Dagtekst zondag 9 juni 2024

God heeft het in hun hart gegeven zijn gedachte uit te voeren. — Openb. 17:17.

Binnenkort zal Jehovah het de politieke machten in hun hart geven ‘zijn gedachte uit te voeren’. Het resultaat? Die ‘tien koningen’ zullen zich tegen de valsreligieuze organisaties keren en ze vernietigen (Openb. 17:1, 2, 12, 16). Hoe weten we dat het einde van Babylon de Grote nadert? Denk voor het antwoord op die vraag eens aan de stad Babylon in de oudheid. Die werd gedeeltelijk beschermd door het water van de machtige Eufraat. In Openbaring worden de miljoenen aanhangers van Babylon de Grote met beschermende ‘waterstromen’ vergeleken (Openb. 17:15). Maar Openbaring laat ook zien dat het water zou ‘opdrogen’, een indicatie dat het wereldrijk van valse religie veel van zijn aanhangers zou verliezen (Openb. 16:12). Die profetie komt nu uit doordat heel wat mensen valse religies verlaten en ergens anders op zoek gaan naar antwoorden. w22.07 5-6 ¶14-15

Toen ik ruim vijftig jaar geleden voor het eerst met Jehovah’s Getuigen in aanraking kwam, hoorde ik vaak uitspraken zoals die in de bovenstaande dagtekst, over dat de wateren van Babylon aan het opdrogen waren. Tegenwoordig, een halve eeuw later, zijn deze wateren schijnbaar nog steeds bezig met op te drogen. Ongelooflijk!

Het Wachttorengenootschap is compleet losgezongen van de realiteit. Volgens een onderzoek uit 2015 van Pew Research, beschouwt ongeveer een derde van de mensheid zichzelf als christen. Dat betreft ongeveer hetzelfde percentage als honderd jaar geleden. Wij realiseren ons uiteraard dat iemands religieuze overtuiging neerkomt op dezelfde aanduiding als ras en nationaliteit. Er bestaat echter geen maatstaf voor de diepte van iemands religieuze toewijding. Toch hebben we het hier over rauwe cijfers. De islam is op dit moment de snelst groeiende religie op aarde en zal uiteindelijk in termen van aantallen de meest dominante religie worden. Hoewel het waar is dat de oude belangrijkste christelijke denominaties, zoals katholiek, luthers en methodistisch, tegenwoordig in verval zijn geraakt, zijn er aan de andere kant ook nog allerlei zogenaamde niet-confessionele kerken in opkomst. Ook de megakerken van de Evangelicals kennen tegenwoordig een enorme aanhang. Dus nee, in werkelijkheid is het dus niet waar dat de religies van de wereld hun aanhang hals over kop aan het verliezen zijn.

Toen Cyrus Babylon in één nacht omver wierp, zorgde hij op de een of andere manier voor een omleiding van de rivier de Eufraat. Zijn leger heeft toen mogelijkerwijs de sluizen langs de rivier geopend om zodoende het water naar diverse irrigatiekanalen om te leiden, of door elders waterplassen te creëren, of iets van die strekking. Het betrof in ieder geval geen langdurig proces. Het vond toen allemaal plaats in één enkele nacht.

De uitspraken van het Wachttorengenootschap komen niet overeen met de werkelijkheid, omdat de organisatie lijdt onder een enorme waanvoorstelling. De waanvoorstelling dat Christus al in het jaar 1914 naar de aarde zou zijn teruggekeerd. Deze waanvoorstelling is zo krachtig dat Jehovah’s Getuigen ervan overtuigd zijn dat vrijwel alles wat er in het boek Openbaring werd voorspeld inmiddels al zou zijn vervuld. Volgens de Jehovah’s Getuigen zijn de zeven zegels al langgeleden ontzegeld. Ook zouden de zeven engelen volgens hen al langgeleden op hun trompetten Engel met schaalhebben geblazen om Gods oordelen aan te kondigen. Zelfs de zeven schalen van de toorn van God zouden volgens de Jehovah’s Getuigen al langgeleden over de wereld zijn uitgegoten. Vreemd genoeg moeten we in dat geval ook constateren dat deze machtige oordelen van God verder helemaal geen zichtbare impact hebben gehad op de wereld. Neem bijvoorbeeld eens het uitgieten van de zesde schaal: De zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat. Het water droogde op om de weg vrij te maken voor de koningen vanuit de opgang van de zon.” (Openbaring 16:12)

In de bijbehorende context betreft het opdrogen van de grote rivier een onmiddellijke opmaat naar de oorlog van de grote dag van God de Almachtige op de plaats die Armageddon wordt genoemd. Het opdrogen van de Eufraat symboliseert dus niet de geleidelijke verdamping van de steun voor Babylon de Grote, uitgesmeerd over een periode van vele decennia. Net zoals Cyrus de rivier omleidde op dezelfde avond dat Babylon werd omvergeworpen, zo vertegenwoordigt het uitgieten van de zesde schaal de volledige vernietiging van Babylon de Grote.

