Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 10 januari 2015. Aan deze Nederlandse vertaling is onderaan het artikel ook nog een actueel aanvullend commentaar toegevoegd met betrekking tot de dagtekst van het Wachttorengenootschap van 4 juni 2024.


VRAAG VAN EEN LEZER: Wat is het merkteken van het beest en hoe kan iemand voorkomen dat hij of zij zo’n merkteken krijgt?

ANTWOORD: Dit betreft een hele goede vraag. Het is ook een vraag die Jehovah’s Getuigen serieus zouden moeten heroverwegen. Om de betekenis van het merkteken van het beest echter beter te kunnen begrijpen, zou de vraag eerst opnieuw moeten worden geformuleerd: Wat en wanneer is het merkteken van het beest eigenlijk? Staat u mij alstublieft toe om dit nader te verklaren.

De laatste keer dat het Wachttorengenootschap het onderwerp van het merkteken van het beest heeft aangesneden is inmiddels alweer ruim tien jaar geleden. In de uitgave van april 2004 van het tijdschrift de Wachttoren werd een artikel gepubliceerd met de titel: “Het wilde beest en zijn merkteken identificeren”.

Het artikel legt uit dat mensen het merkteken van het beest ontvangen doordat zij datgene wat aan God toebehoort aan Caesar geven. Op het eerste gezicht lijkt dit wellicht een adequate verklaring, maar in werkelijkheid zorgt deze verklaring ervoor dat de daadwerkelijke betekenis van wat het merkteken vertegenwoordigt hierdoor wordt verdoezeld en wordt afgezwakt. Maar hoe dan? Het Wachttorengenootschap impliceert dat mensen het merkteken van het beest al zouden hebben ontvangen en dat ze dit eenvoudigweg hebben gedaan door hun trouw te zweren aan de politieke staat. Dit is wat het Wachttoren-artikel zegt:

Zo geven ook degenen die het merkteken van het beest hebben, openlijk te kennen dat ze het beest dienen. Het merkteken, of dat zich figuurlijk gesproken nu aan de rechterhand of op het voorhoofd bevindt, is dus een symbool dat de drager identificeert als iemand die de beestachtige politieke stelsels van de wereld met aanbidding te vergelijken steun geeft. Zij die het merkteken hebben, geven aan „caesar” wat God toekomt. Hoe? Door op aanbidding neerkomende eer te geven aan de politieke staat, zijn symbolen en zijn militaire macht, waarvan ze hoop en redding verwachten. Alle eventuele aanbidding die ze de ware God schenken, is slechts lippendienst.

Wederom lijkt de verklaring van het Wachttorengenootschap op het eerste gezicht redelijk; Echter het idee dat mensen het merkteken nu al zouden hebben ontvangen, is simpelweg onjuist. Maar hoe kunnen we dat dan met zekerheid vaststellen? Denk nu vervolgens eens na over wat Openbaring precies zegt over degenen die het merkteken van het beest ontvangen. In het veertiende hoofdstuk van Openbaring lezen we bijvoorbeeld: Ze werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem zei: ‘Als iemand het wilde beest en zijn beeld aanbidt en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand krijgt, zal hij ook drinken van de wijn van Gods woede, die onverdund in de beker van Zijn woede is ingeschonken. Hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel voor de ogen van de heilige engelen en voor de ogen van het Lam. De rook van hun pijniging zal voor altijd en eeuwig opstijgen. Dag en nacht is er geen rust voor degenen die het wilde beest en zijn beeld aanbidden en voor iedereen die het merkteken van zijn naam krijgt. (Openbaring 14:9-11)

Er wordt dwang op de mensheid uitgeoefend om het merkteken van het wilde beest te aanvaarden, met het oogmerk dat „niemand zou kunnen kopen of verkopen, behalve wie het merkteken heeft, de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam”. Maar hiervoor moet een prijs worden betaald! Jehovah beschouwt degenen die het merkteken aanvaarden, als personen die geslagen zijn met „een schadelijke en kwaadaardige zweer”. Sedert 1922 zijn zij in het openbaar gekentekend als personen die de levende God verworpen hebben. (Openbaring Haar grootste climax is nabij, blz. 223 alinea 4)

Hier volgen een aantal vragen waar Jehovah’s Getuigen rekening mee dienen te houden: Indien de mensheid het merkteken van het beest al zou hebben ontvangen – en volgens het Wachttorengenootschap begon het merken van de mensheid al in het jaar 1922 met de oprichting van de toenmalige Volkenbond – op welke manier werden die veronderstelde ontvangers van het merkteken dan vervolgens gedwongen om te drinken van “de wijn van Gods woede”?

