Een lezer heeft me via de e-mail een aantal vragen gestuurd over specifieke verzen in het 11de hoofdstuk van Daniël.

Daniël 11:21        Wie is precies de “verachtelijke persoon”?

Het Wachttorengenootschap legt uit dat dit Tiberius Caesar was. Hij regeerde tijdens de periode waarin Jezus zijn bediening verrichtte. Ik denk dat dit ook ongeveer het punt is waarop ze de draad zijn kwijtgeraakt, zoals het gezegde luidt.

Daniël 11:23        Wie of wat is precies “dit kleine volk”?

In het hoofdstuk over de koning van het noorden werd erop gewezen dat dit “kleine volk” het christendom was. Oorspronkelijk was dit het Israël Gods, een geestelijke natie die door God werd gemaakt, echter is gebleken dat dit kleine volk in de loop van enkele eeuwen steeds verdorvener begon te worden. Echter bleek dat toen Constantijn het christendom had verklaard tot de officiële staatsgodsdienst, dat zelfs minder dan 10% van de Romeinen zichzelf als christen beschouwde. Toch was dit het middel waarmee de Romeinse koning van het noorden machtig werd. Terwijl het Rijk uiteenviel, regeerde en plunderde de opeenvolging van pausen heel Europa gedurende meer dan 1000 jaar zonder dat er sprake was van enige noemenswaardige tegenstand. Feitelijk plunderden ze Gods bezit en oefenden ze volledige controle uit over de Bijbel doordat ze de Heilige Schrift weg hielden bij het gewone volk door deze enkel in het Latijn beschikbaar te maken voor de geestelijken. Pas veel later, toen de drukpers eindelijk werd uitgevonden veranderde deze situatie pas.

Daniël 11:26        Wat zijn precies deze “lekkernijen”?

Ik moet toegeven dat ik dit zelf ook niet weet. Ik kan wel zeggen dat ik druk bezig ben met het opnieuw bestuderen van het hele elfde hoofdstuk in combinatie met het opnieuw duiken in de geschiedschrijving om te proberen het beter te kunnen begrijpen.

Daniël 11:27        “nog voor de vastgestelde tijd”? -als het nog niet vervuld is, klinkt de rest van de profetie als een periode van decennia waarin de rest van de dingen uit het hoofdstuk pas worden vervuld…

Het vers zegt dat de twee koningen “aan één tafel zullen zitten en leugens tegen elkaar zullen spreken. Maar niets zal slagen, want het einde is nog voor de vastgestelde tijd.” De twee koningen die aan dezelfde tafel zitten, betreffen de Anglo-Amerikanen. Vanaf het moment dat het Verdrag van Parijs in 1783 werd ondertekend, waarmee er een einde kwam aan de Revolutionaire Oorlog, heeft de Britse monarchie al plannen gesmeed om haar eigenzinnige kolonie weer terug te krijgen, echter is dat tot op heden (nog) niet gelukt. De inkt op het verdrag was nog nauwelijks droog, of de Britten begonnen toen al met het ontvoeren van Amerikaanse zeelieden, wat uiteindelijk uitmondde in de Oorlog van 1812. Gedurende de hele 20ste eeuw hebben de twee koningen oorlogen met elkaar gevoerd terwijl ze eigenlijk bondgenoten van elkaar waren. Ze zaten samen met elkaar aan tafel en ondertekenden het Verdrag van Versailles, waarmee er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Ze zaten daarna weer samen aan dezelfde tafel in Potsdam en beëindigden de Tweede Wereldoorlog. De twee koningen zitten ook samen met Frankrijk, China en Rusland in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De waarheid wordt nooit gesproken.

Daniël 11:36        “boven elke god” – Is het niet zo dat religie / Babylon de Grote in deze periode al vernietigd zal zijn?

De profetie is niet vastgelegd in een exacte tijdlijn. De verzen 36 tot 39 onthullen wat de koning van het noorden uiteindelijk zal gaan doen in de tijd van het einde. Dat blijkt duidelijk uit het feit dat vers 36 zegt: De koning zal doen wat hij wil en hij zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god. Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken. Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt, want wat besloten is moet gebeuren.

De koning die doet wat hij wil en die tot het einde toe succes zal hebben, betekent dat hij uiteindelijk de Amerikaanse koning van het zuiden aan zich onderwerpt, wat wordt overgebracht in de profetie waarin staat dat Egypte niet zal ontkomen – Waarbij Egypte de oorspronkelijke koning van het zuiden was, na de ontbinding van het rijk van Alexander. Het is overigens ook interessant dat de vrijgave van de geheime documenten onlangs door Trump, ook een interview bevatte dat de FBI met Christopher Steele had die de ‘voormalige’ Britse inlichtingenagent was die het zogenaamde vuile dossier aanleverde over de samenspanning tussen Trump met Rusland. Het waren allemaal leugens en de FBI was zich hier ook van bewust, maar Steele verklaarde tegen hen dat de reden waarom hij dit deed was, omdat hij vreesde dat Trump de Britse belangen zou schaden.

En ook Lord Malloch Brown is betrokken bij de Dominion-stemsystemen die zijn ingezet bij het frauderen met het aantal stemmen tijdens de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het was de meest brutale stemfraude die ooit is gepleegd, wat ook het bewijs vormt dat de Lords van Londen op dit moment al doen wat ze zelf willen. Ondanks dat dienen we er niet zomaar vanuit te gaan dat er geen tegenreactie zal komen, dus dit mogen we dan ook zeker niet uitsluiten. Een botsing de andere kant op, oftewel een duw terug.

