Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft een vervolg op de reeks artikelen die in het teken staan van het Bijbelboek Jeremia.


In tegenstelling tot zijn tijdgenoten, bevonden de profeten Daniël en Ezechiël zich in Babylon terwijl Jeremia zich daarentegen in Jeruzalem bevond toen de belegering begon. Men zou kunnen stellen dat hij zich in het oog van de storm bevond. Hoewel Jeremia ook nog een heel Bijbelboek had geschreven met de titel Klaagliederen waarin hij klaagde over de val van Jeruzalem, uitte hij daarnaast ook nog zijn verdriet in het boek dat zijn naam draagt. De profeet tekende in het achtste hoofdstuk het volgende op: Niets kan mijn verdriet wegnemen, mijn hart is ziek. Uit een ver land klinkt hulpgeroep van mijn dochter, mijn volk: ‘Is Jehovah dan niet in Sion? Of is haar koning niet in haar?’ ‘Waarom hebben ze mij getergd met hun beelden, met hun waardeloze vreemde goden? De oogst is voorbij, de zomer is afgelopen, maar we zijn niet gered! Ik ben gebroken vanwege de ineenstorting van mijn dochter, mijn volk. Ik ben moedeloos, overweldigd door afschuw. Is er geen balsem in Gilead? Is daar geen genezer? Waarom is mijn dochter, mijn volk, niet gezond gemaakt? (Jeremia 8:18-22)

De koningin van Sheba heeft ooit eens een grote afstand gereisd om naar de wijsheid van Salomo te komen luisteren en om zijn prachtige koninkrijk in Sion te aanschouwen. Wat maakte het Joodse koninkrijk dan zo bijzonder? Jehovah had een verbond gesloten met David, de vader van Salomo, voor een koninkrijk dat voor onbepaalde tijd zou regeren. Een koninkrijk dat vrede en voorspoed zou brengen over de hele wereld. Het was alsof de koningen die destijds op de troon in Jeruzalem zaten slechts tijdelijke plaatsvervangers waren – die de troon bezet hielden tot aan het moment dat de messiaanse koning zou arriveren.

Echter lag Sion nu in puin. De tempel van Salomo werd afgebroken. Al hun rijkdommen werden afgenomen, zelfs met inbegrip van alle gouden gebruiksvoorwerpen die in de tempel werden gebruikt. De laatste koning van Juda werd gevangengenomen en zijn zonen werden voor zijn eigen ogen afgeslacht. Daarna werd hij blind gemaakt en naar Babylon afgevoerd waar hij kwam te overlijden. De waardeloze goden van Juda bleken niet in staat te zijn om hen te redden. Er was geen sprake van een genezing. Het was daarom ook geen wonder dat Jeremia hierdoor getroffen werd en geschokt was.

Net zoals de Joden destijds, zo verwachten ook Jehovah’s Getuigen dat ze zullen worden gered, enkel doordat ze “de waarheid” bezitten en omdat ze door de getrouwe en wijze slaaf worden geleid. Wanneer we dan weer teruggaan naar het achtste hoofdstuk dan lezen we daar de woorden van God aan de profeet Jeremia: “Hoe durven jullie te zeggen: ‘Wij zijn wijs en hebben de wet van Jehovah’? Want het staat vast dat de leugenpen van de schrijvers alleen maar is gebruikt voor bedrog. De wijzen zijn te schande gemaakt. Ze zijn doodsbang geworden en zullen gevangen worden. Kijk! Ze hebben Jehovah’s woord verworpen, en wat voor wijsheid hebben ze dan? (Jeremia 8:8-9)

Het kennen van Gods naam en de toestand van de doden en Gods voornemen met de aarde vormt slechts een begin. Gezalfd zijn als erfgenaam van het Koninkrijk is een onuitsprekelijk voorrecht. Aangesteld worden over het huis van de Meester om zijn huisknechten te voeden, betreft een zeer zware verantwoordelijkheid. Het moge duidelijk zijn dat dit dan ook de reden is waarom Jezus het in de vorm van een onbeantwoordbare vraag stelde toen hij zei: Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over zijn huisknechten is aangesteld om hun op het juiste moment hun voedsel te geven? (Matt. 24:45)  *

* Opmerking van de Nederlandse vertaler: In de American Standard versie van de Bijbel staat er in plaats van het woord ‘beleidvolle’ het woord ‘wise’ oftewel “wijze”.

