Terwijl de Eerste Wereldoorlog tegen zijn einde aanliep, kwam de Spaanse griep om de hoek kijken. Dit virus raasde in sneltreinvaart over de aarde en zorgde ervoor dat er gedurende opeenvolgende uitbraken, meer mensen omkwamen dan dat er tijdens de bloederige Grote Oorlog werden afgeslacht. Het is daarom ook geen wonder, dat zelfs nog vele jaren later, er miljoenen Jehovah’s Getuigen waren, die ervan overtuigd waren geraakt dat deze reeks calamiteiten hét bewijs vormde, dat de symbolische ruiters van de Apocalyps waren losgelaten op deze aarde. Tijdens de oorlog kwam C.T. Russell ook nog eens te overlijden, en enkele jaren daarna, werden de leidende mannen van de Wachttoren-organisatie ook nog afgevoerd naar de gevangenis, op grond van valse beschuldigingen ten aanzien van opruiing.

Echter brak snel het moment aan waarop de oorlog tot een einde kwam, waarop ook Rutherford uit de gevangenis van de Amerikaanse staat Atlanta werd vrijgelaten. Hij begon vervolgens onmiddellijk de Bijbelonderzoekers te reorganiseren en hen aan te sporen om te beginnen met wat later de wereldwijde bediening van Jehovah’s Getuigen zou gaan worden. Op 1 september 1919, werd in Cedar Point (Ohio) een congres gehouden – het eerste congres uit een hele reeks congressen. Enkele duizenden gelovigen reisden het hele land door om het driedaagse congres persoonlijk bij te wonen. Het bijzondere aan die grote bijeenkomst was, dat deze plaatsvond in dezelfde periode waarin de Spaanse Griep-pandemie op zijn retour was.

Zoals hierboven reeds werd aangehaald, verspreidde deze pandemie zich over de wereld in golven. Het virus brak uit om vervolgens weer te verdwijnen waarop het virus daarna wederom weer de kop opstak. De derde uitbraakgolf vond plaats in het voorjaar van het jaar 1919. Feitelijk werd de toenmalige Amerikaanse president Woodrow Wilson, in april van dat jaar ook getroffen door het virus. Blijkbaar was de pandemie tegen het einde van de zomer volledig verdwenen, hoewel de Spaanse Griep-pandemie in sommige landen zelfs nog tot 1920 doorging.

Gezien de dodelijkheid van die specifieke stam van het virus, kostte het die bijbelstudenten veel moed en geloof om de veilige omgeving van hun huizen te verlaten om vervolgens een heel eind te gaan reizen om zodoende bij elkaar te komen om een groot congres bij te wonen. Oh, wat zijn de tijden toch veranderd! Wat is er toch gebeurd met die sterke geest die de vroegere gezalfde christenen bewoog? (Ik kende zelf persoonlijk een gezalfde zuster die op dat bewuste congres persoonlijk aanwezig was geweest.)

Virussen muteren en evolueren continu. De Spaanse griep zorgde voor grote verwarring onder de toenmalige medische experts, omdat het vooral jonge en gezonde mensen waren die de Spaanse Griep niet overleefden. Maar het Coronavirus kan daarentegen iedereen infecteren, echter zijn het voornamelijk de ouderen en de mensen met meerdere onderliggende gezondheidsklachten die behoren tot de risicogroep. Om het punt te illustreren: in de Amerikaanse staat Californië is gemeld dat twee mensen onder de 18 jaar zijn overleden aan Covid 19. Slechts twee! En ondanks dat feit is toch is elke school gesloten? Hoeveel kinderen worden er ieder jaar wel niet vermoord door hun eigen klasgenoten? Wat een absolute waanzin!

De cartoon van het Wachttorengenootschap instrueert Jehovah’s Getuigen om hun handen te wassen alsof vrijwel iedereen op de hele planeet zich niet bewust zou zijn van het belang van water en zeep in relatie tot het wegspoelen van ziektekiemen. Alsof ze met een kleuterklas aan het communiceren zijn, illustreert het Wachttorengenootschap hoe men op de juiste manier hoort te niezen, een mondkapje hoort te dragen en hoe men ‘social-distancing’ moet toepassen op een bankje in het park. En dit is allemaal afkomstig van Jehovah’s wachter die hoog in de toren op de uitkijk staat?

En betreft uw mentale gezondheid? Vermijd ‘allerlei verhalen en berichten die elkaar tegenspreken’. En tot wie dienen we ons dan te richten om erachter te kunnen komen of die ‘verhalen en geruchten’ waar zijn of niet? De Wachttoren-organisatie soms? Zal het Wachttorengenootschap gaan verifiëren dat de pandemie opzettelijk is gecreëerd als een scherp zwaard dat tegen de westerse beschaving aankomt? Zal het Besturende Lichaam ons voorzien van commentaar, met betrekking tot de verhalen en geruchten dat de pandemie wordt uitgebuit om de Verenigde Naties, en vooral de Wereld Gezondheid Organisatie meer macht te geven? Treedt het Wachttorengenootschap eindelijk naar de voorgrond om eens serieus en gedetailleerd in te gaan op de vaccinatiekwestie? Of blijven ze gewoon doorgaan met het maken van kinderachtige tekenfilmpjes?

De cartoon toont een aantal Jehovah’s Getuigen die in de velddienst zijn en op een deur kloppen, terwijl geen van beiden een mondkapje draagt waarbij een van hen ook nog eens behoorlijk oud lijkt te zijn, strompelend met een wandelstok. Proberen ze hier roekeloos gedrag te illustreren of zijn deze beelden juist bedoeld om in de geesten van Jehovah’s dienaren de indruk te wekken dat het verkeerd zou zijn wanneer ze slechts één verkondiger met een mondkapje zouden laten zien die aan de deur staat? In de cartoon wordt de deur waar ze zojuist op hebben geklopt, op een hele slimme manier omgevormd tot een smartphone – alsof dit bedoeld is om de suggestie te wekken dat telefonische getuigenis hetzelfde is als persoonlijk menselijk contact. Dit illustreert uitermate treffend hoe de Wachttoren-organisatie door middel van deze cartoon de hele kleuterklas aan het “gaslighten” is.

