Dit is alweer deel drie van de uiteenzetting over het tweede Wachttoren-studieartikel dat in het teken staat van de koning van het noorden.

Mensen die bijvoorbeeld in de bouw werken die weten heel goed dat een degelijke fundering essentieel is in elk soort bouwproject. Als de fundering gebrekkig is dan zal datgene wat daarop gebouwd wordt niet lang stand houden.

Jezus gebruikte ditzelfde concept in een illustratie bij de afsluiting van zijn Bergrede. Jezus zei: “Iedereen die deze woorden van mij hoort en ze toepast, is te vergelijken met een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Het begon te stortregenen, alles overstroomde en de wind waaide en beukte tegen het huis. Toch stortte het niet in, want het was op een rots gefundeerd. Maar iedereen die deze woorden van mij hoort en er niets mee doet, is te vergelijken met een domme man die zijn huis bouwde op het zand. Het begon te stortregenen, alles overstroomde en de wind waaide en beukte tegen het huis. Toen stortte het in en het werd volledig verwoest.” (Matt 7:24-27)

Gebruikmakend van dezelfde analogie kunnen we vaststellen dat de doctrinaire fundering van het Wachttorengenootschap op een solide fundament is gebouwd, terwijl het onderliggende begrip ten aanzien van Bijbelse profetie omtrent de vraag waar we ons nu bevinden in relatie tot de komst van Christus, gebouwd is op louter drijfzand. Wie zou kunnen ontkennen dat het bouwwerk van de Wachttoren-organisatie gebaseerd is op de aantoonbare leugen dat Christus al in 1914 zou zijn teruggekomen? Alles wat Jehovah’s Getuigen geloven, dat gebaseerd is op de misleidende Wachttoren-interpretatie ten aanzien van de Bijbelse profetie, is vergelijkbaar met een huis wat gebouwd is op zand. Het gevolg hiervan zal daarom ook zijn dat dit bouwwerk op gewelddadige wijze in elkaar zal storten.

Het Wachttoren-artikel dat nader wordt beschouwd stelt de vraag: “Zal de koning van het noorden de koning van het zuiden verslaan?” Paragraaf 10 antwoordt:

De profetie in Daniël 11:40-45 gaat vooral over wat de koning van het noorden doet. Gaat hij de koning van het zuiden verslaan? Nee. De koning van het zuiden zal nog steeds ‘levend’ zijn als Jehovah en Jezus alle regeringen vernietigen in de oorlog van Armageddon (Openb. 19:20). Waarom kunnen we daar zeker van zijn? Het valt op te maken uit de profetieën in Daniël en Openbaring.

De Wachttoren houdt zich hier bezig met een lichte vorm van bedriegerij. Wanneer we het slotgedeelte lezen uit het elfde hoofdstuk van Daniël, kunnen we niet anders dan concluderen dat er iets heel belangrijks wordt weggelaten. In de Bijbel vinden we geen enkele vermelding meer over de koning van het zuiden nadat hij met de koning van het noorden in een botsing is geraakt. Het is dus niet zo dat de profetie zich ‘vooral’ richt op wat de koning van het noorden doet. Indien het Wachttorengenootschap hier eerlijk en oprecht over zou zijn geweest dan zouden ze erkennen dat de profetie uitsluitend gericht is op de activiteit van de koning van het noorden. Uiteraard bestaat daar ook een hele goede reden voor. In tegenstelling tot de ongegronde bewering van het Wachttorengenootschap, zal de koning van het noorden de koning van het zuiden overwinnen. Daniëls profetie die vermeldt dit ook expliciet. Lees het zelf maar eens: De koning zal doen wat hij wil en hij zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god. Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken. Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt, want wat besloten is moet gebeuren. (Daniël 11:36)

Wanneer dus blijkt dat de koning van het noorden succes zal hebben totdat de veroordeling tot een eind komt, dan betekent dit dus ook dat hij op dat moment zowel de rivaliserende koning van het zuiden zal hebben overwonnen evenals het volk van de God der goden. Dat verklaart ook waarom er in de Bijbel vanaf dat moment geen verdere melding meer wordt gemaakt over de koning van het zuiden. Het betreft ‘het noorden’ die tot zijn einde zal komen en die alleen zal komen te staan tegenover Michaël, die ook bekend staat als Jezus Christus.

Verbazingwekkend genoeg was het zo dat het Wachttorengenootschap vele jaren geleden beschikte over enig waardevol inzicht met betrekking tot de profetie, waarbij het Genootschap zeer terecht veronderstelde dat “Egypte” een symbolische verwijzing is naar de koning van het zuiden. De reden hiervoor was dat het letterlijke koninkrijk Egypte de oorspronkelijke koning van het zuiden was. Vandaar ook dat de passage hieronder onthult dat de koning van het noorden de koning van het zuiden inderdaad zal onderwerpen in de tijd van het einde: Hij zal zijn hand blijven uitsteken tegen de landen, en ook Egypte zal niet ontkomen. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en over alle kostbare dingen van Egypte. De Libiërs en de Ethiopiërs zullen hem op de voet volgen. (Daniël 11:42:43)

