Opmerking van de Nederlandse vertaler: Onderstaand treft u de meest recente open brief aan van Robert King gericht aan het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen. Deze Koninkrijksnieuwsbrief wordt wereldwijd digitaal verspreid onder de leden van het Besturende Lichaam evenals onder enkele duizenden ouderlingen. Voelt u zich als lezer absoluut vrij om deze brief te delen onder uw eigen Jehovah’s Getuigen-contacten.

Met vriendelijke groet,

Paul Hettinga


 

Nadat ik onlangs de Jaarvergadering over 2021 op JW Broadcast heb bekeken, volgt hier mijn weerlegging.

Ik zou niet weten waarom uitgerekend ik degene moet zijn om het Besturende Lichaam te corrigeren, maar het heeft klaarblijkelijk zo moeten zijn. Schijnbaar moet er iemand zijn die deze taak op zich neemt. Zoals we allemaal weten, wordt er van miljoenen Jehovah’s Getuigen verwacht dat zij elke uiting van het Besturende Lichaam dienen te accepteren alsof hun woorden voortkomen uit de mond van Jehovah God zelf. Wat dragen jullie toch allemaal een enorm zware last. Het is dan ook geen wonder dat Jakobus ons waarschuwde dat niet velen van ons leraren zouden moeten zijn. (Jakobus 3:1)

De meeste jaarvergaderingen van het Wachttorengenootschap worden gekenmerkt door het vrijgeven van kleine beetjes nieuw licht. En zonder uitzondering blijkt ook dit jaar weer dat de geïntroduceerde aanpassingen in meer of mindere mate zijn gebaseerd op de informatie die ik zelf al jaren eerder had gepubliceerd. Ook dit jaar blijkt dit dus wederom het geval te zijn geweest. Ik vraag me dan ook oprecht af of sommige leden van het Besturende Lichaam of misschien wel hun helpers mijn boek of blog lezen? Of zou het zo kunnen zijn dat de geest deze zaken als eerste aan mij onthult? Ach, het maakt allemaal ook niets uit. De geest waait in de richting die het wil.

Het onofficiële thema van de jaarvergadering van Jehovah’s Getuigen had dan ook moeten zijn: De getrouwe en beleidvolle slaaf voorziet in alles op het juiste moment – met inbegrip van de vaccins.

Het eerste punt van correctie dat ik hier opgooi, heeft betrekking op de inleidende opmerkingen van broeder Sanderson. Hij verklaarde dat Jezus een „getrouwe en beleidvolle slaaf” aanstelde. Dat is dan ook een onjuiste verklaring. Wellicht is dit met opzet gedaan, om zodoende een sfeer van onfeilbaarheid te creëren rondom het Besturende Lichaam?

Wanneer we de zaken correct formuleren: Wat Jezus in zijn illustratie zei, is dat de Meester een slaaf aanstelde om erop toe te zien dat de andere leden van het huisgezin van de Meester worden voorzien in voedsel op de juiste tijd. De vraag of de aangestelde slaaf daadwerkelijk getrouw en beleidvol wordt bevonden, zal pas worden vastgesteld zodra de Meester arriveert als een dief in de nacht. Daarom stelde Jezus dit ook in vragende vorm: Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf,… (Mattheüs 24:45). Dit zal op een toekomstig moment dus nog moeten gaan blijken.

En dat brengt tevens nog een andere ernstige fout aan het licht. Broeder Sanderson suggereerde dat toen Jezus verklaarde dat niemand de dag of het uur weet, behalve de Vader, dat Christus daarmee verwees naar de dag en het uur waarop Armageddon zal uitbreken. Dat is gewoonweg niet waar. Later in het programma sprak broeder Jackson ook nog over de illustratie waarbij twee mannen zich in het veld bevinden, waarbij een van hen zou worden meegenomen en de andere zou worden achtergelaten en waarbij twee vrouwen maalden aan de molen, waarvan een van hen werd meegenomen, enz. Wordt deze illustratie dan vervuld tijdens Armageddon? Nee. U hoeft daarom ook alleen maar de bijbehorende context te lezen. Er staat namelijk geschreven: Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn.(Mattheüs 24:39)

De dag en het uur dat onbekend is, betreft dus niet het uur waarop Armageddon zal uitbreken. Jezus gaf aan dat zelfs ongelovigen de nadering van het uur zullen waarnemen en dat ze zullen flauwvallen van angst vanwege alle verschrikkingen die dan over de wereld zullen komen. Niemand zal worden verrast zodra het uur van de laatste oorlog begint. Nee, het gaat hier namelijk om de dag en het uur waarop de Heer zal komen om zijn slaven te oordelen. Die dag en dat uur is namelijk het tijdstip die niemand kan weten behalve de Vader. Daarom zei Jezus verder ook nog het volgende: Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. (Mattheüs 24:42)

Waarom bent u er dan zo zeker van dat Jezus al in het jaar 1914 kwam?

