Dagtekst woensdag 5 mei

Laat je door niemand misleiden. — 2 Thess. 2:3.

Satan vertroebelt het beeld van Jehovah. Na de dood van Jezus’ apostelen begonnen zogenaamde christenen valse leer te verspreiden (Hand. 20:29, 30). Die afvalligen lieten de identiteit van de enige ware God vervagen. Zo stopten ze met het gebruik van Gods naam in hun Bijbels en gaven ze de voorkeur aan titels als Heer. Door Gods persoonlijke naam te verwijderen en te vervangen door ‘Heer’ maakten ze het voor Bijbellezers moeilijk om het verschil te zien tussen Jehovah en andere ‘heren’ in de Bijbel (1 Kor. 8:5). Ze gebruikten ‘Heer’ zowel voor Jehovah als voor Jezus, waardoor het minder duidelijk werd dat Jehovah en zijn Zoon verschillende personen zijn met afzonderlijke posities (Joh. 17:3). Die verwarring droeg bij aan de ontwikkeling van de Drie-eenheidsleer — een dogma dat Gods Woord niet leert. Hierdoor is God voor veel mensen een mysterie. Ze geloven dat het onmogelijk is hem te leren kennen. Wat een leugen! (Hand. 17:27) w19.06 5 ˚11

Alles wat in de bovenstaande paragraaf wordt gezegd klopt. Het Wachttorengenootschap heeft een succesvolle campagne gevoerd om de eeuwenoude onwaarheden omver te werpen die al sinds jaar en dag door de kerken worden verkondigd. Onwaarheden zoals de Drie-eenheidsleer bijvoorbeeld. Het is prijzenswaardig dat het Wachttorengenootschap de naam van God in ere heeft hersteld op zijn rechtmatige plaats in de Schrift, evenals het feit dat ze de Bijbel in meer dan 100 verschillende talen hebben gereproduceerd.

Maar gezien de context van 2 Thessalonicenzen 2: 3 heeft deze apostolische waarschuwing, dat we ons niet moeten laten misleiden, betrekking op heel iets anders – iets dat namelijk veel dichter bij huis ligt voor Jehovah’s Getuigen. De apostel Paulus was hier vrij specifiek over. Hij waarschuwde de broeders om zich niet te laten misleiden door degenen die mondelinge of geschreven boodschappen uitvaardigen met apostolische autoriteit, waarin met gezag wordt verkondigd dat de tegenwoordigheid is begonnen en dat de dag van Jehovah zou zijn aangebroken. Dat is uiteraard ook precies datgene wat het Wachttorengenootschap vanaf het begin van haar bestaan heeft gedaan tot aan het huidige moment.

Lees het vers uit de bovenstaande dagtekst daarom nog eens een keertje voor uzelf in de juiste context zoals die bedoeld is: Broeders, over de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem vragen we jullie je denken niet vlug in de war te laten brengen en niet in paniek te raken door de bewering dat de dag van Jehovah al is aangebroken, of het nu gaat om een geïnspireerde uitspraak, een mondelinge boodschap of een brief die van ons afkomstig lijkt te zijn. Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging. (2Thess 2:1-3)

In de afgelopen jaren is het Besturende Lichaam begonnen met het verwijzen naar de apostelen als zijnde het ‘besturende lichaam’ uit de eerste eeuw. In principe is er ook specifiek niets mis aan deze aanduiding. Wat echter wel verontrustend is, is het feit dat het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen door dit te doen zichzelf verheft tot de status van de geïnspireerde apostelen zelf. En dat is nou ook precies datgene wat in de profetie van Paulus wordt aangegeven. (Zie Engelstalige artikel: “Degenen die zeggen dat ze apostelen zijn”)

Het valt niet te ontkennen dat, hoewel ze niet letterlijk beweren dat ze geïnspireerd zijn, dat het Besturende Lichaam zichzelf wel heeft gehuld in de mantel van de profeet – vrijmoedig verkondigend dat het Koninkrijk reeds is gekomen. Dit blijkt dus duidelijk uit de mondelinge boodschappen die luid en duidelijk door de “slaafklasse” werden uitgesproken door middel van grote luidsprekers op congressen en kringvergaderingen, en tevens door middel van lectuur welke wordt geschreven met apostolische autoriteit. Hierdoor heeft het Wachttorengenootschap de profetie vervuld als zijnde de bron van de misleidende verklaringen die beweren dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al zou zijn begonnen en dat de dag van Jehovah reeds zou zijn aangebroken – Exact zoals de apostel Paulus ons ook van tevoren al had gewaarschuwd.

