Bij nader inzien bleek het toch een slecht idee om alle afzonderlijke dagteksten van de hele week samen te voegen in een enkel groot en langdradig artikel. Het gevolg hiervan was dat mensen met een langzame internetverbinding te lang moesten wachten tot de pagina was geladen. Daarnaast bemoeilijkt het ook het vinden van goede zoekresultaten op de website. Vanaf heden zal ik gewoon weer de afzonderlijke Dagteksten behandelen in losse artikelen, zoals u eerder ook van mij gewend was.

 

Dagtekst zaterdag 27 juni

 

Draag het zwaard van de geest, Gods woord. — Ef. 6:17.


In Paulus’ tijd gebruikten Romeinse soldaten een zwaard dat ongeveer 50 cm lang was. Het was bedoeld voor een man-tegen-mangevecht. Een reden waarom de Romeinse soldaten zo goed waren met hun zwaard, is dat ze er elke dag mee oefenden. Paulus vergelijkt Gods Woord met een zwaard dat je van Jehovah hebt gekregen. Je moet het goed leren gebruiken, bijvoorbeeld om je geloof te verdedigen of om je eigen denken te corrigeren (2 Kor. 10:4, 5; 2 Tim. 2:15). Je hoeft je niet geïntimideerd te voelen door Satan en de demonen. Ze zijn sterk maar niet onoverwinnelijk. En ze zijn sterfelijk. Binnenkort zullen ze voor duizend jaar worden opgesloten en inactief zijn terwijl Christus regeert, en daarna worden ze vernietigd (Openb. 20:1-3, 7-10). Je kent je vijand, zijn tactieken en zijn bedoelingen. Met Jehovah’s hulp kun je tegen hem standhouden! w18.05 30 ˚15; 31 ˚19-21

Wat het Wachttorengenootschap hier zegt, is grotendeels waar. Gods woord is bijzonder krachtig. Echter kunnen we hier alleen effectief gebruik van maken indien we ook de betekenis kennen van datgene wat erin staat geschreven. Indien dat daadwerkelijk het geval is dan kunnen we, zoals de tekst zegt, het niet alleen gebruiken om onze overtuigingen te verdedigen, maar belangrijker nog, we kunnen het gebruiken om ons eigen denken te corrigeren en om onze gedachten bij te sturen. We bevinden ons tenslotte in een oorlog met ons eigen vlees. God is loyaal en waarachtig en zal ons altijd voorzien in mentale prikkels om ons weg te leiden van de dood. In het tweede hoofdstuk van Romeinen zei de apostel Paulus in vers 4 dat we ons ervan bewust dienen te zijn dat Jehovah God ons vanwege zijn goedheid tot berouw probeert te brengen. We kunnen onszelf hier dus een dienst bewijzen door ervoor te zorgen dat we Gods woord beter leren kennen.

Er bevindt zich aan de andere kant ook nog een verontrustend addertje onder het gras ten aanzien van deze Dagtekst, namelijk in de slotopmerking: “Je kent je vijand, zijn tactieken en zijn bedoelingen

Het klopt dat we Satan en zijn taktieken kennen. We weten immers dat de Duivel de god is van deze verdorven wereld. Paulus zei in 2 Korinthiërs 2:11 over Satan: want we kennen zijn plannen. De apostel schreef dit toen hij de Korinthiërs aanspoorde om troost en vergeving te schenken aan een berouwvolle overspelige, zodat deze overspelige niet zal bezwijken onder een nog groter verdriet. In diezelfde tweede brief aan de Korinthiërs in hoofdstuk 11:3, uitte Paulus daarnaast ook zijn diepe bezorgdheid over de situatie waarbij de Korinthiërs op de een of andere manier door Satan zouden kunnen worden misleid, net zoals het geval was bij Eva in de tuin van Eden.

We lezen in 2 Korinthiërs 11:3 het volgende: Maar ik ben bang dat, zoals Eva op een sluwe manier door de slang werd verleid, jullie denken op de een of andere manier verdorven zou kunnen worden en jullie de oprechtheid en de eerbaarheid zouden verliezen waar de Christus recht op heeft.

