Dagtekst zaterdag 15 juni 2024

Zodra de 1000 jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden vrijgelaten. — Openb. 20:7.

Als de 1000 jaar voorbij zijn, wordt Satan uit zijn gevangenis vrijgelaten. Dan zal hij proberen volmaakte mensen te misleiden. Alle volmaakte mensen op aarde krijgen tijdens die test de kans om duidelijk te laten zien aan welke kant ze staan in de soevereiniteitskwestie en of ze Gods naam respecteren (Openb. 20:8-10). Iemands individuele reactie op dat moment zal bepalen of zijn naam permanent in het boek van het leven komt te staan. Een onbekend aantal personen zal net als Adam en Eva zijn en Jehovah’s bestuur afwijzen. Wat zal er met hen gebeuren? In Openbaring 20:15 staat: ‘Iedereen die niet in het boek van het leven geschreven bleek te zijn, werd in het meer van vuur gegooid.’ Die opstandige personen zullen dus voorgoed en volledig worden vernietigd. Maar het grootste deel van de volmaakte mensheid zal die laatste beproeving doorstaan. w22.09 23-24 ¶15-16

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Het onderstaande artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 9 augustus 2017. Onderaan het artikel is nog een extra actueel commentaar toegevoegd.

Dagtekst woensdag 9 augustus 2017

Weerstaat de Duivel en hij zal van u wegvluchten. — Jak. 4:7.

Hoe kunnen we Satan overwinnen? Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Door volharding van uw zijde zult gij uw ziel verwerven’ (Luk. 21:19). Niets wat een mens kan doen, zal ons blijvende schade toebrengen. Niemand kan ons beroven van onze kostbare vriendschap met God, tenzij we dat zelf toelaten (Rom. 8:38, 39). Zelfs als aanbidders van Jehovah komen te sterven, betekent dat nog geen overwinning voor Satan, want Jehovah zal ervoor zorgen dat ze een opstanding krijgen (Joh. 5:28, 29). Maar voor Satan ziet de toekomst er niet bepaald rooskleurig uit. Nadat zijn goddeloze maatschappij is vernietigd, zal hij voor duizend jaar in de afgrond worden opgesloten (Openb. 20:1-3). Aan het eind van Jezus’ duizendjarige regering zal Satan voor een korte tijd ‘uit zijn gevangenis worden losgelaten’, waarna hij nog één keer zal proberen de volmaakte mensheid te misleiden. Daarna wordt hij vernietigd (Openb. 20:7-10). De Duivel heeft geen toekomst. Jij wel. Neem je standpunt tegen hem in, blijf sterk in het geloof (1 Petr. 5:9). Je kunt Satan overwinnen! w15 15/5 2:1, 18

De meeste mensen zijn zich er totaal niet van bewust dat Satan überhaupt bestaat, laat staan ​​dat ze weten dat hij macht en controle uitoefent over de hele wereld — zelfs in die mate dat de Openbaring stelt dat Satan de Duivel de gehele bewoonde aarde misleidt. Dat zijn ontzettend veel mensen! En bedenk eens: het begon allemaal met slechts één enkele leugen. Daarom zei Jezus ook dat de Duivel de ‘vader van de leugen’ is. Daarvóór had nog nooit eerder iemand in het universum een leugen verteld, laat staan ​​een leugen die erop was gericht om Gods karakter in twijfel te trekken.

Tegenwoordig zijn zowel leugens als leugenaars gemeengoed. Leugens regeren de wereld. Vrijwel alles is gebaseerd op een leugen. Bijna alles wat mensen tegenwoordig aannemen als waarheid, is een leugen. Religies zijn ook allemaal gebaseerd op leugens. Eén van de meest hardnekkige leugens betreft de leugen omtrent de evolutieleer. Mensen bezoeken massaal hoog aangeschreven onderwijsinstellingen waarvan wordt verondersteld dat deze scholen over veel kennis beschikken, terwijl mensen daar in werkelijkheid worden opgeleid om de leugens beter uit te kunnen leggen die de mensheid dient te geloven.

Dan zijn er ook nog de politici en de media. Hun leugens zijn verantwoordelijk voor de dood van vele miljoenen mensen. Neem nou bijvoorbeeld Irak. Irak was ooit een relatief vreedzaam en stabiel land. Er waren toen ook nog geen jihadisten en ook was er toen nog nauwelijks sprake van terreuraanslagen. De sterke heerser handhaafde toen de orde. Christenen werden in die periode relatief gezien ook nog enigszins met rust gelaten. Maar op een gegeven moment verkondigden de Anglo-Amerikaanse wereldleiders dat Saddam Hoessein destijds over massavernietigingswapens zou beschikken. Hun inlichtingendiensten zeiden dat het hier ging om een absolute zekerheid. Saddam zou volgens hen een ernstige bedreiging voor de vrede en veiligheid in de wereld vormen. Dus de NAVO viel toen Irak binnen en zie daar! Er is nog nooit een greintje bewijs gevonden dat aantoont dat er ooit massavernietigingswapens van welke aard dan ook aanwezig waren – overigens is het niet zo dat de Anglo-Amerikaanse wereldleiders zelf hadden verwacht dat ze deze massavernietigingswapens daar aan zouden treffen, maar dat terzijde.

