De waarheid is een kostbaar iets. Jehovah is de God van de waarheid. Sterker nog: Het is voor God feitelijk onmogelijk om een leugen te vertellen. Aan de andere kant bestaat er ook nog de god van deze wereld, een regelrechte leugenaar. Jezus zei over hem: Als hij liegt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. (Johannes 8:44)

Satans invloed doordringt de hele wereld. Daarom is er ook geen waarheid. Het enige boek der waarheid beschrijft de laatste koning van Satans wereld als iemand die door blijft gaan met het ter aarde werpen van de waarheid. Dat proces komt in deze tijdsperiode dan ook zeer duidelijk tot uiting en dan met name in verband met covid.

De waarheid is dat het virus, dat ook wel bekend staat als Covid-19, is gemaakt in een laboratorium voor biologische wapens. De Verenigde Staten beschikken over een paar dozijn van dit soort faciliteiten over de hele wereld. Het onderzoek en de ontwikkeling van mRNA, wat de onderliggende technologie vormt voor de zogenaamde vaccins, werd ook gedeeltelijk gefinancierd door het Pentagon. Dit zijn overigens geen complottheorieën. Houd daarbij dan ook in gedachten dat de god van deze wereld, behalve een leugenaar, ook nog een moordenaar is.

Het loslaten van het virus viel samen met de crash van het financiële systeem in de tweede helft van 2019, die enkel door de centrale banken kon worden uitgesteld door het systeem te overspoelden door middel van geldcreatie wat uiteindelijk uitmondde in een tsunami aan nieuw geld rond de periode dat de pandemische noodsituatie begin 2020 losbarstte. De intentie van de in Londen gecentreerde oligarchie is om de economieën van Europa en Amerika volledig te vernietigen om daarna het systeem ineen te laten storten, om vervolgens over te gaan op het opleggen van datgene wat zij noemen “the Great Reset”, oftewel ‘de Grote Reset’. Op dit moment hebben de pandemische lockdowns al geleid tot het faillissement van talloze kleine bedrijven en de lockdowns hebben daarnaast ook nog gezorgd voor vele verstoringen in de toeleveringsketens, welke in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk zullen gaan zorgen voor enorme tekorten op het gebied van voedsel en brandstof. Ook dit betreft een onderdeel van het grotere plan.

Het lijdt geen twijfel dat de waarheid wordt onderdrukt om angst en terreur te zaaien. De harde waarheid is dat Covid bij lange na niet zo dodelijk is als de promotors van de pandemie het publiek willen doen geloven. Ter illustratie: in de meeste landen is de gemiddelde leeftijd van degenen die aan Covid zijn overleden, hoger dan de gemiddelde levensverwachting in de betreffende landen. Met andere woorden: ouderen van wie het immuunsysteem vanwege hun hoge leeftijd is aangetast, vormen de voornaamste slachtoffers. Het is daarnaast ook uitermate vreemd om te moeten constateren dat de cijfers uitwijzen dat er tegenwoordig vrijwel niemand meer sterft aan een andere ziekte dan Covid.

Het is daarnaast ook bijzonder tragisch om te moeten constateren dat er vele artsen en verpleegkundigen zijn die melden dat veel van de sterfgevallen die aan Covid worden toegeschreven, in werkelijkheid worden veroorzaakt door de medicijnen die worden toegediend. En personen die met verschillende ziekten in het ziekenhuis worden opgenomen en bij wie Covid is vastgesteld, worden behandeld voor Covid met soms de dood tot gevolg.

Bovendien hebben bijna alle overledenen waarbij de diagnose Covid werd vastgesteld geleden aan minstens één of meerdere comorbiditeiten. De rauwe waarheid leert ons dat het zeer onwaarschijnlijk is dat jonge en gezonde mensen aan het virus bezwijken. Jongeren lopen meer risico om te overlijden of om letsel op te lopen als gevolg van de injecties dan dat ze het risico lopen om te overlijden als gevolg van het virus zelf.

Het lijkt dan ook zeer onwaarschijnlijk dat de leiders van de Jehovah’s Getuigen zich niet bewust zouden zijn van deze fundamentele feiten. Waarom beveelt het Besturende Lichaam deze injecties dan toch aan voor iedereen, met inbegrip van jongeren en gezonde mensen?