Enkele jaren geleden las ik een klein boek getiteld “The Art of War”. Dit boek zou ongeveer 500 jaar voor Christus zijn geschreven door een Chinese militaire strateeg. Het boek ging uit van de stelling dat alle oorlogen zijn gebaseerd op misleiding. De auteur, Sun Tzu, gaf een uiteenzetting van een aantal principes die hiermee verband houden, zoals: “Ook al ben je zwak, kom dan toch sterk over”. “Als je sterk bent, zorg dan dat je zwak lijkt.” “Als je je verweg bevindt van je vijand, doe dan overkomen alsof je dichtbij bent.” “Als je dichtbij bent, geef dan de impressie dat je verweg bent.”

Satan heeft ongetwijfeld de kunst van geestelijke oorlogsvoering evenals de kunst van misleiding flink onder de knie. Terugkomend op de brief van de apostel Paulus aan de Korinthiërs, uitte de apostel zijn bezorgdheid dat de broeders en zusters verdorven zouden raken omdat ze werden aangestuurd door mannen die Paulus omschreef als valse apostelen en valse dienaren die zich enkel hadden vermomd als gezalfde christenen en zich ook als zodanig voordeden. Daarnaast maakte de apostel Paulus duidelijk dat zich onder hen satanische agenten bevonden die ook op sluwe wijze het model volgden van de “Bedrieger” die zichzelf constant blijft vermommen in een engel des lichts.

Net zoals de strateeg Sun Tzu adviseerde, gebruikte Satan bedrog om zichzelf verweg te laten lijken, terwijl zijn agenten in werkelijkheid de meest vooraanstaande mannen binnen de gemeente waren – terwijl zij zich binnen de gemeente presenteerden gehuld in een misleidende mantel die de indruk zou moeten wekken dat zij dezelfde autoriteit bezaten als de apostelen en Christus. (Zie ook artikel: ZIJ DIE BEWEREN APOSTELEN TE ZIJN)

Het feit dat het Wachttorengenootschap zichzelf altijd presenteert als een geestelijk paradijs dat niet kan worden doorbroken door welke satanische invloed dan ook, is veelzeggend. Aan de andere kant waarschuwt Gods woord ons voor de aanwezigheid van een mens der wetteloosheid die een werk van Satan orkestreert die gebruik maakt van allerhande ‘krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog’. Met welk doel? Om het te laten lijken alsof Christus al lang in zijn Koninkrijk aan het regeren is en dat de arme Satan al in een verzwakte staat uit de hemel zou zijn neergeworpen. Wanneer we dit weten, zouden Jehovah’s Getuigen dan vervolgens moeten opscheppen over de stelling dat zij de tactieken en de intenties van de vijand zo goed kennen? (Zie artikel: De werking van Satan bij elk krachtig werk)

Beschouw eens een ander aspect over de Duivel die als een engel des lichts verschijnt. Jehovah’s Getuigen zijn geconditioneerd om te geloven dat alles wat uit het Wachttorengenootschap voortkomt, rechtstreeks door Jehovah zelf naar hen is toegestuurd. Het mantra dat alle gelovigen dagelijks moeten zingen is “De getrouwe slaaf heeft ons voorzien”. Het komt er simpelweg op neer dat Jehovah’s Getuigen alles accepteren wat hun wordt verteld zonder dat zij hierover kritische vragen stellen of dat zij bereid zijn een dieper onderzoek te verrichten. Net zoals bij een sekte zijn Jehovah’s Getuigen geconditioneerd om te geloven dat wanneer ze iets in twijfel trekken dat afkomstig is van hun geestelijke leiders, dat ze daarmee een daad van afvalligheid en deloyaliteit jegens God zelf plegen. Deze mentaliteit resulteert erin dat Satan deze houding op een handige wijze kan gebruiken…als een carte blanche…

Neem nou bijvoorbeeld eens de interpretatie van profetie door het Wachttorengenootschap. Overweeg in het bijzonder eens het merkteken van het beest. De Wachttoren-organisatie beweert dat de kop van het wilde beest tijdens de Eerste Wereldoorlog de symbolische dodelijke hoofdwond heeft ontvangen. Zij onderwijzen ook dat het moment waarop deze dodelijke hoofdwond vermoedelijk zou zijn toegebracht, ook het moment was dat de achtste koning tot leven was gekomen in de vorm van de inmiddels ter ziele gegane Volkenbond. Indien dit werkelijk waar zou zijn geweest, dan zou dit dus betekenen dat de mensheid de afgelopen 100 jaar zou zijn gebrandmerkt met het symbolische 666 en dat de namen van grote massa’s mensen uit het boek des levens zouden zijn gewist.