Maar als gevolg van de oorspronkelijke leugen weten we wel dat er meer dan een miljoen Irakezen werden gedood en tot op de dag van vandaag sterven er daar nog steeds mensen als gevolg van die leugen. Irak als land is vandaag de dag nog steeds een grote puinhoop. En natuurlijk zijn ook daarna dezelfde propagandatechnieken keer op keer weer ingezet tegen de landen die als doelwit werden aangemerkt.

De grote leugen die nu de ronde doet, is dat Rusland de laatste presidentsverkiezingen heeft gekaapt. Hoewel de media het als een bewezen feit presenteren, net zoals ten aanzien van het Iraakse massavernietigingswapenverhaal, is er daarentegen nog nooit enig bewijs geleverd dat zou aantonen dat Rusland zich hier ook echt aan zou hebben schuldig gemaakt. Feit is dat het Anglo-imperium Rusland als doelwit heeft aangemerkt en heeft bestemd voor de vernietiging. Dat is iets wat de media niet vermelden. Het is poetin nucleaire oorlogeen leugen door doelbewust informatie weg te laten. Maar het provoceren van een kernmacht als Rusland is niet hetzelfde als het vernietigen van een willekeurige weerloze natie. Het betreft namelijk het gevaarlijkste en meest roekeloze dat een machthebber ooit zou kunnen ondernemen!

Er is beslist geen reden om te twijfelen aan wat Openbaring zegt over de vurige draak die zijn troon, zijn autoriteit en al zijn macht geeft aan het beestachtige politieke systeem.

Uiteindelijk leiden de demonen de wereld richting een directe confrontatie met de Almachtige God. Openbaring onthult dat door demonen geïnspireerde uitingen de koningen van deze aarde naar een plaats zullen leiden die Armageddon heet.

Maar ook de Jehovah’s Getuigen gaan gebukt onder hun eigen leugens. Datgene wat Jehovah’s Getuigen ‘de Waarheid’ noemen, betreft in werkelijkheid geen zuivere, onvervalste waarheid. De grote leugen die in hun ‘waarheid’ zit ingebakken betreft uiteraard de 1914-doctrine: het bedrog dat Christus sindsdien al over de wereld begon te regeren en dat hij toen als louteraar naar de aarde zou zijn gekomen om de toenmalige Bijbelonderzoekers te louteren.

De apostel Paulus legde uit dat God het aan Satan toestaat om een profetische ‘mens van wetteloosheid’ te bekrachtigen die midden in de geestelijke tempel van Jehovah God is gaan zitten. Paulus onthult: Maar de aanwezigheid van de wetteloze is het werk van Satan, met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog, bedoeld voor degenen die vernietigd worden. Dat verdienen ze, want ze hebben de liefde voor de waarheid niet aanvaard, wat ze had kunnen redden. Daarom laat God ze misleiden door een bedrieglijke invloed, zodat ze de leugen gaan geloven. Zo zullen ze allemaal geoordeeld worden omdat ze de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in onrechtvaardigheid.” (2 Thessalonicenzen 2:9-12)

Zoals de bijbehorende context aangeeft, heeft ‘de leugen’ te maken met de komst van Christus. Door middel van schriftelijke en mondelinge verklaringen die aan de apostelen worden toegeschreven, is de misleidende invloed bedoeld om de gelovigen ervan te overtuigen dat de tegenwoordigheid van Christus al is begonnen en dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken. Het valt daarom ook niet te ontkennen dat het Wachttorengenootschap vanaf het allereerste begin al heeft aangekondigd dat de aanwezigheid van Christus al is begonnen — oorspronkelijk zou de tegenwoordigheid van Christus volgens het Wachttorengenootschap namelijk zijn begonnen in het jaar 1874.

Met het oog op het feit dat de wereld wordt geregeerd door niemand minder dan de vader van de leugen zelf, en aangezien het ook zijn intentie is om degenen die aan God en Christus toebehoren te misleiden, mag het niet als een verrassing worden beschouwd dat Satan, om dit doel te kunnen bereiken, gebruik maakt van allerlei krachtige werken, wonderen en leugenachtige tekenen. Wonderen zoals bijvoorbeeld het orkestreren van de Eerste Wereldoorlog zodat deze oorlog wonder boven wonder precies samenvalt met de al bestaande chronologie van de zeven tijden. Sinds 1914 heeft het Wachttorengenootschap gebeurtenissen, zoals de arrestatie van Rutherford en vervolgens de wederoplevingen in Cedar Point, geïnterpreteerd als zijnde de vervulling van tientallen profetieën. Inderdaad ja! “allerlei onrechtvaardig bedrog