In de video “Besturende Lichaam Update #4” uit 2020 berispte Anthony Morris degenen die de pandemie niet serieus genoeg namen, waarbij hij impliceerde dat deze personen roekeloos en dwaas zouden zijn. Maar gezien het feit dat er tienduizenden mensen zijn die worden gedood en die ernstige bijwerkingen oplopen als gevolg van deze injecties, waarom heeft het Besturende Lichaam dan alle voorzichtigheid overboord gegooid door vervolgens alle Jehovah’s Getuigen aan te bevelen om zichzelf te onderwerpen aan deze potentieel dodelijke injecties? En hoewel het Besturende Lichaam erop gebrand was om het aantal Covid-sterfgevallen actief bij te houden en deze cijfers om te roepen in hun video’s, zouden we dan ook mogen verwachten dat we in de toekomstige updates van het Besturende Lichaam zullen worden geïnformeerd over het stijgende dodental en het toenemende aantal ernstige bijwerkingen die worden geleden door degenen die de injecties op hun advies tot zich hebben genomen? Indien dit niet zo zal zijn, wat is dan nog het verschil tussen het Wachttorengenootschap en de leugenachtige superieure autoriteiten?

De waarheid is daarnaast ook dat er op dit moment zeer effectieve en goedkope behandelingen bestaan voor Covid. Ivermectine is bewezen succesvol ingezet tegen corona. Feitelijk is de pandemie in India vrijwel bezworen als gevolg van het gebruik van ivermectine. Echter zien we aan de andere kant ook dat de AMA (American Medical Association) in de Verenigde Staten het gebruik van Ivermectine in ziekenhuizen heeft verboden. Artsen kunnen namelijk hun vergunning kwijtraken indien ze het middel toch voorschrijven, ongeacht of de patiënt erbij gebaat is.

In het verleden heeft het Wachttorengenootschap wel degelijk nuttige informatie verstrekt om daarmee Jehovah’s Getuigen te helpen het hoofd te bieden aan verschillende ziekte-epidemieën. Zo stond er bijvoorbeeld in 1995 een artikel in het tijdschrift Ontwaakt!, waarin stond geschreven hoe men om dient te gaan met rivierblindheid en er stond zelfs in vermeld dat het middel ivermectine zeer effectief bleek te zijn. Ook heeft het Wachttorengenootschap de afgelopen 40 jaar ziekenhuiscomités ondersteund die diensten van onschatbare waarde hebben geleverd aan Jehovah’s Getuigen en anderen die de wens hadden om zich te onthouden van bloedtransfusies. Waarom zouden we in dit geval moeten concluderen dat het Wachttorengenootschap met betrekking tot deze verschrikkelijke pandemie die over de aarde woedt, in tegenstelling tot het verleden, geen enkel woord van nuttige informatie heeft gepubliceerd?

Gezien het feit dat de farmaceutische industrie honderden miljarden dollars verdient aan de zogenaamde vaccins en zij daarnaast ook nog de primaire adverteerders zijn die hun producten veelvuldig aanprijzen in de reguliere media, is het daarom ook zeer begrijpelijk waarom er een nieuws-blackout heeft plaatsgevonden met betrekking tot het gegeven dat Covid in India is verslagen met behulp van ivermectine. Maar nogmaals, waarom zwijgt het Wachttorengenootschap in dezen? Aangezien het Wachttorengenootschap impliciet één enkele vorm van behandeling heeft goedgekeurd, namelijk de mRNA-injecties, waarom hebben ze er dan voor gekozen om hun lezers dan niet op zijn minst ook bewust maken van de mogelijk beschikbare alternatieven? Indien het zo zou zijn dat er enkele van de duizenden Jehovah’s Getuigen die op dit moment al zijn overleden geholpen hadden kunnen worden door middel van ivermectine en hydroxychloroquine of monoklonale antilichamen, maakt het stilzwijgen aan de kant van Bethel, gezien hun invloed, hen dan niet medeplichtig en dragen zij dan geen bloedschuld?

