren. (Zie ook het hoofdstuk “De Parousia”)

Ter bevestiging: God zal de dagen van de verdrukking verkorten omwille van de uitverkorenen. Gedurende de intervalperiode van 42 maanden zullen degenen die Christus hebben gezien gaan dienen als zijn getuigen (gesymboliseerd in Openbaring als de twee getuigen). In Zacharia 4:14 (voetnoot bij de twee getuigen in de Nieuwe Wereldvertaling) wordt gezegd dat de twee getuigen naast de Heer van de hele aarde staan. Bevinden zij zich dan in de hemel? Nee. Openbaring geeft aan dat ze zich wel degelijk op aarde zullen bevinden en dat ze op dat moment worden vervolgd door het beest. In welke zin staan ze dan naast de Heer van de hele aarde? Draai deze zin eens om – Indien zij naast de Heer van de hele aarde staan, dan staat de Heer van de hele aarde dus ook naast hen. En wat betekent het woord parousia ook alweer in het Grieks? Dit is wat het Inzicht-boek zegt:

“Het Griekse woord dat met „tegenwoordigheid” is vertaald, is pa·rouʹsi·a, samengesteld uit paʹra (naast, bij) en ouʹsi·a (een „zijn”; afgeleid van eiʹmi, „zijn”). Vandaar dat pa·rouʹsi·a letterlijk een „zijn naast (bij)” betekent, dat wil zeggen, een „tegenwoordigheid”. Het wordt in de christelijke Griekse Geschriften 24 maal gebruikt, dikwijls met betrekking tot de tegenwoordigheid van Christus in verband met zijn Messiaanse koninkrijk.”

Hoewel Jezus tijdens de 1260 laatste dagen naast de uitverkorenen zal staan, zullen de mensen die gekweld worden door de berichten van deze twee getuigen duidelijk niet beseffen dat de uitverkorenen naast de Heer van de hele aarde staan. Vandaar ook dat wanneer het moment aanbreekt waarop het beest alle uitverkorenen zal doden die de wedergekeerde Christus vertegenwoordigen, die dan tevens de broeders van Jezus zullen zijn in de ruimste zin van het woord, pas dan zal de wereld eindelijk zijn aangekomen op de plaats die beter bekend staat als Armageddon.