De toespraak van broeder Splane was interessant. Zeker het gedeelte waarin hij sprak over het uit de weg ruimen van elk obstakel en het toepassen ervan op moedige bijbelvertalers zoals William Tyndale. Echter is het zo dat er in werkelijkheid helemaal geen enkele basis bestaat om aan te nemen dat christenen al vele eeuwen geleden, rond het ontstaan van het christendom, in ballingschap gingen onder Babylon de Grote.

Toen Jeruzalem namelijk werd verwoest en de overgebleven Joden naar Babylon werden weggevoerd, toen beseften ze pas dat het een straf was van Jehovah. Ze waren in opstand gekomen en God strafte hen vanwege hun rebellie. De tijd dat zij in gevangenschap in Babylon waren, diende als een aflossing van de schuld die ze aan God schuldig waren. Bovendien, toen de Joden Babylon weer mochten verlaten om terug te keren naar Jeruzalem om de stad te herbouwen, toen vond dit allemaal plaats in dezelfde tijdsperiode. Ze betraden gezamenlijk als groep de zogenaamde Weg van heiligheid. Dit vond daarom ook niet geleidelijk plaats in de loop van meerdere decennia.

Het belangrijkste is echter dat de terugkoop van de Joden een voorbode betreft van de bijeenvergadering van de overgeblevenen zodra Christus weer terugkeert. Dat vormt dan ook een uitermate goede reden om waakzaam te blijven, nietwaar?

Wanneer we daarom ook de context van het veertigste hoofdstuk van Jesaja nader bestuderen, dan blijkt dat de reden waarom het bevel wordt gegeven om de weg van Jehovah vrij te maken en een rechte hoofdweg door de wildernis te maken, is omdat Gods vertegenwoordiger via deze weg zal aankomen en dat is dan ook waarom de vrouw de verrassende aankondiging doet: “Hier is jullie God.”

De profetie gaat verder met de volgende woorden: Kijk! De Soevereine Heer Jehovah zal komen met kracht, zijn arm zal voor hem heersen. Kijk! Hij heeft zijn beloning bij zich, het loon dat hij betaalt, gaat voor hem uit. Als een herder zal hij voor zijn kudde zorgen. Met zijn arm zal hij de lammeren verzamelen, aan zijn boezem zal hij ze dragen. Zorgzaam zal hij de schapen met jongen leiden. (Jesaja 40:9-11)

Let hier dan ook in het bijzonder op de uitdrukking “het loon dat hij betaalt, gaat voor hem uit”. In het slothoofdstuk van Openbaring herhaalt de Heer Jezus deze woorden: “Luister, ik kom vlug! Het loon dat ik geef, heb ik bij me, om iedereen te geven wat hij voor zijn daden verdient. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. (Openbaring 22:12-13)

Het is overbodig om de Alpha en Omega strikt als Jehovah te identificeren om daarmee de Drie-eenheidsleer te weerleggen. De context van het 22ste hoofdstuk van Openbaring laat duidelijk zien dat het Jezus is die spreekt. Trinitariërs zijn zich daar dan ook terdege van bewust. De titel “Alpha” – de eerste – behoort echter niet noodzakelijkerwijs exclusief toe aan alleen de Schepper. Jehovah en Jezus delen samen immers ook nog andere titels. Jehovah is de Machtige God. Jezus is dat ook. Jehovah is Verlosser. Jezus is dat ook. Jehovah is Heer. Zo ook Jezus. De enige titels die exclusief aan Jehovah God toebehoren zijn: ‘God der goden’, ‘de Allerhoogste’, en ‘de Almachtige’.