Vanwege de beschrijving: “De rook van hun pijniging zal voor altijd en eeuwig opstijgen“, wordt aangenomen dat de aanbidders van het beest een smadelijke dood sterven, net zoals Judas, die in schande voor eeuwig zal voortleven als zijnde de verrader van Jezus Christus. Maar hoe kan het dan tegelijkertijd waar zijn dat de generaties aan mensen die de afgelopen negentig jaar op het aardse toneel zijn geboren en ook weer zijn gestorven ‘geen rust hebben’? (Zie ook het artikel: Jehovah’s Getuigen en het Merkteken van het Beest)

Het Wachttorengenootschap minimaliseert inderdaad op roekeloze wijze de ernst van het ontvangen van het 666-merkteken van het beest. Zij, die beweren dat ze de hemelse trompetten van Gods wereldschokkende apocalyptische oordelen richting de wereld van de Duivel hebben gehoord, hebben eveneens de armzalige enkelingen veroordeeld tot de eeuwige dood. Maar waarvoor eigenlijk?

Even voor alle duidelijkheid: het zeventiende hoofdstuk van Openbaring zegt over hen: Het wilde beest dat je hebt gezien, was, maar is niet, en staat toch op het punt uit de afgrond op te stijgen, en het gaat de vernietiging tegemoet. En de bewoners van de aarde — degenen van wie de namen vanaf de grondlegging van de wereld niet in de boekrol van het leven zijn opgeschreven — zullen zich verbazen als ze zien hoe het wilde beest was, maar niet is en toch aanwezig zal zijn.(Openbaring 17:8)

Maar wat betekent het eigenlijk wanneer er staat geschreven dat “degenen van wie de namen vanaf de grondlegging van de wereld niet in de boekrol van het leven zijn opgeschreven“?  Het betekent dat diegenen nooit meer zullen leven. Het betekent dat die personen datgene zullen ervaren wat beter bekend staat als “de tweede dood”. Het betekent dat die personen daarmee hun kans verspelen om opnieuw tot leven te kunnen worden gewekt door middel van de opstanding.

Bovendien bestaan er in de Bijbel geen aanwijzingen dat personen die het merkteken ontvangen, op welke manier dan ook hun merkteken daarna alsnog kunnen laten verwijderen of uitgummen om vervolgens alsnog hun naam te kunnen laten opschrijven in het boek des levens. Het merkteken van het beest betreft dus het laatste oordeel van God dat de eeuwige lotsbestemming bepaalt van degenen die tijdens het uur des oordeels op aarde in leven zullen zijn.

Het Wachttorengenootschap kan echter niet eenvoudigweg de voor de hand liggende waarheid onderwijzen over wanneer het merkteken dan precies wordt toegediend, omdat dit er namelijk toe zou leiden dat hun hele 1914-misleiding zou worden ontrafeld. Dat komt omdat de fase van het merkteken van het beest pas begint in de periode van de nasleep van het herstel van de kop van het wilde beest nadat het een dodelijke kopwond zal oplopen. En die dodelijke wond aan de kop van het beest vindt plaats als gevolg van het feit dat Satan en zijn demonen uit de hemel worden verdreven. En de goddeloze engelen worden pas naar de aarde neergeworpen zodra Christus begint met regeren.

Om de bedrieglijke waanvoorstelling omtrent de 1914-doctrine in stand te kunnen houden, is het Wachttorengenootschap dus genoodzaakt om op absurde wijze te suggereren dat de zegevierende Anglo-Amerikaanse kop van het beest daadwerkelijk een tragische doodsklap zou hebben geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog, om daar vervolgens weer op wonderbaarlijke wijze van te herstellen en zo de Volkenbond te laten ontstaan​. De toenmalige Volkenbond wordt door het Wachttorengenootschap beschouwd als “het beeld van het beest”. En hoewel de ter ziele gegane Volkenbond in alle opzichten een machteloze instelling betrof, waarvan de machtige Verenigde Staten van Amerika toen overigens niet eens lid waren, impliceert het Wachttorengenootschap tegelijkertijd op schandelijke wijze dat alle volkeren van deze aarde toen dus werden gedwongen om de Volkenbond te aanbidden. En uiteraard moeten we daarnaast dus ook nog concluderen dat het Wachttorengenootschap geen enkele poging doet om te verklaren hoe de Volkenbond of zijn opvolger, de Verenigde Naties, de mensheid er dan van zou hebben weerhouden om te kopen of te verkopen.

