Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het zevende en laatste deel uit de reeks artikelen die dieper ingaan op het mei 2024 Wachttoren-studieartikel dat is getiteld: Wat weten we over Jehovah’s toekomstige oordelen?” Mocht u deel 1 hebben gemist dan kunt u deze HIER teruglezen. Voor deel 2 klik HIER. Voor deel 3 klik HIER. Voor deel 4 klik HIER. Voor deel 5 klik HIER. Voor deel 6 klik HIER


Mentaal probeer ik nog steeds het meest recente ‘nieuwe licht’ van het Wachttorengenootschap te verwerken. Zoals in het vorige artikel uit deze serie reeds is gezegd, is het twijfelachtig of Jehovah’s Getuigen überhaupt zullen beseffen dat het Besturende Lichaam alles heeft verworpen wat ze ooit hebben onderwezen over de urgentie om Babylon de Grote te verlaten nog vóórdat Gods oordeel erover ten uitvoer zal worden gebracht. De Bijbel is hierover vrij duidelijk. In Zefanja 2:2-3 wordt dit ook ondubbelzinnig duidelijk gemaakt: Voordat het besluit in werking treedt, voordat de dag voorbijgaat als kaf, voordat de brandende woede van Jehovah over jullie komt, voordat de dag van Jehovah’s woede over jullie komt, moeten jullie Jehovah zoeken, zachtmoedigen van de aarde, die zijn rechtvaardige besluiten naleven. Zoek rechtvaardigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien word je verborgen op de dag van Jehovah’s woede.

Om welke reden dan ook lijkt het er absoluut op dat het Besturende Lichaam bezig is met het afzwakken van Gods woord. Inderdaad, ze zijn zelfs bezig met het ontkennen van Gods woord. Volgens de zieners van Bethel is het schijnbaar niet langer noodzakelijk om actie te ondernemen voordat de dag van Jehovah’s woede losbarst. Zo barmhartig is God dus. Is deze ontwikkeling dan niet in overeenstemming met het kietelen van de oren waarmee het Wachttorengenootschap is begonnen?

Er zit een onderliggende dwaling in dit alles, en dat is natuurlijk 1914. Jehovah’s Getuigen zijn massaal misleid door te geloven dat vrijwel alles in Openbaring al is vervuld, behalve dan de vernietiging van Babylon de Grote. Jezus sprak bijvoorbeeld over een ‘uur van beproeving’ dat over de gehele bewoonde aarde zou komen. Op soortgelijke wijze zei Jezus ook dat ‘de grote verdrukking‘ over de gehele bewoonde aarde zou komen. Ziet u hier een verband? Volgens het Wachttorengenootschap zou er namelijk geen enkele sprake zijn van een verband. Dit is wat er staat geschreven in de ‘Grootste Climax-publicatie’ onder de ondertitel “Het uur der beproeving”:

16 Wat is echter „het uur der beproeving”? Ongetwijfeld moesten die christenen in Asia het hoofd bieden aan een nieuwe golf van verschrikkelijke vervolging die door het keizerlijke Rome tegen hen werd ontketend. Niettemin slaat „het uur der beproeving” voornamelijk op de periode van zifting en oordeel die ten slotte aanbrak gedurende de dag des Heren en die zich vanaf 1918 naar een hoogtepunt beweegt. De beproeving dient om vast te stellen of iemand voor Gods opgerichte koninkrijk of voor Satans wereld is. De beproeving strekt zich over een betrekkelijk korte periode uit, een „uur”, maar ze is nog niet voorbij. Mogen wij tot aan die tijd toch nimmer vergeten dat wij in „het uur der beproeving” leven!

‘Het uur der beproeving’ betreft ‘een betrekkelijk korte periode’. Maar is het dan ook redelijk om aan te nemen dat deze beproeving meer dan een eeuw bestrijkt? Waarom zou God de symboliek van een ‘uur’ gebruiken indien het feitelijke tijdsbestek meerdere generaties zou beslaan? En aangezien dit “uur der beproeving” ieders eeuwige lotsbestemming zal gaan bepalen, betekent dit dan ook dat de overgrote meerderheid van de mensheid deze beproeving niet heeft doorstaan en daardoor hun recht op opstanding heeft verspeeld, simpelweg omdat zij de boodschap van het Wachttorengenootschap niet hebben aanvaard, namelijk dat het Koninkrijk al in het jaar 1914 zou zijn begonnen met regeren? Aan de hand van die criteria zouden zelfs de Bijbelonderzoekers en de later omgedoopte Jehovah’s Getuigen in de jaren dertig ook niet zijn geslaagd om succesvol door deze beproeving te komen, aangezien zij destijds in de waan leefden dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al in 1874 was begonnen en dat het Koninkrijk al in 1878 zou zijn begonnen met regeren.

