VRAAG VAN EEN LEZER: Ik heb uw artikel uit 2014 gelezen welke was getiteld “De antichrist komt eraan”. In dit artikel zegt u dat datgene wat de mens van wetteloosheid tegenhoudt, het Besturende lichaam is. Echter schrijft u in uw andere artikel genaamd “En hij bleef staan op het zand van de zee”, dat het niemand minder is dan Jezus, het hoofd van de gemeente, die heeft gediend als een barrière voor de mens van wetteloosheid. Ik vind dit verwarrend. Is het nou Jezus of het Besturende Lichaam?

(Opmerking van de Nederlandse vertaler: zie ook het artikel: “Wie is degene die werkt als een barriere?”)

Het antwoord op deze vraag is: Beide

In het artikel dat gaat over de Antichrist was de reden dat ik stelde dat het Besturende Lichaam als een barrière optrad, om het vaak verdoezelde feit te benadrukken dat het Besturende Lichaam niet langer de wettige bewaarder is van de Wachttoren Corporatie. De directeurs (Board of Directors oftewel de Raad van Bestuur) van de Wachttoren-organisatie beheren alle financiën en zijn daarnaast ook nog eens de juridische eigenaren van de gehele organisatie.

Toch kan er helemaal niets slagen of juist falen zonder dat Christus het toestaat. Wat zegt de Heilige Schrift? In Psalmen 127:1 staat: Als Jehovah het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat de bouwers er hard aan werken. Als Jehovah de stad niet bewaakt, heeft het geen zin dat de wachter wakker blijft.

In de oudheid waren er mannen die door God waren aangesteld op autoritaire posities die op een later moment ontrouw werden aan Jehovah. We zouden hier bijvoorbeeld kunnen denken aan mannen zoals koning Saul of koning Salomo.

Behalve deze twee mannen waren er in de hele geschiedenis nog een hoop van dit soort mannen. God stond hen toe om hun eigen weg te gaan, waarna Jehovah naar verloop van tijd ingreep om de zaken weer recht te zetten zodat alles weer op de juiste koers kon worden gezet die Hij voor ogen had.

Toen Jezus nog op aarde was, koos hij Judas uit als een van de 12 apostelen. Blijkbaar was Judas in het begin een trouw man. Later werd deze man echter een dief: hij stal geld uit de schatkist van de organisatie. Judas was echter niet in staat om Jezus kwaad te doen totdat het moment aanbrak waarop God de barrière had verwijderd. Toen overhandigde Jezus tijdens de Pascha-maaltijd het stukje brood aan Judas en vanaf dat moment nam Satan bezit van hem. Later diezelfde avond leidde Judas de Romeinen en de Joodse menigte richting de tuin waarvan hij wist dat Jezus daar zou zijn. Dat is ook het moment waarop Jezus onthulde dat Jehovah de barriere had opgeheven en hij zei toen tot hen: Zijn jullie met zwaarden en knuppels gekomen alsof ik een misdadiger ben? Dag in dag uit was ik bij jullie in de tempel, en toen hebben jullie geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is jullie uur en de duisternis heerst.” (Lukas 22:52-53)

Judas vertegenwoordigde een type of beeld van de mens van wetteloosheid. Zowel Judas als de mens van wetteloosheid krijgen beiden in de Bijbel specifiek de unieke naam “de zoon van vernietiging” toegekend.

In het elfde hoofdstuk van de profetie van Zacharia zei Jehovah: Want ik laat een herder opstaan in het land. Hij zal de schapen die verdwijnen niet verzorgen. Hij zal de jonge schapen niet zoeken, de gewonde schapen niet genezen en de schapen die kunnen staan niet te eten geven. In plaats daarvan zal hij het vlees van het vette schaap verslinden en de hoeven van de schapen afrukken. Wee mijn waardeloze herder, die de kudde in de steek laat!

Merk op dat Jehovah verklaarde dat hij deze herder liet opstaan. En in de context van ditzelfde hoofdstuk staat ook de voorspelling opgetekend dat 30 zilverstukken de prijs was die Judas ontving voor het verraden van de Zoon van God – Echter heeft deze profetie betrekking op de terugkomst van Christus, oftewel zijn parousia of Tweede Komst.

Op dit moment zijn we getuige van de vervulling ervan. Het Besturende Lichaam is als instelling de profetische waardeloze herder geworden. De Verenigde Naties hebben hun mandaat afgegeven voor algehele mRNA-injecties. Ondanks het feit dat er ook effectieve medicinale alternatieven bestaan, worden deze toch niet toegestaan. En hoewel we weten dat er duizenden mensen sterven aan deze injecties en hoewel we ook weten dat zelfs degenen die de injecties hebben genomen alsnog ziek worden van Covid, en ondanks het feit dat er zelfs nog meer verontrustende vragen zijn over het doel van het geïnjecteerde grafeen in deze elixers, ondanks dit alles heeft het Besturend Lichaam toch besloten om plichtsgetrouw gehoor gegeven aan de Verenigde Naties, waarbij ze zelfs hebben laten zien dat ze niet te beroerd zijn om eventuele andersdenkenden te bedreigen met juridische consequenties. De waardeloze herder heeft overduidelijk aangetoond dat hij de kudde aan zijn lot heeft overgelaten door de schapen in de steek te laten.

Zelfs al zou het zo zijn geweest dat sommige individuele leden van het Besturende Lichaam niet helemaal achter het vaccinatieprogramma stonden, toch bleken zij niet in staat te zijn om het een halt toe te roepen. Het lijkt erop dat Christus blijkbaar het stukje brood aan iemand heeft overhandigd, net zoals tijdens het laatste avondmaal.