Het ergste van dat alles is dat het Wachttorengenootschap daarnaast ook nog op godslasterlijke wijze impliceert dat de God van rechtvaardigheid en gerechtigheid honderden miljoenen zielen aan de eeuwige dood zou hebben overgeleverd, simpelweg omdat die mensen op een bepaald moment in de geschiedenis wellicht van mening waren dat de langgeleden opgeheven Volkenbond misschien weleens een goed idee kon zijn geweest.

Ik gebruik hierboven ook bewust het woord “impliceert”, omdat het Wachttorengenootschap op een uiterst sluwe wijze vermijdt om heldere en beknopte uitspraken te doen over dit onderwerp. Het Wachttorengenootschap maakt gebruik van zorgvuldig vervaardigde woorden en begrippen om zodoende de waarheid te vertroebelen. Daarnaast weet het Wachttorengenootschap ook als geen ander dat de overgrote meerderheid van de Jehovah’s Getuigen het nooit zou wagen om openlijk hun twijfels uit te spreken over datgene wat ze in de Wachttoren lezen.

Tot dusver hebben we alleen nog maar gekeken naar de valsheid van de leer van het Wachttorengenootschap betreffende de betekenis van het 666-merkteken. De vraag blijft echter overeind staan: wat is dan precies het merkteken en hoe kunnen we dan voorkomen dat we dit merkteken ontvangen?

Omdat de 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap een aantoonbare hoax betreft, moet daarom ook vrijwel alles wat Bethel aan het jaar 1914 heeft gekoppeld, worden verplaatst naar een toekomstig moment. Dat betekent dus ook dat de kop van het wilde beest tot op heden nog steeds geen dodelijke kopwond heeft opgelopen waarvan het vervolgens ook weer op wonderbaarlijke wijze van zou zijn hersteld. Het betekent dus ook dat de achtste koning tot op heden nog steeds niet uit de afgrond is opgestaan, wat redelijkerwijs samenvalt met het herstel van de gewonde kop van het beest. Wanneer we dus weten dat dit het geval is, moeten we, om een ​​helder beeld te kunnen vormen van wat de Openbaring eigenlijk voorzegt, ons een voorstelling maken van wat er zal gaan gebeuren in een situatie waarin de huidige supermacht, ook wel bekend als de Anglo-Amerikaanse dyade, een catastrofale ineenstorting zal ondergaan.

Een dergelijke ontwikkeling is ook absoluut niet vergezocht. Sterker nog: Miljoenen mensen in de Verenigde Staten verwachten op dit moment zelfs al dat er in de nabije toekomst iets catastrofaals zal gaan plaatsvinden. Deze angst onder de bevolking heeft er zelfs toe geleid dat er een hele nieuwe beweging is ontstaan die beter bekend staat als “preppers”. Dit zijn mensen die zich actief voorbereiden op een aankomende catastrofale ramp.

Op dit moment bevindt het gehele monetaire en financiële systeem van deze wereld zich in een staat van ineenstorting. Het huidige financiele systeem wordt alleen nog maar kunstmatig in leven gehouden door middel van fraude en bedrog op een ongekende schaal. Echter zal de naderende dag van afrekening desondanks onvermijdelijk blijken te zijn. Dit zal voor de leiders van het gedoemde systeem eveneens de aanzet vormen om een volgende (derde) wereldoorlog te ontketenen.