Ondanks de bovengenoemde heersende overtuiging is er niemand onder Jehovah’s Getuigen die dieper nadenkt over de vele tegenstellingen en absurditeiten die inherent zijn aan de leer van de Wachttoren-organisatie en deze leer op wat voor manier dan ook openlijk in twijfel trekken. Om te beginnen, aangezien volgens het Wachttorengenootschap enkel Jehovah’s Getuigen vanwege hun neutraliteit in staat zouden zijn geweest om het ontvangst van het merkteken te kunnen vermijden, op wat voor manier zou dit zelfde beest er dan voor hebben gezorgd dat niemand iets zou hebben kunnen kopen of verkopen zoals in Openbaring 13:17 staat geschreven? Heeft de Volkenbond of zelfs haar opvolger, de Verenigde Naties ook maar ooit iemand ter dood gebracht omdat ze weigerden het beest of zijn beeld te aanbidden? Misschien is wel het meest absurde detail van de profetische interpretatie van het Wachttorengenootschap hun stelling dat iedereen die ooit zijn trouw of bewondering zou hebben geuit ten opzichte van de toenmalige Volkenbond, al gedoemd zou zijn tot de eeuwige dood omdat ze volgens hen al het merkteken van het beest zouden hebben ontvangen. Als deze interpretatie van het Wachttorengenootschap waarheid zou zijn, waarom prediken Jehovah’s Getuigen dan nog steeds tot deze zogenaamde verdoemden? En indien het mogelijk zou zijn dat zo’n verdoemd persoon door middel van hun predikingswerk alsnog hun namen terug kunnen laten optekenen in het boek des levens, waarom zou Jehovah God dan überhaupt de moeite doen om hun namen in de eerste instantie uit te wissen? De absolute Bijbelse waarheid die door middel van de interpretatie van het Wachttorengenootschap teniet wordt gedaan is dat het merkteken van het beest Gods definitieve, onomkeerbare veroordeling betekent van degenen die het Koninkrijk van Christus zullen verwerpen en het koninkrijk van de Duivel zullen omarmen. (Zoekresultaten voor de achtste koning en merkteken van het beest op e-watchman.com)

Op gelijke wijze waarop Satan de Korinthische gemeente infiltreerde en een ernstige bedreiging vormde voor de voortdurende oprechtheid en reinheid van de broeders en zusters in die tijd, zo begeeft de Duivel zich ook duidelijk onder het leiderschap van de Wachttoren-organisatie. Satan probeert ons ervan te overtuigen dat het wilde beest eigenlijk helemaal niet zo wild is. Hij probeert ons te laten geloven dat het merkteken van het beest eigenlijk geen ‘big-deal’ is en ook dat dit merkteken heel makkelijk kan worden vermeden. Hij wil ons laten geloven dat de dood slechts iets figuurlijks is.

Wat is zijn werkelijke intentie? Zodra Satan daadwerkelijk zal worden neergeworpen uit de hemel en het beestachtige politieke systeem in elkaar zal storten, zal het beest weer tot leven komen in de vorm van een totalitaire, waarschijnlijk communistische, wereldregering – het werkelijke uur van de achtste koning. Alle soorten mensenrechten en vormen van wettelijke bescherming die we kennen uit ons huidige democratische systeem zullen keihard worden afgeschaft.

Omdat de Wachttoren-organisatie een grote rol heeft gespeeld bij het binnenhalen van de kudde in een sprookjesland van zelfvoldoening, zal de schok voor hen daarom ook overweldigend zijn. Geen van de leiders van het Wachttorengenootschap kan dan nog met droge ogen beweren dat ze niet zijn gewaarschuwd.