Oorspronkelijk beweerde het Wachttorengenootschap dat de Sovjetkoning van het noorden tijdens de Koude Oorlog over de verborgen schatten van de Amerikaanse koning van het zuiden heerste door de Verenigde Staten ertoe te bewegen om deel te nemen aan een kostbare wapenwedloop. Nu, drie decennia nadat de Sovjet-Unie/USSR is geïmplodeerd, waarover sommige analisten zeggen dat dit kwam doordat de Verenigde Staten ervoor hebben gezorgd dat Moskou door de wapenwedloop failliet is geraakt, begint bij het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen het besef door te dringen dat hun interpretatie van deze profetie ronduit absurd is en het Genootschap is er nu simpelweg mee gestopt om nog verdere aandacht en uitleg te geven over dit deel van de profetie. In de literatuur van het Wachttorengenootschap vinden we hier dus ook niets meer over terug. Omdat de Schrift niet zegt wat het Wachttorengenootschap wil dat de Bijbel zegt, laten ze hun verdere commentaar maar achterwege – alsof de woorden van God niet zwart-op-wit in de Bijbel staan gedrukt…alsof deze woorden geen enkele betekenis hebben. Helaas is daarnaast ook gebleken dat de vele miljoenen Jehovah’s Getuigen dit ook niet eens hebben opgemerkt.

De harde werkelijkheid is echter dat de “ezeltje-prik-methode” die het Wachttorengenootschap hanteert ten aanzien van de interpretatie van profetieën simpelweg niet blijkt te werken. Het falen van “Egypte” om te ontsnappen aan de ijskoude greep van de koning van het noorden terwijl deze koning van het noorden ‘zijn hand blijft uitsteken tegen de landen’ is een ontzettend belangrijke ontwikkeling – een van de meest verstrekkende ontwikkelingen zelfs. Daarom wordt er in de Bijbel daarna ook geen melding meer gemaakt over de koning van het zuiden.

Het is echter niet zo dat de koning van het zuiden op dat moment dood zal zijn, wat ook overeenkomt met de hierboven geciteerde tekst van het Wachttorengenootschap. Op dat moment zal er over de koning van het zuiden worden geregeerd. Hij zal onderworpen zijn aan de koning van het noorden – zijn rijkdommen zullen op dat moment zijn geplunderd.

De reden waarom het Wachttorengenootschap bij hoog en bij laag blijft vasthouden aan de leerstelling dat de koning van het zuiden niet zal worden overwonnen terwijl er toch echt duidelijk in het elfde hoofdstuk van Daniël staat dat de koning van het zuiden wel degelijk zal worden overwonnen, vinden we terug in de twaalfde paragraaf, waar het Wachttorengenootschap het volgende beweert:

Ook de apostel Johannes heeft het over opeenvolgende wereldmachten die invloed op Jehovah’s volk hebben gehad. Hij beschrijft ze als een wild beest met zeven koppen. De zevende kop van het beest stelt Engeland-Amerika voor. Dat is belangrijk omdat daarna geen andere kop meer komt. De zevende kop heerst nog steeds als Christus en zijn hemelse troepen het beest vernietigen”

Wanneer we de analogie van de fundering eens nader beschouwen, kunnen we bij nader inzien de onderliggende fout ontdekken die ervoor zorgt dat Jehovah’s Getuigen worden verhinderd om enig inzicht in de toekomst te krijgen. Ja, het lijkt inderdaad te kloppen dat de zevende kop van het beest het Anglo-Amerikaanse duo vertegenwoordigt. Maar is hiermee dan alles gezegd? Hoe zit het eigenlijk met de achtste koning die uit de zeven voortkomt? Niet alleen is er een achtste koning die gedurende een ‘enkel’ uur zal regeren, maar de Anglo-kop van het zevenkoppige beest is voorbestemd om dodelijk gewond te raken om vervolgens weer op wonderbaarlijke wijze opnieuw tot leven te komen.