Jehovah’s Getuigen weten heel goed dat Jezus de Eerstgeborene van de hele schepping is en dat alle dingen door middel van hem zijn ontstaan. Paulus legde uit dat Jezus in alle dingen de eerste is. Dat maakt hem in een andere zin de “Alpha”. Bovendien is Jezus ook nog de laatste Adam. Hij is ook nog de Omega in de zin dat Gods grootse voornemen zal eindigen wanneer Jezus het Koninkrijk aan God teruggeeft. Geen enkele voorvechter van de waarheid zal Jezus ooit weten te overtreffen. Hij is dan ook de laatste in zijn soort – de Omega. (Zie artikel: De Alfa en de Omega) Misschien zou er wellicht nog een nieuw licht kunnen komen over de positie van Jezus als zijnde de Alfa en Omega tijdens de volgende jaarvergadering, althans, wanneer we ervan uitgaan dat er nog een nieuwe Jaarvergadering van Jehovah’s Getuigen zal gaan plaatsvinden.

Het punt waar het hier om gaat is dat de profetie over het voorbereiden van de weg voor Jehovah in werkelijkheid betrekking heeft op de Tweede Komst van Christus. Is Christus dan al vlug gekomen met zijn beloning? Nauwelijks. Of bent u al als koning gaan regeren zonder ons? Ik had gewild dat het zo zou zijn geweest.  Jammer, maar helaas betreft al het gepraat over de bevrijding uit gevangenschap naar Babylon de Grote in het jaar 1914 niets meer dan dat… Het is alleen maar kletspraat.

Ik vond de toespraken van zowel broeder Jackson als broeder Cook eigenlijk erg aanmoedigend. Daarom zal ik de inhoud van hun toespraken ook niet weerleggen. Toegegeven, het duurde bij mij eventjes voordat het tot me doordrong dat wat werd gepresenteerd met betrekking tot de gelijkenis van de scheiding (de ene zal worden meegenomen en de andere achtergelaten) die van toepassing is op de gezalfden, in feite nieuw licht was. Ik heb dit altijd al geweten en had me niet gerealiseerd dat het Besturende Lichaam dit voorafgaand aan dit programma nog niet onderwees. Wederom de vraag: heeft iemand op Bethel dan mijn blog gelezen?

De broeders benadrukten het punt, dat hoewel de Meester nog steeds terug moet komen om zijn aangestelde slaven te oordelen, de notie van een slechte slaaf niet wordt gepresenteerd als zijnde een profetie, maar door hen slechts wordt beschouwd als een loutere waarschuwing. Dat is best interessant te noemen, omdat het bij mij overkomt dat het Besturende Lichaam verdeeld is omtrent de kwestie van de vaccins.

Zoals eerder aangehaald, had het thema van de jaarvergadering ook kunnen zijn geweest dat de getrouwe slaaf altijd op het juiste moment voor voedsel zorgt. En in het afsluitende onderdeel impliceren verschillende leden van het Besturende Lichaam dat de aanschaf en de distributie van de vaccins voedsel op het juiste moment was en is, en dat de hand van Jehovah hierbij betrokken is geweest. Dat is dan ook nauwelijks te geloven, aangezien de politieke natiën van Satans duistere wereld hun toevlucht nemen tot zuivere tirannie om daarmee elke afzonderlijke ziel op aarde in een lockdown vast te zetten en door hen te dwingen om zich vooral te laten injecteren.

Dit zou dan ook zeer verontrustend moeten zijn voor alle Jehovah’s Getuigen. Om te beginnen: hoe zijn we in een situatie terechtgekomen waarbij het op het juiste moment verstrekken van geestelijk voedsel ineens op dezelfde lijn ligt als het verspreiden van een niet-geteste, experimentele injectie die tienduizenden mensen over de hele wereld doodt en die ervoor heeft gezorgd dat er wereldwijd talloze miljoenen mensen zijn ziek geworden of permanente gezondheidsschade hebben opgelopen als gevolg van deze injecties?

Het Besturende Lichaam is zich er ongetwijfeld van bewust dat de vaccins niet alleen gevaarlijk zijn, maar daarnaast ook ineffectief. Ze claimen dat het een pandemie is van de ongevaccineerden, terwijl iedereen weet dat dit een regelrechte leugen is. Zal de “getrouwe” slaaf straks dan ook op het juiste moment periodieke booster-prikken gaan verschaffen? Gaat u er straks dan ook voor zorgen dat u de aantallen bekend gaat maken van alle broeders en zusters die overlijden, ondanks het feit dat ze al zijn gevaccineerd, evenals het aantal doden als gevolg van de injecties?