“Who then is the faithful and wise servant, whom his lord hath set over his household, to give them their food in due season?” (American Standard versie van de Bijbel)  

De schrijvers van het Wachttorengenootschap hebben vele pagina’s volgeschreven over dit soort onderwerpen – wat we de waarheid zouden kunnen noemen… de basisdoctrines van de Bijbel. Echter is omgekeerd vrijwel alles wat het Wachttorengenootschap publiceert in de vorm van hun eigen commentaar op de vervulling van Bijbelse profetie onjuist. Degenen die beweren wijs te zijn en die beweren de wet van Jehovah te volgen, hebben een leugenpen gebruikt, bewerend dat Christus al zou zijn gekomen, dat het Koninkrijk op dit moment al zou regeren, enzovoorts. enzovoorts.

Beschouw nu eens slechts één aspect van de vele leugens die ze verkondigen. Keer op keer blijft het Besturende Lichaam beweren dat de boodschapper van het verbond al in het jaar 1914 was gekomen en dat de Bijbelonderzoekers toen werden onderworpen aan het vuur van de louteraar en dat ze uit de smeltoven van ellende tevoorschijn waren gekomen als zuiver gelouterd zilver en goud. Jehovah gebruikt echter precies dezelfde analogie in het negende hoofdstuk van Jeremia, door te zeggen: Je leeft tussen leugens. In hun bedrog hebben ze geweigerd mij te kennen’, verklaart Jehovah. Daarom zegt Jehovah van de legermachten: ‘Ik zal ze smelten en toetsen, want wat kan ik anders met mijn dochter, mijn volk? (Jeremia 9:6-7)

Inderdaad, wat zou God anders nog kunnen doen dan zijn volk aan angst te onderwerpen? Zijn volk weigert om het bedrog los te laten en als gevolg daarvan weigeren ze dus ook om Jehovah te willen kennen. Ze laten God geen andere keus. Hoe zal God hen dan moeten beproeven? Dit zal Hij doen tijdens het uur van beproeving dat over de hele wereld komt! Dat is ook het moment waarop de boodschapper van het verbond zal arriveren…als een dief in de nacht.

In de verzen drie en vier lezen we: Ze spannen hun tong als een boog. Er heerst bedrog — geen trouw — in het land. ‘Ze gaan van het ene slechte naar het andere, en mij negeren ze’, verklaart Jehovah. ‘Kijk allemaal uit voor je naaste en vertrouw zelfs je broeder niet. Want elke broeder is een verrader en elke naaste een lasteraar. (Jeremia 9:3-4)

Ze gaan door van “het ene slechte naar het andere”, vormt een verbazingwekkend treffende weergave van het leiderschap van Jehovah’s Getuigen in deze huidige tijd. Terwijl het Besturende Lichaam zelf verwikkeld is in een juridische strijd om de vele rechtszaken van honderden kindermisbruikslachtoffers van zich af te slaan, waarschuwt het Besturende Lichaam tegelijkertijd alle Jehovah’s Getuigen om vooral niet te geloven wat ze in het nieuws te horen en te zien krijgen.

Het Besturende Lichaam belastert een ieder die hun geblaat niet als zoete koek wenst te slikken als zijnde een regelrechte afvallige. En hoewel het een aantal maanden geleden nog ondenkbaar zou zijn geweest, heeft het Wachttorengenootschap ondertussen de deuren van elke Koninkrijkszaal gesloten en hebben ze ook de openbare bediening opgeschort, terwijl hun PR-afdeling hun woordvoerders heeft aanzet om zich in het nieuws te laten zien en aan te schuiven bij talkshows om verheugd op te scheppen over hoe het bij het Wachttorengenootschap allemaal alleen maar draait om het redden van levens in deze moeilijke en zware tijden. Er is werkelijk geen enkele sprake meer van trouw zoals we net in de profetische woorden van Jeremia hebben kunnen lezen. Elke broeder is een verrader.

Met betrekking tot het besluit van het christelijke samenstel en de verwoesting van het tegenbeeldige Jeruzalem, herhaalde Jezus toen ook niet de profetie van Jeremia? Toen hij waarschuwde door middel van de volgende woorden: Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen.(Matth. 24:10-12)

IK ZAG EEN ANDERE HOORN, EEN KLEINE ERTUSSEN OPKOMEN

Een van de meer lachwekkende onwaarheden die het Wachttorengenootschap heeft gepubliceerd, betreft hun interpretatie van Daniël, en dan in het bijzonder het zevende hoofdstuk over de opkomst van een kleine hoorn. Uiteraard wordt er onderwezen dat het vertrappen van de heiligen zou hebben plaatsgevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog, terwijl er volgens het Wachttorengenootschap daarnaast ook eeuwen daarvoor geleidelijk aan een kleine hoorn uit de tien hoorns van het beest opkwam waarbij de kleine hoorn drie rivaliserende hoorns of koningen zou hebben ontworteld. Volgens de wijze zieners van Bethel zou dit zich hebben afgespeeld toen de Spaanse Armada in het jaar 1588 door de Britten werd verslagen. Echter betrof Spanje maar een enkele hoorn. Oke, prima… Echter ging het ontwortelen nog enkele eeuwen langer door, zodat uiteindelijk in het jaar 1815 de derde hoorn eindelijk pas werd ontworteld toen Napoleon, de keizer van Frankrijk, werd verslagen bij Waterloo. Echter bleek duidelijk dat de ontworteling van de rivaliserende koninkrijken slechts van tijdelijke aard was. Met name Frankrijk is op dit moment nog steeds een van ‘s werelds grootste naties en Frankrijk is daarnaast ook nog eens een kernmacht op het wereldwijde politieke en militaire toneel.

