Dagtekst donderdag 24 februari 2022

Jullie kracht zal liggen in kalmte en vertrouwen. — Jes. 30:15.

Hoe kun je laten zien dat je op Jehovah vertrouwt? Door de leiding die hij geeft te volgen. In de Bijbel staan veel verslagen die laten uitkomen hoe belangrijk het is kalm te blijven en op Jehovah te vertrouwen. Bestudeer die verslagen en vraag je af wat Gods aanbidders heeft geholpen kalm te blijven onder felle tegenstand. De apostelen lieten zich bijvoorbeeld niet intimideren toen het hoogste gerechtshof van het Joodse volk ze het bevel gaf te stoppen met prediken. Moedig verklaarden ze: ‘Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen’ (Hand. 5:29). Zelfs toen ze waren gegeseld, raakten ze niet in paniek. Waarom niet? Omdat ze wisten dat Jehovah aan hun kant stond. Hij was blij met ze. Vandaar dat ze doorgingen met prediken (Hand. 5:40-42). Toen Stefanus met de dood bedreigd werd, bleef hij zo kalm en sereen dat ‘zijn gezicht als dat van een engel was’ (Hand. 6:12-15). Hoe kwam dat? Doordat hij ervan overtuigd was dat hij Jehovah’s goedkeuring had. w21.01 4 ¶10-11

Het is bijna komisch te noemen. Het Wachttorengenootschap citeerde in hun bovenstaande dagtekst alleen de eerste helft van Jesaja 30:15. In de rest van het vers staat namelijk: “Maar jullie wilden niet.”

De cruciale vraag voor Jehovah’s Getuigen luidt dan ook: Zal de leiding die Jehovah zal geven afkomstig zijn van het Wachttorengenootschap of zal Jehovah er juist voor kiezen om zijn volk te leiden door middel van een externe bron? Gedurende de afgelopen twee decennia heb ik geprobeerd om de Jehovah’s Getuigen wakker te schudden om hen bewust te maken van het feit dat het laatstgenoemde het geval zal blijken te zijn.

De afgelopen jaren heeft het Wachttorengenootschap alle Jehovah’s Getuigen zo geconditioneerd dat zij verwachten dat ze van het Besturende Lichaam “levensreddende instructies” zullen gaan ontvangen tijdens de angstige en chaotische grote verdrukking. Hun conditionering is dan ook volbracht. Als voorbeeld: Een Jehovah’s Getuige zou aan het Besturende Lichaam de vraag hebben gesteld waarom ze zoveel financiële middelen hebben besteed aan het bouwen van een filmproductiestudio terwijl Armageddon tegelijkertijd zo ontzettend dichtbij is? Hun antwoord op deze vraag luidde: Dergelijke faciliteiten zullen intact blijven en deze zullen nuttig zijn in de nieuwe wereld.

Echt waar? Menen jullie dat nou? Weten jullie dat wel zeker?

Hier volgt echter het probleem: Hoe kunnen we demonstreren dat we echt vertrouwen op Jehovah, terwijl het tegelijkertijd onze enige verplichting zou zijn om bepaalde mannen te volgen? Is dat dan niet wat Jehovah’s Getuigen al die tijd al hebben gedaan? Het Besturende Lichaam bepaalt de richting voor elke stap die Jehovah’s Getuigen dienen te zetten. En dat is dan ook meteen het onderliggende probleem in deze hele kwestie. Jehovah God liet deze kwestie namelijk optekenen in Jesaja en legde het ook heel duidelijk uit: Jehovah zegt: ‘Dit volk nadert mij met hun mond en ze eren mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun ontzag voor mij is gebaseerd op de voorschriften van mensen, die hun zijn aangeleerd. (Jesaja 29:13)

Decennialang spoorde het Besturende Lichaam de Jehovah’s Getuigen aan om zich met hart en ziel in te spannen in de openbare bediening. De kudde reageerde hierop. Gedurende de afgelopen paar jaar heeft het Besturende Lichaam de Jehovah’s Getuigen echter bevolen om vooral thuis te blijven zitten en zich te verschuilen in hun woningen. De Jehovah’s Getuigen gehoorzaamden ook dit bevel van het Besturende Lichaam. Meest recentelijk nog, gaf het Besturende Lichaam te kennen dat Jehovah het mRNA-vaccin als een voorziening zou hebben geschonken aan zijn volk, de beoefenaars van de enige echte ware zuivere aanbidding, zodat ze in het land der levenden konden blijven wonen. Eén van de mannen van het Besturende Lichaam sprak toen het ware gevoel uit dat de basis vormt voor de verafgoding van het Wachttorengenootschap. Rond de 4 minuten en 45 seconden, in de video “Besturende Lichaam update 2021 nr.9” stelde David Splane op ongelovige toon letterlijk de volgende vraag: “Zou Jehovah toelaten dat het Besturende Lichaam, de helpers, de zendelingen, een groot deel van de wereldwijde Bethelfamilie en andere volletijd dienaren iets zouden doen of gevaccineerd zouden worden tegen Covid 19, als dat schadelijk zou zijn?”

Vanwege hun zorgvuldige mentale conditionering wordt er van de Jehovah’s Getuigen verwacht dat ze plichtsgetrouw de juiste conclusie dienen te trekken net alsof ze het juiste antwoordje aan het onderstrepen zijn in een Wachttoren-tijdschrift. Het door het Genootschap gewenste antwoord luidt dan ook: ’Natuurlijk zou Jehovah het nooit en te nimmer toestaan dat het Besturende Lichaam een misstap zou begaan of dat zij Jehovah’s volk op enigerlei wijze zouden misleiden.’

Ironisch genoeg komt het juist door deze afgodische en verheerlijkende houding jegens onvolmaakte mannen, waardoor Jehovah juist verheugd is om de leiders van de organisatie toe te staan om de hele kudde een doodlopende weg in te laten leiden. Vervolgens zal Jehovah God namelijk degene zijn die de levensreddende instructies aan zijn volk zal geven: En met eigen oren zul je een woord achter je horen, dat luidt: ‘Dit is de weg. Wandel daarop.’ Dit voor het geval jullie naar rechts of naar links zouden gaan. (Jesaja 30:21)

Het volgende vers is dan ook heel verhelderend: En jullie zullen de zilveren deklaag van je gehouwen beelden en de gouden laag van je metalen beelden verontreinigen. Je zult ze weggooien als een menstruatiedoek en zeggen: ‘Weg ermee!’ (Jesaja 30:22)

Afgoderij kent vele vormen. Kort samengevat valt ALLES wat afbreuk doet aan Gods heerlijkheid onder de noemer ‘afgoderij’. En de Wachttoren-organisatie is een afgod geworden. Ze hebben Jehovah in een klein doosje gestopt en ze doen alsof zij degenen zijn die de sleutel van het doosje in hun bezit hebben. Door vanuit buiten deze verheerlijkte organisatie te handelen, zal Jehovah spreken alsof Hij zijn eigen volk van achteren toespreekt, terwijl Hij aangeeft dat zijn volk de verkeerde kant op aan het lopen is en dat ze zich moeten omkeren richting de stem die van achteren komt, terwijl ze feitelijk berouw dienen te tonen voor hun eerdere dwaling. God zal ervoor zorgen dat de afgodendienaars te schande zullen worden gemaakt zodat ze ertoe zullen worden bewogen om de veronderstelde “zuivere aanbidding” van het Wachttorengenootschap weg te gooien, alsof het gaat om vies gebruikt toiletpapier.