6 Dat symbolische „wilde beest” stond eerst bekend als de Volkenbond. Het verdween gedurende de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 1939-’45, in de afgrond van inactiviteit en steeg vervolgens, na die oorlog, in de vorm van de Verenigde Naties uit de afgrond op. Sinds 1945 bestaat er derhalve een gevaarlijke situatie die invloed zou kunnen uitoefenen op iemand die eeuwig leven op een paradijsaarde tracht te verwerven. Hij zou ertoe misleid kunnen worden een handelwijze te volgen waardoor hij er niet voor in aanmerking komt dat zijn naam op „de rol des levens” wordt geschreven. (W84 1/1 blz. 14-15)

Naarmate de dag nadert, beginnen sommige dingen steeds duidelijker te worden. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat ‘Citibank’ is uitgekozen om te dienen als de ‘falende bank’ en om te dienen als de virtuele lont in het kruitvat om zo het hele financiele systeem op te blazen. Dat komt omdat het erop lijkt dat Citibank wordt overladen met grondstoffenderivatencontracten van andere megabanken. Alleen al in het derde kwartaal van dit jaar (opmerking van de vertaler: dit artikel werd in 2015 geschreven dus betreft dit het derde kwartaal van het jaar 2014) groeide de derivatenportefeuille van Citibank met negen biljoen dollar. Terwijl de olieprijs alsmaar blijft instorten door de relatie tussen Londen en Riyadh, zullen deze derivaten in de vele biljoenen lopen. In het geval van de geplande ineenstorting van het financiële systeem zullen alle grote banken aanspraak maken op de dan lopende schulden, inclusief de schulden van andere banken, alle particuliere debiteuren, zoals ieder persoon die een hypotheek heeft lopen, ieder bedrijf met obligatiehouders, alle steden, staten en zelfs complete natiën. Kort samengevat: de hele wereld dus!

In werkelijkheid vormen de megabanken verlengstukken van het Britse Imperium. Ze zijn supranationaal en ze staan inmiddels boven vrijwel elke regulering vanuit de natiën, en ze zijn bedoeld om alle natiën der aarde op het vastgestelde tijdstip tot slaaf te maken zodat ze daarna massaal kunnen worden geplunderd. Hoogstwaarschijnlijk zal er, nadat de natien omver zullen zijn geworpen, een nieuw systeem ontstaan. Vanuit ons perspectief gezien zal dit systeem waarschijnlijk nog het meeste gaan lijken op het communisme – alleen dan op een totale schaal, waar ook het woord ‘totalitair’ vanuit is afgeleid. Gedurende die periode zal de laatste koning naar voren treden in de vorm van een wereldregering. Vanaf dat moment zal de staat simpelweg alles en iedereen bezitten. (Opmerking vertaler: Denk aan de kreet:“You will own nothing and be happy.” van het World Economic Forum) Het is dan ook in die betreffende context waar de Openbaring over spreekt, waarin staat geschreven: Hier komt het voor de heiligen aan op volharding en geloof.(Openbaring 13:10)

De vraag of het 666-merkteken al dan niet een chip of iets dergelijks omvat, doet er eigenlijk niet echt toe. Er zou theoretisch gezien immers niets mis zijn met het ontvangen van een geïmplanteerde computerchip. Zelfs mijn hond is gechipt en voor zover ik kan zien, lijdt hij er niet onder. Waar het hier echter wel om gaat is de vraag wat erbij komt kijken wanneer het voor ons onmogelijk wordt gemaakt om nog langer te kunnen kopen of verkopen. Aangezien Satan de god is van deze wereld en aangezien hij de Verleider is, weet hij dus ook precies wat Jehovah van zijn dienaren verlangt, en het is dus de bedoeling van Satan om ons dermate onder druk te zetten om ons er zo toe aan te zetten om ontrouw te worden aan Jehovah God en om ontrouw te worden aan zijn Koninkrijk die op dat moment aan de macht zal zijn gekomen.

Het is dus zeer waarschijnlijk dat het merkteken van het beest gepaard zal gaan met het trouwzweren of het geven van een belofte van steun aan het wilde beest, wat er direct voor zal zorgen dat ons geloof wordt gecompromitteerd. Wat daar allemaal nog meer bij komt kijken is op dit moment vooralsnog niet bekend. Echter zullen we het merkteken kunnen vermijden indien we vastbesloten zijn om trouw aan God te blijven, zelfs tot aan de dood. Zolang we de dood niet zullen vrezen, zal de Duivel geen enkele macht bezitten om ons te dwingen zijn wangedrocht te aanbidden tijdens de aankomende dag van ellende.

“Het oefent dwang uit op alle mensen —de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam. Hier komt het aan op wijsheid: laat wie inzicht heeft, het getal berekenen van het wilde beest, want het is het getal van een mens. Zijn getal is 666.”