Hoewel het Wachttorengenootschap er op vakkundige wijze in is geslaagd de illusie te creëren en in stand te houden dat het Koninkrijk al in het jaar 1914 begon te regeren, zullen noch het Besturende Lichaam, noch enige van hun ‘helpers’ in staat blijken te zijn om de realiteit te controleren – in het bijzonder de realiteit van wat zich zal gaan ontwikkelen tot een wereldoorlog. De Derde Wereldoorlog welteverstaan. Kunt u zich de enorme stapel vragen van lezers voorstellen die de postkamer van Bethel zullen overspoelen zodra de natiën en koninkrijken zullen beginnen met het voeren van een meedogenloze oorlog waarbij ze al hun angstaanjagende wapens tegen elkaar zullen inzetten? In alle opzichten zou een mondiale oorlog nu ieder moment kunnen uitbreken. Blijkbaar is vrijwel iedereen zich hiervan ook bewust behalve de Jehovah’s Getuigen.

Zal het uitbreken van de Derde Wereldoorlog het begin zijn van de beproeving die volgens Jezus over de gehele bewoonde aarde zal komen? Nee. Maar zoals Jezus opmerkte, zal dit wel het begin zijn van de voorzegde ‘weeën’. Dan zal er een grote verdrukking over de gehele bewoonde aarde komen, anders dan wat er ooit eerder op aarde heeft plaatsgevonden of ooit nog zal voorkomen. Voorspelt Openbaring deze wereldwijde ramp door middel van symboliek? Jazeker.

De verdrukking wordt ingeluid door de opening van het zesde profetische zegel: En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven?’ (Openbaring 6:12-17)

Hoe kunnen we dan vaststellen dat de opening van het zesde zegel de grote verdrukking vertegenwoordigt? We kunnen dit doen vanwege het feit dat Jezus namelijk precies dezelfde apocalyptische symboliek gebruikte toen hij het volgende verklaarde: Onmiddellijk na de verdrukking van die periode zal de zon worden verduisterd en zal de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse krachten zullen worden geschud. (Mattheüs 24:29)

De ‘grote aardbeving’ die het gevolg is van de opening van het zesde zegel moet dus wel de grote verdrukking vertegenwoordigen, die vervolgens wordt opgevolgd door de verschijnselen die Jezus beschreef en die zullen gaan plaatsvinden ‘onmiddellijk na de verdrukking van die periode’. Hiermee begint dus het uur der beproeving die over de gehele bewoonde aarde zal komen. Maar hoe valt dit dan te onderscheiden? Dit kunnen we doen door te beseffen dat de grote aardbeving de mensheid zal dwingen om zich te verzetten tegen ‘hem die op de troon zit’, dat wil zeggen tegen het Koninkrijk.

In harmonie hiermee verklaarde Jezus ook dat de verdrukking zo hevig zou zijn dat God omwille van de uitverkorenen zou gaan ingrijpen om de dagen ervan te verkorten. Het volgende vers symboliseert precies dit: Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan. Ze hielden de vier winden van de aarde stevig vast, zodat er geen wind kon waaien over de aarde, de zee of enige boom. (Openbaring 7:1)

Ongetwijfeld representeren de opening van het zesde zegel en de “grote aardbeving” de ineenstorting van de huidige beschaving – inderdaad een grote verdrukking. Geen wonder dat Jezus verklaarde dat zoiets nog nooit eerder is voorgekomen en daarna nooit meer zal voorkomen. Wat hier echter opvalt is dat het oordeel over Babylon de Grote in die context geheel ontbreekt. Niettemin is dogma een krachtig iets, althans, voorlopig nog.

Het is echter pas ná deze periode dat de verdrukking tijdens het uur der beproeving zal gaan beginnen. Het uur der beproeving zal samenvallen met de één uur durende regeringsperiode van de achtste koning. De achtste koning zal opkomen vanuit de as van de ineenstorting die zal worden veroorzaakt door ‘de grote aardbeving’. Dat is ook het moment waarop de natiën niet langer meer als Gods civiele dienaren zullen opereren, maar zich in plaats daarvan juist in totale oppositie zullen opstellen tegen het Koninkrijk van Jezus Christus. De laatste koning zal dan een instrument worden om dwang uit te oefenen op de mensheid om zo alle mensen te dwingen om het beest en de Duivel zelf te aanbidden. Iedereen die weigert om gehoorzaam te zijn aan het beest, zal dan worden buitengesloten van het systeem – waardoor die persoon niet langer meer in staat zal zijn om te kunnen kopen of verkopen, om vervolgens te worden overgeleverd om gedood te worden. Inderdaad! Een uur der beproeving!