Nu blijkt op dit moment dat er honderden miljoenen mensen zijn die de vaccins hebben genomen, terwijl het tegelijkertijd ook duidelijk begint te worden dat de injecties in het meest positieve geval slechts een tijdelijke boost geven aan het immuunsysteem. Op dit moment zien we dat er vanuit verschillende overheden op wordt aangedrongen om behalve de eerste twee vaccinaties nu ook nog een derde boosterprik te nemen. Daar blijft het echter niet bij. We weten ook dat gevaccineerde mensen daarnaast nog steeds ziek kunnen worden als gevolg van Covid. We zien dat in Israël, het land met de hoogste vaccinatiegraad ter wereld, dat gevaccineerde personen massaal ziek worden als gevolg van zeer uiteenlopende aandoeningen, waaronder ook Covid. Wat daarnaast nog verontrustender is, is het feit dat gevaccineerde personen de bron zijn van verschillende varianten van het virus en dus een gevaar vormen voor niet-gevaccineerde personen. Met al deze feiten in het achterhoofd zouden we onszelf oprecht mogen afvragen waarom de zelfverklaarde getrouwe en beleidvolle slaaf deze mRNA-injecties überhaupt aanbeveelt?

In dezelfde brief van het Wachttorengenootschap die gedateerd is van 27 september 2021, waarin de ouderlingen wereldwijd worden bedreigd met juridische stappen wanneer zij het Besturende Lichaam in twijfel zouden trekken, wordt ook beweerd dat Jehovah’s Getuigen in deze kwestie de superieure autoriteiten dienen te gehoorzamen. Dit betreft één van de grootste leugens die het Besturende Lichaam ooit heeft verkondigd. Door hun woorden op sluwe wijze te formuleren jaagt het Besturende Lichaam de ouderlingen bewust op. Let eens op wat er in de openingsparagraaf staat geschreven:

Secular authorities in an increasing number of lands are mandating or strong encouraging that their citizens be vaccinated for COVID-19.”

Vertaald naar het Nederlands: “Seculiere autoriteiten in een toenemend aantal landen verplichten of dringen er bij hun burgers sterk op aan dat ze zichzelf tegen COVID-19 laten inenten.”

“Verplichten of sterk op aandringen”?

Het is interessant om op te merken dat de Amerikaanse president Biden op dreigende toon sprak richting tientallen miljoenen van zijn landgenoten die nog steeds niet waren ingeënt. Hij verklaarde op dreigende toon: “ons geduld raakt op”. Het lijkt er sterk op dat het Besturende Lichaam ineens diezelfde dreigende toon heeft aangenomen. Toch is de waarheid een feit, namelijk dat er in de Verenigde Staten op dit moment geen wet is die vereist dat iedereen moet worden gevaccineerd. Hoewel de president zijn mandaat heeft uitgevaardigd ten aanzien van werknemers die werken voor de federale overheid, duiken er tegelijkertijd overal rechtszaken op die zijn dictatoriale decreet aanvechten. Een mandaat betreft niet de wet van het land. Sommige Amerikaanse staten vereisen dat bedrijven alleen nog maar gevaccineerde werknemers in dienst hebben, maar wat dan nog? Een persoon kan ervoor kiezen om een andere baan te zoeken. De staat New York heeft alle zorgmedewerkers bevolen om de prik te nemen en dit is uitgelopen op een enorme ramp, aangezien duizenden van deze zorgmedewerkers hierdoor hebben besloten om hun baan op te zeggen of om zich dan maar te laten ontslaan, waardoor de ziekenhuizen met een enorm personeelstekort zijn blijven zitten.

Hoewel ze naar waarheid hebben verklaard dat de superieure autoriteiten mandaten hebben uitgevaardigd en er sterk op hebben aangedrongen dat burgers hieraan gehoorzamen, dienen we tegelijkertijd ook te beseffen dat geen van dit alles daadwerkelijk een wettelijke verplichting betreft, terwijl de tweede paragraaf uit de brief duidelijk impliceert dat we gehoorzaam dienen te zijn aan de wet. Zoals we al langere tijd van hen gewend zijn zien we ook hier weer dat het Besturende Lichaam wederom gebruik maakt van een sluw staaltje bedrog, net zoals een goochelaar bij één of andere kaarttruc. In het begin laten ze je de kaart zien waarop het “mandaat en de dwang/drang” staat afgebeeld. Vervolgens draaien ze met een vlugge en vloeiende polsbeweging de kaart om. Op de achterkant van de kaart staat vervolgens “onderwerp u”. Het is dan ook precies zoals de apostel dit al lang geleden had voorzegd: Ook zullen ze jullie hebzuchtig uitbuiten met misleidende woorden. (2Petrus 2:3)

Helaas betwijfel ik echter of de meeste ouderlingen het verstand bezitten om het bedrog waaraan ze worden onderworpen op te kunnen merken. Ik hoop dat ik me hierin vergis.