Natuurlijk beseffen Jehovah’s Getuigen niet dat de 1914-doctrine berust op een gigantische misleiding. Het maakt namelijk onderdeel uit van een zeer ingrijpende werking van Satan. En dus kunnen ze daarom ook de betekenis van de waarschuwing van de geïnspireerde apostel niet bevatten. Dat komt doordat alle Jehovah’s Getuigen in meer of mindere mate onder de invloed staan van de mens van wetteloosheid die zich voordoet als een getrouwe en beleidvolle slaaf. Daarom verwees Paulus ook naar de mens van wetteloosheid als de zoon van vernietiging, wat ook precies dezelfde term was die Jezus ook gaf aan zijn verrader, Judas. Judas wordt alom herinnerd als de verrader van Christus, maar oorspronkelijk was hij ook een apostel en behoorde hij tot het meest intieme gezelschap van Jezus Christus zelf.

Het Wachttorengenootschap beweert dat de profetische mens van wetteloosheid de geestelijkheid van de heidense christenheid symboliseert. Indien dat waar zou zijn, welke invloed heeft de geestelijkheid van de christenheid dan op Jehovah’s Getuigen? Vrijwel geen enkele. Kijk maar eens naar de manier waarop de bovenstaande dagtekst op een slimme manier werd verdraaid om zo in het verhaal van het Wachttorengenootschap te passen. Wanneer iemand simpelweg de context van dit stuk uit de Bijbel zou lezen dan zou dit er ongetwijfeld voor zorgen dat dit aan een ieder met een open geest zou moeten onthullen dat Paulus de christenen hier juist waarschuwde voor degenen die beweren dat Jezus al is teruggekeerd. Vooral gezalfde christenen die verlangen intens naar de komst van Christus. Dat maakt ze tegelijkertijd ook heel kwetsbaar voor valse informatie die op de Schrift lijkt te zijn gebaseerd. Daarom was de apostel Paulus ook zo nadrukkelijk in zijn woorden: “Laat je door niemand misleiden” – ongeacht hoe getrouw en beleidvol ze ook beweren te zijn!

Dit is voor Jehovah’s Getuigen ook vrijwel onmogelijk om vat op te krijgen. Dat is ook de aard van de machtige werking van Satan die Jehovah toestaat welke wordt gericht op degenen die de waarheid kennen – de waarheid ten aanzien van de relatie tussen Jehovah en Jezus bijvoorbeeld.

‘Maar hoe zit het dan met de getrouwe en beleidvolle slaaf?’, zullen Jehovah’s Getuigen hierop antwoorden. Hoe kan er een mens van wetteloosheid tegelijkertijd naast de getrouwe slaaf bestaan? Heeft Jezus ons dan niet gewaarschuwd voor het bestaan van een slechte slaaf, iemand die in de buitenste duisternis zal worden gegooid – zoals ook het geval was bij Judas?

De waarheid die begraven ligt onder vele lagen van woorden die met een dubbele tong worden gesproken om daarmee verwarring te veroorzaken is de volgende: De slaven die zijn aangesteld om het huisgezin van medeslaven te voeden, worden aangesteld vóórdat de meester van het huis arriveert om het huisgezin aan zijn inspectie te onderwerpen. Is dat dan niet simpel genoeg? En de meester is ook nog niet aangekomen. En wat betekent dit dan? Zodra hij arriveert, wordt daarmee ook het programma van de dagelijkse voedselverstrekking beëindigd. Zelfs Jehovah’s Getuigen zouden het daar direct mee eens zijn. En in tegenstelling tot de kernovertuiging (leugen) dat eveneens dient als het fundament van het Wachttoren Bijbel- en Traktaatgenootschap, leidt de komst van de meester niet tot een onzichtbare parousia. Integendeel zelfs: het zal het begin inluiden van een uiterst zichtbare aanwezigheid van Jezus Christus onder de uitverkorenen.

