Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit betreft een wat ouder, maar zeker niet minder relevant artikel. Oorspronkelijk werd de Engelse versie van dit artikel gepubliceerd op 19 december 2014. Het was trouwens geen typefout: Ik zei daarnet “vertalers” in meervoud. Ik heb onlangs onverwachts hulp gekregen van iemand die zich net zoals ik met alle liefde wil inzetten om de informatie op deze website verder te verspreiden onder hen die daar behoefte aan hebben. Het aantal lezers van deze website groeit elke dag en wij zijn Jehovah God en zijn zoon dan ook zeer dankbaar dat wij ons steentje mogen bijdragen aan dit geweldige werk. Ik wens u ook de komende periode weer veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groeten,

Paul Hettinga en de nieuwe (anonieme) vertaler.


“Wanneer jullie daarom het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt, waarover de profeet Daniël sprak, in een heilige plaats zien staan (lezer, gebruik inzicht),  dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten.”(Matthéüs 24: 15, 16)

—Jezus Christus—


Een alomvattend onderdeel van Jezus’ gedetailleerde profetie over zijn terugkeer en het besluit van het samenstel van dingen was gericht op de verwoesting van Jeruzalem door een „walgelijk ding”. En in die context verwees Jezus de lezer naar de profetie van Daniël. (De meeste moderne vertalingen gebruiken de term ‘gruwel’ in plaats van ‘walgelijk ding’. Kijk ter vergelijking op De Online Bijbel)

Hierdoor rijzen er ook een aantal vragen waarvan de belangrijkste zijn: Wat is dit voor walgelijk ding? Wat is de heilige plaats en hoe zal deze verwoest worden?

Jehovah’s Getuigen weten zeker dat het walgelijke ding oorspronkelijk verscheen in de vorm van de Romeinse legers. Dit werd namelijk voorzegd in Daniël hoofdstuk 9. In het jaar 66 G.T. trokken Romeinse legioenen naar Jeruzalem om daar een opstand neer te slaan. Soldaten begonnen zelfs de muur van de tempel weg te hakken om zo bij de militante fanatici te kunnen komen die zich erachter hadden verscholen. Maar op onverklaarbare wijze trok het leger zich op een gegeven moment terug. De achtergebleven militanten besloten zelfs om hun terugtrekkende vijanden daarna nog triomfantelijk te achtervolgen.

Oplettende christenen uit Jeruzalem en Judea onderscheidden dat de woorden van Jezus hier in vervulling gingen. Zij grepen deze kans om te vluchten voordat het walgelijke ding drie en een half jaar later zou terugkeren om de heilige stad volledig te verwoesten.

Er vielen toen meer dan een miljoen doden doordat de Romeinen de stad belegerden tijdens het Paschafeest. De stad Jeruzalem zat toen vol met aanbidders en vreemdelingen die van ver waren gekomen. Hoogstwaarschijnlijk zijn er toen ook nog heel veel niet oplettende christenen omgekomen toen Jeruzalem haar vreselijke lot onderging.

Hier is een link naar een Wachttoren-artikel dat meer inzicht geeft in de situatie van Jeruzalem vóór haar vernietiging.

Het moge duidelijk zijn dat de verwoesting van Jeruzalem een verschrikkelijke gebeurtenis was. Echter leidde deze gebeurtenis, hoe vreselijk die ook was, niet tot de grote verdrukking die ervoor zou hebben gezorgd dat Jehovah God werd genoodzaakt om deze periode omwille van de uitverkorenen te verkorten. Die verschrikkelijke dag van benauwdheid is namelijk voorbestemd om samen te vallen met de Tweede Komst van Christus. En het verschijnen van het tegenbeeldige walgelijke ding dat op een heilige plaats staat, betreft een onmiddellijke voorloper van een tijd van verdrukking die de hele wereld op de rand van uitsterven zal brengen.