Hoewel ze zelf, op dit moment althans, in hun luxueuze klooster in Warwick zitten ondergedoken, zullen het Besturende Lichaam en hun “helpers” zich ten overstaan van Christus moeten gaan verantwoorden, ten aanzien van de kwestie waarom ze jonge en gezonde verkondigers hebben verboden om deel te nemen aan de openbare bediening. De afwezigheid van Jehovah’s Getuigen op straathoeken en voor huisdeuren is vooral een verbazingwekkend verschijnsel in de Verenigde Staten wanneer we het grote contrast zien tussen de Jehovah’s Getuigen en de Republikeinse politieke vrijwilligers die nationale bekendheid en erkenning hebben verworven als zijnde ‘de moedige nieuwe deurkloppers’.

Rond de 2 minuten en 20 seconden, zegt de stem uit het tekenfilmpje van het Wachttorengenootschap dat Jehovah’s Getuigen andere mensen uitnodigen voor hun bijeenkomsten om, indien mogelijk, hen persoonlijk te ontmoeten, en wanneer dit niet mogelijk is, dan virtueel. De vraag die moet worden gesteld is: Waarom zou het niet mogelijk zijn om samen te komen? In de Verenigde Staten verklaart de Bill of Rights dat het onwettig is om wettige bijeenkomsten te verhinderen – vooral ten aanzien van religieuze bijeenkomsten en vergaderingen. Verschillende religieuze organisaties hebben al met succes de lockdown-orders juridisch aangevochten. (Verschillende religieuze organisaties, behalve het Wachttorengenootschap dan.) Men zou hier toch mogen verwachten, dat met het oog op de historie van het Wachttorengenootschap, ten aanzien van het opkomen voor religieuze vrijheid en ten aanzien van de nadruk die het Genootschap altijd heeft gelegd op het belang van het bijwonen van de vergaderingen vanwege de wederzijdse aanmoediging, dat men toch zou mogen aannemen dat juist de advocaten van Bethel, zichzelf in deze strijd zouden begeven op de juridische frontlinie? Per slot van rekening spoort de geïnspireerde apostel alle christenen aan om het bijeenkomen voor de vergaderingen niet na te laten, en dit allemaal des te meer, naarmate we de Grote Dag naderbij zien komen. Nogmaals, waar is die strijdvaardige en onverschrokken geest nu gebleven?

Maar zelfs nu, op dit moment van schrijven, staan de meeste staten in Amerika religieuze bijeenkomsten gewoon toe, net zoals in Nederland overigens. Uiteraard rekening houdend met bepaalde maatregelen ten aanzien van groepsgrootte en onderlinge afstand, zoals bijvoorbeeld in dit overheidsdocument staat omschreven van de Amerikaanse staat Arizona. Ook de Nederlandse Rijksoverheid heeft zo’n soort document inzichtelijk gemaakt voor Nederlandse burgers waarin wordt verklaard dat het bezoek aan kerken, moskeeën en synagogen gewoon mag plaatsvinden. Het Besturende Lichaam impliceert dat ze enkel de wetten volgen die door de overheid zijn uitgevaardigd. Het blijkt in de praktijk dat dit simpelweg niet waar is. De dictators van Sodom hebben op eigen initiatief hun eigen lockdown aan zichzelf opgelegd.

We dienen hier niet te veronderstellen dat afvalligheid enkel betrekking heeft op het introduceren van heidense leerstellingen – zoals dat eeuwen geleden het geval was bij de christenheid. Afvalligheid betekent een opstand of het in verzet komen tegen het gezag van God. Wanneer Christus zegt: “GA”, en wanneer het Wachttorengenootschap tegelijkertijd zegt: “BLIJF”, dan heeft dit tot gevolg dat er hier sprake is van rebellie tegen de autoriteit van God. Wanneer God’s geïnspireerde vertegenwoordiger verklaart dat we samen moeten komen en het Wachttorengenootschap beveelt vervolgens dat we thuis dienen te blijven zitten, dan is dat een daad van verzet tegen goddelijke autoriteit.

Ironisch genoeg haalt de cartoon de profetie van Jesaja aan waarin wordt gezegd dat er een tijd zal komen dat niemand meer zal zeggen: “Ik ben ziek.” Datzelfde 33ste hoofdstuk van Jesaja beschrijft daarnaast ook hoe Gods volk (in Sion) wordt bestuurd door afvalligen. Op het moment dat Jehovah opstaat om aan zijn brandende oordeel te beginnen, bespot Hij kort en bondig zijn vijanden omdat ze zwanger zijn geworden en “gedroogd gras en stoppels zullen baren”. Hoe ontzettend treffend is deze beschrijving met betrekking tot de ijdele en infantiele creatie van het Wachttorengenootschap.

De afvalligen die in de veronderstelling verkeerden dat ze de oester hadden geopend waarin de allergrootste parel ter wereld zou zitten, staan aan de vooravond van een vreselijke en schokkende gebeurtenis. Jehovah zegt daarom ook: “Jullie die ver weg zijn, luister wat ik zal doen! En jullie die dichtbij zijn, erken mijn macht! De zondaars in Sion zijn doodsbang, de afvalligen sidderen van angst: “Wie van ons kan leven bij een verterend vuur? Wie van ons kan leven bij vlammen die niet doven?”