Bovendien komt de bewering van het Wachttorengenootschap, dat de symbolische rivier de Eufraat al zou zijn opgedroogd neer op een regelrechte leugen, aangezien het een vaststaand feit is dat de religies van deze wereld de steun van het volk of de steun van de regeringen nog steeds niet op een noemenswaardige manier zijn verloren. Dit valt ook heel eenvoudig te weerleggen. Het feit dat de leiding van het Wachttorengenootschap deze fictie gedurende vele decennialang alsmaar heeft herhaald, betreft op zichzelf al de vervulling van profetie. Jehovah heeft namelijk al heel lang geleden voorzegd dat de leiders van zijn volk hun eigen profetieën zouden verzinnen. Dit is wat Jehovah God zelf heeft gezegd: ‘Mensenzoon, profeteer tegen de profeten van Israël en zeg tegen degenen die hun eigen profetieën verzinnen: “Hoor het woord van Jehovah. Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen terwijl ze niets hebben gezien! (Ezechiël 13:2-3)

Als u een van Jehovah’s Getuigen bent, wees dan eerlijk, in ieder geval tegenover uzelf. Hebben we dan al met onze eigen ogen gezien dat de steun voor religie op aarde aan het opdrogen is? Nee dat hebben we niet. Ze vervullen dus Gods uitspraak: “terwijl ze niets hebben gezien”. Hoewel ze aan de ene kant niets hebben gezien, hebben ze aan de andere kant wel een uitgebreide mythe verzonnen. Een mythe die de apostel Petrus een ‘slim bedacht verzinsel’ noemde, met betrekking tot de veronderstelde voortdurende onzichtbare parousia van Jezus Christus. Maar wat is er dan voor nodig om Jehovah’s Getuigen te ontdoen van deze 1914-waanvoorstelling?

Helaas werkt het simpelweg redeneren aan de hand van de Schrift niet. Jehovah’s Getuigen zijn totaal ongevoelig voor redeneringen, feiten en bewijzen – kortom: de waarheid – simpelweg omdat het Wachttorengenootschap namelijk door de Jehovah’s Getuigen wordt beschouwd als Gods exclusieve aardse spreekbuis. Het Besturende Lichaam heeft de mythe gepromoot dat niemand op aarde in staat is om de Bijbel te kunnen begrijpen, behalve zijzelf dan. Zij zijn van mening dat indien Jehovah hen iets zou willen laten weten, dat Hij dit dan enkel rechtstreeks via zijn geest aan hen communiceert. Hoewel het Besturende Lichaam zichzelf niet onfeilbaar heeft verklaard, wordt het Besturende Lichaam in de ogen van de Jehovah’s Getuigen wel degelijk als zodanig beschouwd. Dus daarom nogmaals de vraag: hoe zullen de Jehovah’s Getuigen dan uit de greep van deze waanvoorstelling worden bevrijd? God openbaart hierover publiekelijk het volgende: Alleen door angst zullen ze begrijpen wat ze hebben gehoord. En dus zal het angst worden.

De wereld staat op dit moment op het randje van de Derde Wereldoorlog. Sommige waarnemers zijn van mening dat de sinistere krachten die aandringen op een mondiale oorlog, van plan zijn om deze oorlog nog vóór de presidentiele verkiezingen in Amerika in november te laten ontketenen. Weldenkende mensen die het escalerende conflict tussen de kernmachten aanschouwen, houden zichzelf zeker niet voor de gek wanneer zij openlijk hun angst uitspreken voor een algehele nucleaire vernietiging. Als Rusland en de NAVO rechtstreeks op elkaar gaan schieten, is het vrijwel zeker dat dit uiteindelijk zal uitmonden in het gebruik van nucleaire wapens. Degenen die hun eigen profetieën verzinnen, ook wel bekend als ‘Gods aardse spreekbuis’, zullen op dat moment met stomheid worden geslagen wanneer de oorlog los zal barsten op de gehele aarde. Dezelfde derde wereldoorlog waarover het Wachttorengenootschap altijd bij hoog en bij laag heeft beweerd dat deze nimmer zou kunnen gaan plaatsvinden. Zo zal de gammele, witgekalkte muur van het Wachttorengenootschap dus gaan omvallen. In overeenstemming met de profetie heb ik hen op de hoogte gebracht van deze vooraf bepaalde uitkomst:

En dat allemaal omdat ze mijn volk op een dwaalspoor hebben gebracht door te zeggen: ‘Er is vrede!’, terwijl er geen vrede is. Als er een gammele scheidsmuur wordt gebouwd, bepleisteren ze die met witkalk.” Zeg tegen degenen die met witkalk pleisteren dat hij zal vallen. Het zal stortregenen, hagelstenen zullen neerkletteren en hij zal instorten door een krachtige stormwind. Als de muur instort, zal aan jullie worden gevraagd: “Waar is die pleisterlaag van jullie?” De Soevereine Heer Jehovah zegt daarom: “Ik zal krachtige stormwinden laten losbarsten in mijn woede, stortregens in mijn boosheid en hagelstenen in verwoestende razernij. De muur die jullie met witkalk hebben bepleisterd, zal ik afbreken en met de grond gelijkmaken. Het fundament zal bloot komen te liggen. Jullie zullen in de stad omkomen als ze valt. Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 13:10-14)