Ik ben sinds 2002 online actief op e-watchman.com en ik heb mezelf vrij toegankelijk gemaakt voor mensen die vragen aan mij willen stellen. Ik heb vele honderden vragen beantwoord in de postrubriek op de website. Ik heb vragen beantwoord door middel van audio podcasts, evenals in video’s, inclusief aanvullende uitleg over de gepresenteerde informatie. Wat zou er nu toch eens gaan gebeuren wanneer het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen ook op de voorgrond zou treden om hun eigen leerstellingen in het openbaar te verdedigen? Nu het moment is aangebroken waarop de Wachttoren-organisatie volledig gedigitaliseerd is en tevens met alle Jehovah’s Getuigen in contact staat door middel van ZOOM, is het op dit moment eindelijk technisch mogelijk geworden dat een woordvoerder van het Besturende Lichaam een ​online ​vraag-en-antwoordsessie zou kunnen organiseren waarbij het aan Jehovah’s Getuigen wordt toegestaan om zich rechtstreeks tot de ‘getrouwe slaaf’ te kunnen richten. Jezus liet zich tenslotte ook door jan en alleman ondervragen – waaronder zelfs de Farizeeën waarvan Jezus wist dat ze hem bijna altijd in diskrediet wilden brengen. Natuurlijk zouden de vorsten van Bethel zichzelf nooit in deze kwetsbare positie durven laten plaatsen. Er staat voor hen te veel op het spel. Ze hebben te veel te verliezen. Maar, laten we nu voor de grap eens enkele vragen opwerpen die we hen zouden kunnen stellen: Een vraag die ik persoonlijk graag aan hen zou willen stellen is deze: Zou u mij wat opheldering willen geven ten aanzien van wat er in het ‘Grootste Climax-boek’ stond geschreven over de kop van het beest die een dodelijke klap zou hebben ontvangen tijdens de Eerste Wereldoorlog? Ik herinner me nog dat ik vroeger op de basisschool tijdens de geschiedenisles altijd heb geleerd dat Groot-Brittannië en Amerika degenen waren geweest die Duitsland en het Habsburgse rijk hebben verslagen. Zou u mij kunnen uitleggen op wat voor manier de zegevierende bondgenoten een mogelijk catastrofale ineenstorting hebben geleden en hoe zij daar vervolgens weer van zijn hersteld?

Hier volgt nog een leuke vraag voor onze fictieve-ZOOM-sessie met het Besturend Lichaam: Aangezien het boek Openbaring onthult dat de namen van een ieder die zijn bewondering zal uiten richting het herstelde beest, gewist zal worden uit het boek des levens, kunt u mij dan ook vervolgens uitleggen waarom Jehovah’s Getuigen miljoenen uren besteden aan het prediken van het goede nieuws aan de mensen, terwijl tegelijkertijd de overgrote meerderheid van hen al de onomkeerbare veroordeling tot de eeuwige dood zou hebben ontvangen?

Als vervolgvraag hierop zouden we hen ook het volgende kunnen vragen: Aangezien het Wachttorengenootschap gedurende een hele lange tijd altijd heeft beweerd dat de Volkenbond de achtste koning was, zou u mij dan willen uitleggen hoe een machteloze organisatie als de Volkenbond ieder mens op de wereld zou hebben gedwongen om het te aanbidden? Bent u überhaupt wel op de hoogte van het feit dat de Verenigde Staten niet eens lid waren van de Volkenbond? Zou u daarnaast ook enig licht kunnen werpen op de vraag waarom een liefdevolle en rechtvaardige God als Jehovah mensen zou veroordelen tot de eeuwige dood, simpelweg omdat deze mensen op een bepaald ogenblik in de veronderstelling waren dat de Volkenbond een goed idee zou kunnen zijn geweest?

En wanneer we het toch hebben over de koning van het noorden, misschien ook wel deze vraag: Daniël 11:36 stelt dat de koning van het noorden verbijsterende dingen zal spreken tegen de God der goden. Evenzo zegt Openbaring 13: 5-6 over het wilde beest dat van de dood zou zijn hersteld: Hij kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak en hij kreeg autoriteit om 42 maanden lang te handelen. Hij opende zijn mond met lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woonplaats, degenen die in de hemel wonen. Moeten we dan veronderstellen dat deze twee profetieën twee verschillende koningen beschrijven die beiden tegen God spreken, of hebben we het hier over dezelfde entiteit?

Zoals ik daarnet al zei, zou het Besturende Lichaam zichzelf natuurlijk nooit zo laten ondervragen. Ze staan absoluut niet tot uw dienst.

Waar het nu feitelijk allemaal op neerkomt is dat de zevende kop van het beest op dit moment nog niet datgene heeft ontvangen dat zal lijken op een dodelijke wond. Het wegvallen van de kop van het beest betekent niets minder dan de complete en totale ineenstorting van het huidige Anglo-Amerikaanse politieke en economische systeem waar we ons nu nog steeds in bevinden. Deze wereldschokkende ramp kan nu op ieder moment letterlijk losbarsten. De reden waarom het Wachttorengenootschap zich blijft vastklampen aan het belachelijke idee dat Groot-Brittannië en Amerika tijdens de Eerste Wereldoorlog zouden zijn ingestort, is omdat het Genootschap weet dat de Bijbel leert dat de kop van het beest een doodsklap krijgt zodra Satan uit de hemel wordt geworpen.

Het beest zal inderdaad herstellen, waarna het zal beginnen te spreken als een draak en de God der goden zal lasteren. De onderwerping van “Egypte” symboliseert de vernietiging van de Amerikaanse republiek. We mogen er absoluut zeker van zijn dat zodra er dan een nieuwe regering uit de as zal oprijzen, dat dit niet een regering zal zijn die zal heersen over “The Land of the Free”. Amerika zal dan worden geregeerd door de tirannieke en meedogenloze koning van het noorden – waarschijnlijk zal dit gaan gebeuren in de vorm van een soort wereldwijd communistisch systeem dat zal worden beheerd door de Verenigde Naties.

Hoe zit het dan met het ‘Sierraadland’?

Daar zullen we in het laatste deel uit deze serie dieper op ingaan.