“MEN ZAL HET WALGELIJKE DING DAT VERWOESTING VEROORZAAKT OPRICHTEN”

De profetie van Daniël (11:31) zegt dat “men” het walgelijke ding zal oprichten – wat een duidelijke verwijzing betreft naar zowel de koningen van het noorden als het zuiden.

Het Wachttorengenootschap leert dat Duitsland in de eerste helft van de 20ste eeuw de koning van het noorden was, gevolgd door de voormalige Sovjet Unie. Blijkbaar geloven Jehovah’s Getuigen dat er met “men” ogenschijnlijk wordt bedoeld: de Anglo-Amerikaanse wereldmacht als de koning van het zuiden en de Nazi/Sovjet machten als de koning van het noorden.

Het Wachttorengenootschap begon voor het eerst rond 1929 te onderwijzen dat de Volkenbond het oorspronkelijke walgelijke ding was. Ook maken zij rond die tijd melding van het verschijnen van het symbolische scharlakenrode beest uit Openbaring. Echter blijkt ook dat Jehovah’s Getuigen helaas geen rekening houden met het feit dat het Duitsland van na de Eerste Wereldoorlog helemaal niets te maken had met de oprichting van de toenmalige Volkenbond. Behalve dat ongemakkelijke feit, weten we ook dat de Verenigde Staten niet eens lid waren van de Volkenbond. Desondanks verkondigde het Wachttorengenootschap toch dat het scharlakenrode beest uit de symbolische afgrond was opgestegen toen de Volkenbond bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd ontbonden en de Verenigde Naties in de nasleep van de oorlog werd opgericht.

Tot relatief kort geleden (1999) geloofden Jehovah’s Getuigen ook nog dat de Verenigde Naties al op de heilige plaats stonden. Ik ga hier ook geen extra moeite doen om de ingewikkelde redenering erachter nader te verklaren aangezien dit nutteloos is omdat het Wachttorengenootschap hun eerdere leer inmiddels overboord heeft gegooid. Tegenwoordig denken Jehovah’s Getuigen echter dat de vervulling van Jezus’ woorden nog in de toekomst ligt en dat dit samenvalt met de aanval van het beest op de hoer.

Is de uitleg van het Wachttorengenootschap, dat het walgelijke ding momenteel de Verenigde Naties zou zijn correct? Het zou heel goed kunnen. Toch zijn er echter nog steeds een aantal hele belangrijke tekortkomingen ten aanzien van dit meest recente ‘nieuwe licht’ van Bethel. De voornaamste tekortkoming is dat de achtste koning, die wordt gesymboliseerd door het scharlakenrode wilde beest uit de afgrond (ongeacht welke instelling deze rol uiteindelijk zal gaan vervullen), op dit moment nog steeds niet is begonnen met regeren gedurende het voorzegde profetische “enkele uur”.

Hoe weten we dan zeker dat de achtste koning nog steeds niet is begonnen met regeren? We weten dit omdat samen met de opkomst van het laatste koninkrijk ook Gods uur van oordeel over de wereld zal gaan beginnen. Het boek Openbaring is hier dan ook heel duidelijk over. Daarin lezen we namelijk heel duidelijk dat de namen van allen die hun trouw aan het wilde beest betuigen in de periode nadat het beest uit een doodstoestand (de afgrond) is gekomen, niet geschreven zullen staan in de boekrol van het leven. Met andere woorden, ze ontvangen het oordeel van de tweede dood. Jehovah’s Getuigen begrijpen dit ook heel goed door te stellen dat de tweede dood een permanente dood betekent waaruit geen opstanding mogelijk is.

Het lijkt waarschijnlijk dat de talrijke instellingen die onderdeel uitmaken van de Verenigde Naties evenals de aanverwante instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds, de Bank of International Settlements en de Wereldbank inmiddels zijn klaargestoomd om in de toekomst te kunnen dienen als onderdeel van een functionerende wereldregering – in de nasleep van de onvermijdelijke ineenstorting van het huidige economische en politieke systeem.