Maar uiteindelijk mogen we er zeker van zijn dat de zogenaamde grote reset een grote rol zal spelen in zijn heerschappij over al het goud en zilver en begeerlijke dingen van een failliet en ingestort Amerika. Het feit dat hij verbijsterende godslasteringen zal spreken tegen God is precies wat het beest zou gaan doen nadat het weer nieuw leven ingeblazen zal worden. Het zal dus slechts één enkele koning zijn die de aanstaande ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem zal overleven. En ja, deze koning zal uiteindelijk ook Babylon de Grote gaan vernietigen. Dat zal de taak zijn die hem door God zal worden toegewezen om de woorden van God te vervullen, ook al zal deze koning dit onbewust doen.

Daniël 11:37        Wie is de “God van zijn voorvaders”, en wie zijn deze “voorvaders”?

Daniël 11:39        Wie is de “vreemde god” en is geen religie die vernietigd moet worden in deze tijd van vervulling?               

Sinds de tijd van Constantijn is de god van de koning van het noorden altijd al de drie-eenheid geweest – de drie goden die gezamenlijk één god vormen. Zelfs nadat het Britse Rijk opkwam als de meest recente manifestatie van de koning van het noorden, fungeert de Kroon nog steeds als het hoofd van de Kerk van Engeland. In het geheim hebben de Britten het heidendom en het satanisme bevorderd via hun vrijmetselaarsnetwerken. Op dit moment wordt de christelijke God aangevallen. Veel Amerikaanse patriotten zijn extreem religieus, waarbij Jezus hun god is. Ze geloven juist dat hun strijd gestreden moet worden tegen de goddeloze Chinese communisten. Ze hebben echter geen flauw idee wie er op de achtergrond werkelijk aan de touwtjes trekt.

Gedurende de tijd van het einde, die overigens op elk moment zou kunnen gaan beginnen, zal de koning van het noorden geen baat meer hebben bij zijn drieëenheidsgod of zelfs zijn vrijmetselaarij. Tijdens de tijd van het einde zal alleen nog maar brute kracht de god zijn die hij zal eren – de god van de sterkste vestingen genoemd. Samen met een vreemde god. Dat zal ongetwijfeld slaan op Satan de Duivel nadat hij uit de hemel zal zijn neergeworpen. De koning van het noorden zal eisen dat iedereen zijn beeld aanbidt op straffe van ellende.

 

Hoewel de vraagsteller er niet specifiek naar vroeg, wilde ik hier toch nog een aantal gedachten aan toevoegen.

Vers 32 stelt: Degenen die zich misdragen tegen het verbond, zal hij door sluwe woorden tot afval brengen. Maar het volk dat zijn God kent, zal overwinnen en slagen in wat het onderneemt.

Om zich te misdragen tegen het verbond, moet een volk zich wel daadwerkelijk in een verbond bevinden. Het verbond betreft hier het “nieuwe verbond”. Dat betekent dat sommige gezalfde christenen afvalligen zijn geworden, echter niet doordat ze de organisatie hebben verlaten, integendeel juist. Ze hebben ervoor gezorgd dat de organisatie is afgedwaald. Indien degenen die tot afvalligheid zijn gebracht, de gemeente zouden verlaten, zou het voor de gelovigen ook geen uitdaging zijn om te overwinnen en om te slagen in wat het onderneemt.

We weten dat de Wachttoren-organisatie al vanaf het allereerste begin door vrijmetselaars is geïnfiltreerd. Het is evident dat het geheime genootschap dat opereert binnen het Genootschap, invloed heeft uitgeoefend op sommigen die zijn geroepen. Deze afval, of afvalligheid begon manifest te worden toen bleek dat het Wachttorengenootschap een partnerschap was aangegaan met de Verenigde Naties. En terwijl ze alle geweldige dingen hebben geprezen die de Verenigde Naties hebben gedaan, hebben ze tegelijkertijd ook het nationalisme aan de kaak gesteld als de gesel van de mensheid en de voornaamste oorzaak van oorlogen wereldwijd. Hoewel dat ogenschijnlijk waar blijkt te zijn, zijn Jehovah’s Getuigen zich er ook niet van bewust dat het Wachttorengenootschap feitelijk de propaganda van het Britse rijk een stem heeft gegeven. Nadat Donald Trump de verkiezingen had gewonnen en na de opkomst van het patriottische populisme over de hele wereld, is het Britse Rijk meer dan ooit vastbesloten om het te zullen vernietigen.

In de jaren dertig had het tijdschrift ‘Consolation’ veel te melden over de gevaren van vaccins en ook over de gevaren van aluminium kookgerei. Ze benadrukten het belang van natuurlijke gezondheid, zoals die was. Echter heeft het Besturende Lichaam nu hun strenge afkeuring uitgesproken richting de Jehovah’s Getuigen ten aanzien van de bevordering van natuurlijke geneeswijzen. Gezien het feit dat de grote farmaceutische bedrijven een decennialange oorlog hebben gevoerd tegen natuurlijke geneeswijzen, lijkt het erop dat het leiderschap van de Wachttoren-organisatie de kant heeft gekozen van Big Pharma en van de globalisten.

Wat het nu op dit moment vooral nog extra verontrustend maakt, is het feit dat vitamine D en zink, evenals andere immuniteitsverhogende kruiden, effectief blijken te zijn tegen Covid. In plaats van de kudde aan te moedigen om eenvoudige, door God gegeven middelen te gebruiken, hebben ze de hele organisatie op slot gegooid en hebben ze het Jehovah’s Getuigen verboden om nog langer de straat op te gaan om te prediken. En het zich verzetten tegen de geboden van Christus is allemaal gedaan onder het mom van het redden van mensenlevens. Zoals we net in het bovenstaande vers hebben kunnen lezen zien we dat er hier inderdaad sprake is van “Sluwe woorden”!