Het Wachttorengenootschap heeft zichzelf dus gedwongen om dit soort onzin te fabriceren om zodoende alles te kunnen plaatsen in het troebele verleden – met inbegrip van een gebeurtenis als de komst van iemand die leek op een mensenzoon die toegang krijgt tot de Oude van Dagen. (Daniel 7:13)

Boek van Daniel kleine hoornSta nu eens even stil bij de profetie en Daniëls beschrijving: Terwijl ik naar de hoorns keek, zag ik een andere hoorn, een kleine, ertussen opkomen, en drie van de eerste hoorns werden ervoor uitgerukt. Ik zag dat er in deze hoorn ogen waren die op mensenogen leken, en er was een mond vol grootspraak.(Daniel 7:8)

Zoals we ons zouden kunnen voorstellen, wilde Daniël meer te weten komen over het vierde beest en de horens en hierop kreeg hij dus ook de bijbehorende uitleg van de engel: De tien hoorns zijn tien koningen die uit dat koninkrijk zullen opstaan. Na hen zal er nog een ander opstaan, die zal verschillen van de eersten, en hij zal drie koningen vernederen.(Daniel 7:24)

Daniël beschreef het optreden van de kleine hoorn tegen de andere drie horens als “uitrukken”, terwijl de engel het beschreef als “vernederen”. Hoe dan ook… het zou nergens op slaan wanneer het zo zou zijn dat het “uitrukken” zou plaatsvinden over een tijdspanne van meerdere eeuwen en dat de vernederde koningen uiteindelijk trouwe bondgenoten van de kleine hoorn worden.

Wat dan wel belangrijk is om op te merken is dat de 11de hoorn tevoorschijn komt tussen de 10 andere horens in en dat deze kleine hoorn in eerste instantie wordt beschouwd als kleiner dan de andere horens. Er zit dus maar een korte tijdsperiode na het verschijnen van de hoorn voordat de andere drie plotseling worden uitgerukt en ontworteld. Nadat zijn rivalen zijn vernederd, kreeg de kleine hoorn ogen en een mond en begon hij daarmee arrogante woorden tegen Jehovah zelf te spreken. Nadat de drie waren uitgerukt en ontworteld, werd de kleine hoorn groter en groter, zoals Daniël verklaarde: “…over de tien hoorns op zijn kop en over de andere hoorn die opkwam en waarvoor er drie vielen, de hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en die er groter uitzag dan de andere.

Zoals vele kenmerken uit het boek Daniël overlappen deze met wat er in Openbaring wordt geopenbaard over de kop van het beest dat herstelt van zijn schijnbaar dodelijke kopwond, wat dan ook het punt is waarop dit beest godslasterende dingen begint te spreken tegen God en zelfs tegen degenen die in de hemel wonen. Het Wachttorengenootschap claimt dat de dodelijke wond aan de kop van het profetische beest meer dan 100 jaar geleden zou zijn toegebracht, ondanks het feit dat we allemaal weten dat de Britse en Amerikaanse bondgenoten als overwinnaars uit de oorlog kwamen. Het is inderdaad precies zoals Jehovah al heel lang geleden heeft opgemerkt: Je leeft tussen leugens! (Jeremia 9:6)

Het lijkt mij dat de kleine hoorn pas recentelijk is opgekomen. Deze hoorn staat op dit moment enkel bekend als het globalisme. Particulier geld dat door de Britse Kroon wordt beheerd via instellingen zoals BlackRock en natuurlijk ook de centrale banken, die in privébezit zijn, bewegen zich haastig voort om te vernietigen wat er nog van Amerika over is gebleven, door ervoor te zorgen dat Amerika compleet failliet gaat en door het domein van soevereine natiestaten over te nemen om zo het wereldwijde beleid te kunnen bepalen.

