Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit oorspronkelijke artikel werd in het Engels gepubliceerd op 24 mei 2019. Dit artikel betreft deel 4 uit de reeks artikelen die in het teken staan van het Bijbelboek Ezechiël.

“Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: “Er komt een ramp, een ramp als nooit tevoren. Een einde komt. Het einde komt, het zal tegen je opstaan. Luister! Het komt. Jullie zijn aan de beurt, bewoners van het land. De tijd komt, de dag is dichtbij. Er is verwarring in plaats van gejuich op de bergen.(Ezechiël 7:5-7)

In de Engelstalige Nieuwe Wereldvertaling wordt de term “een ramp als nooit tevoren” uit het bovenstaande vers weergegeven als een “unique calamity”, wat een ‘unieke ramp’ betekent.

 In welke zin zou er kunnen worden beweerd dat de vernietiging van Jeruzalem een “unieke ramp” zou zijn geweest? Koninkrijken en heerschappijen zijn tenslotte van nature beestachtig van aard. Assyrië stond bekend om zijn wreedheid. Het Babylon van Nebukadnezar was een roofzuchtige moloch. Habakuk beschreef in hoofdstuk 2 de Chaldeeën en vergeleek hen met het graf. Ze zijn altijd hongerig en nooit verzadigd. Het maakt niet uit hoeveel levens ze nemen. Babylon verpletterde en plunderde behalve Juda nog veel meer volken en natiën. Daarom dus nogmaals de vraag: “Wat maakte de vernietiging van Jeruzalem dan uniek als zijnde een gebeurtenis als nooit tevoren?”

Ongeveer 1000 jaar voordat de profeet Jehovah’s beslissing bekendmaakte, namelijk het besluit om een “ramp als nooit tevoren” te bewerkstelligen, bemiddelde Mozes bij het verbond dat God met de Israëlieten sloot. Vastgelegd in de Wet van het verbond gaf Jehovah God de garantie dat hij Israël zou beschermen en voor hen zou zorgen op voorwaarde dat het volk Hem als heerser zou gehoorzamen en dat het volk Hem exclusieve toewijding zou schenken. In de Wet waren ook specifieke vloeken opgenomen die van kracht zouden gaan worden indien de Israëlieten de voorwaarden van het verbond op schaamteloze wijze zouden schenden.

Helaas bleek dat voordat de Israëlieten het beloofde land binnengingen, Jehovah tegen Mozes zei dat Hij van tevoren al wist dat het volk tegen hem in opstand zou gaan komen. God sprak toen de volgende woorden: Wanneer ik ze in het land breng dat ik hun voorvaders met een eed beloofd heb — een land dat overvloeit van melk en honing — en ze volop te eten hebben en het goed met ze gaat, dan zullen ze zich tot andere goden keren en die gaan vereren en mij met minachting behandelen en mijn verbond verbreken. Als ze dan door veel ellende en rampen worden getroffen, zal dit lied ook voor hen als een getuige dienen (want hun nakomelingen mogen het niet vergeten), want ik ken heel goed de neiging die zich bij hen heeft ontwikkeld, zelfs al voordat ik ze in het land breng dat ik hun met een eed heb beloofd. (Deut 31:20-21)

De ramp was dus uniek omdat het in de Wet stond opgetekend, in het geval dat de Joden mochten besluiten om God de rug toe te keren. Daarnaast was het ook iets unieks omdat Jehovah zelf in Jeruzalem woonde. Jeruzalem was zijn stad. Daarom werd deze stad ook de “heilige stad” genoemd. Sion was de thuisbasis van de enige tempel op aarde die was opgedragen aan Jehovah. En toen Salomo de inwijdingsceremonie leidde, demonstreerde Jehovah op een zeer indrukwekkende manier dat Hij zijn goedkeuring gaf en dat Hij symbolisch in het heiligdom woonde. Zijn aanwezigheid kwam tot uiting toen de binnenkamer van de tempel gevuld was met een wolk en heerlijkheid zodat de priesters er niet naar binnen konden gaan.

De profetie van Jesaja verwijst naar het werk van Jehovah als ‘zijn vreemde taak’ en ‘ongewone werk’ met betrekking tot de belegering van Ariël, ‘de stad waar David zijn kamp opsloeg’, namelijk het voormalige Jebusitische bolwerk genaamd Jeruzalem. Jehovah’s taak is vreemd omdat hij toestaat dat mensen die Hem haten degenen slecht behandelen van wie Hij houdt. Dat is zeer ongebruikelijk.