Het lijkt er absoluut op dat er op dit moment een slechte slaaf aanwezig is die zichzelf heeft onderscheiden. David Splane zou zichzelf eens nader moeten verklaren door uit te leggen hoe vaccinatie een vereiste is om in het land van de levenden te kunnen blijven, terwijl de feiten aantonen dat iemand die besmet is met het virus een overlevingskans heeft van maar liefst 99,8%, en dat jonge mensen daarnaast een nog grotere kans hebben om het land van de levenden te verlaten als gevolg van de injecties dan de kans dat deze jongeren zouden bezwijken als gevolg van het Covid19-virus.

Toen ik lang geleden de profetieën in een ander licht begon te zien en deze begon te begrijpen, dacht ik aanvankelijk dat de verschillende profetische aanklachten aan het adres van de leiders van Gods volk met betrekking tot hun bloedschuld hyperbolisch, oftewel overdreven waren. Ik had ten onrechte aangenomen dat God hier sprak in termen van een symbolische dood, zoals bij bijvoorbeeld het ten onrechte uitsluiten van broeders die de 1914-doctrine weigeren te accepteren. Of wanneer broeders worden uitgesloten die openlijk hun bezwaar uiten tegen de recente misstappen van de Wachttoren-organisatie. Echter begint alles sinds kort pas echt heel duidelijk te worden. Het gaat hier namelijk om regelrechte en letterlijke bloedschuld!

(Trouwens, er is tegenwoordig ook nog een nieuw discussieforum online waarop al enkele tientallen leden actief zijn die intens walgen van het vaccinatiemandaat van het Wachttorengenootschap. Ik was op dat forum een nieuwe discussie begonnen waarbij ik een opsomming heb gemaakt van de overlijdensberichten van Jehovah’s Getuigen die onlangs vroegtijdig zijn gestorven als gevolg van niet nader gespecificeerde oorzaken. Uiteraard weten Jehovah en Jezus de precieze aantallen, en meer dan dit kan ik niet doen, behalve dan dat ik mijn best doe om een openbaar verslag te schrijven waarin de misdaad van het Wachttorengenootschap omtrent deze kwestie aan de kaak wordt gesteld.

Jehovah God zal de leiders van het Wachttorengenootschap persoonlijk aansprakelijk stellen voor de dood van ieder schaap dat sterft als gevolg van het feit dat ze hun dodelijke injecties op het juiste moment toegediend hebben gekregen. In Jesaja 59:3-4 berispt Jehovah bijvoorbeeld de leiders van zijn volk voordat hij hen redt: Want je handpalmen zijn besmeurd met bloed en je vingers met fouten. Je lippen spreken leugens en je tong mompelt onrecht. Niemand roept om rechtvaardigheid, niemand die naar de rechtbank gaat is eerlijk. Ze vertrouwen op dingen die niets voorstellen en spreken over wat geen waarde heeft. Ze worden zwanger van moeilijkheden en baren wat slecht is.

Hoewel de gelijkenis van Jezus, die spreekt over zowel slechte als trouwe slaven, kan worden weggeredeneerd als zijnde een loutere waarschuwing en niet als zijnde een profetie, is de profetie van Jesaja daarentegen uitermate treffend en deze woorden zijn dan ook vernietigend.

Uw lippen mompelen leugens en onrechtvaardigheid, bewerend dat Christus al is gekomen en dat Jehovah’s Getuigen zich bevinden op de Weg van heiligheid. Wat een schande! U vertrouwt, zoals Jesaja ook zegt, daadwerkelijk op dingen die niets voorstellen. Een rechte hoofdweg van heiligheid waar niet één beestachtig persoon kan worden gevonden? Meent u dat serieus?!! Van hoeveel onschuldige schapen is hun onschuld op beestachtige wijze verslonden terwijl zij zich bevonden in uw “geestelijke paradijs” waar zich geen roofdieren schuil zouden houden?

En schaam u diep voor het plakken van een pleister op de bovenarm van uw tekenfilm-lieverdje, Sophie; waarbij u met behulp van subliminale suggestietechnieken heeft geprobeerd om uw gif-prik bij onschuldige kinderen te promoten! Wat zijn we toch getuige van een speciaal soort schadelijk addergebroed onder jullie mannen op Bethel!

Zijn uw eigen advocaten op getrouwe wijze naar de rechtbank gestapt om de belangen van het spreekwoordelijke vaderloze kind te verdedigen, zoals Jehovah dit ook gebiedt? Helaas weten we het antwoord al op deze vraag.