Om de eerder genoemde reden kan het echter gewoon niet waar zijn dat de Verenigde Naties momenteel de rol van het beeld vervult. Nadat het beest namelijk weer tot leven zal komen na zijn profetische doodsklap zal deze daarna leven gaan blazen in het beeld. Overal in de Hebreeuwse Geschriften worden afgoden en de valse goden die ze vertegenwoordigden afgebeeld als walgelijke dingen. (Zie Inzicht in de Schrift – Walgelijk ding)

Voor wat betreft de juiste identificatie van “men” die het walgelijke ding zal oprichten, moeten we kijken naar Openbaring hoofdstuk 13. Daar wordt ons verteld dat een tweehoornig beest zal opstijgen uit de aarde en dat dit beest zal spreken met de autoriteit als dat van een draak. Het zal een bevel uitvaardigen om een beeld van het zevenkoppige beest te maken, dat vervolgens tot leven zal komen. Dat tweehoornige beest wordt terecht gezien als het Anglo-Amerikaanse duo. Het feit dat dit beest zal opstijgen uit de aarde symboliseert zijn herstel van de dood, alsof deze uit het graf oftewel de afgrond komt.

Terwijl Jehovah’s Getuigen in de illusie verkeren dat het beest al tijdens de Eerste Wereldoorlog de profetische dodelijke klap heeft ontvangen, is de realiteit echter dat het Anglo-Amerikaanse systeem juist tegenwoordig pas wordt geconfronteerd met een daadwerkelijke dreigende ineenstorting. Dat is dan ook de reden waarom deze Anglo-Amerikaanse macht zo’n enorme drang heeft om een wereldwijde oorlog te ontketenen. Er is op dit moment namelijk al een soort “alles of niets” economische oorlog aan de gang.

Dus “men” die het walgelijke ding zal oprichten, betreft het Anglo-Amerikaanse duo, dat momenteel respectievelijk nog steeds de rol vervult van de koning van het noorden en het zuiden.

Niet alleen waren de Verenigde Staten en het Britse Rijk tijdens Tweede Wereldoorlog de belangrijkste oprichters van de Verenigde Naties, maar daarnaast zullen ze de natiën ook gaan dwingen om de Verenigde Naties in de toekomst als een wereldregering te accepteren. Dit is dan ook wat er wordt gesymboliseerd in Openbaring hoofdstuk 17 waar de tien koningen, die alle nationale regeringen symboliseren, hun koninkrijk aan het wilde beest zullen geven totdat de wil van God is volbracht. Het zal dat toekomstige moment zijn, waarop het walgelijke ding op zijn plaats zal worden gezet. En aangezien dat zal plaatsvinden vóór de vernietiging van Babylon de Grote, omvat het walgelijke ding dus ook de hoer met haar beker vol walgelijke dingen.

Maar wat is dan de heilige plaats?

Laten we Daniël 11:31 eens beter bekijken. Hier staat: “Er zullen legers opstaan die uit hem voortkomen en ze zullen het heiligdom, de vesting, ontwijden en het vaste kenmerk verwijderen. En men zal het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt oprichten.” (Daniël 11:31)

Allereerst is het belangrijk op te merken dat er een duidelijk verband bestaat tussen de ontheiliging van het heiligdom, de vesting en het verwijderen van het zogenaamde vaste kenmerk, evenals het plaatsen van het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt. En kritische studenten van Daniëls profetie weten heel goed dat dit ook niet de enige plaats is waar deze dingen samen in deze context worden genoemd. In de slotwoorden van de profetie tekende Daniël de woorden op van een engel die verklaarde: “En vanaf de tijd dat het vaste kenmerk verwijderd is en het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn.” (Daniël 12:11)

Het is dan ook duidelijk dat het verwijderen van het vaste kenmerk evenals het plaatsen van het walgelijke ding onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dat verband wordt ook bevestigd in het Daniël hoofdstuk 8 waar we over de woest uitziende koning het volgende lezen: “Hij verhief zich zelfs tegen de Vorst van het leger. Hem werd het vaste kenmerk ontnomen en de vaste plaats van zijn heiligdom werd omvergehaald. Het leger werd samen met het vaste kenmerk overgeleverd vanwege overtreding. Hij bleef waarheid ter aarde werpen en hij slaagde in wat hij ondernam.” (Daniël 8:11, 12)