(Openbaring 13:16-18)


ACTUEEL AANVULLEND COMMENTAAR OP DE DAGTEKST VAN VANDAAG:

Dagtekst dinsdag 4 juni 2024

Het wilde beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. — Openb. 19:20.

Het wilde beest en de valse profeet werden allebei levend in het vurige meer gegooid dat met zwavel brandt. Die politieke vijanden van God zullen dus terwijl ze nog actief zijn voorgoed worden vernietigd. Wat betekent het voor ons? Als christenen moeten we loyaal zijn aan God en zijn Koninkrijk (Joh. 18:36). We moeten neutraal blijven in de politieke kwesties van deze wereld. Maar dat kan heel moeilijk zijn, want de regeringen van de wereld eisen onze volledige steun, in woord en daad. Degenen die voor hun druk bezwijken, krijgen het merkteken van het wilde beest (Openb. 13:16, 17). Maar iedereen die het merkteken heeft, haalt zich Jehovah’s ongenoegen op de hals en loopt eeuwig leven mis (Openb. 14:9, 10; 20:4). Het is voor elk van ons heel belangrijk strikt neutraal te blijven, hoeveel druk er ook op ons wordt uitgeoefend. w22.05 10-11 ¶12-13

Het is inderdaad waar dat het Wachttorengenootschap verantwoordelijk is voor het promoten van een leugen. Tegelijkertijd ligt echter niet de volledige schuld bij hen. Elke individuele christen is namelijk zelf verplicht om ervoor te zorgen dat hetgeen wat hij of zij gelooft en onderwijst in overeenstemming is met de waarheid. De waarheid valt dan ook niet simpelweg te scharen onder de noemer “alles wat het Wachttorengenootschap roept is de waarheid op dit moment’”.

Merk bijvoorbeeld op dat het Wachttorengenootschap in hun bovenstaande commentaar op de dagtekst impliceert dat de mensen van de wereld op dit moment al het symbolische 666-merkteken van het beest zouden hebben ontvangen. Daarnaast impliceren ook dat wij voor de vernietiging kunnen worden bestemd indien we geen strikte politieke neutraliteit handhaven. Dit wil overigens niet zeggen dat het voor christenen een goed idee zou zijn om zich met politieke zaken bemoeien. Absoluut niet zelfs. De vraag is echter of de mensheid op dit moment al het onomkeerbare oordeel van de eeuwige dood heeft ontvangen, simpelweg omdat bepaalde personen lid zijn van een of andere politieke partij of omdat ze tijdens de verkiezingen op hun favoriete politieke kandidaat hebben gestemd.

Denk eens na over wat dit eigenlijk betekent. Het Wachttorengenootschap impliceert dat de miljarden mensen die de afgelopen eeuw hebben geleefd en die ook weer zijn gestorven, niet eens een opstanding zullen ontvangen omdat hun namen niet in het Boek des Levens zouden staan opgetekend, simpelweg omdat ze tijdens hun eerdere leven ooit eens een keertje zouden hebben gestemd of omdat ze ooit een keer de vlag zouden hebben gegroet of omdat ze ooit in hun leven in het leger hebben gediend of wat dan ook. En dat niet alleen: hoe kan iemand het merkteken van het beest eigenlijk verwijderen nadat die persoon het merkteken al heeft ontvangen? Indien het namelijk mogelijk zou zijn om het merkteken te kunnen verwijderen, wat heeft het merkteken dan überhaupt voor zin? Vermoedelijk bevinden zich onder de Jehovah’s Getuigen vele mensen die ooit in hun leven politiek actief zijn geweest. Ook zijn er onder de Jehovah’s Getuigen vele mensen die op enig eerder moment in hun leven hebben gediend in het leger al dan niet onder de dienstplicht. De vraag die aan Jehovah’s Getuigen moet worden gesteld is deze: Is hun onzichtbare 666-merkteken van het beest dan ineens weer verdwenen sinds ze op enig moment hebben besloten om zich te laten dopen als één van Jehovah’s Getuigen?

