Dagtekst vrijdag 3 september

De bestaande autoriteiten zijn door God in hun relatieve positie geplaatst. — Rom. 13:1.

Houden de ouderlingen zich aan een wettelijke verplichting om een beschuldiging van kindermisbruik te melden bij de autoriteiten? Ja. Als dat in een land wettelijk verplicht is, houden de ouderlingen zich aan een meldplicht. Zulke wetten zijn niet in tegenspraak met Gods wetten (Hand. 5:28, 29). Dus als zo’n beschuldiging bij de ouderlingen bekend wordt, winnen ze direct advies in over de naleving van een wettelijke meldplicht. De ouderlingen verzekeren slachtoffers en ook de ouders en anderen die van de kwestie op de hoogte zijn dat ze het recht hebben om aangifte te doen van kindermisbruik. Maar wat als het gaat om iemand die deel uitmaakt van de gemeente en de kwestie dan in de gemeenschap bekend wordt? Moet de christen die aangifte heeft gedaan het gevoel hebben dat hij een smet heeft geworpen op Gods naam? Nee. Het is de kindermisbruiker die Gods naam besmeurt. w19.05 10 ¶13-14


Er is geen leugen die ze niet vertellen en er is geen waarheid die ze niet zullen verdraaien.

Het is inderdaad waar dat er binnen de Verenigde Staten een aantal staten zijn die het religieuze leiders niet wettelijk verplichten om aangifte te doen van seksueel kindermisbruik. Echter wordt kindermisbruik wel overal ter wereld beschouwd als een misdaad. Wat het Wachttorengenootschap hier dus feitelijk zegt, is dat ouderlingen geen aangifte hoeven te doen bij de lokale autoriteiten indien de lokale wetgeving dit niet expliciet van hen vereist, in een situatie waarbij er sprake zou zijn van een zedenmisdrijf tegen een kind dat onder hun toezicht staat. Waarom zouden ouderlingen door de wet van de overheid moeten worden gedwongen om het juiste te doen? Een misdaad die wordt begaan tegen een kind is sowieso iets verschrikkelijks. De monden binnen Bethel verklaren: “wij verafschuwen kindermisbruik”. Oh ja? Menen jullie dat oprecht? Waarom storten jullie jezelf in de praktijk dan niet als een zware baksteen op vermeende pedofielen binnen de gemeente, wanneer het daadwerkelijk zo zou zijn dat jullie seksueel kindermisbruik ten diepste verafschuwen?

Het moge duidelijk zijn dat het Wachttorengenootschap in de praktijk duidelijk heeft bevestigd dat ze er helemaal niet om geven dat er een pedofiel in hun midden is. Zoals we net in de bovenstaande dagtekst namelijk hebben kunnen lezen, maken ouderlingen zich enkel en alleen maar zorgen over “hoe zij kunnen voldoen aan de lokale wettelijke verplichtingen met betrekking tot het doen van aangifte”.

Het Wachttorengenootschap aarzelt nooit wanneer ze graag tegen slachtoffers en hun pleitbezorgers zeggen dat ze “geduldig op Jehovah dienen te wachten”. Die platitude wordt tot vervelens toe aan slachtoffers voorgeschoteld om hun gemoederen te sussen ten aanzien van de grenzeloze passiviteit aan de kant van degenen die door God worden belast met de taak om diegenen te verdedigen die zichzelf niet kunnen verdedigen.

Het goede nieuws is dat er vanuit alle hoeken signalen binnenkomen dat er binnenkort een einde zal komen aan het lange wachten. Binnenkort zal Jehovah namelijk de storm ontketenen. En deze specifieke wervelstorm zal niet zijn als een natuurlijke wervelwind die zonder onderscheid verwoesting aanricht. De storm die God zal laten ontketenen, zal gericht zijn op specifieke personen. Dit is zoals het in Jeremia wordt beschreven: Kijk, de storm van Jehovah zal vol woede losbarsten. Als een wervelstorm zal hij op het hoofd van slechte mensen neerkomen. (Jeremia 23:19)