De term “unieke ramp” geldt in het bijzonder voor de tegenbeeldige of anti-typische stad Jeruzalem. Jezus sprak over het unieke karakter van deze aankomende wereldwijde ramp waarnaar hij verwees als de ‘grote verdrukking’. Een verdrukking zoals die nog nooit eerder heeft plaatsgevonden en die daarna ook nooit meer zal plaatsvinden. Dat klinkt daarom ook zeer zeker in de oren als een eenmalige, unieke en ongeëvenaarde ramp.

Wat betreft de verreikende profetie die de Heer op de Olijfberg uitsprak: Hoewel Jezus verklaarde dat de verdrukking over de gehele bewoonde aarde zou komen, zei hij daarnaast ook specifiek dat Jeruzalem door het zwaard zal omkomen en dat haar inwoners ‘als gevangenen naar alle volken weggevoerd’ zullen worden; en ook dat Jeruzalem door de volken zal worden vertrapt totdat de vastgestelde tijd van de heidenen voorbij is.”

De apostelen moeten zich ongetwijfeld hebben afgevraagd hoe het mogelijk zou kunnen zijn dat de verwoesting van Jeruzalem een ramp zou betekenen die over de hele wereld zou komen waarbij er ook nog eens geen vlees zou komen te overleven indien God niet hoogstpersoonlijk zou ingrijpen. De apostelen konden echter niet weten dat Jezus niet slechts sprak over het einde van de letterlijke stad Jeruzalem, maar over gebeurtenissen die zich ver in de toekomst zouden gaan afspelen.

“IS ER OOIT ZOIETS GEBEURD IN JULLIE DAGEN?”

De profetie van Joël spreekt daarnaast overigens ook over een unieke ramp. In de openingswoorden van deze profetie verklaart Jehovah het volgende: Hoor dit, oudsten, en luister, alle bewoners van het land. Is er ooit zoiets gebeurd in jullie dagen of in de dagen van jullie voorouders? Vertel erover aan je zonen, laat je zonen het aan hun zonen vertellen en hun zonen aan de volgende generatie. (Joël1:2-3)

De unieke ramp die werd voorspeld in de profetie van Joël wordt afgebeeld als een niet te stoppen aanval van gevleugelde sprinkhanen die simpelweg alles verslindt wat het tegenkomt en die ook alleen maar verwoesting achterlaat. Om het tafereel zo levendig mogelijk te beschrijven, verklaart Jehovah: Een verslindend vuur trekt voor hen uit, een verterende vlam komt achter hen aan. Het land vóór hen is als de tuin van Eden, maar achter hen is een verlaten woestijn. Niets kan ontkomen. (Joël 2:3) Wie zou er nu nog kunnen ontkennen dat dit een unieke ramp betreft?  

De ramp komt over de hele wereld alsof deze rechtstreeks van God zelf afkomstig is. Daarom gaat Joël 1:15 ook verder door te zeggen: Wee, want de dag komt! De dag van Jehovah is dichtbij en zal komen als een verwoesting van de Almachtige!

Net zoals het geval blijkt te zijn met alle andere profetieën, met inbegrip van Ezechiël en Jesaja en de profetie van Jezus zelf, die verwijzen naar het besluit, heeft de wereldwijde ramp die in Joël wordt geschetst ook betrekking op Jeruzalem. In het laatste hoofdstuk van Joël staat geschreven dat Jehovah de gevangenen die uit Jeruzalem zijn weggehaald, zal terughalen evenals de volgende woorden: Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben, jullie God, die verblijft op Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal een heilige plaats worden en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. (Joël 3:17)

De ‘unieke ramp’ heeft dus te maken met vreemden die Jeruzalem zullen vertrappen. Met andere woorden: Gods speciale eigendom.

Tijdens het christelijke tijdperk bezit God namelijk geen speciale tempel van steen en cement. Hij bezit geen letterlijk heiligdom. Ook bestaat er geen stad op deze aarde die Jehovah beschouwt als zijn speciale eigendom. Mensen zijn namelijk Gods eigendom. En dan met name degenen die door het bloed van Christus worden gekocht en betaald. Zij die aan Christus toebehoren, over wie de apostel Petrus zei: Maar jullie zijn ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk dat een speciaal eigendom is, zodat jullie overal de schitterende eigenschappen bekend zouden maken’ van degene die jullie uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Want ooit waren jullie geen volk, maar nu zijn jullie Gods volk. Ooit was er geen barmhartigheid voor jullie, maar nu hebben jullie barmhartigheid ontvangen. (1Petrus 2:9-10)

De stad Jeruzalem vertegenwoordigt Gods aardse organisatie. Het heeft een wereldwijd bereik. De unieke ramp zal de gemeente van Christus vernietigen. Het staat absoluut buiten kijf dat een ramp zoals deze nog nooit eerder heeft plaatsgevonden en daarnaast ook nooit weer zal plaatsvinden.

Wordt vervolgd…