De meest verraderlijke leugen is nog wel dat Satan geen invloed zou uitoefenen op de waarheid. Jehovah’s Getuigen zijn misleid door te geloven dat zij op dit moment al in een geestelijk paradijs vertoeven en dat de Duivel zich onmogelijk een plek kan toe-eigenen binnen dit veronderstelde geestelijke paradijs. Hoogstwaarschijnlijk hebben de Jehovah’s Getuigen het verslag al vele malen gelezen, en toch zien we dat de Jehovah’s Getuigen eenvoudigweg niet in staat blijken te zijn om de betekenis te kunnen begrijpen van het feit dat mannen die destijds door Paulus ‘de superapostelen’ werden genoemd, eveneens de leiding hadden over de toenmalige gemeente van Korinthe. Paulus onthulde toen dat zij feitelijk handlangers waren van Satan, die zichzelf richting de buitenwereld slechts vermomden als dienaren van rechtvaardigheid – net zoals de Duivel zichzelf ook voortdurend presenteert als een ‘engel van licht’. Het is daarom ook zonder enige twijfel het werk van de vermomde engel van het licht, in die zin dat Jehovah’s Getuigen zichzelf wijsmaken dat ze door een goddelijke bron zijn verlicht om de esoterische geheimen te kunnen begrijpen die verband houden met de onzichtbare 1914-aanwezigheid van Jezus.

Een van de meest opvallende aspecten van het samengestelde teken dat Jezus gaf met betrekking tot zijn Tweede Komst betreft de wijdverbreidheid van het satanische bedrog. Jezus waarschuwde ons nog zo nadrukkelijk dat er vele valse christussen en valse profeten zouden zijn die zouden opstaan ​​en velen zouden misleiden. Uiteindelijk zullen Satans handlangers gaan verklaren dat Jezus “hier is”, in de binnenkamers, en “daar” in de wildernis. Opnieuw waarschuwde Jezus ons van tevoren dat het bedrog zo overtuigend zou zijn dat, indien het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen zouden worden misleid.

In zijn huidige vorm heeft het Wachttorengenootschap verkondigd dat de dag des Heren al meer dan een eeuw lang aan de gang is. Zelfs tot aan dit moment – ​nu de oorlogstrommels steeds luider beginnen te klinken – blijft het Besturende Lichaam de miljoenen Jehovah’s Getuigen maar geruststellen dat er echt geen nieuwe wereldoorlog meer zal komen. Hierin zullen ze zeker valse profeten blijken te zijn. Er zal namelijk met absolute zekerheid nog een wereldoorlog uitbreken en die zal er tevens voor gaan zorgen dat de waanvoorstellingen die de Jehovah’s Getuigen momenteel nog in haar greep houden, definitief zullen worden doorbroken.


Aanvullend actueel commentaar

Een van de gevaarlijkste leugens die op dit moment van de Duivel afkomstig zijn, betreft de stelling dat Poetin, nadat hij klaar is met Oekraïne, van plan zou zijn om daarna heel Europa over te nemen. Echter zien we tegelijkertijd ook dat dezelfde propagandisten op tegenstrijdige wijze verkondigen dat Poetin alleen maar zou bluffen wanneer hij zegt dat Zwarte Zee kruisraketindien Rusland wordt aangevallen, dat dit ook zal worden beantwoord met een nucleaire tegenreactie. Deze twee leugens samen zijn bedoeld om de NAVO te dwingen om Rusland aan te vallen en niet te verwachten dat Rusland daarop zal gaan reageren met hypersonische kernwapens. Hoe vreemd is dat?

 

Er bestaat een gezegde dat goden, voordat ze iemand willen vernietigen, ze diegenen eerst tot waanzin drijven. Het lijkt er dan ook absoluut op dat de steeds sneller in macht krimpende leiders van de zogenaamde westerse wereld op dit ogenblik tot waanzin zijn gedreven. Waarom zouden ze erop zijn gebrand om hun eigen natiën te willen vernietigen? Wie doet nou zoiets? De leider van de zogenaamde ‘Vrije Wereld’, wat dat tegenwoordig ook nog mag betekenen, bevindt zich in de laatste stadia van dementie. Er wordt van Joe Biden verwacht dat hij over minder dan twee weken het podium moet betreden om een keihard debat te gaan voeren met de pittige voormalige president Donald Trump!?!? Zonder teleprompters en autocue’s?  Hoe denken ze dat voor mekaar te gaan krijgen? De oorlogshitsers van het Westen weten maar al te goed dat Trump niet geneigd is om de wereld in een complete oorlog en een complete chaos te storten, en toch zijn ze vastbesloten om dit te gaan doen in. De komende vier maanden zullen dus van cruciaal belang zijn. Alles kaarten liggen op tafel en alle opties zijn mogelijk, behalve dan de opties die zouden kunnen leiden tot vrede.