NOG EEN VRAAG VAN EEN ANDERE LEZER: Het is mij opgevallen dat een aantal anderen deze vraag hebben gesteld en dat sommigen hebben geprobeerd om deze vraag te beantwoorden. Christus zal terugkeren naar de uitverkorenen. Hoe zullen alle anderen die niet behoren tot de uitverkorenen te weten komen dat Jezus zichzelf heeft laten zien? Er is een tekst voorhanden die spreekt over dromen en visioenen. Is dat van toepassing op deze tijd?

Jezus verklaarde dat natie tegen natie zal opstaan en dat er sprake zou zijn van voedseltekorten en pandemieën, evenals grote aardbevingen. Hij voorzei ook dat er tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken doodsbang zijn en geen uitweg weten vanwege het gebulder van de woeste zee. De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud. En dan zullen ze de Mensenzoon in een wolk zien komen met kracht en grote majesteit. (Lukas 21:25-27)

De gebeurtenissen die Jezus schetste zullen onmogelijk te negeren zijn. En tegen die achtergrond zei Jezus ook nog het volgende: Jullie zullen ter wille van mijn naam voor koningen en bestuurders gesleept worden. Het zal ertoe leiden dat jullie een getuigenis zullen geven. (Lukas 21:12-13)

Het zien van de Mensenzoon die in een wolk komt, betreft een zinspeling op het zevende hoofdstuk van Daniël, waar het visioen wordt beschreven van iemand die als een mensenzoon wordt afbeeldt die met de wolken komt en toegang krijgt tot de Oude van Dagen. Het is duidelijk dat de kroning van Christus in de hemel niet iets is dat mensen letterlijk met hun eigen ogen zouden kunnen zien. Mattheüs biedt enige duidelijkheid door te vermelden dat de volken het teken van de Mensenzoon zullen zien wanneer het aan de hemel verschijnt, wat het moment zal zijn waarop ze een misselijkmakende angst zullen beginnen te voelen waarna ze zichzelf van verdriet op hun borst zullen beginnen te slaan in de wetenschap dat hun lot is bezegeld. Een teken zien betekent niet hetzelfde als letterlijk de Zoon zien. Met andere woorden: de wereld zal weten dat ze te maken hebben met Christus, en niet met een of andere buitenaardse invasie vanuit Mars of iets dergelijks.

In het 8ste hoofdstuk van Romeinen schreef Paulus het volgende: Ik ben van mening dat het lijden van nu niets voorstelt in vergelijking met de glorie die in ons geopenbaard zal worden. De schepping wacht er vol verlangen op dat de zonen van God worden geopenbaard. Want de schepping is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet uit eigen wil, maar door degene die haar daaraan heeft onderworpen. Dat deed hij op basis van de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en de glorieuze vrijheid van Gods kinderen zal hebben. (Romeinen 8:18-21)

Het moge duidelijk zijn dat “de schepping” die vol verlangen uitkijkt naar het Koninkrijk niet de gehele mensheid betreft. Degenen die gedoemd zullen zijn om zichzelf van verdriet op hun borst te slaan, zullen daarentegen helemaal niet hopen op de komst van het Koninkrijk. Aan de andere kant is het ook zo dat hoewel Jehovah’s Getuigen vol verlangen uitkijken naar het Koninkrijk, dat het Wachttorengenootschap geen enkel begrip heeft van wat er allemaal zal komen kijken bij de openbaring van de zonen van God.

Net zoals het feit dat Jezus zichzelf enkel openbaarde aan een geselecteerde groep gelovigen nadat hij was opgestaan uit de dood, zo zal Christus de zonen Gods ook pas gaan openbaren aan “de schepping”, nadat hij zichzelf eerst zal hebben geopenbaard aan de uitverkorenen.

Jammer maar helaas dus, voor alle oplichters en bedriegers die beweren dat alle christenen gezalfd zijn en naar de hemel zullen gaan. Ze diskwalificeren zichzelf om ofwel de zonen van God of de “schepping” te zijn die hopen ook de glorieuze vrijheid van Gods kinderen hier op aarde.

NOG EEN ANDERE VRAAG VAN EEN LEZER: Ik heb een heel belangrijke vraag waarbij ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Indien een persoon die in de Waarheid is opgevoed, nog moet worden gedoopt en deelneemt aan de bediening en veranderingen aanbrengt in zijn leven om daarmee in overeenstemming te zijn met wat Jehovah vereist, maar die daarnaast ook ondubbelzinnig weet dat Jehovah Koning is, maar tegelijkertijd om welke reden dan ook heeft gewacht op een moment dat dingen in hun leven zouden veranderen – In wat voor positie verblijven zij dan? Voor de wereld zijn ze een “goed” en moreel persoon, terwijl ze op dit moment niet de moed hebben gehad om de Waarheid in praktijk te brengen waarover ze weten dat het waar is.

Jezus zei tot bepaalde personen in zijn tijd: “Waarom zeggen jullie “Heer! Heer!” tegen me, maar doen jullie niet wat ik zeg? Jezus ging verder door een illustratie aan te halen: Iemand die bij me komt, mijn woorden hoort en ze toepast — ik zal jullie vertellen op wie zo iemand lijkt. Hij is als een man die een huis bouwde en diep in de grond groef om het fundament op de rots te leggen. Later kwam er een overstroming en de rivier beukte tegen het huis, maar het huis wankelde niet omdat het goed was gebouwd. Maar wie hoort en niets doet, is als een man die een huis op de grond bouwde zonder een fundament te leggen. De rivier beukte ertegen, en het huis stortte meteen in en werd volledig verwoest.” (Lukas 6:46-49)