Het is overbodig om op te merken dat Jehovah niet van ons verlangt dat we gehoorzaam dienen te zijn aan onnozele autoriteiten die op één hand zijn met de farmaceutische industrie en die tegelijkertijd het genocidale plan van de Londense bende aan het uitvoeren zijn. Zelfs al zou er een bindende wet zijn die van elke Amerikaan vereist dat ze tegen hun eigen wil worden ingeënt, dan nog zou zo’n wet nietig zijn omdat dit een rechtstreekse schending zou betekenen van de grondwet waarop de Amerikaanse natie is gegrondvest; namelijk het wettelijke recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Onderwerping aan een potentieel dodelijke injectie rijmt nauwelijks met het bevorderen van leven.

En zouden de ouderlingen dan overigens terughoudend moeten zijn met het hebben van bezwaar tegen de langzaam voortschrijdende genocide die wordt bevorderd door de leugenachtige en tirannieke superieure autoriteiten? Wordt er van de ouderlingen dan niet juist verwacht dat ze de kudde dienen te beschermen?

Bovendien impliceert het Wachttorengenootschap daarnaast ook nog dat onze naastenliefde ons ertoe dient te bewegen om ons te laten vaccineren. Maar aangezien de vaccins geen immuniteit bieden en aangezien het algemeen bekend is dat gevaccineerde personen superverspreiders zijn van allerlei varianten, betreft het naastenliefdeverhaal van het Wachttorengenootschap niets anders dan het geluid van een klinkende gong en een rinkelende cymbel.

En wat betreft het veroorzaken van verdeeldheid en het opwerpen van struikelblokken: slechts enkele weken geleden was het officiële beleid van het Wachttorengenootschap nog dat het nemen van het vaccin een persoonlijke beslissing betrof. Toen vervolgens de 2021 Besturende Lichaam updates #6 en #7 op JW-Broadcast kwamen te staan, werd de hele situatie ineens compleet omgedraaid. Zonder dat er ook maar enige discussie aan vooraf is gegaan met betrekking tot de risico’s die verbonden zijn aan de experimentele injecties, bedreigt het Wachttorengenootschap op dit moment dus alle ouderlingen op straffe van uitsluiting wegens het veroorzaken van verdeeldheid indien zij een afwijkende mening zouden uiten over dit onderwerp. De hypocrisie van het Wachttorengenootschap is absoluut verbijsterend te noemen. Zij zijn het juist die verdeeldheid aan het zaaien zijn. Zij zijn het juist die struikelblokken opwerpen.

In werkelijkheid heeft Jehovah mensen gekocht met het bloed van Zijn geliefde Zoon. Het Besturende Lichaam is niet de eigenaar van Jehovah’s schapen. Enkel de zorg voor deze schapen is toevertrouwd aan het Besturende Lichaam. En er is nu dus ook duidelijk gebleken dat ze dat vertrouwen compleet hebben geschonden. Door Jehovah’s Getuigen af te dwingen om zich aan de vaccinatie te onderwerpen door ten onrechte te beweren dat dit onderdeel zou zijn van de wet en doordat ze elke ouderling die hen in twijfel trekt regelrecht beschuldigen als zijnde een tegenstander van Jehovah God, heeft het Besturende Lichaam de Eigenaar verstoten die hen heeft gekocht. Zij zijn het die zichzelf verzetten. Met het oog op deze meest recente ontwikkeling is het nu pas echt duidelijk dat de voorzegde geloofsafval heeft plaatsgevonden.

Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging. Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. (2 Thessalonicenzen 2:3-4)

Opmerking van de Nederlandse vertaler:

Onderstaand treft u de brief aan die Bethel op 27 september 2021 heeft verzonden aan alle ouderlingen van Jehovah’s Getuigen binnen alle Engelstalige gemeenten.

brief ouderlingen 27 sept 2021