De overkoepelende vraag is: waarom onderwijst het Wachttorengenootschap zulke nonsens? Het antwoord op die vraag luidt: dat komt omdat het Wachttorengenootschap hiertoe wordt gedwongen omdat het onderdeel uitmaakt van het zogenoemde ‘werk van Satan’. Sterker nog: binnen het Wachttorengenootschap zijn er in ieder geval enkele leidende mannen aanwezig die intelligent genoeg waren om te kunnen beseffen dat de uitgifte van het 666-merkteken van het beest pas tot stand komt in de nasleep van de dodelijke wond tegen de kop van het beest en de schijnbare wonderbaarlijke heropleving ervan. Deze slimme mannen realiseerden zich eveneens dat de chronologie de fatale klap tegen de kop van het beest in verband brengt met de verdrijving van Satan en zijn demonen uit de hemel. En uiteraard betreft het naar de aarde slingeren van de Duivel en zijn demonen een direct gevolg van het feit dat het Koninkrijk van Christus aan de macht komt. Dus om de fictie te kunnen ondersteunen dat Jezus al in het jaar 1914 zou zijn teruggekeerd en dat Jezus al in 1914 de wereld begon te regeren, moeten vervolgens ook alle andere dingen die in Openbaring staan beschreven en die plaatsvinden als gevolg van die epische gebeurtenis, worden verzonnen en moeten deze dingen aannemelijk worden gemaakt in de oren van de vele goedgelovige Jehovah’s Getuigen. In het commentaar van het Wachttorengenootschap op de bovenstaande dagtekst staat ook nog geschreven:

“We moeten neutraal blijven in de politieke kwesties van deze wereld. Maar dat kan heel moeilijk zijn, want de regeringen van de wereld eisen onze volledige steun, in woord en daad.”

Dit is niet waar. Zelf woon ik namelijk in de Verenigde Staten. Ik heb mij echter nog nooit verplicht gevoeld om aan de politiek deel te moeten nemen. Miljoenen mensen kiezen ervoor om niet te stemmen en ook beschouwen zij zichzelf niet eens als patriottisch of nationalistisch. Tegenwoordig zien we dat het huidige Amerikaanse regime patriottische Amerikanen juist vervolgt. Ook zien we dat het huidige Amerikaanse regime patriotten tegenwoordig beschouwt als vijanden van de staat en als binnenlandse terroristen. (Opmerking van de Nederlandse vertaler: In Nederland zien we ook min of meer dezelfde trend: De overheid beschouwt Nederlanders die trots zijn op hun eigen land als ‘populisten’ en als ‘extreem rechts’ Ook worden Nederlanders die kritiek uiten op het globalisme weggezet als “anti-institutioneel-extremisten”.)  Is het gehoorzamen van ‘de wet van het land’ dan hetzelfde als datgene waar het Wachttorengenootschap naar verwijst door te zeggen: “want de regeringen van de wereld eisen onze volledige steun”? Als dat namelijk zo is, dan is ook het Wachttorengenootschap medeplichtig, omdat het de Jehovah’s Getuigen namelijk verplicht om de wetten van het land te gehoorzamen en om belasting te betalen aan het beest.

Het is duidelijk dat het Wachttorengenootschap hier bedrog pleegt. Er is tot dusver nog helemaal niemand ter dood gebracht of buitengesloten van het economische systeem, simpelweg omdat die persoon het beeld van het beest niet wilde aanbidden. Dat komt omdat het beeld van het beest tot op heden nog steeds niet is opgericht, noch is er op dit moment al leven geblazen in het beeld. Daarnaast is het ook zo dat dit beeld tot op heden nog steeds van niemand heeft geëist dat diegene het moet aanbidden op straffe van de dood. En dit raakt dan ook de kern van het voorzegde ‘werk van Satan’, die Jehovah heeft toegelaten om uit te gaan richting diegenen die de waarheid kennen.

De reden waarom God niet zal toestaan ​​dat iemand in leven blijft die het merkteken van het beest ontvangt, is omdat wanneer het beest eenmaal wordt geëxecuteerd en weer draak beesttot leven komt en vervolgens als een draak zal beginnen te spreken en onze aanbidding voor zichzelf zal opeisen, Christus op dat moment gelijktijdig aan de macht zal zijn en Jezus zal in die periode ook zichtbaar aanwezig zijn onder de uitverkorenen. Alle mensen die dan nog zullen weigeren om de Mensenzoon te aanvaarden, zullen daarmee ondubbelzinnig aantonen dat zij Satan verkiezen boven Jehovah’s Christus.