Uit het volgende vers blijkt ook dat de woest uitziende koning verwoesting zal brengen over een heilige plaats. De engel vertelt verder: “Hoelang zal het visioen duren over het vaste kenmerk en de overtreding die verwoesting veroorzaakt en over het vertrappen van de heilige plaats en het leger?” (Daniël 8:13)

In de eerste vervulling stond het Romeinse leger (het walgelijke ding) in het jaar 66 „in een heilige plaats” toen het Jeruzalem en de tempel (voor de Joden een heilige plaats) aanviel. In de grotere vervulling zal dat gebeuren wanneer de Verenigde Naties (het hedendaagse walgelijke ding) de christenheid (die volgens naamchristenen heilig is) en de rest van Babylon de Grote aanvallen. Dezelfde aanval wordt in Openbaring 17:16-18 beschreven. Die gebeurtenis is het begin van de grote verdrukking. (Wachttoren 15/7/13, alinea 6)

Een ieder die oprecht redeneert en die geen verborgen agenda heeft, zal dan ook absoluut in staat zijn om te kunnen onderscheiden dat toen Jezus zijn discipelen aanspoorde om de profetie van Daniël over de verwoesting van de heilige plaats te overwegen, hij de passages die hierboven in dit artikel worden aangehaald in gedachten had. Echter blijkt ook duidelijk dat het Wachttorengenootschap een verborgen agenda heeft omdat ze een dergelijk verband niet leggen.

Een ander tegenstrijdig aspect in de meest recente uitleg van het Wachttorengenootschap is het feit dat Jezus aangaf dat zijn eigen volgelingen direct de gevolgen ervan zouden gaan ondervinden. Zij zouden niet slechts aan de zijlijn staan als luttele toeschouwers. Heeft Jezus ons dan niet gewaarschuwd dat er in de grotere vervulling van christenen zal worden verwacht dat ze resoluut actie moeten ondernemen om uit de gevarenzone weg te vluchten zodra het walgelijke ding zal staan waar het niet hoort te staan?

“Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen. Wee de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Blijf bidden dat jullie niet in de winter of op de sabbat hoeven te vluchten. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe niet is voorgekomen en ook nooit meer zal voorkomen. Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.” (Matthéüs 24:17-22)

Dat de bovenstaande vermaning van toepassing is op toekomstige christenen en niet alleen op degenen die in de eerste eeuw in Judea woonden, blijkt ook duidelijk uit de reeks verzen die onmiddellijk daarop volgden, waar Jezus ook nog het volgende verklaarde: “Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk! Hier is de Christus” of: “Daar!”, moeten jullie het niet geloven. Want er zullen valse christussen en valse profeten verschijnen, die grote tekenen en wonderen zullen doen in een poging zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar ik heb jullie van tevoren gewaarschuwd. Als mensen dus tegen jullie zeggen: “Kijk! Hij is in de woestijn”, ga er dan niet heen. En als ze zeggen: “Kijk! Hij is in de binnenkamers”, geloof het dan niet. Want zoals de bliksem uit het oosten komt en schijnt tot in het westen, zo zal de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn. Waar het lijk is, daar zullen de arenden zich verzamelen.” (Matthéüs 24:23-28)

Wanneer u de Schrift zorgvuldig leest, dan ziet u ook dat de Bijbel aangeeft dat het walgelijke ding dat op een heilige plaats staat, voorafgaat aan de openbaring van de Mensenzoon en het bijeenbrengen van de uitverkorenen.