Ondertussen hebben verschillende laboratoria waar biologische wapens worden ontworpen in de loop van het nieuwe millennium druk gewerkt aan het nog dodelijker maken van een virus dat anderszins onschuldig zou zijn geweest. Eind 2019 brachten ze dit naar buiten. Gelijktijdig met de ontwikkeling van gain-of-function voor de microbe, was het Amerikaanse ministerie van Defensie in het geheim druk bezig met het financieren van hun onderzoek naar mRNA terwijl ze zich verscholen achter het bedrijf Moderna. De technologie voor genetische manipulatie is gedeeld met andere gigantische farmaceutische bedrijven en is vervolgens wereldwijd uitgerold als de enige redding voor de pandemie die ze zelf hebben veroorzaakt. De Verenigde Naties en hun afdeling die ook wel bekend staat als de Wereldgezondheidsorganisatie, lopen helemaal vooraan zodat ze te zijner tijd de eer kunnen opstrijken als de redder van de mensheid.

Er blijkt nu dat de vaccins niet erg effectief zijn en dat ze slechts waren bedoeld om enkele maanden immuniteit te bieden. Op dit moment zijn de grote farmaceutische bedrijven al bezig om na slechts enkele maanden al de eerste ronde van zogenaamde boostervaccins te lanceren. De grote platforms van BigTech (Google/Youtube/Facebook/Twitter/etc.) worden gebruikt om elke vermelding van alternatieve medische behandelingen, zoals ivermectine, te onderdrukken en om alle informatie over sterfgevallen als gevolg van het vaccin te verwijderen. Trouwens, fascisme wordt gedefinieerd als het samensmelten van de politieke macht met het bedrijfsleven. We zijn op dit moment persoonlijk ooggetuige van de opkomst van deze fascistische kleine hoorn.

Ondanks alle pogingen die worden gedaan om de waarheid te onderdrukken, zal deze toch vroeg of laat uitlekken. Mensen die al zijn ingeënt worden nog steeds ziek, ofwel door het virus ofwel door het vaccin zelf. Erger nog, het toedienen van een vaccin tijdens een pandemie is zo’n beetje het slechtste wat men zou kunnen doen omdat het virus op het vaccin zou kunnen reageren en deze vervolgens verschillende varianten kan gaan ontwikkelen. Dat is nou eenmaal wat virussen doen. De honderden miljoenen gevaccineerde mensen worden superverspreiders van de meer besmettelijke varianten.

De aanhoudende pandemie in combinatie met de angst voor de dood die het oproept, drijft de massa’s ertoe om steeds meer fascistische tirannie te accepteren, terwijl de miljoenen die weigeren het vaccin te nemen, door de media worden aangewezen als de oorzaak ervan. Alleen een kwaadaardig genie als Satan de Duivel had zo’n dubbelzinnig en moorddadig plan kunnen bedenken.

Zodra het vaccin meer mensenlevens begint op te eisen dan dat de media kan verdoezelen, dan zal dit uiteindelijk gaan resulteren in een oncontroleerbare sociaal-maatschappelijke explosie. Woedende menigten zullen dan meer dingen gaan oppakken dan slechts hooivorken en fakkels. En dan met name in de Verenigde Staten, waar miljoenen mensen gewapend zijn. Velen van hen bezitten vuurwapens van militair niveau en hebben daarnaast ook op een bepaald moment militaire training gehad. Losgeslagen bendes zullen dan alles gaan vernietigen wat te maken heeft met het establishment dat actief heeft bijgedragen aan het bevorderen van de vaccinatie. En misschien is dat ook wel het beoogde doel van de kleine hoorn, om een sociale kanteling te veroorzaken die ervoor zal zorgen dat bepaalde regeringen om zullen vallen – het uitrukken en ontwortelen!

Wanneer we nu weer even terugkeren naar het Wachttorengenootschap: terwijl “Ze gaan van het ene slechte naar het andere”, heeft het Besturende Lichaam het vaccinatiebewijs al semi-onderschreven. Met dubbele tong beweren ze dat gevaccineerd worden een persoonlijke beslissing is. Echter, wetende dat Jehovah’s Getuigen elk woord van het Besturende Lichaam beschouwen als iets dat afkomstig is van God zelf, kan er ook niet anders worden geconcludeerd dan dat het Besturende Lichaam in hun brief richting alle fulltime Bethel werkers overduidelijk het advies aan hen geeft om zich te laten injecteren, aangezien ze in dezelfde brief ook beweren dat al meer dan 17.000 Bethelieten het experimentele medicijn hebben ontvangen en dat geen van hen ook maar een enkele negatieve bijwerking heeft gehad. Het Besturende Lichaam en de paus hebben nog nooit eerder zo duidelijk samen op één lijn gestaan.

Wanneer we nu weer terugkeren naar het negende hoofdstuk van Jeremia dan zien we dat de vrouwen daar wordt geleerd om een klaagzang te zingen over de ramp die hen is overkomen, waarvan een deel luidt: Want de dood is door onze vensters geklommen, hij is onze versterkte torens binnengegaan om de kinderen van de straten te verwijderen, de jonge mannen van de pleinen.” (Jeremia 9:21)

Wordt vervolgd…