Jezus legde dit uit aan zijn apostelen (met inbegrip van Judas), in het 12de hoofdstuk van Lukas, waar hij verklaarde: Zorg dat je klaarstaat en dat je lampen branden. Jullie moeten zijn als slaven die op hun meester staan te wachten tot hij terugkomt van de bruiloft, zodat ze meteen kunnen opendoen als hij komt en aanklopt. Gelukkig zijn de slaven die op de uitkijk staan als de meester komt! Ik verzeker jullie: hij zal zich omkleden, hen aan tafel uitnodigen en bij hen komen om hen te bedienen. Gelukkig zijn ze als hij ziet dat ze klaarstaan wanneer hij komt in de tweede of zelfs in de derde nachtwake. Maar weet dit: als de huiseigenaar had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij niet hebben toegelaten dat er in zijn huis werd ingebroken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur dat jullie het niet verwachten.” (Lukas 12: 35-40)

Zoals Jehovah’s Getuigen ook zouden moeten weten, betekent het Griekse woord ‘parousia’ letterlijk “langszij komen”. En dat is ook precies wat Jezus zei dat hij zou gaan doen met betrekking tot de slaven die hij gereed en waakzaam zal aantreffen – hij zal bij hen langszij komen en hij zal hen bedienen.

Het is opmerkelijk dat Jezus dit bij gelegenheid opriep door tijdens het eerste Avondmaal zijn bovenkleed uit te trekken en door zich vervolgens als een nederige slaaf te omgorden en de voeten van de 11 apostelen te wassen. (Judas was toen overigens al vertrokken) Paulus legde uit dat de viering van het Avondmaal zal worden beëindigd zodra hij komt (1 Kor. 11:26) en dat was precies dezelfde conclusie die Jezus ook trok in Lukas – alsof zijn komst hetzelfde zal zijn als toen Jezus de apostelen bediende na het avondmaal. Wanneer de Mensenzoon als een dief in de nacht zal aankomen, zal hij zichzelf naast de uitverkorenen laten zien en zal hij hen bedienen – Jezus zal zichzelf dus zichtbaar aan hen gaan openbaren.

Terwijl het Wachttorengenootschap zich al die tijd heeft gefixeerd op het jaar 1914 als de “belangrijkste datum in de hele menselijke geschiedenis” en terwijl de Jehovah’s Getuigen zichzelf schijnbaar hebben laten hypnotiseren door de veronderstelde vervulling van vrijwel alle Bijbelse profetieën, is er ondertussen een tsunami van nep-geld ontketend over de hele wereld waarmee men geprobeerd heeft om de ineenstorting te voorkomen van het financiële imperium van de ‘City of London’. We hebben nu dan eindelijk het punt bereikt waarop hyperinflatie niet langer meer valt te ontwijken. Deze hyperinflatie, oftewel geldontwaarding, zal binnenkort een enorme impact hebben op de prijs van goederen zoals voedsel. Dit zal dan gaan plaatsvinden in combinatie met het opzettelijke regeringsbeleid om de wereldwijde voedselproductie nog verder in te perken als onderdeel van de New Green Deal. Daarnaast is er ook nog de wereldwijde pandemie met zijn dubieuze oorsprong; met wie weet hoeveel verschillende mutaties er nog zullen gaan komen en of er nog dodelijkere microbiële agentia zullen ontsnappen uit de laboratoria. Dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van de meedogenloze propagandacampagne van de kant van het Britse Rijk die er alles aan doet om Amerika richting een oorlog te duwen met Rusland en China. De paarden van de Apocalyps staan duidelijk klaar om te gaan sprinten.

“Zorg daarom dat je er klaar voor bent, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.” (Matt 24:44)