De jaarlijkse bijeenkomst van het Wachttoren Bijbel- en Traktaakgenootschap in Pennsylvania over 2021, was beslist een mijlpaal te noemen. Het is nu pas echt duidelijk geworden dat de voorzegde geloofsafval waarover de apostel Paulus sprak, de geloofsafval die éérst moet komen – dat wil zeggen, eerst vóór de parousia (Tweede Komst van Christus) – op dit moment dus al is begonnen. We leven absoluut in ongekend spannende tijden, broeders!

Het Besturende Lichaam heeft zelfs indirect met tegenzin te kennen gegeven dat sommigen van hen slechte slaven zijn. Het is voor ons dan ook zeer duidelijk geworden dat sommigen van jullie zich erg op hun gemak voelen bij de dronkaards van deze wereld, die vaccinslijters; Ook is het ons nu duidelijk geworden dat de slechte slaven begonnen zijn met het slaan van degenen die weigeren de injecties te nemen, en hen afdoen als deloyaal aan Jehovah, die hoogstpersoonlijk de vaccins aan zijn volk zou hebben verschaft als zijnde een levensreddende soort van manna uit de hemel.

U spreekt inderdaad over datgene wat geen waarde heeft, waarbij u ook nog eens de komst van Christus kleineert – U bagatelliseert deze ontzettend belangrijke gebeurtenis feitelijk. U bent net als de discipelen die Jezus berispte na zijn opstanding; waarbij Jezus hen verweet dat zij onverstandig en traag van begrip waren en dat zij de dingen die de profeten hadden gezegd weigerden te geloven. Wat een schadelijke plannen heeft u toch uitgebroed, door Jehovah’s goedgelovige schapen te voorzien van een elixer dat hen niet tegen het virus zal beschermen en hen in de toekomst mogelijk zelfs zal doden.

Hoe waar blijkt Jehovah’s veroordeling dus ook te zijn: Ze broeden de eieren uit van een giftige slang en ze weven het web van een spin. Iedereen die van hun eieren eet gaat dood en uit het ei dat kapotgedrukt wordt komt een adder. Hun spinnenweb kunnen ze niet gebruiken als kleding en wat ze maken kunnen ze niet aantrekken. Hun daden zijn schadelijk, hun handen zijn vol gewelddaden. Hun voeten rennen naar het slechte, ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn schadelijke gedachten, ze laten een spoor van verwoesting en ellende achter. (Jesaja 59:5-7)

Nu het nieuwe kalenderjaar begint, lijkt het erop dat de kernmachten onverbiddelijk worden meegesleurd in wat absoluut zeker een wereldwijd, nucleair conflict zal gaan worden. Trouwens, er wordt ook gemeld dat de Federal Reserve Bank van New York een reddingslijn heeft uitgeworpen richting de grote banken van Wall Street, die op dit moment in totaal meer dan $ 20.000.000.000.000 dollar bedraagt, wat met zekerheid een lening betreft die nimmer meer valt af te lossen. Dat alles, alleen maar om te voorkomen dat het spel van een failliete gokker finaal instort. Behalve dan het feit dat zodra de eerste werkelijke schoten worden afgevuurd, het hele systeem met absolute zekerheid in elkaar zal storten.

Vanaf dat moment zullen we dan ook zeker weten dat het einde daadwerkelijk is begonnen – dat Christus voor de deur staat. Pas dan zullen de tien maagden zich met hun olielampen in de duisternis wagen om de naderende bruidegom te gaan ontmoeten. Dan zullen ook de vijf dwaze maagden teruggaan om olie te gaan halen bij degenen die bekend staan als de verstrekkers van voedsel op de juiste tijd. En tegen de tijd dat de 5 dwaze maagden weer terug zullen zijn bij het feest, zal de deur voor hen gesloten blijken te zijn.

Hoe zit het dan precies met de duisternis waar de tien maagden doorheen zullen moeten reizen? Jesaja gaat verder met te spreken voor de uitverkorenen die op dat moment zullen leven: Daarom is het recht ver van ons en bereikt rechtvaardigheid ons niet. We hopen op licht, maar kijk, er is duisternis, en op helder licht, maar we blijven in het donker wandelen. Als blinden tasten we naar de muur, we tasten rond als iemand die geen ogen heeft. Midden op de dag struikelen we als in de avondschemering. Onder de sterken zijn we als doden. We blijven allemaal grommen als beren en droevig koeren als duiven. We hopen op recht maar het is er niet, we hopen op redding maar die is ver van ons. (Jesaja 59:9-11)

Tegen die achtergrond zal Christus zich dan ook gaan openbaren aan de geroepenen, de uitgekozenen en de gelovigen.