Er bevinden zich absoluut een aantal goddeloze figuren onder de mannen die de Wachttoren-organisatie runnen – duivelsgebroed welteverstaan. Wanneer zal God dan het beest tegen hen loslaten? De woede van Jehovah zal zich niet afwenden, tot hij heeft uitgevoerd en gerealiseerd wat hij zich in zijn hart had voorgenomen. Aan het einde van de dagen zullen jullie dat goed begrijpen. (Jeremia 23:20)

Het Wachttorengenootschap heeft vanaf het begin altijd al beweerd dat het laatste deel van de dagen al zou zijn begonnen. Oorspronkelijk beweerde Charles Russell dat de tijd van het einde in het jaar 1799 was begonnen – het zou naar verluidt iets te maken hebben gehad met Napoleon of wat dan ook. Vervolgens werd de hele doctrine rond het jaar 1930 compleet omgegooid en werd alles gekoppeld aan het jaar 1914. Op dit moment leert het Wachttorengenootschap dat het laatste deel van de dagen al 107 jaar lang aan de gang is en zelfs nu zijn we nog steeds geen getuige geweest van deze profetische wervelstorm!

Met een verbazingwekkende vooruitziende blik voorzag Jehovah al lang geleden dat degenen die in de toekomst als „profeten” zouden gaan fungeren, een valse eschatologie zouden verzinnen. Verderop in hetzelfde 23ste hoofdstuk van Jeremia zegt Jehovah: De profeten zijn gaan lopen, ook al heb ik ze niet gestuurd. Ze hebben geprofeteerd, ook al heb ik niet tegen ze gesproken. Maar als ze mijn vertrouwelingen waren, dan hadden ze mijn volk mijn woorden laten horen en zouden ze ervoor gezorgd hebben dat ze het verkeerde pad en hun slechte daden achter zich lieten. (Jeremia 23: 21-22)

Volgens het bovenstaande vers zal er vlak voor het uitbreken van de grote wervelstorm een groep mensen in leven zijn, die door Jehovah zal worden erkend als “mijn volk” en dit volk van Jehovah God zal worden gedomineerd door mannen die beweren dat ze namens God spreken, maar die in werkelijkheid valselijk profeteren.

Wat is nou de bedoeling van deze boodschap? Ze zeggen steeds tegen degenen die geen respect voor me hebben: “Jehovah heeft gezegd: ‘Je zult vrede hebben.’” En tegen iedereen die zijn eigen koppige hart volgt zeggen ze: “Jullie zal geen ellende overkomen.” (Jeremia 23:17)

Bethels profeten hebben al Gods toekomstige oordelen op een zeer behendige wijze verplaatst naar het verleden, naar het jaar 1914 welteverstaan; of ze wenden Jehovah’s oordeel af op de geestelijkheid van de heidense christenheid. Jehovah’s Getuigen verwachten beslist niet dat er een ramp over hen zal komen. Zelfs pedofielen worden op hun gemak gesteld. Gezien vanuit het standpunt van de vooraanstaande mannen binnen Bethel zijn de enige ware misdadigers juist de kindermisbruikslachtoffers evenals hun pleitbezorgers, die het verraad en de huichelarij van het Wachttorengenootschap publiekelijk aan de kaak stellen.

Door pedofielen te vertroetelen en door zichzelf in de rechtbank op te stellen als de juridische tegenstanders van hun vele slachtoffers, moedigt het Wachttorengenootschap de boosdoeners (pedofielen) juist aan. Hoe waar blijken dan ook Gods woorden: En bij de profeten van Jeruzalem heb ik afschuwelijke dingen gezien: Ze plegen overspel en ze liegen en bedriegen. Ze moedigen boosdoeners aan en ze keren zich niet af van hun slechtheid. Voor mij zijn ze allemaal als Sodom, haar inwoners zijn als Gomorra. (Jeremia 23:14)

