Het boek Openbaring is als een portaal. Openbaring betreft niet alleen een verslag van wat komen gaat, maar daarnaast vormt het ook nog een venster waardoor we een blik kunnen werpen op de onzichtbare dimensie. Het 12de hoofdstuk presenteert een groot teken in de hemel: Een vrouw was bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten. Op haar hoofd was een kroon van 12 sterren. Ze was zwanger en schreeuwde het uit van de pijn omdat ze weeën had.

Vervolgens breekt er in de hemel een oorlog uit: Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, maar ze werden verslagen, en er was voor hen geen plaats meer in de hemel. De grote draak werd daarom neergeworpen, de oorspronkelijke slang, degene die Duivel en Satan wordt genoemd, die de hele bewoonde aarde misleidt. Hij werd neergeworpen naar de aarde en zijn engelen werden samen met hem neergeworpen.” (Openbaring 12:7-9)

De handelingen die in de hemel worden verricht zijn voor de bewoners van de aarde niet waarneembaar. Er bestaat geen elektronisch apparaat of telescoop die ons in staat stelt om te kunnen kijken in het geestenrijk. De oorlog die zal uitbreken en de uiteindelijke verdrijving van de Duivel zal pas achteraf waarneembaar zijn – wanneer de kop van het beest dodelijk wordt getroffen en herstelt, waarna de heiligen het doelwit zullen worden om daarna te worden verpletterd.

Het lijdt geen twijfel – althans in mijn gedachtegang – dat deze oorlog in de hemel niet in het jaar 1914 heeft plaatsgevonden. Alles wat het Wachttorengenootschap heeft onderwezen in verband met het jaar 1914 maakt deel uit van het werk van Satan – de bedrieglijke invloed waaronder de Jehovah’s Getuigen opereren en die plaatsvindt in overeenstemming met de wil van God.

Gezien onze menselijke beperkingen en gezien de leugenachtige tekenen en krachtige werken die Satan tot nu toe heeft mogen verrichten, en gezien het feit dat alle oorlogvoering gebaseerd is op misleiding, is het mogelijk, en ik neig zelfs naar waarschijnlijk, dat de oorlog in de hemel vrij recent heeft plaatsgevonden en dat de demonen zijn neergeworpen.

Er is geen chronologie beschikbaar die ons in staat stelt om te kunnen bepalen wanneer het Koninkrijk precies aan de macht zal komen en dus ook niet wanneer de oorlog in de hemel precies zal beginnen. De zeven-tijdenleer betreft slechts een slimme truc en is feitelijk het voornaamste element van de 1914 misleiding. De enige chronologie die betrekking heeft op de periode na de oorlog in de hemel wordt op verschillende manieren uitgedrukt door middel van de periode van 1260 dagen welke zullen beginnen zodra het gedode beest op wonderbaarlijke wijze weer tot leven komt. Er zit echter een niet vast te stellen periode tussen de oorlog in de hemel en de dood en opstanding van het beest. Die tussentijdse periode lijkt tot uitdrukking te komen door middel van de volgende woorden: En hij bleef staan op het zand van de zee. (Openbaring 13:1)

“Hij” verwijst naar de draak nadat deze uit de hemel is neergeworpen. Alsof de draak zichzelf oproept tot een fysieke aanwezigheid op aarde, waarop Openbaring vervolgens verklaart: Ik zag uit de zee een wild beest opkomen met tien hoorns en zeven koppen en op zijn hoorns tien diademen, maar op zijn koppen godslasterlijke namen. Het wilde beest dat ik zag, leek op een luipaard, maar zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als een leeuwenmuil. En de draak gaf aan het beest kracht, een troon en grote autoriteit. (Openbaring 13:1-2)

Het is inderdaad waar dat het symbolische zevenkoppige beest al bestaat sinds de Egyptische farao’s, nog vóór de tijd van Mozes. Maar in overeenstemming met Zijn wil heeft Jehovah God verschillende keren gebruik gemaakt van de rijken die onder Satans heerschappij stonden, en heeft Jehovah deze rijken gebruikt in het voordeel van Zijn volk. Toen de Joden bijvoorbeeld in ballingschap in Babylon waren, manoeuvreerde Jehovah het Medo-Perzische rijk onder koning Cyrus om daarmee Babylon omver te werpen. Een engel legde aan Daniël uit dat hij opstond om de koning van Perzië te versterken om zodoende de bevrijding van de Joden te bewerkstelligen. En ook tijdens het christelijke tijdperk werd het Romeinse rijk enigszins beteugeld om te voorkomen dat ze alle christenen uit het rijk zouden uitroeien.

De draak die zijn macht en grote autoriteit dus geeft aan het beest, betreft een gebeurtenis welke nog niet eerder is voorgekomen. En het kan daarnaast alleen maar plaatsvinden indien Jehovah God dit ook daadwerkelijk toestaat, wat Hij ook zeker zal doen. Het wilde beest zal de voltallige uiting worden van de demonische vorsten. Nogmaals, dat betreft dus iets dat alleen maar zou kunnen gebeuren indien Christus, de Koning der koningen, Heer der heren en Vorst der vorsten, zijn beteugeling intrekt en niet langer meer als een versterker zal blijven opstaan voor welk hedendaagse koninkrijk dan ook.

Gelijktijdig met de draak die blijft staan op het zand van de zee, zal ook de beteugeling die aan de mens van wetteloosheid is opgelegd, worden opgeheven. Wie heeft er opgetreden als een barrière, om de mens van wetteloosheid te beteugelen? Dit betreft niemand minder dan Jezus zelf, het hoofd van de gemeente. Verklaarde Jezus dan niet dat hij alle dagen bij zijn discipelen zou zijn tot aan het einde van het samenstel? Indien Christus bij zijn discipelen zal zijn tot het besluit, dan houdt dit dus in dat Jezus in de tijd van het einde dus niet bij hen zal zijn, totdat zijn parousia zal beginnen. Gedurende die periode zal de mens van wetteloosheid dus niet worden gehinderd door enige vorm van beteugeling of barrière. Vermoedelijk zal deze profetische mens van wetteloosheid tijdens die periode zijn noodlottige „levensreddende instructies” uitvaardigen richting degenen die de waarheid niet hebben liefgehad.

Gezien de lappendeken van ondoordringbare leugens die de wereld verstikt en gezien de wereldwijde oplegging van tirannie op ieder niveau onder het mom van het redden van levens als gevolg van een neppandemie, de dreigende ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem en als gevolg van de opkomst van de deep-state die ervoor zorgt dat nationale regeringen lamgelegd worden, om nog maar te zwijgen van de toename van wetteloosheid binnen het leiderschap van Jehovah’s Getuigen, terwijl ze tegelijkertijd dienen als kanaal voor het vaccinatie-mandaat dat uitgaat van het beest, lijkt het erop alsof de draak is afgedaald en alsof Christus alle barrières heeft opgeheven.