Dat is dan ook niet het enige. Overweeg daarnaast ook nog eens het volgende: Indien de heilige plaats namelijk de heidense christenheid zou vertegenwoordigen, hoe is het dan mogelijk dat valse christussen en valse profeten actief zullen zijn nadat het moment heeft plaatsgevonden waarop het walgelijke ding verwoesting heeft veroorzaakt? En wellicht is nog wel de meest opvallende tekortkoming in de uitleg van het Wachttorengenootschap het feit dat Jezus zijn discipelen van tevoren al waarschuwde voor een enorm bedrog die erop gericht was om juist hen te misleiden. Maar hoe zouden de uitverkorenen dan überhaupt kunnen worden misleid door de geestelijkheid van de heidense christenheid of door iemand die niet verbonden is met de leiding van de Wachttoren-organisatie die door de uitverkorenen volledig wordt vertrouwd?

Simpel gezegd: de leer van het Wachttorengenootschap met betrekking tot de verwoesting van de heilige plaats kan na kritisch onderzoek onmogelijk overeind blijven staan. De interpretatie van het Wachttorengenootschap betreft namelijk een volledig kunstmatige en op zichzelf gerichte interpretatie die bedoeld is om Jehovah’s Getuigen te verblinden voor de naderende oordelen van Jehovah.

Dus wat is volgens de Schrift dan precies de heilige plaats? Het betreft de gemeente van Christus die bestaat uit heiligen. Daniël hoofdstuk 8 maakt dat verband ook duidelijk, aangezien de context aangeeft dat het verwijderen van het vaste kenmerk en het vertrappen van de heilige plaats samenvalt met de woest uitziende koning die het volk, bestaande uit heiligen, ten val zal brengen.

De vele profetieën van Daniël zijn in harmonie met de profetieën uit Openbaring en deze vullen elkaar aan. Om die reden moet men ook de conclusie trekken dat de kleine hoorn die uit de tien voortkomt, dezelfde entiteit betreft als het walgelijke ding.

Wat betreft de kleine hoorn met ogen en een mond die grote dingen en godslasteringen spreekt, zegt de profetie: ”Terwijl ik toekeek, voerde die hoorn oorlog tegen de heiligen. Hij had de overhand totdat de Oude van Dagen kwam en er een oordeel werd uitgesproken ten gunste van de heiligen van het Opperwezen en de vastgestelde tijd aanbrak dat de heiligen het koninkrijk in bezit zouden nemen.” (Daniël 7:21, 22)

In het boek Openbaring wordt deze gebeurtenis als volgt omschreven: “Maar sla het voorhof buiten het tempelheiligdom over en meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven, en ze zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. Ik zal mijn twee getuigen 1260 dagen in zakken gekleed laten profeteren.” (Openbaring 11:2, 3)

Als we vervolgens weer teruggaan naar Daniël 11:31, wat zijn dan de “legers” die zullen opstaan en die vanuit de koning van het noorden zullen voortkomen? In de meeste andere Bijbelvertalingen wordt ook wel de uitdrukking “gewapende strijdkrachten” gebruikt in plaats van enkel het woord “legers”. Deze legers die onder het bevel van de koning van het noorden staan, hebben zich momenteel hoogstwaarschijnlijk al gemanifesteerd in de vorm van diverse militaire allianties zoals de NAVO en verschillende andere coalities. Echter zouden ze zich ook nog kunnen manifesteren in de vorm van een soort gemilitariseerde politiemacht en het tegenstrijdige Homeland Security Force in de Verenigde Staten, die in het geval van een staat van beleg naar voren zal worden geschoven als de handhaver van de bevelen van het laatste menselijke koninkrijk.

Kortom, het walgelijke ding zal pas op een heilige plaats gaan staan wanneer het huidige systeem volledig instort en wordt vervangen door een tirannieke wereldregering. Aanvankelijk wordt deze wereldregering ondersteund door de georganiseerde religie en het werk van Jehovah’s Getuigen zal dan ook volledig worden verpletterd. Wat er dan nog van het Wachttorengenootschap overblijft, zal zich dan volledig gaan onderwerpen aan Satans koninkrijk.