Het Besturende Lichaam noemt de ex-Jehovah’s Getuigen altijd heel graag ‘afvalligen’. Een ieder die het ook maar waagt om de verheven getrouwe slaaf in twijfel te trekken, wordt veroordeeld als een godslasteraar en als een afvallige. In werkelijkheid is afvalligheid altijd afkomstig vanuit de bovenste laag – vanuit het leiderschap zelf. Daarom verklaart Jehovah God ook het volgende: Ik laat ze alsem eten en ik laat ze giftig water drinken. Want door de profeten van Jeruzalem heeft afvalligheid zich over het hele land verspreid.’ Dit zegt Jehovah van de legermachten: ‘Luister niet naar de woorden van de profeten die tot jullie profeteren. Ze misleiden jullie. Het visioen dat ze vertellen komt uit hun eigen hart, het komt niet uit de mond van Jehovah. (Jeremia 23: 15-16)

Aangezien de afvalligheid zich over het hele land verspreid, en aangezien deze afvalligheid onmiddellijk voor het begin van het laatste deel van de dagen plaatsvind, moge het duidelijk zijn dat “Jeruzalem” de gemeente van Christus vertegenwoordigt. Dat is ook heel toepasselijk aangezien het christendom zelf is ontstaan in de letterlijke stad Jeruzalem. En natuurlijk is er in de hele wereld geen groter bedrog te vinden dan het  waanidee dat er een soort onzichtbare parousia (Tweede Komst van Christus) zou hebben plaatsgevonden.

De apostel Paulus waarschuwde de broeders om op hun hoede te zijn voor een werk van Satan dat wordt uitgevoerd door middel van een mens van wetteloosheid die een bedrieglijke invloed zou uitoefenen door een valse parousia te verzinnen – precies zoals het Wachttorengenootschap heeft gedaan vanaf het begin van haar bestaan. En uiteindelijk zal deze mens van wetteloosheid degenen die onder zijn misleidende invloed staan ook nog tot afvalligheid leiden. Dit is volgens de geïnspireerde apostel ook een harde voorwaarde voordat de Tweede Komst van Christus pas zal gaan plaatsvinden. Paulus zei daarom ook: Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging. Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. Herinneren jullie je niet dat ik die dingen steeds zei toen ik nog bij jullie was? (2 Thessalonicenzen 2:3-5)

Ere wie ere toekomt voor wat ze hebben gedaan: het Wachttorengenootschap heeft de openbare bediening effectief stilgelegd en ze hebben alle Jehovah’s Getuigen wereldwijd verboden om nog langer samen te komen in de Koninkrijkszalen.

En nu eist het Besturende Lichaam zelfs dat omwille van de ‘kostbare eenheid’ alle Getuigen van Jehovah zonder enige aarzeling hun mouwen dienen op te stropen en zich dienen te onderwerpen aan een reeks injecties met een experimentele gentherapie. Hoewel ze ongetwijfeld moeten weten dat er al duizenden mensen zijn gestorven als direct gevolg van deze injecties, en hoewel ze zich ook ongetwijfeld bewust zijn van het feit dat daarnaast ook de lichamen van honderdduizenden mensen reeds werden aangetast door deze injecties waarbij zich na deze ‘mRNA-prik’ allerlei vreemde ziekten hebben ontwikkeld, heeft het Besturende Lichaam deze vaccinaties tot een vereiste gemaakt om te kunnen voldoen aan hun zogenaamde zuivere vorm van aanbidding.

Om de kudde over te halen zich te onderwerpen aan deze injecties, die overigens om de paar maanden weer opnieuw moeten worden toegediend waarna er zelfs dan nog steeds geen sprake is van volledige immuniteit, blijft het Besturende Lichaam toch nog claimen dat Jehovah werkt door middel van zijn ‘kanaal’. Met andere woorden, Jehovah verwacht van u dat u dit medicijn tot u neemt. Een medicijn dat uw lichaam weleens permanent zou kunnen beschadigen en dat zelfs dodelijk voor u kan zijn.

Dit komt dan ook beslist niet uit de mond van Jehovah. Het bestuur van het Wachttorengenootschap heeft zich nu volledig verzet tegen de Christus. De door Paulus voorspelde afvalligheid is begonnen.

Is de wervelstorm al zichtbaar aan de horizon?